Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN METHODIST, 31700 MALIM NAWAR, PERAK.

MINIT MESYUARAT JAWATANKUASA KURIKULUM BIL 1/ 2011


Tarikh Tempat : Masa !eha"iran : : : : 29 Disember 2010(Rabu) Bilik Gerakan 8.30 pa i 1#$1# 1. Tn %& 'amalu"in bin %& Mat M(khtar)en erusi 2. )n %a*sah bt '(hari +aib )en erusi 1 3. ,n. M(hama" -us(** bin .hma" +aib )en erusi 2 /. )n 0uhaila bt 1smail +aib )en erusi 3 2. )n -an Mar3a bt .b" !hahar 0etiausaha 4. )n 5api6ah bt 0ai"i !.)anitia Bahasa Mela3u #. ,n. Ran&it 0in h a$l 0(7aran !.)anitia Bahasa 1n eris 8. )n %ali6a bt 0haharu""in !.)anitia Matematik 9. )n +(ri6ma7ati bt 0hahbu"in !.)anitia 0ains 10. )n Mashitah bt %& 8mar !.)anitia ).1slam 9 0eni :isual 11. ;ik 0hunurul %ai6a bt 0huib !.)anitia !emahiran %i"up 12. ;ik 03ahera bt .b"ullah !.)anitia 0i<ik "an )00 13. )n 5ainab bt 1smail !.)anitia !a&ian Tempatan 1/. ;ik +(rhasli6a bt .7an Teh !.)anitia ).'asmani !esihatan 12. ,n. M(h" Ri6al bin Re"uan !.)anitia ). Mu6ik 14. )n +(r3atimah bt 1"ris )r( ram )emulihan 1#. ,n. M(h" 8sman bin 5akaria )eperiksaan

Tn %& 'amalu"in bin %& M(khtar selaku Guru Besar 0! Meth("ist Malim +a7ar mempen erusikan Mes3uarat 'a7atankuasa !urikulum kali pertama 2011. 1.0 UCAPAN PENGERUSI 1.1 Tuan )en erusi men u=apkan salam "an terima kasih kepa"a semua .'! 3an ha"ir ba i menunaikan tan un &a7ab. 1.2 Men3atakan tu&uan men a"akan mes3uarat: 1.2.1 Melaksanakan )r( ram .ka"emik men ikut "asar 3an telah "itetapkan. 1.2.2 Meran=an pr( ram aka"emik untuk pen a&aran 3an lebih berkesan. 1.2.3 Men=apai <isi sek(lah melalui misi "an perlaksanaan 3an strate ik. Ti !"#" $ M"#%&'" 2.0 MENGESAHKAN PERLANTIKAN AJK KURIKULUM 2011 2.1 )n %a*sah bt '(hari selaku )en(l(n !anan )enta"biran membentan men esahkan perlantikan .'! !urikulum 2011 seperti berikut: )en erusi :Tn %& 'amalu"in bin %& Mat M(khtar +aib )en erusi 1: )n %a*sah bt '(hari +aib )en erusi 2: ,n. M(hama" -us(** bin .hma" +aib )en erusi 3: )n 0uhaila bt 1smail 0etiausaha : )n -an Mar3a bt .b" !hahar .'! : 0emua !etua )anitia !) Bahasa Mela3u: )n 5api6ah bt 0ai"i

"an

!) Bahasa 1n !) Matematik

eris:,n. Ran&it 0in h a$l 0(7aran : )n %ali6a bt 0haharu""in

!) 0ains : )n +(ri6ma7ati bt 0hahbu"in !) ).1slam 9 0eni :isual: )n Mashitah bt %& 8mar !) !emahiran %i"up : ;ik 0hunurul %ai6a bt 0huib !) 0i<ik "an )00 : ;ik 03ahera bt .b"ullah !) !a&ian Tempatan : )n 5ainab bt 1smail

