Anda di halaman 1dari 19

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar 1.0. Pen enalan Pendidikan Luar ialah pendidikan yang menggunakan sumber-sumber di luar bilik darjah untuk mencapai Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Alam luar digunakan bagi meningkat dan menyempurnakan pengajaran dan pembelajaran kurikulum dan kokurikulum yang sedia ada untuk mengembangkan domain psikomotor, kognitif dan afektif. Pendidikan luar juga bertujuan untuk memahami alam luar dari segi pertalian ekologi. Memupuk, menyedarkan dan menghargai tanggungja ab manusia terhadap kualiti alam sekitar. Pendidikan luar juga merangsang peserta kursus menggunakan masa lapang dengan bijak dan berfaedah melalui penglibatan kegiatan fi!ikal seperti berkayak, pengendalian dinghi, tali temali, bantu mula, keyakinan di air, sur"i"al, snorkeling, pengurusan perkhemahan, all climbing, orienteering dan sebagainya #engan kata lain pendidikan luar ialah satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang tersusun dan terancang dan akti"itinya dilakukan sebahagian besar di luar bilik darjah. #engan adanya pelbagai akti"iti yang dirancang dan dilaksanakan pendidikan luar dilihat akan mampu meningkatkan kualiti indi"idu pelajar dalam melibatkan diri dengan rakan, ahli masyarakat serta dapat meningkatkan tahap disiplin diri. Pendidikan luar berupaya memberikan sumbangan yang besar dalam melahirkan produk yang benar-benar berkualiti serta mampu memberi sumbangan kepada masyarakat dan negara. Pendidikan luar menguji semangat kerja sama secara berpasukan dalam mencapai matlamat pendidikan luar menerusi pelbagai akti"iti dijalankan. Objektif #i akhir penggunaan modul ini peserta kursus akan dapat$ %. Menyatakan dan menghuraikan falsafah, konsep, definasi,matalamat dan tujuan pendidikan luar 2. Menghuraikan dan perkembangan &ejarah Pendidikan Luar dari !aman purba hingga era Moden. '. Menyatakan jenis-jenis akti"iti pendidikan luar

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

P!"A M#$%A

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

Akt'iti(akti'iti pendidikan luar &ejarah pendidikan luar

Falsafah dan Konsep Pendidikan Luar

1.1. Falsafah dan Konsep Pendidikan Luar

#e asa ini program(program pendidikan luar telah mendapat perhatian bukan sahaja di peringkat sekolah malahan kepada keseluruhan masyarakat. )adan-badan kerajaan, kelab(kelab serta persatuan semakin aktif menganjurkan program pendidikan luar *PPL+. )elanja an yang besar di peruntukan oleh Kementerian )elia dan &ukan untuk kelab dab badan di ba ah naunganya untuk melaksanakan akti"iti(akti"iti rekreasi seperti mendaki gunung, berkayak, berakit, kembara alam dan sebagainya, bagi membentuk jati diri di kalangan ahlinya. &elaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan ,Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan potensi indi"idu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada tuhan. -saha ini adalah bertujuan untuk melahirkan

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

arganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungja ab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara., *Falsafah Pendidikan Kebangsaan+ Pendidikan luar dilihat sebagai alat yang penting dalam melaksanakan hasrat serta tujuan murni falsafah pendidikan kebangsaan. #alam akti"iti pendidikan luar selain dari memberi cabaran fi!ikal dan mental akti"iti pendidikan luar mempunyai pendidikan yang tersirat. #alam erti kata lain pendidikan luar merupakan satu kaedah menyalurkan pendidikan secara langsung dan tidak langsung. &emasa akti"iti kembara peserta terpaksa merentasi bukit bukau, danau dan sungai. Keadaan ini akan melatih perserta supaya percaya kepada diri sendiri berani menghadapi cabaran dan rintangan. Latihan (latihan ini akan membentuk mereka untuk menjadi kuat dari segi emosi, jasmani dan fi!ikal. &elain daripada akti"iti-akti"iti fi!ikal yang terdapat dalam program pendidikan luar, peserta kursus juga berpeluang untuk mengenali serta mengamati jenis-jenis flora dan fauna yang terdapat dialam semula jadi. Melalui akti"iti membaca peta dan kompas peserta dapat menanalisis dan mengkaji secara langsung corak struktur muka bumi sesuatu ka asan. )agi jurulatih yang mempunyai pengetahuan dalam bidang geologi unsur-unsur batuan seperti jenis batuan setempat, mineral yang terdapat di sesuatu ka asan akan dapat diterangkan kepada peserta pendidikan luar. #alam akti"iti kembara aplikasi pendidikan matematik seperti mengira menggunakan kos, sin, tangen boleh digunakan dalam akti"iti mengukur atau menagak ketinggian. )anyak lagi displin ilmu yang boleh di aplikasikan dalam satu program pendidikan luar. Kembara juga boleh membentuk pemikiran pelajar secara kreatif dan kritis. Apabila peserta dapat berinteraksi dengan alam semulajadi pemikiran mereka akan terangsang untuk menjadi lebih kreatif. &epanjang pengembaraan pelajar boleh di minta untuk membuat penulisan kreatif dalam membuat catatan perjalanan, sajak ataupun pantun. Pelajar yang berfikiran kritis pula akan sentiasa akan merasa tercabar dengan penemuan-penemuan baru yang dilihat dan di perhatikan di sepanjang akti"iti. Penganjur juga boleh menyediakan masalah yang akhirnya membolehkan peserta kursus mengamalkan kemahiran berfikir. Akti"iti kembara juga dapat menyemaikan nilai murni disepanjang perjalanan akti"itinya. Antara nilai murni yang boleh diserapkan ialah$

