Anda di halaman 1dari 2

Jawapan Latihan Ayat Aktif dan Ayat Pasif Latihan tukar ayat aktif kepada pasif. 1.

Encik Sofiah membuat pinjaman bank untuk menjalankan projek penternakan ikan tawar. Pinjaman bank dibuat oleh Enik Sofiah untuk menjalankan projek penternakan ikan tawar. 2. eberapa oran ! pekerja sedan! menebas semak samun di kiri dan di kanan lebur raya itu. Semak samun di kiri dan di kanan lebur raya itu sedan! ditebas oleh beberapa oran! pekerja. ". #akim telah menjatuhkan hukuman penjara sepanjan! hayat terhadap pera!ut yan! menyebabkan kematian seoran! wanita yan! men!andun!. #ukuman penjara sepanjan! hayat telah dijatuhkan oleh hakim terhadap pera!ut yan! menyebabkan kematian seoran! wanita yan! men!andun!.

$. #akim telah menjatuhi ketua sindiket itu hukuman !antun! sampai mati. %etua sindiket itu telah dijatuhi oleh hakim hukuman !antun! sampai mati &. %ini kaum petani telah men!etinkan hasil buah'buahan setelah menjalani kursus industri kecil dan sederhana anjuran (A)A. %ini hasil buah'buahan telah ditinkan oleh kaum petani setelah menjalani kursus industri kecil dan sederhana anjuran (A)A. *. +Saudara perlu se!era men!hadiri temu du!a itu jika hendak mendapat pekerjaan itu,- kata kerani itu kepada saya. +.emu du!a itu perlu se!era saudara hadiri jika hendak mendapat pekerjaan itu,+ kata keranai itu kepada saya. /. Saya telah menerima surat pelantikan seba!ai jurulatih bola sepak pasukan sekolah kamu. Surat pelantikan seba!ai jurulatih bola sepak pasukan sekolah kamu telah saya terima. 0. 1bu telah memasakkan ayah kari kepala ikan. Ayah telah dimasakkan oleh ibu kari kepala ikan. 2 Ayah telah dimasakkan kari kepala ikan oleh emak.

3. Saya telah memasak lauk ikan untuk ayah. Lauk ikan telah saya masak untuk ayah. 14. Setelah membuat se!ala persiapan, kami sekeluar!a pun menyambut para tetamu di luar dewan . Setelah membuat se!ala persiapan, para tetamu pun disambut oleh kami sekeluar!a di luar dewan. 11. %ami telah men!esyorkan usul itu kepada pihak berkuasa a!ar men!ambil tindakan den!an se!era. 5sul itu telah kami syorkan kepada pihak berkuasa a!ar men!ambil tindakan den!an se!era. 12. Selain berbuat bisin!, pelajar'pelajar itu ju!a suka men!!an!!u !uru yan! sedan! men!ajar di dalam kelas. Selain berbuat bisin!, !uru yan! sedan! men!ajar di dalam kelas ju!a suka di!an!!u oleh pelajar'pelajar itu.

Beri Nilai