!) ).'asmani !esihatan : ;ik +(rhasli6a bt .7an Teh !) ). Mu6ik : ,n. M(h" Ri6al bin Re"uan )r( ram )emulihan )eperiksaan )r( ram &>?.@ : )n +(r3atimah bt 1"ris : ,n. M(h" 8sman bin 5akaria : )n -an Mar3a bt .b" !hahar Ti !"#" $ M"#%&'" 3.0 DASAR KURIKULUM SEKOLAH 2011 3.1 Dasar !urikulum 0ek(lah a"alah selari "en an Dasar ))DA ')+A !ementerian )ela&aran Mala3sia men ikut pekelilin "ari !ementerian )ela&aran Mala3sia. Ti !"#" $ M"#%&'" 3.2 )elaksanaan terbaru a"alah )r( ram !urikulum 0tan"ar" 0ek(lah Ren"ah (!00R) trans*(rmasi !urikulum Bersepa"u 0ek(lah Ren"ah (!B0R) mulai 2011 3an "ilaksanakan se=ara berperin kat 3.2.1 Guru> uru 3an terlibat "en an !00R 2011 telah men ikuti kursus "an latihan. 3.2.2 0urat )ekelilin 1khtisas men enai !00R b(leh "isemak melalui laman 7eb 777.m(e. (<.m$bpk. Ti !"#" $ M"#%&'" 0ukatan )ela&aran "an Ran=an an )ela&aran 3.3.1 !etua )anitia perlulah men3e"iakan 0)A%0) "an R)T terkini "ari !ementerian )ela&aran Mala3sia ( )usat )erkemban an !urikulum) untuk *ail panitia "an uru> uru matapela&aran (ru&uk internet). Ti !"#" $ K()&" P" i)i" 3.3.2 R)T hen"aklah "isemak "an "isahkan (leh )n %a*sah ()! )enta"biran). Ti !"#" $ P( *%* + K" " P( )"!,i-" )erse"iaan Rek(" Men a&ar 3./.1 )enulisan R)% a"alah 7a&ib "itulis "an "ise"iakan sebelum pen a&aran "an pembela&aran ()9)). Ti !"#" $ S('&" G&-& 3./.2 ."alah men&a"i kesalahan &ika ti"ak men3e"iakan R)% sebelum )9). Ti !"#" $ M"#%&'" 3./.3 Buku rin kasan R)% hen"aklah "ihantar ke pe&abat pa"a hari 'umaat sebelum pukul 10.00 pa i pa"a setiap min u. Ti !"#" $ S('&" G&-&

3.3

3./

3././ 3./.2 3./.4 3./.#

)enulisan R)% perlulah rin kasA kemas "an pa"at (R!)) men ikut *(rmat 3an telah "i ariskan. Ti !"#" $ S('&" G&-& 0emua !etua )anitia perlulah menulis satu =(nt(h R)% bersai6 ./ "an "ie"arkan kepa"a uru> uru 3an men a&ar. Ti !"#" $ K()&" P" i)i" Ruan an impak$=atatan hen"aklah "i=atat selepas selesai )9). Ti !"#" $ S('&" G&-& )enulisan buku perlulah men unakan 7arna pen 3an sama. Ti !"#" $ S('&" G&-&

3.2

)en a&aran "an )embela&aran 3.2.1 0ekaran istilah )9) a"alah )embela&aran "an )en a&aran Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.2.2 )9) berpusatkan muri"A uru pula seba ai *asilitat(r samaa"a men ikut kae"ah kelasA kumpulan atau in"i<i"u . Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.2.2 )an"uan )r(ses )9) 3an berkesan a"alah: 3.2.2.1 1klim kelas 3an k(n"usi*. 3.2.2.2 )en3ampaian 3an baik. 3.2.2.3 Teknik pen3(alan. 3.2.2./ )eran=an an )9) perlulah men ikut lan kah 3an tersusun iaitu men an"un i set in"uksiA isi "an penutup. Ti !"#" $ S('&" G&-& Bahan Bantuan Men a&ar 3.4.1 )erlulah "i unakan semasa )9). 3.4.2 3.4.3 3.4./ 3.4.2 3.4.4 3.4.# Ti !"#" $ S('&" G&-& Bahan bantuan men a&ar untuk memberi pemahaman "an keberkesanan pembela&aran 3an berkait rapat "en an pan=ain"era. Ti !"#" $ S('&" G&-& !etua panitia perlulah memaklumkan "an me7ar>7arkan alat 3an a"a "alam simpanan. Ti !"#" $ K()&" P" i)i" !etua )anitia b(leh membuat pesanan .BM$BBM baru 3an berkesan melalui pesanan n(ta minta. Ti !"#" $ K()&" P" i)i" BBM 3an lama 3an masih b(leh "i unakan perlulah "i unakan semaksima 3an mun kin. Ti !"#" $ S('&" G&-& BBM pelulah "irek("kan "i "alam buku st(k Ti !"#" $ K()&" P" i)i" Buku sumberA buku pan"uan uruA buku akti<itiA "an buku 0)BT e"isi uru perlu a"a. Ti !"#" $ S('&" G&-&