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

)erkerjasama antara ahli kumpulan )ersyukur dengan kebesaran ilahi Memelihara alam sekitar )erdispilin )erdikari )ekerjasama Menepati masa &abar .intakan /egara )ersikap positif Atas semua alasan ini, pendidikan luar dilihat merupakan salah satu jalan bagi melahirkan arganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungja ab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara yang bersesuaian dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. 1.1.1. Falsafah pendidikan luar Falsafah merupakan susunan ayat yang digunakan secara jelas tentang sesuatu pegangan. Falsafah akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap prinsip, teori dan cara kerja dalam sesuatu akti"iti. .iri-ciri falsafah yang baik$ Falsafah mempunyai susunan ayat yang jelas Falsafah bukan menekankan kepada teori tetapi lebih kepada akti"iti Falsafah menekankan kepada prinsip menjelaskan Falsafah yang baik tidak bergantung kepada jumlah ayat tetapi kepada kupayaan memberi penerangan

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

Falsafah seharusnya memberi panduan yang tepat #alam modul ini kita akan membincangkan falsafah yang dikemukakan oleh tiga ahli akedemik iaitu$

0ohn Amos .omenius *%123-%456+ ringkasan falsafah beliau Falsafah beliau lebih ke arah prinsip sensory learning Pelajar perlu diberi pengalaman sebenar untuk belajar dengan bermakna lebih

Pelajar perlu menggunakan pancarindera untuk berinteraksi dengan alam sekitar bagi membentuk pembelajaran yang sempurna #alam membentuk kesediaan belajar yang baik pelajar perlu berinteraksi dengan objek terlebih dahulu. 0ean-0ac7ues 8ousseau *%5%3-%559+ menyatakan Our first teachers are our feet, our hands and our eyes. To substitute books for all these...is but to teach us to use the reasons of others. :uraian falsafah 8ousseau Pendidikan luar merupakan pendidikan yang penting dan perlu selari dengan konsep pendidikan Pendidikan luar merupakan alat yang penting untuk mencapai kehendak pendidikan Pendidik yang baik, perlu lebih berdasarkan pengalaman secara langsung 0ohann :enrick Pestalo!!i *%5;4-%935+ menyatakan

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

Lead your child out into nature, teach him on the hilltops and in the valleys. There he will listen better, and the sense of freedom will given him more strength to overcome difficulties. But in these hours of freedom let him be taught by nature rather than by you. Let him fully reali e that she is the real teacher and that you, with your art, do nothing more than walk !uietly at her side :uraian falsafah Pestalo!!i *ptg+ Pendidikan perlu memberikan pengalaman secara langsung dan interaksi dengan bahan sebenar <erdapat displin pendidikan yang memerlukan pratikal berbanding pembelajaran di dalam kelas contohnya latih mengajar, menanam pokok dan lain-lain lagi Pengalaman berinteraksi dengan alam sekitar merupakan komponen penting dalam membuat kesimpulan dan genderalisasi. Falsafah pendidikan luar adalah akti"iti pendidikan yang digunakan untuk belajar berdasarkan kepada pengalaman dan sekitaran sebenar. Pendidikan luar dapat merangsang kognitif, psikomotor dan afektif pelajar.

