Anda di halaman 1dari 10

HCE1013

1.0 Pengenalan Dewasa ini, masalah sosial adalah satu isu yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Saban hari, banyak yang kita dengar tentang gejala sosial yang berlaku di setiap pelusuk negara melalui pelbagai media massa dan dada akhbar tempatan. Berbagai jenis gejala sosial telah melanda masyarakat kita dan ia melibatkan bukan sahaja remaja malah orang dewasa. Apa yang dibimbangi ialah satu hakikat dimana masalah ini sedang parah menjangkiti golongan remaja dan pelajar yang merupakan bakal pewaris Negara. Satu statististik yang diperoleh dari Bernama berdasarkan kajian yang dijalankan oleh Universiti Sains Malaysia menunjukkan daripada ! remaja di seluruh negara terlibat dengan masalah ini. "leh itulah masalah ini hangat diperkatakan dan mendapat perhatian daripada segenap lapisan masyarakat. Di media massa tidak kira televisyen mahupun internet seringkali menyiarkan pelbagai berita dan #erita tentang kenakalan remaja yang masih bersekolah dan pelbagai masalah sosial yang melanda golongan muda ini. Melihat kepada kadar masalah sosial dan perbuatan jenayah membabitkan pelajar dan remaja hari ini benar$benar membimbangkan kita. %ada kela&imnya, masalah disiplin di kalangan pelajar sekolah hanya berkisar di sekitar kenakalan mereka merosakkan harta benda awam, ponteng sekolah, merokok, melepak dan seumpamanya. Mereka semakin berani melakukan pelbagai perbuatan yang ber#anggah dengan norma masyarakat dan undang$undang negara. Baru$baru ini kita dikejutkan dengan video sekumpulan remaja tingkatan dua di %ulau %inang membelasah ketua tingkatan mereka dengan meniru gaya watak samseng dalam drama '() iaitu *an 'odak. (ideo tersebut tersebar dengan meluas di laman web sosial +a#ebook dan juga blog$blog dan juga telah mengundang kemarahan pelbagai pihak. Namun begitu, perkara tersebut perlulah menjadi satu amaran kepada kita bahawa sesuatu perlu dilakukan segera untuk membendung mereka daripada terjebak dengan perkara$perkara yang lebih serius. Masalah yang sama juga melanda para mahasiswa dan mahasiswi di peringkat pengajian tinggi. ,alaupun mereka memiliki kebijaksaan yang terbukti di dalam akademik, mereka masih lagi gagal menonjolkan sahsiah diri yang sempurna. -ebebasan dalam kehidupan kerana ketiadaan pengawasan ibu bapa seperti semasa dibangku persekolahan membuatkan mereka mudah terpengaruh dan terjatuh kedalam masalah keruntuhan akhlak dan moral .Napoleon /ill, 0001. %ada peringkat remaja yang sedang meniti era kedewasaan, mereka akan mengalami perubahan yang amat pesat sekali, sama ada dari segi 2i&ikal, emosi mahupun sosial. %ada &aman inilah para remaja mula terdedah kepada alam realiti di luar rumah

HCE1013

yang penuh dengan pelbagai pan#aragam. -adangkala sikap remaja juga yang tidak dipengaruhi oleh keluarga tetapi kebanyakannya daripada persekitaran sosial dimana mereka membesar. %ada tempoh$tempoh inilah para remaja mula mengubah tingkah laku, sikap, dan nilai, malahan seluruh #ara hidup daripada alam kanak$kanak kepada alam yang lebih matang dan dewasa .Bettelheim, 03!1. Mereka bukan sekadar bertindak melanggar norma seperti menghisap rokok, bergaduh sesama sendiri atau berkelakuan tidak senonoh malah ada yang terlibat dalam gejala seperti membuang bayi, ponteng sekolah , lari dari rumah , dan seks bebas. Menurut Utusan Malaysia . ) th 4un 5! !1, remaja kini sudah berani melakukan perbuatan jenayah berat seperti menganggotai kumpulan samseng seperti kumpulan gengsterisme , membunuh, samun tanpa senjata api mahupun dengan senjata api, merogol, pela#uran, judi, vandalisme penyalahgunaan dadah , minum minuman keras, terbabit video lu#ah dan sebagainya. -eadaan seperti ini bukan sahaja berlaku disekolah bandar dan di pinggiran bandar, malah disekolah luar bandar. 2.0 Remaja Dan Salah Laku Sosial