3.4

3.#

)emulihanA )en ukuhan "an )en a3aan 3.#.1 )emulihan bertu&uan untuk membantu pela&ar 3an lemah "an ketin alan Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.#.2 )emulihan 3an "i&alankan (leh )n. %ali6a pa"a tahun 2010 memaklumkan baha7a salah satu pun=a muri" lemah a"alah kerana ti"ak ha"ir ke sek(lah. Ti !"#" $ M"#%&'"

3.#.3 3.#./

Memperban3akkan latih tubi muri". Ti !"#" $ S('&" G&-& Memastikan pa"a tahun 2012A muri" tahun / "apat memba=a "an menulis "en an baik. 'ika ti"ak b(leh men uasai 3MA muri" tersebut ti"ak b(leh naik ke tin katan 1. Ti !"#" $ S('&" G&-& !" G&-& P('&%i." Men ikut +!R. 1> B1+C0 (Biterasi 9 +umerasi) "apat membasmi buta 3M men&elan 2012. 0emua muri" 0! Meth("ist malim +a7ar 3an ti"ak mempun3ai masalah pembela&aran b(leh men uasai kemahiran literasi "an numerasi sebelum melan kah masuk ke tahun / pa"a tahun 2012. Ti !"#" $ S('&" G&-& !" G&-& P('&%i." )en ukuhan "ilaksanakan "i "alam kelas Ti !"#" $ S('&" G&-& )en a3aan perlu "ise"iakan untuk muri" 3an telah men uasai a ar muri" ka3a "en an ilmu "an men&a"i muri" 3an =emerlan . Ti !"#" $ S('&" G&-& 0emua uru perlu memainkan peranan a ar tia"a muri" 3an ter=i=ir. Ti !"#" $ S('&" G&-& Guru perlulah k(mite" "en an men unakan buku ker&a "an lembaran ker&a selepas )9) "an hasil ker&a muri" mesti "isemak untuk men etahui se&auh mana ian3a telah men uasai$ter=apai.A Ti !"#" $ S('&" G&-&

3.#.2

3.#.4 3.#.# 3.#.8 3.#.9

3.#.10 )n 0uhaila memaklumkanA ma&(riti ibu bapa (80D) ti"ak mahu membeli buku tulis aris "ua kerana buku tersebut ti"ak "i unakan. Ti !"#" $ M"#%&'" 3.#.11 Tuan )en erusi men3arankan kepa"a uru> uru bahasa a ar men unakan buku tersebut untuk penulisan ba i men=antikkan tulisan. Ti !"#" $ G&-& B"."/" 3.8 )enilaian "an )eperiksaan 3.8.1 C&ian seban3ak 2 kali setahun (Ma= "an 'ulai) )eperiksaan seban3ak 2 kali setahun (Mei "an 8kt(ber) )entaksiran Berasaskan 0ek(lah untuk !00R. Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.8.2 !00R "i&alankan se=ara berperin kat mulai tahun 1 sesi 2011A uru 3an terlibat perlulah mempun3ai b(ran prestasi )entaksiran Berasaskan 0ek(lah men ikut kan"un an !00R. Ti !"#" $ S('&" G&-& T".& 1 S(/i 2011 3.8.3 )entaksiran Berasaskan 0ek(lah untuk !00R perlulah men unakan aras ban" seperti berikut: BAND 4 2 / 3 2 1 KRITERIA TahuA *aham "an b(leh buat "en an bera"ab mithali TahuA *aham "an b(leh buat "en an bera"ab terpu&i TahuA *aham "an b(leh buat "en an bera"ab TahuA *aham "an buat Tahu "an *aham Tahu

