Anda di halaman 1dari 16

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

GARIS PANDUAN PERANAN GURU PEMULIHAN KHAS MEMBANTU PELAKSANAAN PROGRAM LINUS
JABATAN PELAJARAN NEGERI SABAH
OLEH: UNIT PEMULIHAN SEKTOR PENDIDIKAN SWASTA DAN PENDIDIKAN KHAS JABATAN PELAJARAN SABAH

1.1

PENGENALAN.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

Membaca,menulis dan mengira adala seba agian dari!ada "#m!#nen "ema iran u$ama %ang di$e"an"an dalam &uri"ulum Se"#la Renda ' Murid( murid Pemuli an %ang $ela Ber)a%a menguasai "ema iran("ema iran $ersebu$ a"an mengi"u$i !r#ses Penga)aran *an Pembela)aran di "elas biasa a$au "elas Perdana dengan lebi bai" dan ber"esan' Se"$#r Pendidi"an S+as$a *an Pendidi"an & as,melalui ,ni$ Pemuli an & as,Jaba$an Pela)aran Saba $ela mengambil usa a %ang bersunggu ( sunggu un$u" memas$i"an semua murid LIN,S Tegar di $a un Sa$u da!a$ menguasai "ema iran membaca,menulis dan mengira men)elang $a un -./-' Jes$eru i$u ,ni$ Pemuli an & as,Se"$#r Penddi"an S+as$a dan Pendidi"an " as,Jaba$an Pela)aran Saba mengambil inisia$i0 dengan mem!er"enal"an sa$u:GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS sebagai edisi Percubaan bagi $a un -./. se ingga -./-' Sem#ga dengan adan%a garis !anduan ini, semua Guru Pemuli an & as a"an da!a$ mela"sana"an $ugas mere"a dengan sis$ema$i" dan ber"esan'

1.2

KONSEP Sa$u ,sa a dan "er)asama di an$ara guru !endidi"an !emuli an " as dengan guru LIN,S'

1.3

MATLAMAT Memban$u murid LIN,S Tegar menguasai &ema iran &#ns$ru" / 1 &#ns$ru" dalam "ema iran LIN,S'

1.4

OBJEKTIF /'2'/Menguasai &#ns$ru" / dan "#ns$ru" /'2'- Menerus"an !embela)aran di aliran !erdana' /'2'3 Menamba &e%a"inan diri dan m#$i4asi diri $er ada! !embela)aran

/'5

SASARAN

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

Murid LIN,S Tegar 1.5 PUNCA DAN BIDANG KUASA /'5'/Sura$(sura$ Pe"eliling &emen$erian Pendidi"an: i6 Sura$ Pe"eliling I" $isas &emen$erian Pela)aran Mala%sia Ru): &P7BP&6 2..(3-89 Jld '3 79/6 ber$ari" -- A!ril -./.' :Peranan Guru Pemuli an & as *alam Memban$u Pela"sanaan Pr#gram LIN,S *i Se"#la ; ii6 Sura$ dari!ada Pe)aba$ &e$ua Pengara Pela)aran Mala%sia, Ru) : &PM' BP&HAS: 3..(-8-8/- ber$ari" 2 Og#s -./.' : PERANAN G,R, PEM,LIHAN &HAS *ALAM PELA&SANAAN PROGRAM LIN,S; iii6 Sura$ dari!ada Pengara Pela)aran Saba Ru): JP7SB6/2..8&HAS8< JLd'97-<6 ber$ari" -= Julai -./.' :Peranan Guru Pemuli an & as *alam Pela"sanaan Pr#gram LIN,S'

/'5'2 Peru !u""# M#$# Pe %#&#r# 'Pe()e*#&#r#

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

i6 Se"iran%a murid !emuli an $a un - dan Ta un 3 melebi i /5 #rang, Guru Pemuli an & as enda"la mengguna"an 2 masa !ersediaan

ii6 *an se"iran%a murid !emuli an Ta un - dan Ta un 3 "urang dari!ada /5 #rang masa %ang di!erun$u""an iala : BM Ta un / ( /. Masa

Ma$ema$i" Ta un / ( >8 = Masa BM Ta un - ? Ta un 3 Ma$ema$i" Masa Persediaan ( = Masa ( > Masa ( -8/

