Anda di halaman 1dari 7

PRAKTIKAL 2 HUKUM HESS Tujuan : Untuk mengkaji haba tindak balas bagi I. II.

Na2CO3 + 2HCl 2NaCl + H2O + CO2 NaHCO3 + HCl NaCl + H2O +CO2 H1 H2

dan secara tidak langsung melalui !enjumlahan haba malar Hukum Hess haba tindak balas bagi III. 2NaHCO3 Na2CO3 + CO2 + H2O H3

Teori :

"alam tindak balas kimia tenaga biasan#a $ujud dalam bentuk haba. Haba ini dinamakan ental!i. %ntal!i merujuk ke!ada sukatan kandungan haba #ang

menggambarkan keu!a#aan term&dinamik suatu sistem #ang b&leh digunakan untuk mengira kerja di dalam sistem. 'eban#akan !r&ses #ang dijalankan adalah !ada tekanan malar. %ntal!i !ia$ai ialah ental!i #ang disukat !ada tekanan teta! 1 atm !ada suhu standard 2()C. Haba !embentukan !ia$ai * &+ b&leh digunakan secara langsung untuk menentukan haba tindak balas.

%ntal!i tindak balas

- %ntal!i .embentukan Hasil /indak 0alas 1 - %ntal!i .embentukan 0ahan /indak 0alas

Senarai bahan

%C1 ialah 2.2 m&l dm13 asid hidr&kl&rik %C2 ialah !e!ejal natrium karb&nat k&ntang %C3 ialah !e!ejal natrium hidr&gen karb&nat

Senarai radas (2 cm3 burette /abung uji

'aki ret&rt dan !emegang Ca$an !lastik /erm&meter 2&c 3112&c 452.2&c6 7ir suling 8!atula Neraca elektik 452.21g 6

Prosedur

9ajah 1

1. "engan menggunakan burette 32.22cm 3 cecair %C1 dimasukkan ke dalam ca$an !lastik. Ca$an !lastik #ang mengandungi cecair tersebut dibiarkan selama bebera!a minit dan suhu larutan tersebut direk&dkan di dalam jadual 49ajah 16. 2. /abung uji #ang mengandungi antara 2.22 hingga 2.:2g !e!ejal %C2 ditimbang dan data direk&dkan. 3. 'esemua !e!ejal %C2 dituang ke dalam ca$an !lastik #ang mengandungi larutan %C1. .astikan kesemua !e!ejal dari!ada tabung uji masuk ke dalam ca$an !lastik dan tiada cecair #ang ter!ercik. :. ;arutan tersebut dikacau secara berhati1hati dengan menggunakan term&meter dan suhu tertinggi #ang di!er&lehi dicatatkan. (. /abung uji #ang ham!ir k&s&ng ditimbang semula. <. .r&sedur diatas diulang dengan menggunakan !e!ejal %C3 #ang mem!un#ai berat diantara 2.=(g hingga 3.1(g untuk menggantikan !e!ejal %C2.

Pengumpulan

a!a

E"2 $era! !abung uji % g $era! !abung uji & pepejal % g $era! !abung uji 'ang hampir (osong % g $era! pepejal % g Suhu a)al asid % o" Suhu a(hir *ampuran % o" Perubahan suhu % o" >.: 12.? >.( 2.: 32.2 32.2 32.2 1 32.2 , + 2.2

E"# >.? 12.? >.? 3.2 32.2 23.2 23.2 1 32.2 , 1=.2

Perbin*angan

+, Lu(is gambar rajah aras !enaga bagi !inda( balas 'ang !erliba!, Tinda( balas -a2".# & 2H"l / 2-a"l & H2. & ".2 0H+

Tinda( balas -aH".# & H"l / -a"l & H2. &".2

0H2

2, Apa(ah empa! andaian 'ang !elah anda la(u(an di dalam pengiraan1 i. ii. iii. i@. 'eadaan bahan tindak balas /ekanan 8uhu 'e!ekatan bahan tindak balas

<

#, Apa(ah lang(ah2lang(ah 'ang boleh diambil bagi memperbai(i (e!epa!an nilai 3H+4 3H2 dan 3H# 1 i. Aenutu! ca$an !lastik untuk mengelakkan tekanan atm&s+era memberi kesna ke!ada tindak balas. ii. Aemastikan bahan tindak balas berada di dalam suhu teta!. iii. /inggalkan larutan untuk bebera!a ketika untuk memastikan tindak balas berlaku dengan se!enuhn#a. i@. Aenambah larutan HCl ke dalam tindak balas. 5, Perubahan en!alphi bagi pemba(aran ben6ene4 (arbon dan hidrogen ialah masing2masing 2#27+ 42#854 229: (; mol 2+, Kira perubahan !enaga en!alphi s!andard bagi pemben!u(an ben6ene,

C<H< +

O2 <CO2 + 3H22

1 321= kB m&l11 ,

+ 2 <413>:6 + 3412?<6

1 321= kB m&l11 , - %ntal!i .embentukan Hasil 1 - %ntal!i .embentukan 0ahan

, C < 413>:6 + 3 412.?<6 D 1 C + 2D

1 321= kB m&l11 , 13222 1 , & 58 (; mol2+