3.8./

Ti !"#" $ S('&" G&-& T".& 1 S(/i 2011 0etiap uru perlulah merek("kan pen=apaian muri" "i "alam rek(" uru "an muri". Ti !"#" $ S('&" G&-&

3.8.2

)enilaian perlulah "i&alankan se=ara berterusan "an berkala ba i men enalpasti tahap pen uasaan muri" "an "i&a"ikan seba ai pan"uan untuk memulakan pembela&aran baru. Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.8.4 0emua penilaian "an peperiksaan perlulah sistematik "an berperan=an an men ikut *(rmat "an bentuk s(alanA aras kesukaran "an a"a '0C. Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.8.# )enilaian "an peperiksaan perlulah mempun3ai kesahan "an keb(lehper=a3aan Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.8.8 )enilaian Mata )ela&aran tertentu seperti 0eniA !emahiran %i"upA "an Mu6ik se=ara amali "an berterusan. Ti !"#" $ S('&" G&-& S( i, K.Hi!&0 !" M&1i# 3.8.9 )enilaian . ama 1slam >).@. A 0i&il . ama 1slam (Tahun 4)A !em Bestari 0(latA Tasmik "an Bahasa .rab. Ti !"#" $ G&-& P( !i!i#" I/%"' 3.8.10 )enilaian )en"i"ikan 'asmani "an !esihatan a"alah terbaha i kepa"a !( niti*A )sik(m(t( "an ,*ekti*. Ti !"#" $ G&-& P.J"/'" i !" K(/i.")" 3.9 )r( ram )enin katan 3.9.1 )r( ram )enin katan perlulah "i&alankan "an "ibaiki ba i keberkesanan pembela&aran. Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.8.11 )r( ram )enin katan tahun lalu b(leh "i unakan &ika ian3a sesuai "an berkesan. Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.8.12 0etiap panitia perlulah men a"akan pr( ram penin katan sekuran > kuran n3a sekali setahun. Ti !"#" $ K()&" P" i)i" 3.8.13 !ertas ker&a perlulah "ise"iakan ba i setiap pr( ram 3an akan "i&alankan. Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.10 .nalisis )eperiksaan .7am "an tin"akan susulan. 3.10.1 !eputusan C)0R 2010 3.10.1.1 )en=apaian 0ek(lah 2 Bilan an muri" "apat 2. (2 (ran ). 2 Bilan an muri" lulus (..B.;) semua matapela&aran 20 (ran (#/.0#D). 2 G)0 2.30. 2 )erban"in an "en an 0!Malim +a7ar "apat 2. (3(ran ) "an lulus (2#.D). )erbe6aan >1 (kualiti) "an E1#.0D (kuantiti) 2 .nalisa )erban"in an "en an 2009 M/0%3"-" BM! BM) B1 M3 0+ 2004 84.2 91.9 89.2 84.2 #2.# 2010 88.9 82.2 ##.8 ##.8 88.9 "i#/)&-& 5 2.6 2 7.7 2 11.6 2 8.7 5 13.2 Ti !"#" $ M"#%&'"