/'9' &ONSEP PENGGAB,NGAN &ELAS

/'9'/:Menggabung"an murid $a un - dan Ta un 3

/'9'-:Menggabung"an murid !emuli an " as dengan Linus Tegar

/'9'3:Penggabungan "elas an%a un$u" ma$a !ela)aran %ang sama 7BM dengan BM dan Ma$ dengan Ma$ sa a)a6

/'9'3:Pas$i"an Jadual+a"$u Indu" "elas Ta un /(3 sesuai un$u"

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012


*igabung'

1.+

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB, PERANAN /' Guru Pemuli an & as !erlu menda!a$"an da$a murid LIN,S $egar dan men%edia"an RPI 7RE&O* PRESTASI IN*I@I*,6 murid LIN,S Tegar dan mere"#d "e adiran murid dalam bu"u "e adiran' -' Memban$u guru LIN,S menga)ar murid %ang $ida" mele!asi "#ns$ru" / dan &#ns$ru" -' 3' Guru Pemuli an a"an menga)ar murid LIN,S $egar se!enu masa se"iran%a $iada lagi murid !emuli an " as 2' Guru !emuli an " as be"er)asama dengan Guru LIN,S dalam men%edia"an Ala$ ban$u menga)ar bergan$ung !erala$an %ang disedia"an #le Guru LIN,S' Selain i$u )uga, guru !emuli an " as ber"#ngsi idea mengenai $e"ni" dan "aeda !enga)aran dan !embela)aran dan lain(lain %ang di0i"ir"an sesuai dari masa "e semasa' 5' Guru !emuli an menga)ar Murid LIN,S Tegar mengu)i murid $erbabi$ mengguna"an ins$rumen LIN,S'

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012


9' Mulai bulan Januari Guru Pemuli an menga)ar Murid LIN,S Tegar Ta un dan murid Pemuli an $a un 3' Pada / b Julai Guru Pemuli an mula menga)ar murid LIN,S $egar Ta un /,Ta un - dan Murid Pemuli an Ta un 3 mengguna"an !erun$u"an masa %ang $ela di$e$a!"an'

1.-

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN /'>'/ Pr#ses !enga)aran dan !embela)aran mengguna"an M#dul dan !anduan Pemuli an & as' Rancangan Penga)aran Harian dan Rancangan Penga)aran Indi4idu mengi"u$ 0#rma$ %ang sediada'

/'>'- &ONSEP Li$erasi LIN,S &ONSTR,& / &eu!a%aan Membun%i"an dan menulis uru0 4#"al dan "#ns#nan A#"us $#!i" : i6 Ab)ad ii6 Huru0( uru0 @#"al

&ONSTR,& &eu!a%aan Membun%i"an dan menulis su"u "a$a $erbu"a A#"us $#!i" : i6 Su"u &a$a &4 ii6 Per"a$aan &@ B &@ iii6 Per"a$aan &@B&@B&@ /'>'3 H,RAIAN TAJ,& *ALAM LIN,S TEGAR &ONSTR,& / &eu!a%aan Pra N#mb#r dan Mengenal Ang"a A#"us $#!i" i6 Pra(N#mb#r ii6 &#nse! Ang"a

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012


&ONSTR,& &eu!a%aan Membilang i6 Mengenal N# ii6 Mengenal Ang"a /(< iii6 N#mb#r / 1 < dengan $uru$an menai" dan menurun

/'>'2:Murid LIN,S $egar dia)ar #le GP& dengan mengguna"an $a$acara Pr#gram Pemuli an & asC DRPI DRPH DPengurusan Aail DTe"ni" dan &aeda D*an lain(lain %ang ber"ai$an mes$i meru)u" $a$acara Pemuli an & as /,>,5:GP& menga)ar Linus Tegar $ida" melebi i /5 #rang murid dalam Sa$u Masa' Ji"a murid Linus Tegar melebi i /5 #rang,GP& mes$i menga)ar Semuan%a mengi"u$ "e!u$usan J8&uasa Linus se"#la sama ada:( :A)ar semua :Membua$ "um!ulan murid dia)ar bergilir(gilir :A$au a)ar /5 #rang da ulu dan se$ela ada %ang le!as baru ambil Murid %ang lain' :KEPUTUSAN MESTI DIBUAT DALAM MES.UARAT J,KUASA LINUS SEKOLAH