1.1.). Konsep Pendidikan luar Modul konsep pendidikan luar yang dikemukan oleh M.8A= *%226+ menyatakan pendidikan luar adalah pembelajaran berlaku di luar bilik darjah keadaan ini berlainan daripada bentuk tradisi. Pendidikan luar menggunakan alam sekitar sebagai laluan atau tujuan mendidik. Pendidikan luar perlu dirancang dengan teliti antara aspek perlu difikirkan oleh perancang kurikulum pendidikan luar ialah$ Aspek Ko nitif Pembangunan kognitif melibatkan pengumpulan pengetahuan dan keupayaan berfikir serta menginterpretasi. #engan kata lain pembangunan kognatif melibatkan perangsang pemikiran yang terdiri daripada element penyelidikan, kreati"iti, perkaitan, kebolehan, pengamatan dan pengukuhan.

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

Pengetahuan dalam akti"iti pendidikan luar dapat menjadikan pendidikan luar dapat dilaksanakan dengan berkesan. .ontohnya sebelum mengikuti pendidikan luar pelajar perlu mempelajari cara melaksanakan sesuatu akti"iti yang hendak dilakukan dari segi teknik dan disiplin. Kefahaman dan penghayatan cara atau teknik melaksanakan akti"iti pendidikan luar memba a kepada pelaksanaan akti"iti pendidikan luar yang lebih cekap dan berkesan. Pengetahuan tentang disiplin pendidikan luar juga penting bagi menjadikan akti"iti yang diceburi itu menarik, berfaedah dan bermakna. Program pendidikan luar yng baik bukan saja memberi kekuatan fi!ikal tetapi seharusnya dapat memberi kekuatan kognitif. #engan kata lain pendidikan luar bukan sahaja memberi latihan fi!ikal tetapi unsur kemahiran berfikir seperti penyelesaian masalah, pemahaman, penilaian dan kreati"iti seharusnya diserapkan dalam akti"iti pendidikan luar. Aspek kemahiran psikomotor Aspek motor memberi tumpuan kepada perihal kuantiti pergerakkan yang mampu dipamerkan. Motor ini juga melibatkan beberapa prinsip asas seperti kekuatan, kelenturan, daya tahan kardio"askular dan otot, ketangkasan, kepantasan dan kelajuan. Antara aspek kemahiran psikomotor yang perlu difokus dalam pendidikan luar ialah$

>mej tubuh Ka alan objek ?rientasi spatial *ruang+ Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor Perkembangan kemahiran Kecergasan

Aspek afektif Matlamat utama yang diingini, dalam hampir kesemua program pendidikan luar pada umumnya tertumpu kepada perkembangan indi"idu dan kemahiran bersosial. Perkembangan indi"idu melibatkan sikap, emosi, asperasi dan nilai serta pembentukan sahsiah. Kemahiran bersosial pula melibatkan interaksi dan corak komunikasi dengan orang lain. Pendidikan luar memberi sumbangan terhadap perkembangan sikap dan konsep kendiri kerana hubungan yang akrab akan berlaku ketika menjalankan akti"iti pendidikan luar.

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

Pendidikan luar menekankan nilai yang baik seperti menolong orang lain, mengiktiraf sumbangan, kepentingan menjaga kesihatan, penggunaan masa lapang yang berguna, memiliki sikap positif terhadap kecergasan, menghormati orang lain dan pemimpin serta bekerjasama secara berkumpulan bagi menjayakan akti"iti fi!ikal. =mosi adalah suatu elemen yang penting di dalam perkembangan indi"idu melalui penglibatan di dalam pendidikan luar. Akti"iti pendidikan luar akan membentuk emosi yang stabil di kalangan pesertanya. .ontohnya dengan akti"iti pendidikan luar peserta akan membentuk persefahaman serta berperanan secara luaran dan dalaman diri. Pendidikan luar adalah suatu medium yang dapat membantu di dalam pembangunan sosial. Pendidikan luar akan menolong indi"idu menyesuaikan diri dengan keadaan dan ahli masyarakat. Melalui kepimpinan yang sempurna dan teratur akan menjadi pendidikan luar sebagai jambatan utama untuk mencapai matlamat sosial. Penglibatan pelajar di dalam akti"iti fi!ikal dapat memupuk integrasi antara kaum. Melalui akti"iti-akti"iti fi!ikal adalah diharapkan negara dapat melahirkan rakyat yang sihat serta menggalakkan integrasi kaum dan mengelakkan daripada berlaku perselisihan faham. Penyertaan pelajar dalam akti"iti fi!ikal membolehkan mereka berinteraksi dengan rakan sebaya dan me ujudkan perpaduan sesama mereka. Aspek &osial #ettmer *%225+ mencadangkan satu domain khusus untuk hubungan@tingkah laku sosial, iaitu #omain &osial. #omain ini terdiri daripada lapan peringkat objektif, iaitu$ )erhubung, )erkomunikasi, Melibatkan #iri, )erunding, )ekerjasama, Menghakim, Memulakan dan Menukar.