3.10.1.2 )en=apaian Daerah 2 Men"u"uki tempat ke 4 antara 10 "aerah "alam ne eri )erak 2 Tempat 3an ke 28 "aripa"a 42 sek(lah ren"ah 0!90R'!) "an 2 Tempat !e 1/ "aripa"a 3/ sek(lah keban saan (0!) "alam "aerah !inta 0elatan. Ti !"#" $ M"#%&'" 3.10.1.3 )en=apaian +e eri 2 Men"u"uki tempat 3an 11 $1/ ne eri. 2 Manakala ke"u"ukan sek(lah "alam ne eri ialah tempat ke 3#8 "ariapa"a 8/2 sek(lah ren"ah 3an a"a "alam ne eri )erak. Ti !"#" $ M"#%&'" 3.10.1./ )erin kat !eban saan 2 /8A32# "aripa"a /82A33/ =al(n "apat semua . (10.2D) 2 )en=apaian terbaik Ti !"#" $ M"#%&'" 3.10.1.2 1ktibar 2 Falaupun pen=apaian kelulusan men atasi perin kat ne eri (43.2#D)A 2 Tetapi "iperin kat sek(lah mer(s(tA buat p(st m(rtem. 2 )erkiraan ke"u"ukan sek(lah ber"asarkan G)0 (Gre" )urata 0ek(lah) 2 )erkiraan G)0 (.Bi.l . G1 E Bil.B G 2 E Bi.l ; G 3 E Bil.D G / E Bil., G 2 baha i Bil. Muri") 2 Biasakan menentukan nilai$pen=apaian "en an G)0. Ti !"#" $ S('&" G&-& 3.10.1.4 Tin"akan 0usulan 2 !enalpasti pun=a$sebab kelemahan. 2 Ban"in kan k(s "an tena a 3an telah "i=urahkan. 2 Buat penilaian "en an hasil 3an "iper(lehi. Berbal(i atau ti"ak. 2 )erlu penambahbaikan 2 !uatkan a6am "an ilti6am. 2 Buat peran=an an strate ik. )asan strate i baru melalui analisis 0F8T. 2 )r( ram !e=emerlan an C)0R. Ti !"#" $ G&-& UPSR 3.11 )en=erapan "an )emantauan 3.11.1 )en=erapan "an pemantauan ker&a muri" "an )9) uru akan "irek("kan. Ti !"#" $ M"#%&'" 3.11.2 )en=erapan "an )emantauan )9) uru akan "ia"akan lebih kerap iaitu 3 kali setahun "an akan "imulakan mulai a7al tahun untuk "imasukkan ke "alam 0tan"ar" !ualiti )er uruan Mala3sia (0!)M). Ti !"#" $ M"#%&'" 3.11.3 'a"ual pen=erapan akan "ibuat (leh pihak penta"bir. Ti !"#" $ M"#%&'"

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI 9TMK: /.1 )r(ses )9) "en an 1T a"alah teknik 3an terkiniA pantas "an berkesan. Ti !"#" $ M"#%&'"

/.2 Ban3akkan pen ')+ "an ))D.

unaan internet ba i )9) "an men"apatkan in*(rmasi terkini "ari !)MA

Ti !"#" $ S('&" G&-& /.3 0ebaik>baikn3a una peralatan 1;T seperti n(teb((k sen"iri ba i meman*aatkan insenti* ))0M1. Ti !"#" $ S('&" G&-& /./ )erlulah men isi b(ran sebelum memin&am alatan 1;T sek(lah. Ti !"#" $ S('&" G&-& /.2 )en unaan peralatan 1;T pa"a tahun lalu a"alah kuran memberan san kanA han3a /0D 3an men unakan peralatan tersebut. Ti !"#" $ M"#%&'" /.4 Tekn(l( i Maklumat "an !(munikasi (TM!) akan "ia&ar kepa"a muri" tahun 1 sesi 2011. Ti !"#" $ M"#%&'"

HAL2HAL LAIN 2.1 Tuan )en erusi men=a"an kan a ar minit mes3uarat "ibuat semasa mes3uarat "i&alankanA "en an menaip terus "alam n(teb((k a ar "apat "isiapkan "en an se=epat 3an mun kin. Ti !"#" $ S('&" S()i"&/"." 2.2 )r( ram ))0M1 ber&alan seperti biasa. Ti !"#" $ M"#%&'" 2.3 Tuan )en erusi men=a"an kan kepa"a )anitia )en"i"ikan 1slam a ar me7u&u"kan pr( ram HBu"a3a Memberi 0alamI. Ti !"#" $ KP P( !i!i#" I/%"' 2./ Tuan )en erusi men=a"an kan a ar !etua )anitia )en"i"ikan 'asmani "an !esihatan men3emak kembali peralatan )en"i"ikan 'asmani bersama>sama uru )en"i"ikan 'asmani 3an lain. Ti !"#" $ K()&" P" i)i" P( !i!i#" J"/'" i !" K(/i.")" 2.2 Muri" 3an bukan 1slam 3an ti"ak men ambil Bahasa .rab "iletakkan "i "alam kelas 3an sama. Ti !"#" $ G&-& B"."/" A-", 2.4 )n +(r3atimah men=a"an kan muri" 3an bukan 1slam 3an ti"ak men ambil Bahasa .rab "iberikan lembaran ker&a 3an sesuai. Ti !"#" $ G&-& B"."/" A-", 2.# )r( ram )emulihan ba i )9) matapela&aran matematik tetap "i&alankan men unakan bahasa 1n eris. Ti !"#" $ G&-& P('&%i." 2.8 )r( ram +1B.M ti"ak ber&alan lan=ar pa"a tahun lepas. Diharapkan ker&asama uru bahasa Mela3u "an bahasa 1n eris untuk men alakkan muri">muri" men3ertai )r( ram +1B.M. Ti !"#" $ G&-& PSS, G&-& B"."/" M(%"<& !" I ++(-i/ 2.9 )n 5api6ah men=a"an kan a ar =arta BBM "i antun men unakan han er "an ampai "i kelas>kelas. !elas "i&a"ikan bilik an kat men ikut matapela&aran. Ti !"#" $ K()&" P" i)i" 2.10 )n 5api6ah mem(h(n se"ikit peruntukkan untuk ke=eriaan kelas. Ti !"#" $ M"#%&'"