TINDAKAN PENTING GPK 1.MENDAPATKAN DATA MURID LINUS TEGAR.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012 2.MANA .ANG DIKENALPASTI PENDIDIKAN KHAS/BUAT PEMERIKSAAN DOKTOR. 2.MENGADAKAN UJIAN DIAGNOSTIK 3.MENGANALISA HASIL UJIAN MURID 4.RPI 5.MEN.EDIAKAN RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN. +.MEN.EDIAKAN BBM,ABM +.MELAKSANAKAN P ' P -MELAKSANAKAN UJIAN SARINGAN 3 0.MEN.EDIAKAN LAPORAN DAN MENGHANTAR LAPORAN KEPADA SPSPK DAN PPD

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

1.0

PROSES PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS

TAH,N /

SARINGAN /,-,3

Pemeri"saan d#"$#r
Murid ber"e!erluan " as

%a Pencal#nan Murid LIN,S Tegar

Men%edia"an RPI Murid LIN,S Tegar

P?P

Penilaian Ole Guru LIN,S

LINUS TEGAR TAH,N -

LIN,S dalam "elas

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

PENUTUP Ke$1(2u*# 3# u !u" (e*#41r"# 1 $# 3# % $e1()# % $er!# )er"e()# % $e5#r# (e 3e*uru4 6# )er$e2#6u 6#r1 $e%1 1 !e*e"/r74# 1/e(7$1 6# &#$(# 1 6#2#! 61*#"$# #"# 6e %# *e)14 )er"e$# $e"1r# 3# "# #"8"# #" 61 $e"7*#4 6#2#! (e %u#$#1 "e(#41r# 3M.Ju$!eru G#r1$ P# 6u# Pe*#"$# ## Pe(u*14# D#*#( LINUS E61$1 Per5u)## 3# % 614#$1*"# 7*e4 U 1! Pe(u*14# /J#)#!# Pe*#&#r# S#)#4 1 1 614#r#2"# 6#2#! (e()# !u 9#r%# Pe 6161" "4u$u$ 3# Guru Pe(u*14# K4#$ 6#*#( u$#4# (ere"# (e 6161" (ur168(ur16 3# % )e*u( (e %u#$#1 #$#$ 3M !eru!#(# (ur16 LINUS Te%#r 6#2#! (e 5#2#1 :57(2e!e 53; 3# % (1 1(# 3# % !e*#4 61!e!#2"# 2#6# 2er1 %"#! !er!e !u. D14#r#2"# &u%# 6e %# "e&#3## 1 1/(#"# !er5#2#1*#4 4#$r#! J#)#!# Pe*#&#r# S#)#4 6# Ke(e !er1# Pe*#&#r# M#*#3$1# )#%1 (e e !u"# !1#6# (ur16 )u!# 4uru< 6#*#( S1$!e( Pe 6161"# Ne%#r#

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

D.DAPATAN SEMASA PEMANTAUAN.

1. GPK !16#" )u#! RPH 2. Ke*#$ "7!7r 6# !16#" !er$u$u . 3. GPK !#" 4#61r "e $e"7*#4. 4. Ku 51 Ke*#$ Pe(u*14# 61 )#9# )#*1" 7*e4 GPK. 5. T1#6# Pe(# #u# 6#r12#6# GB,PK, Ke!u# 2# #!1#. +. T#!#5#r# 2#"#1# %uru,R#()u!. -. Re"76 "e4#61r# (ur16 61 "e*#$ Pe(u*14# !16#" #6#. 0. F#1* !16#" "e(#$ "1 1. =. F#1* (e&# !#" *e %"#2. 1>. Per# 5# %# S!r#!e%1" !#" "e(#$"1 1. 11. A(#*# 5S !16#" 61#(#*"# . 12. GPK 6#!# % *e9#!. 13. GPK !#" (#$u" "e*#$. M#$u" "e*#$ !16#" (e %#&#r. Me %#&#r #$#* (e %#&#r/ 14. Kur# % "er&#$#(# 6#r12#6# P14#" $e"7*#4. 15. Ke*#$ 2e(u*14# $e2er!1 $e!7r.