Pen ajaran dan pembelajaran dalam pendidikan luar KOGNITIF PSIKOMOTOR AFEKTIF SOSIAL

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

Pendidikan melalui alam sekitar

Pendidikan untuk alam sekitar

8ajah %.%. Konsep pendidikan luar M.8A= *%226+ #alam proses pembelajaran melalui pendidikan luar, manusia mempelajari tentang alam semula jadi dan menghormati serta menyesuaikan diri demi mendapat kebaikan daripada aspek pembelajaran dan pengalaman. Pendidikan luar perlu berpaksikan ketuhananan *terdiri daripada kepercayaan, pegangan agama dan nilai sejagat+, kemanusiaan *kemahiran, pengetahuan, nilai-nilai murni dan sahsiah+ dan kenegaraan *mengenali negara, semangat cintakan negara+. #alam pendidikan luar pembentukan indi"idu merupakan perkara penting dan tidak boleh ditinggalkan. Adalah diharapkan indi"idu yang terbentuk dari pendidikan luar akan lebih mantap dari aspek mental, fi!ikal, emosi, kemahiran dan sosial. Pembentukan indi"idu yang mantap adalah merupakan asas kepada pembentukan masyarakat dan negara. Antara aspek yang perlu diserapkan dalam akti"iti pendidikan luar bagi membina konsep keseluruhan pendidikan luar ialah$

Kekuatan, ketahanan, ketekalan mental, fi!ikal dan emosi Membentuk kemahiran dalam bidang pendidikan luar Penyampaian ilmu yang tersirat dan tersurat Penyerapan nilai dan sahsiah

1.1.*. %efinisi pendidikan luar &ecara keseluruhan dalam mendefinisi pendidikan luar terdapat dua pendapat yang berlainan. Kedua golongan tersebut ialah$ )erdasarkan akti"iti )erdasarkan psikologi

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

Berdasarkan akti'iti Menurut /eill 366', pendidikan luar berlaku apabila segolongan peserta menyertai akti"iti lasak dalam keadaan alam semula jadi yang sebenar. Mereka menggunakan sekitaran untuk menyelesaikan masalah. Menurut Kethies %226, pendidikan luar adalah keadaan di mana golongan peserta keluar ke alam semulajadi serta menyelesaikan masalah di sekitaran. Priest %226 mengambarkan pendidikan luar merupakan proses ujikaji dengan menggunakan pancaindera sebagai alatan dan alam semulajadi sebagai makmal. &imon Priest, %294, Menyatakan pendidikan luar adalah pendidikan yang berkaitan dengan hubungan simbiosis yang ujud dalam alam semulajadi. :ubungan yang ujud ini bukan sahaja antara alam sekitar dengan manusia tetapi antara manusia dengan manusia. +olon an ini mendefinisi pendidikan luar seba ai satu akti'iti fi,ikal tanpa melihat pendidikan luar sebagai alat untuk membangun ciri-ciri pendidikan yang tersirat. #engan lain perkataan golongan ini melihat pendidikan luar sebagai akti"iti yang tertumpu kepada psikomotor *elemen tersurat+ tanpa menyatakan aspek lain seperti aspek sosial, kognatif dan afektif *elemen tersirat+ Berdasarkan psikolo i Menurut the outdoor institute pendidikan luar didefinisikan sebagai pendidikan yang bertujuan memberikan pengalaman dalam akti"iti-akti"iti di luar kelas dan membangun insan secara keseluruhan. Menurut .. A. Le is, %251, dalam pendidikan luar pelajar akan menggunakan keseluruhan pancaindera untuk memerhati dan membuat persepsi. &ementara Phyllis Ford, %29% mendefinisikan pendidikan luar adalah pendidikan yang mempunyai tiga domain utama iaitu pengetahuan, kemahiran dan sikap yang digabungkan untuk membentuk pendidikan insan yang seimbang. #. 8. :ammerman, A. M. :ammerman, B =. L. :ammerman, menyatakan pendidikan luar adalah gabungan berbagai displin dalam pendidikan untuk mencapai matlamat dan objektif dalam kurikulum. Menurut Ma!nah :assan, Program Pendidikan Luar *PPL+ adalah satu program yang akan mengintegrasikan pelbagai komponen akademik dan ikhtisas serta memantapkan lagi kurikulum Pendidikan 0asmani. Menurut =d ard Lappin, 3666 C?utdoor education is...a means of curriculum enrichment, hereby the process of learning takes place out of doors. ?utdoor education broadly includes en"ironmental