6ajah 6emaja sering dikaitkan dengan masalah sosial yang berlaku kerana penglibatan golongan ini sangat membimbangkan. %erubahan daripada alam remaja kepada alam dewasa merupakan satu masa yang amat penting, di mana perasaan ingin men#uba sesuatu yang baru lebih$lebih lagi apabila terdedah dengan persekitaran sosial yang tiada batasan. Memahami siapa remaja adalah penting bagi mengetahui mengapa mereka terlibat dengan gejala sosial ini. 7ni kerana 2aktor personaliti individu itu sendiri serta 2aktor perkembangannya mempengaruhi tingkahlaku yang dilakukan olehnya. Menurut seorang ahli psikologi Stanley /all .5!!81, &aman remaja ialah jangka masa seseorang itu mengalami berbagai #abaran dan tekanan . storm and stress1. 7ni kerana pada peringkat ini, remaja akan mengalami perubahan 2i&ikal, intelek serta emosi serta terpaksa berhadapan dengan berbagai kon2lik di dalam dirinya dan juga masyarakat. %erkembangan 2i&ikal remaja perlu diketahui bagi membantu memahami tentang sesetengah remaja yang lambat atau #epat belajar dalam pekembangan mereka dan

HCE1013

apakah kesan$kesan disebaliknya. %ada peringkat ini juga akan berlakunya perubahan yang pesat sama ada perubahan biologi, 2i&ikal, mental dan emosi serta perubahan tenggungjawab dan peranan. 4adi, untuk mengimbangi perubahan$perubahan ini, golongan remaja sering berhadapan dengan masalah dan kon2lik dalam men#ari identiti diri. "leh itu, berlakulah ketegangan dan tekanan emosi dalam diri remaja. 4ika diteliti se#ara mendalam &aman remaja sebenarnya merupakan suatu proses dan bukannya satu jangkamasa. -erana pada tahap ini berlakunya proses men#apai atau memperolehi sikap dan keper#ayaan yang diperlukan demi penglibatan yang berkesan dalam masyarakat. 'erdapat banyak teori daripada pelbagai sumber$sumber termasuklah kajian akademik mengenai masalah ini di seluruh dunia. %ada dasarnya, golongan remaja adalah titik kelemahan masyarakat yang sangat ampuh dan mereka sedang dalam proses pen#arian dan pengukuhan identiti. "leh kerana ada sedikit kekurangan dalam sesetengah aspek yang akan membentuk keperibadian dan sahsiah terpuji, maka golongan ini akan #enderung melakukan sebagai tindakbalas kepada kekurangan tersebut. Mereka masih belum berupaya merasionalkan tindakan mereka dan segala yang dilakukan hanyalah ujian untuk mendapatkan keseronokan dan #abaran yang bersi2at sementara. 2.1 Punca- punca Masalah Sosial 'erdapat beberapa aspek yang telah dikenalpasti sebagai penyumbang kepada gejala sosial yang melibatkan remaja. Se#ara amnya, ia bukan hanya berpun#a dari satu 2aktor sahaja tetapi ia adalah kesan daripada kealpaan segenap pihak yang memberikan ruang kepada anasir$anasir negati2 untuk meresap dan menjadi barah kepada institusi sosial. 2.1.1 Keluarga dan I u !apa

6ajah 5 -eluarga merupakan institusi paling asas yang terlibat dalam memberikan pengalaman awal kepada seorang kanak$kanak. Ahli keluarga khasnya ibu bapa memainkan peranan dalam membentuk kemahiran mengawal diri. -emahiran mengawal diri