1+. Per#*#!# Pe(u*14# 61 %u # 7*e4 GB 6# %uru8%uru *#1 .

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012


1-. Guru Pe(u*14# 61# %%#2 %uru "e*#$ "e!1%#. 10. GPK (e &#61 Ke!u# P# #!1#/SPBT/Se!1#u$#4# $e"7*#4/Guru RMT/%uru $u"# 6# *#1 8*#1 *#%1. 1=. RPH !16#" (e %1"u! 1!e( Pe(u*14# . 2>. RPI !16#" 61)u#!. 21. I ?71$,Sur#! 2e er1(## 2er#*#!# 2e(u*14# !16#" 61<#1*"# 61 6#*#( <#1* 1 ?e !7r1 6# #$e! 61 "e*#$ Pe(u*14# . 22. Ke*#$ 2e(u*14# !16#" (e %%#()#r"# "e*#$ 2e(u*14# 3# % $e)e #r.

TINDAKAN,PERHATIAN PPD DAN GURU BESAR


1.I@8RUM UNTUK GPK DIAMBIL OLEH GURU LINUS 2.PPD,GB BANTU GPK DARI SEGI KEWANGAN. 3.GPK DIARAH MENGAJAR KELAS PERDANA. 4. GB MENUTUP KELAS PEMULIHAN 5. GPK DIARAH MEMINTA MEMEGANG TUGAS LAIN. +. GB BACKING,MEMBELA GPK -. PEMULIHAN SIFAR BAGI SEKOLAH SKM DAN SKM ABB TAHUN 2>11

MAKLUMAN PPD,GB MENGENAI LINUS.


1.GPK MENGAJAR MURID LINUS TEGAR SAHAJA.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012 2.DATA LINUS TEGAR AMBILKIRA DARI 1 JULAI 2>1>. A MURID LINUS TAK AKAN MENJADI TEGAR 2>11B

3.MURID LINUS TEGAR DISAHKAN DOKTOR8BUKAN MURID PEMULIHAN. KELUARKAN DARI DATA. 4.PROGRAM KASIH DISEMAI BUDI DITABUR.MESTI LAKSANAKAN

KALAU TAK ADA MURID PEMULIHAN LAGI/APA GPK BUATC


1.MENGAJAR MURID LINUS. 0 MASA BM DAN - MASA M3 DAN MENGAJAR BEKAS MURID PEMULIHAN 0 BM DAN - M3

JPN SABAH CONTOH PENGURUSAN CEMERLANG DI MALA.SIA/KENAPAC

1.KOMITMEN GPK 2.SOKONGAN PENGARAH 3.SOKONGAN PPD

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012 4. SOKONGAN GURU BESAR 5. PERANAN MAJLIS GPK NEGERI DAN DAERAH +. MELANTIK JURUAUDIT PEMANTAUAN MGB DAN JU. -.PEMANTAUAN BERSEPADU OLEHD8 #. SPSPK B. PEGAWAI PEMULIHAN DI SABAH C.JURUAUDIT MGB DAN JU

HARAPAN
1.GURU BESAR MEMBERIKAN TUMPUAN TERHADAP PROGRAM PEMULHAN. 2.GURU BESAR DAPAT MEREALISASIKAN 3>E SEKOLAH DI SABAH PEMULIHAN SIFAR PADA TAHUN 2>11. 3.GURU BESAR DAPAT MEMBERI KHIDMAT NASIHAT DAN BIMBINGAN KEPADA GURU PEMULIHAN. 4.KECEMERLANGAN PEMULIHAN DI SEKOLAH TERLETAK DI BAHU GURU BESAR. 5.GURU BESAR ADALAH IBARATD

DSEBATANG TONGKAT DIBARAT LAMPU SULUH DIBARAT LOCENG PENGGERA

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

AKHIR SEKALID
KUAT KETAM KERATA SEPITN.A/ KUAT BURUNG KERANA SA.APN.A/ KUAT PERAHU KERANA PENDA.UNGN.A KECEMERLANGAN PEMULIHAN KERANA GURU BESARN.A.

SEKIAN
DAUN SELASIH UBI KA.U TERIMA KASIH AND THANK .OU.

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PEMULIHAN DALAM LINUS 2010(EDISI PERCUBAAN) 2012

Anda mungkin juga menyukai