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

education, conser"ation education, ad"enture education, school camping, therapy, and some aspects of outdoor recreation, -umusan %efinisi Pendidikan Luar

ilderness

Pendidikan luar adalah akti"iti fi!ikal yang berlaku di luar kelas serta mempunyai kurikulum yang terancang dengan rapi serta mengambil kira aspek keselamatan dan pendidikan *Psikomotor, kognitif dan afektif+ sebagai komponen utama. -ntuk mencapai objektif yang tersurat dan tersirat pengajaran dan pembelajaran pendidikan luar menggunakan sumber luar bilik darjah. Alam semulajadi bertindak sebagai alat untuk memperkembangkan pengetahuan, kemahiran dan sikap indi"idu. Pendidikan luar bertujuan meningkatkan kefahaman terhadap alam sekitar, pertalian dan ekologikal serta penghargaan dan tanggungja ab manusia terhadap kualiti alam sekitar. Pendidikan luar juga bertujuan membentuk insan yang mempunyai nilai dan sahsiah yang teguh serta mengamalkan cara hidup yang sihat. Pendidikan luar juga akan memupuk indi"idu yang dapat menggunakan masa lapang yang bijak melalui penglibatan dalam kegiatan rekreasi. 1.1... Matlamat dan objektif Program pendidikan luar perlu dirangka dengan teliti dan mempunyai matlamat yang jelas. .ontoh matlamat dan objektif pendidikan luar bagi peserta Kursus Perguruan Lepasan >ja!ah *KPL>+ dan Kursus #iploma Perguruan Malaysia *K#PM+ yang mengambil matapelajaran pendidikan jasmani ialah$ %. Pelajar dapat merancang, mengurus dan mengelolakan akti"iti - akti"iti pendidikan luar 3. Pelajar dapat menguasai kemahiran(kemahiran asas kegiatan luar mengikut kemampuan diri '. Pelajar dapat menunjukkan kepekaan dan keperihatinan terhadap keindahan dan kekayaan alam semulajadi termasuk isu alam sekitar ;. Pelajar dapat meningkatkan pembelajaran menerusi pengalaman(pengalaman yang menyeronokkan dan selamat dalam persekitaran yang berbe!a(be!a

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

1. Pelajar dapat membina ketahanan, disiplin dan keyakinan diri dalam menghadapi cabaran-cabaran semasa 4. Pelajar dapat menunjukkan sikap positif, semangat ke arganegaraan, kesedaran si"ik yang tinggi dan memupuk semangat petriotisme 5. Pelajar dapat mengembangkan sifat(sifat kreatif dan ino"atif serta membuat keputusan yang bijak terutama dalam keadaan segera atau cemas. )ahagian Pendidikan Duru Kementerian Pendidikan Malaysia, *%22' + Matlamat dan objektif program )ina >nsan Duru yang dianjur oleh )ahagian Pendidikan Duru %. 3. '. ;. 1. Pelajar dapat menghayati ciri insan berakhlak mulia. Pelajar dapat mengamalkan semangat berpasukan dan hidup sepakat. Pelajar dapat membina ketahanan fi!ikal dan mental. Penguasaan kemahiran interpersonal dan intrapersonal Penguasaan kemahiran pengurusan diri dan kumpulan Menjadi pengamal refleksi ke arah pembangunan potensi insan guru mulia.

6.