HCE1013

memerlukan ke2ahaman terhadap nilai sosial baik. Adalah penting untuk mendidik anak$ anak untuk mengenal perkara yang salah dan betul dan di sisi peraturan mahupun undang$ undang. 9aya keibubapaan yang baik akan menurunkan nilai$nilai terpuji yang akan menjadi teladan dan ikutan anak$anak. 7bu bapa sendiri perlu menjadi model yang terbaik untuk anak$anak mereka. Namun,berapa ramaikah di antara ibu bapa dalam masyarakat kita yang memiliki kemahiran keibubapaan dan jika mereka mempunyai kemahiran ini, adakah mereka akan mempraktikkannya di kalangan anak$anak mereka: -ita sering memandang remeh tentang kepentingan nilai ini sedangkan ia adalah asas kepada pembentukan keluarga yang progresi2 dan dinamik. Begitu dengan 2ungsi keibubapaan yang tidak lengkap di mana hanya ada salah seorang sama ada ibu atau bapa sahaja yang menggalas tugas ketua keluarga. 7ni akan menyulitkan lagi peranan seorang penjaga dan menidakkan hak anak$anak untuk mendapatkan perhatian se#ukupnya. Misalnya dalam kes ibu tunggal. 7bu tunggal yang bekerja akan kesuntukan kesempatan untuk menurunkan nilai$nilai murni kepada anak$ anak. Bagaimana dengan tanggungjawab seorang bapa: -eadaan menjadi lebih buruk jika perkara ini berlaku dalam sistem keluarga nuklear. Sokongan daripada ahli keluarga yang kembangan pula adalah kurang. %erkara beginilah yang dilihat sebagai penyumbang kepada masalah sosial remaja masa kini. 'iadanya sokongan daripada sanak$saudara terdekat akan lebih memburukkan keadaan. 7ni akan menyebabkan kurangnya nilai kekitaan di dalam keluarga yang seterusnya menjerumuskan remaja ke lembah gelap dalam pen#arian identiti dan jati diri. "leh kerana itulah meluangkan masa bersama keluarga merupakan salah satu aspek yang perlu diberi perhatian. Banyak masalah sosial dikaitkan dengan ibu bapa yang tidak meluangkan masa untuk anak. 7nilah yang menjadi pun#a anak$anak terpaksa men#ari jalan sendiri dalam menghadapi perkembangan remaja tanpa bimbingan yang sepatutnya.Dr. +adhilah -amsah,5!!;1. 6emaja yang tidak punya masa berkualiti bersama keluara kerana kesibukan ibu bapa juga tidak dapat meluahkan masalah mereka kepada ibu bapa. Apabila mereka tertekan mereka akan menggunakan #ara yang tidak sepatutnya untuk mengatasi masalah mereka seperti pemgambilan dadah dan lari dari rumah. 2.1.2 Mas"araka# Sikap masyarakat sekarang tidak lagi suka menjaga tepi kain orang lain turut menyumbangkan kepada masalah ini. -ita hidup berkelompok tetapi saling dipisahkan oleh