2.11 ,n 8sman meminta semua uru untuk men emaskini maklumat &ika a"a sebaran perubahan seperti matapela&aran 3an "ia&arA "an alamat semasa "i "alam "ata ,M10. Ti !"#" $ S('&" G&-& 2.12 ,n 8sman meminta uru kelas tahun 4 men utip 2 kepin ambar "an surat beranak muri">muri" tahun 4 ba i perse"iaan peperiksaan C)0R. Ti !"#" $ G&-& )".& 7 2.13 ,n -us(** memaklumkan baha7a pa"a tahun iniA ))D akan men a"akan !ui6 !esihatan "i 0! 0iputeh. Ti !"#" $ M"#%&'" 2.1/ ,n -us(** turut memaklumkan baha7a buku )intas &a7i Tahun 1 telah "itempah semasa =uti sek(lah. Ti !"#" $ M"#%&'" 2.12 )n %a*sah men=a"an kan a ar membuat ben kel BBM "i De7an 0ek(lah. Ti !"#" $ S('&" G&-& 2.14 Ra7atan i i akan "imulakan mulai 13$1$11A uru kelas "iminta berse"ia memastikan ibubapa telah menan"atan an kebenaran. Ti !"#" $ G&-& K(%"/ 2.1# Mem(h(n uru "ata "an pembantu ta"bir sentiasa mela3ari p(rtal ))D !inta 0elatan "an memberitahu makluman terkini kepa"a uru 3an berkaitan. 'ika mustahakA maklumat tersebut perlulah "i=etak "an "iserahkan kepa"a ,n.+(rs3amsul untuk "irek("kan. Ti !"#" $ G&-& D")" !" P('," )& T"!,i2.18 'arin an antaraban sa seperti laman 7eb sek(lah "apat menin katkan sk(r prestasi tin i sek(lah. Baman 7eb perlulah "ikemaskini kearah sek(lah berprestasi tin i. Ti !"#" $ M"#%&'" 2.19 ,n. Ran&it 0in h memaklumkan seramai 10 (ran bekas muri" 0! Meth("ist Malim +a7ar 3an bera"a "i )aris telah men3ertai rakan *a=eb((k 0! Meth("ist Malim +a7ar. Ti !"#" $ M"#%&'" 2.20 Guru> uru 3an mem(h(n )r( ram )ensis7a6ahan Guru perlulah membuat =etakan perm(h(nan "an "iserahkan kepa"a Tuan Guru Besar untuk s(k(n an Tuan Guru Besar. Ti !"#" $ G&-& <" + '('*.* P-*+-"' P( /i/="1"." G&-& 2.21 Min u pertama sesi persek(lahan a"alah suaikenal "en an muri". Ti !"#" $ S('&" G&-& 2.22 Tuan )en erusi men harapkan a ar tar et 2011 3an "isasarkan ter=apai melalui hea"=(unt 3an telah "ibuat. Ti !"#" $ S('&" G&-& Mes3uarat "itan uhkan pa"a &am 1.21 petan .

Di=atat (leh :

Disemak (leh :

JJJJJJJJJJJJ (-.+G M.R-. BT .BD !%.%.R) 0etiausaha !urikulumA 0! Meth("ist Malim +a7ar

JJJJJJJJ..