)ahagian Pendidikan Duru Kementerian Pendidikan Malaysia, *3666+ Matlamat pendidikan luar secara am boleh dibahagikan kepada tiga komponen besar iaitu$ ketuhananan *terdiri daripada kepercayaan, pegangan agama dan nilai sejagat+ Memahami dan menyaksikan kebesaran pencipta Meningkatkan kepercayaan kepada agama Menyakinkan kebesaran pencipta Mensyukuri kurniaan pencipta kepada kita

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

kemanusiaan *pengetahuan, kemahiran, nilai-nilai murni dan sahsiah+ Meningkatkan pengetahuan serta kemahiran dengan menjadikan alam sekitar sebagai perantara Memberi kesedaran terhadap keperluan memilihara alam sekitar Meningkatkan sensiti"iti serta kesedaran terhadap alam sekitar Menyerapkan nilai dan sahsiah kepada pelajar Meningkatkan disiplin di kalangan pelajar Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar dalam akti"iti luar Memberi ruang kepada pelajar belajar berinteraksi, bekerjasama dan mengeratkan perhubungan sesama mereka atau orang yang lebih de asa Menggalakkan berfaedah pelajar menjalankan akti"iti riadah yang lebih

Memberi ruang kepada pelajar muhasabah diri Memberi peserta rasa keseronokan menyertai akti"iti pendidikan luar Memberi pendidikan kepada pelajar untuk merancang, mengelola program pendidikan luar kenegaraan * semangat cintakan /egara+ Menanamkan sikap cinta dan sayangkan /egara Membina kefahaman terhadap masyarakat majmuk Meransang untuk mengurangkan polarisasi kaum

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

1.1./. "ujuan Pendidikan Luar <ujuan pendidikan luar bergantung kepada kehendak penganjur. <ujuan pendidikan luar perlu menja ab persoalan$ Apakah kehendak dan keperluan pendidikan luar di anjurkan0. <erdapat berapa kategori kenapa pendidikan luar di adakan antara kategorinya ialah Pendidikan luar bertujuan membina ketahanan fi!ikal. Pendidikan luar ini di laksanakan bagi melihat keupayaan fi!ikal pesertanya. #engan menyertai akti"iti ini peserta akan dapat membina kekuatan motor serta kemahiran dalam akti"iti fi!ikal. Program pendidikan luar ini biasanya dianjurkan oleh badan-badan atau persatuan-persatuan outdoors sama ada di peringkat daerah atau negeri. Pendidikan luar yang bertujuan untuk memberi pendidikan tentang ilmu pengetahuan dan membentuk displin dalam badan beruniform. #alam pendidikan bercorak ini peserta kursus akan didedahkan dengan ilmu perkhemahan, disiplin dan cara menghormati uniform. Pendidikan luar ini dianjurkan oleh badan-badan beruniform contohnya pengakap, putri islam, persatuan bulan sabit merah Pendidikan luar bertujuan untuk mengubah corak pembelajaran tradisonal di kelas kepada corak pembelajaran di luar kelas supaya pelajar tidak menjadi bosan dan berkebolehan berinteraksi dengan alam sekitar sebenar. Pelajar akan dapat berinteraksi dengan bahan dan keadaan sebenar. .ontohnya pendidikan luar bagi sujek geografi. Pendidikan luar ini lebih menumpu kepada akti"iti akademik Pendidikan luar juga digunakan sebagai medium yang penting untuk membentuk perpaduan di kalangan pesertanya. Pendidikan luar yang bermatlamat untuk membentuk perpaduan di kalangan ahlinya tanpa mengira kaum lebih memberi tumpuan kepada akti"iti kerjasama dan berkumpulan. Pendidikan luar ini selalu dianjurkan oleh badan-badan belia dan perpaduan Pendidikan luar yang bertujuan untuk melihat dan mengasah kepimpinan pelajar. #alam setiap akti"iti pendidikan luar pelajar akan dipimpin atau terpimpin. ?leh sebab itu akti"iti pendidikan luar akan dapat memupuk dan merangsang sifat kepimpinan dan mempelajari cara kepimpinan. Akti"iti pendidikan luar adalah tempat terbaik bagi pelajar mengasah bakat kepimpinanan mereka. Pendidikan luar juga boleh meneguhkan lagi kepercayaan tentang ujudnya pencipta alam. Melalui permerhatian tentang keindahan serta sifat alam semula jadi ini akan meneguhkan lagi kepercayaan serta rasa kesyukuran terhadap pencipta. Pendidikan luar ini biasanya dianjurkan oleh persatuan-persatuan agama.