HCE1013

tembok batu dan besi. <iri$#iri individualistik jelas ketara lebih$lebih lagi di kawasan bandar. -ita enggan menegur salahlaku anak$anak jiran kerana kita langsung tidak mengenali mereka dan meraka langsung tiada berkepentingan dalam hidup kita. -ita jarang berkongsi nilai$nilai murni seperti mana masyarakat dahulu yang sangat menitik beratkan adat kesopanan orang timur. Budaya saling tegur sapa, bantu membantu, mesra serta prihatin spudah merosot di dalam gaya hidup masyarakat kini. -ita hanya mengejar kestabilan ekonomi sendiri dan mengabaikan aspek pembentukan moral persekitaran. Dunia material yang hanya mengajar kita supaya terus tamak$haloba tanpa mementingkan pembangunan spiritual dan rohani. -ita terkejar$kejar kemewahan dan pen#apaian dunia di dalam keasyikan pembangunan yang pesat di kota raya. Anak$anak terabai walaupun keinginan na2su material mereka dipenuhi. 7mpaknya bukan sahaja melahirkan generasi baru yang hanya mementingkan jenama dan gaya tetapi juga tidak beradab dan menghormati orang lain. 2.1.$ Kurangn"a Penge#ahuan %gama dan Moral Dalam aspek agama pula, ibubapa bertanggungjawab untuk mendidik anak$anak supaya menjadi ahli masyarakat yang berguna kepada keluarga, agama dan bangsa. Sama ada ibubapa itu senang atau susah, sama ada keluarga itu ada ibu dan bapa atau hanya ada ibu atau bapa sahaja, penjaga tidak terke#uali daripada tugas ini. <uma mungkin dalam keadaan kemiskinan dan keluarga induk, masa untuk mendekati dan mendidik anak dengan nilai$nilai yang murni dan mulia agak terbatas. -ajian menunjukkan mendidik anak$anak dengan nilai$nilai mulia ini amat penting untuk menjauhkan anak dari jenayah dan masalah salah laku.maka pastinya usaha untuk men#ari masa dan mendidik anak$anak dengan apa yang mereka perlu tahu, bukanlah sesuatu yang sia$sia. -urang kemahiran mengawal diri yang berpun#a daripada lemahnya aspek rohani dan spiritual adalah antara penyumbang utama kepada masalah ini. 7ni adalah jelas bagaimana perlakuan remaja yang mempunyai harga diri serta konsep kendiri yang negati2 akan menjauhi norma hidup yang diterima oleh masyarakat. Mereka sering terlibat dengan aktiviti antisosial yang bertentangan dengan nilai baik sosial, agama, peraturan atau undang$undang untuk menunjukkan si2at boikot mereka kepada nilai positi2 yang diterima umum. Dunia luar adalah tempat berhibur dan mana$mana lubuk untuk remaja melepak menjanjikan keseronokan yang lebih baik kerana ibu bapa terlalu sibuk berkerjaya. Ditambah pula dengan tarikan daripada rakan yag senasib dengan mereka. %erlakuan yang menonjol diperlihatkan sebagai satu identiti untuk kumpulan mereka dan satu #ara remaja

HCE1013

melepaskan keinginan serta tekanan mereka. Mereka mula terbabit dalam keruntuhan akhlak dan seterusnya dalam masalah yang lebih serius. -etagihan keseronokan akan dapat mengatasi nilai hidup positi2 yang lain. Mereka tiada 2alsa2ah dan pegangan hidup positi2 untuk dijadikan panduan dalam kehidupan. 2.1.& Masalah 'konomi -eluarga yang miskin mungkin kurang mampu dalam menyediakan pendidikan sempurna kepada anak, makan dan minum, tempat kediaman serta keboleh#apaian kepada kemudahan dan sistem kesihatan yang sempurna. -ajian oleh Universiti Sains Malaysia menunjukkan remaja yang mempunyai latar belakang keluarga yang kurang berkemampuan lebih berke#enderungan untuk terlibat didalam masalah ini. 6ata$rata yang terlibat sebenarnya adalah golongan yang terdesak dan terhimpit dalam kesempitan hidup. Mereka tidak punya pilihan selain meneruskan kesinambungan hidup mereka dengan men#ari sesuap nasi melalui kegiatan haram. Ada di kalangan remaja yang sanggup men#uri untuk memenuhi keperluan mereka. 'indakan ini seterusnya akan membuatkan mereka berjinak$jinak dengan aktiviti yang lebih serius seperti mengedar dadah dan mela#urkan diri untuk mendapatkan kemewahan atau dalam menanggung perbelanjaan pengajian mereka. 7bu bapa mereka juga biasanya bermasalah dan kerana berlakunya keretakan keluarga yang dihimpit kekangan ekonomi, mereka memilih jalan yang salah untuk melempiaskan keke#ewaan hidup mereka. Mereka mempunyai kurang keyakinan di sebabkan oleh kekurangan hidup mereka, jadi mereka bertindak pasi2 ataupun agresi2 di dalam pergaulan. 2.1.& Pihak Sekolah

'ugas guru disamping mengajar adalah sebagai =role model> yang utama bagi para pelajar di sekolah. 6amai di kalangan pendidik yang memandang remeh aspek mendidik moral pelajar sehingga meraka mengabaikan aspek pembinaan sahsiah murid. Mereka merasakan bahawa ia adalah bukan tugas mereka walhal ke#emerlangan pendidikan bukan hanya di ukur pada pen#apaian akademik semata$mata. Ada juga yang memejamkan mata apabila berhadapan dengan pelajar yang bermasalah kerana enggan melibatkat diri dengan masalah yang kompleks akibat undang$undang sekolah yang menghadkan kuasa menghukum murid.