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

#e asa ini pendidikan luar juga dilihat sebagai jalan terbaik untuk berekreasi. Peserta yang menyertai pendidikan luar dapat mengurangkan rasa tertekan dengan menyertai akti"iti fi!ikal yang mencabar. )agi pelajar pula akti"iti pendidikan luar ini dapat mengubah suasana bilik darjah dan rumah kepada suasana lapang dan bebas. Pendidikan luar juga dapat merangsang pembentukan sahsiah yang baik di kalangan pelajar. #alam setiap akti"iti pendidikan luar, pelajar akan ditanam dengan sifat-sifat serta nilai-nilai terpuji. ?leh itu pendidikan luar boleh bertujuan untuk menanam sifat-sifat terpuji serta membentuk sahsiah yang cemerlang. Latihan1.1 1uraikan Konsep Pendidikan luar 2an dikemukan oleh M3-A! 415506 1.). &ejarah pendidikan luar #alam melihat sejarah pendidikan luar pengkji perlu melihat dua iaitu pendidikan luar di !aman purba dan !aman moden. 1.).1. Pendidikan Luar %i 7aman Purba <idak dapat dipastikan bilakah pendidikan luar bermula. /amun menurut &hi"ers *%292+ Pendidikan Luar telah pun dijalankan sejak !aman kuno lagi, yang banyak melibatkan akti"iti alam semula jadi. Penglibatan manusia dengan alam semula untuk mendapat makanan amat penting sejak !aman a al ke ujudan manusia. Manusia di!aman purba perlu memburu hai an untuk mendapat bahan makanan. Mereka juga tinggal di gua dan kemudian menggunakan sumber daripada alam semula jadi untuk membina habitat. Kanak-kanak !aman purba perlu dilatih untuk membina kehidupan mengikut !aman itu. .orak latihan !aman purba dalam bentuk cara memburu, membina tempat tinggal, menjaga keselamatan dan memasak dilihat merupakan permulaan pendidikan luar. 1.).). Pendidikan Luar !ra Moden Pada tahun %265 Lord )aden Po ell yang merupakan pengasas pegerakan pengangkap dunia telah memba a %3 orang remaja ke Pulau )ro nsea. &elepas itu

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

beliau telah mengajurkan banyak program pendidikan luar. #i peringkat a al program pendidikan luar lebih tertumpu kepada kekuatan fi!ikal, kemahiran perkhemahan dan displin dalam persatuan serta sebagai ahli persatuan. #i peringkat a al juga program pendidikan luar di anjurkan oleh badan-badan beruniform contohnya pengakap dan pandu puteri. )ermula daripada %296an terdapat perubahan dalam akti"iti pendidikan luar. #isplin pendidikan tidak tertumpu kepada akti"iti berteraskan fi!ikal saja tetapi telah di lusakan kepada elemen kognatif dan afektif. -nsur-unsur nilai-nilai murni serta pembangunan sahsiah mula diserapkan dengan lebih jelas kedalam akti"iti pendidikan luar. Pengajur pendidikan luar bukan lagi terdiri daripada persatuan berunifom malah persatuanpersatuan akedemik seperti persatuan matematik, persatuan sains, persatuan agama islam dan lain-lain lagi. )ermula tahun %226an program pendidikan luar mula di komesialkan secara meluas. Ke ujudkan konsep ad"enture tra"el dan eco pelancungan telah merancakkan lagi industri pendidikan luar. #alam bidang pendidikan program pendidikan luar masa cuti atau kem moti"asi diperkenalkan oleh syarikat s asta. Atas kepercayaan alam sekitar yang segar boleh membantu menyembuhkan penyakit de asa ini pendidikan luar digunakan dalam industri kesihatan. #i >nstitut perguruan pada tahun %22' semua Duru Pelatih Kursus Perguruan Asas * KPA + dan Duru Pelatih Lepasan >ja!ah * KPL> + di ajibkan mengikuti Program Pendidikan Luar *PPL+. &etiap maktab perguruan perlu me ujudkan 0a atankuasa Pendidikan Luar khusus untuk menyediakan perancangan dan penyelarasan. Program Pendidikan Luar.Program tersebut telah dihentikan pada tahun %224. Duru pelatih yang mengambil pengkhususan Pendidikan 0asmani sahaja di ajibkan mengikuti Program Pendidikan Luar.)agi pelatih *K#PM+ Kursus #iploma Perguruan Malaysia dan KPL> * Kursus Perguruan Lepasan >ja!ah+ major atau minor Pendidikan 0asmani *P0+, Program Pendidikan Luar merupakan sebahagian daripada kurikulum mata pelajaran Pendidikan 0asmani *P0+. &emua guru pelatih Major dan minor P0 dikehendaki menjalani Program Pendidikan Luar. Program tersebut mengintegrasikan pelbagai komponen akademik dan ikhtisas bagi memantapkan lagi kurikulum Pendidikan 0asmani guru pelatih K#PM-P0. /amun pada tahun 366% program bina insan guru telah mula di perkenalkan di >ntitusi perguruan. Program ini merupakn program yang ajib disertai oleh Duru Pelatih Kursus #iploma Perguruan * K#PM + dan Duru Pelatih Lepasan >ja!ah * KPL> + Latihan 1.) 3irikan sejarah pendidikan luar di era moden0

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

1.*. Akt'iti(akti'iti pendidikan luar Aspek utama yang perlu di perhatikan dengan serius dalam akti"it pendidikan luar adalah aspek keselamatan. Akti"iti pendidikan luar perlu di rancang dan dilaksanakan mengikut kesesuaian masa, persekitaran serta kemampuan dari aspek kemudahan, peralatan dan kepakaran. &ecara keseluruhan akti"it pendidikan luar perlu dirancang dan di laksanakan berdasarkan objektif, tujuan dan konsep pendidikan luar. &ecara amnya terdapat dua akti"it pendidikan luar yang dilakukan merangkumi akti"iti air dan akti"iti di darat Akti'iti Air

Merangkumi segala as ek !ang "erkaitan dengan akti#iti air !ang di lakukan sama ada di sungai$ tasik dan laut se erti%
)erkayak &norkeling )erakit Keselamatan air

Akti'iti %arat #ilaksanakan di ka asan darat sama ada di tepi pantai, di kaki gunung dan di atas gunung. Antara akti"it air ialah$

Perkemahan kajian alam sekitar abseiling

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

treking dan Perkhemahan solo Membina istana pasir Akti"it berjalan berhalangan orientering.

Latihan 1.*. &enaraikan akti'iti air dan akti'iti di darat 2an luar0 dilaksanakan dalam pendidikan

Ujian 1
%. Falsafah akan mempengaruhi secara keseluruhan terhadap prinsip, teori dan cara kerja dalam sesuatu akti"iti. .iri-ciri falsafah yang baik ialahE 3. :uraikan definisi pendidikan luar berdasarkan psikologi '. Matlamat dan objektif pendidikan luar bagi peserta Kursus Perguruan Lepasan >ja!ah *KPL>+ dan Kursus #iploma Perguruan Malaysia *K#PM+ yang mengambil matapelajaran pendidikan jasmani ialahF. ;. <erdapat berapa kategori kenapa pendidikan luar di adakan, /yatakan dan huraikan kategorinya

Ujian 2 &. &ecara keseluruhan dalam mendefinasi pendidikan luar terdapat dua pendapat
yang berlainan. /yatakan kedua golongan tersebutE

2. )erikan rumusan definasi pendidikan luar mengikut modul iniE '. &ecara am Matlamat pendidikan luar boleh dibahagikan kepada tiga komopnen
besar, huraikanE

BAB 1

Falsafah, Konsep, Matlamat dan Objektif Pendidikan Luar

+losari

Akti'iti ko natif8 Merupakan akti"iti merangsang pemikiran yang terdiri daripada elemen penyelidikan, kreati"iti, perkaitan, kebolehan, pengamatan dan pengukuhan. Aspek afektif 8 )erkaitan dengan perasaan dan emosi pada diri indi"idu akti"iti ini bukan berkaitan dengan fikiran dan daya berfikir.

Bibilio rafi

Abdul Alim Abdul 8ahim, %223, Panduan Perkhemahan, &impulan dan Pioneering, Kuala Lumpur$ Fajar )akti Modul )ina >nsan Duru, 3666, )ahagian Pendidikan Duru Kementerian Pendidikan Malaysia, Modul Pendidikan Luar *%22' +, )ahagian Pendidikan Duru Kementerian Pendidikan Malaysia, Phyllis Ford, %29%, Principles and Practices of ?utdoor @ =n"ironmental =ducation. /e Gork$ Ailey .. A. Le is, %251, <he Administration of ?utdoor =ducation Programs. #ubu7ue, >A$ Kendall-:unt #. 8. :ammerman, A. M. :ammerman, B =. L. :ammerman, %291, <eaching in the ?utdoors, #an"ille, >L$ >nterstate+ &imon Priest, %294, 8edefining ?utdoor =ducation, 0ournal of =n"ironmental =ducation, %5*'+, %'+ Ma!nah :assan,Persepsi Duru Pelatih K#PM <erhadap Perlaksanaan Program Pendidikan Luar