HCE1013

%ihak sekolah juga sukar untuk mengambil tindakan terhadap pelajar yang bermasalah kerana dasar$dasar kerajaan yang banyak melindungi hak$hak pelajar. Ada juga di kalangan ibu bapa yang tidak dapat menerima kesalahan anak dan menyalahkan pihak sekolah apabila tindakan disiplin diambil keatas anak mereka. Mereka terlalu sayangkan anak$anak mereka sehinggakan mereka sanggup menegakkan benang yang basah walaupun terbukti anak mereka bersalah. 7ni menyulitkan pihak sekolah untuk mengambil tindakan ke atas pelajar apabila ibu bapa tidak bekerjasama dan sepakat. 'indakan sesetengah pihak sekolah enggan mengambil berat tentang pun#a pelajar bermasalah juga menyebabkan masalah sosial ini menular sehingga ke peringkat lebih tinggi. Mereka hanya tahu menjatuhkan hukum tanpa menyiasat pun#a$pun#a berlakunya salah laku menyebabkan pelajar memberontak lalu menyebabkan berlakunya masalah yang lebih serius. 2.1.( Media Massa) In#erne#

6ajah ) Media massa dan internet sangat berpengaruh dan amat sukar untuk dikawal pada &aman ini. %aparan adegan$adegan negati2 yang berunsur ganas, lu#ah dan seram sedikit sebanyak telah mempengaruhi golongan remaja kita .Nik Aida, 5! !1. 9olongan remaja suka men#uba tanpa memikirkan kesan atas tindakan mereka itu. 'ambahan pula negara kita dibanjiri 2ilem$2ilem yang berunsurkan gengsterisme dan ganas, ini menyemarakkan lagi gelodak jiwa remaja yang suka meniru dan belajar melalui penglihatan. %er#akapan tidak sopan dan perlakuan biadap yang ditonton adalah ikutan mereka. 7dola mereka pula adalah watak$watak jahat yang menunjukkan dominasi ekstrim. <erita$ #erita ganas ini walaupun mempunyai pengajaran tetapi memperlihatkan suatu budaya kuning yang meren#atkan pembinaan jati diri pelajar yang seimbang. Begitu juga dengan kemudahan internet yang menyediakan dunia tanpa sempadan, pasa pelajar bebas melayari internet untuk men#ari kenalan siber yang mengasyikkan. Ada

HCE1013

dikalangan mereka yang dipergunakan untuk menjadi keldai dadah dan di rogol oleh teman yang baru dikenali di dunia maya. (ideo pornogra2i yang senang di akses di internet menyajikan wanita dan lelaki yang melakukan aksi di luar batasan imaginasi menyebabkan peningkatan kadar remaja mengandung dan melakukan seks rambang. 2.1.* Rakan se a"a

6ajah 8 %eranan rakan sebaya turut menyumbang kepada berlakunya gejala sosial ini terutama kepada pelajar$pelajar yang ter#i#ir dalam pelajaran dan yang mengalami masalah keluarga. 6akan$rakan dapat men#orak personaliti individu tertentu. 4usteru itu, ibu bapa patut tahu siapa rakan$rakan anak mereka, apa aktiviti mereka, di mana mereka berjumpa dan lain$lain persoalan lagi. Anak$anak muda sangat mudah terpengaruh dengan persekitaran yang menjadi kebiasaan mereka. *ihat sahaja kepada masalah merokok di kalangan pelajar yang tidak pernah ada penghujungnya. -ebanyakan mereka menghisap rokok akibat daripada terikut$ikut perbuatan sahabat mereka yang seterusnya menyebabkan ketagihan. Masalah bohsia, bohjan, rempit, dan gengsterisme semuanya melibatkan remaja yang berkumpulan. 7ni adalah bukti kepada pengaruh rakan sebaya di kalangan remaja. Bagi sesetengah remaja, mereka lebih memper#ayai rakan daripada keluarga mereka sendiri. Mereka lebih senang meluahkan masalah dan persoalan hidup mereka kepada kawan mereka. 6akan mereka adalah pen#orak identity mereka kerana lemahnya peranan institusi keluarga dalam mendidik dan membentuk mereka.

$.0 Kesimpulan

HCE1013

Se#ara keseluruhannya,se#ara sedar atau tidak, kebanyakan masalah

yang

melanda pelajar pada masa kini adalah disebabkan kon2lik atau tekanan yang wujud di dalam alam persekitaran. %roses modenisasi atau pembangunan yang pesat telah mengubah #ara hidup masyarakat kita yang se#ara tidak langsungnya melibatkan golongan remaja. Begitu juga dengan institusi kekeluargaan yang sudah tidak dianggap penting lagi justeru meningkatnya kadar keretakan rumahtangga . Setiap ahli komuniti atau masyarakat mempunyai peranan masing$masing. Setiap individu perlu melaksanakan peranan dan tanggungjawab masing$masing dengan sempurna kerana setiap satu ada perkaitan. -ita perlulah merealisasikan konsep masyarakat madani .Setiap pelajar perlu didekati supaya mereka rasa diterima oleh masyarakat khasnya dalam institusi keluarga dan sekolah. /ubungan dan kerjasama erat perlu ditingkatkan antara ibu bapa, pihak pentadbir, guru$guru, guru disiplin dan kaunselor amat penting untuk membendung masalah jenayah di kalangan pelajar remaja kita. %eranan ibu bapa juga adalah amat penting dalam memberikan perhatian yang serius terhadap anak$anak mereka. 7bu bapa mestilah memperhatikan setiap gerak$geri atau pergerakan anak$anak mereka. 7bu bapa hendaklah sentiasa mengetahui dan mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh anak mereka serta sanggup meluangkan masa untuk mengatasai masalah tersebut. 7bu bapa juga seharusnya mengetahui rakan$rakan anak mereka dan sentiasa memastikan anak$anak mereka berkawan dan bergaul dengan mereka yang mempunyai kedudukkan moral yang baik. 7bu bapa hendaklah menghabiskan sebahagian daripada masa seharian bersama anak$anak mereka dengan memberikan keyakinan, keberanian, mewujudkan sikap positi2 terhadap masalah, emosi dan keputusan. Selain itu tingkatkan penghayatan anak$anak terhadap agama, nilai$nilai murni, motivasi, melatih anak #ara bersopan, prinsip$prinsip akauntabiliti, tepati janji, berketerampilan, menunjukkan keperibadian yang mulia, amanah, sanggup menerima kelemahan diri serta meneroka potensi anak. 7bu bapa hendaklah menjadi #ontoh kepada anak. %elbagai langkah boleh diambil dan dilaksanakan, tetapi apa yang lebih penting semua pihak mestilah memainkan peranan dan tanggungjawab dalam mengatasi masalah keruntuhan akhlak di kalangan remaja. Dengan kata lain, walau apapun langkah yang diambil oleh mana$mana pihak, tanpa kerjasama dan kesepakatan, gejala ini tidak akan dapat diatasi.

Rujukan

HCE1013

. Dr. +atimah ?usu2@<ahaya "ktober , httpABBwww.islam.gov.myBenBgejala$sosial$remaja$ pandangan$dr$2atimah$yusu2$#ahaya$oktober .retrieved on 5 September 5! )1 5. Dr. Nik Muhammad Amin@%un#a$pun#a 9ejala Sosial httpABBwww.h#ds5u.#omB5! 5B! Bpun#a$pun#a$gejala$sosial.htmlB .retrieved on 5 September 5! )1 ). Nur ACila@+orum Masalah 6emaja httpABBwww.s#ribd.#omBdo#B 3 00D 0!B<ontoh$'eks$ +orum$Masalah$9ejala$Sosial$Dalam$-alangan$Masyarakat . retrieved on 5 September 5! )1 8. %ro2. Madya D&ulki2li Abdul 6a&ak. Siswa 7ja&ah BermasalahA Senario Sejagat ?ang Membimbangkan http A BBwww.brandeis.eduBgradjournal .Akses 5 September 5! )1 3. Berlina ,idiyasariA 6emaja Dan <abaran Negara httpABBberlina$ widiyasari.blogspot.#omB5! !B!8Bgejala$sosial.html .retrieved on 5 September 5! )1 D. Utusan Malaysia, ) 4un 5! ! @ 6emaja Dilanda Masalah Sosial

10