Anda di halaman 1dari 46

PELBAGAI JENIS BATUAN

[ Batuan igneus Batuan enapan Batuan metamorfosis ]

Bagaimana batuan di kelaskan ?


Kerak bumi terdiri daripada beraneka jenis batu-batan. Tiap-tiap batu-batan ini berbeza daripada yang lainnya, baik tentang corak, bentuk rupa, warna, ketelusan air, cara terjadinya, ma upun kekuatannya mena an kuasa gondolan. Bagi a li-a li geologi yang mengkaji kandungan dan perkembangan bumi secara fizikal, pengeta uan tentang batu-batan ini sangatla penting. Begitula juga bagi a li-a li !eografi. "ereka perlu mempunyai pengeta uan asas tentang jenis jenis batu-batan yang biasa terdapat dan juga ubungannya dengan rupa bumi. Batu-batan juga menjadi asas bagi tana -tani dan sedikit sebanyaknya menentukan jenis jenis tumbu an dan penggunaan tana -tani di sesuatu kawasan. #le itu kita perlu mengeta ui dan mengenal batu-batan yang terdapat di sekeliling kita. $engkelasan ini dibuat dengan berdasarkan %a& kandungan mineral iaitu jenis-jenis mineral yang terdapat di dalam batuan ini. %b& tekstur batuan, iaitu saiz dan bentuk ablur- ablur mineral di dalam batuan' %c& struktur batuan, iaitu susunan ablur mineral di dalam batuan. (ecara umum, batu-batan bole digolongkan kepada tiga kumpulan yang besar iaitu) %a& batuan igneus' %b& batuan enapan' %c& batuan metamorfosis.

Batuan Igneus
Batuan igneus terjadi akibat daripada penyejukan dan pembekuan magma dari dalam kerak bumi. Batu ini biasanya berbentuk ablur, tidak berlapis-lapis dan tidak mengandungi fosil. Batu igneus bole dikelaskan berdasarkan kandungan ba an-ba an logam di dalamnya. *ikalau batuan ini mengandungi lebi banyak silika maka batu itu digolongkan sebagai batuan asid. (ebagai batuan granit, batuan igneus jenis asid ini tidakla padat dan lebi muda warnanya daripada batuan bes. Batuan bes pula lebi padat dan lebi itam warnanya kerana banyak mengandungi oksid bes, seperti besi, aluminium dan magnesium. +ari segi asal kejadiannya, batuan igneus bole dikelaskan kepada dua jenis iaitu ) l. Batuan ,gneus $lutonik atau -eja an - Batu ini adala batu igneus yang terjadi di ba agian bawa kerak bumi. $enyejukan dan pembekuan cecair ini berlaku secara perla an-la an. #le kerana itu terjadila ablur- ablur kasar yang muda dikenal. Batu jalar dalam ini, umpamanya

granit, diorit dan gabro terdeda di permukaan bumi akibat daripada proses gondolan dan akisan. .. Batu !unung Berapi atau Terobosan - Batu gunung berapi adala batu cecair yang tela melimpa keluar dari gunung berapi sebagai la/a. 0a/a ini membeku dengan cepat di permukaan bumi dan ablur yang di asilkannya berbentuk alus. Batu gunung berapi atau batu jalar luar yang biasa terdapat iala batu basol. Batu basol ini meng asilkan anyutan la/a, litupan la/a dan daratan tinggi la/a. (etenga -setenga batu basol membeku dengan cara yang luar biasa dan meng asilkan menara-menara batu. (eba agian daripada la/a cair itu mungkin mengalir keluar melalui reka an-reka an. 0a/a cair itu kemudian membeku dalam bentuk daik yang tegak dan sil yang datar. Kebanyakan batu igneus keras lagi kuku . #le kerana itula batu igneus biasanya dipeca kan untuk kegunaan membuat jalan raya, tugu-tugu peringatan dan batu-batu nisan yang berukir.

Batuan Enapan
Batu enapan terjadi daripada enapan yang terkumpul di kawasan perairan. Kejadiannya memakan masa yang panjang. Batuan ini dapat dibezakan daripada batuan jenis lain ole sifatsifatnya yang berlapis-lapis. #le sebab itu batuan ini disebut batu-batan berlapis. Tebal lapisannya berbeza-beza dari beberapa sentimeter ingga ke beberapa meter. Bentuknya kasar atau berbiji-biji alus, mungkin juga lembut atau keras. Ba an-ba an yang membentuk batuan enapan ini mungkin tela diangkut ole sungai-sungai, glasier, angin atau binatang-binatang. Batuan enapan tidak ber ablur dan seringkali mengandungi fosil-fosil binatang, tumbu tumbu an dan idup- idupan alus. Batuan enapan inila yang paling berbeza sekali cara kejadiannya jika dibandingkan dengan batuan lain, batuan enapan dapat dikelaskan berdasarkan umurnya. Berbagai-bagai jenis batu-batan yang terjadi dalam jangka waktu yang sama tela dijeniskan ke dalam satu golongan. "engeta ui sifat-sifat pelbagai jenis batu-batan itu sangatla penting. Batuan enapan bole dikelaskan kepada tiga jenis utama dengan berdasarkan kepada asal kejadiannya dan kandungannya iaitu ) l. Batuan enapan yang terjadi secara mekanik - Batuan jenis ini terjadi daripada pemaduan ba an-ba an yang terkumpul daripada batuan yang lain. Batu pasir merupakan batuan enapan yang paling banyak terdapat. Batuan ini terjadi daripada pasir dan kadang-kadang serpi an batu kuarza. (usunan, kandungan dan warnanya sangatla berbeza-beza. Batu pasir banyak dipeca kan di kuari-kuari untuk kegunaan membuat ruma atau membuat batu penggiling. Batu pasir yang lebi besar dikenal sebagai grit. 1pabila batu-batu kelikir yang lebi besar berpadu dengan kuku nya se ingga menjadi batu besar, maka batuan itu disebut konglomeret %sekiranya bulat& dan brekia %sekiranya bersegi-segi&. Batuan enapan yang lebi alus menjadi tana liat yang banyak digunakan untuk membuat bata, syil atau batu lodak. $asir dan batu kelikir mungkin terdapat dalam bentuk yang tidak berpadu.

.. Batuan enapan yang terjadi secara organik - Batu ini terjadi daripada bangkai idup- idupan yang alus. 2onto nya, organisma seperti karang dan kerang yang tela reput dagingnya akan meninggalkan kulit-kulit yang keras. Kebanyakan batu yang terjadi secara ini terdiri daripada jenis kalkeria antaranya termasukla batu kapur dan kapur. Batu yang mengandungi karbon juga terjadi secara organik. Batuan ini terjadi daripada pemendapan tumbu -tumbu an yang tela reput seperti yang terdapat di kawasan paya dan utan. Batuan di atas memberikan tekanan kepada tinggalan tumbu -tumbu an itu dan memampatkannya menjadi jisim karbon yang padat. 1k irnya tinggalan ini menjadi gambut, lignit atau arang batu. (emua ba an-ba an ini sangat tinggi nilainya dari segi ekonomi. 3. Batuan enapan yang terjadi secara kimia - Batu jenis ini terenap melalui tindakan kimia larutan yang berbagai jenis. 4atrium klorid %garam batu& berpunca daripada lapisan yang pada satu masa da ulu berada di dasar laut atau tasik. !ipsum atau kulsium sulfat didapati dari penyejatan yang berlaku di tasik-tasik masin seperti 0aut "ati yang sangat masin airnya itu. Kalium karbonat dan nitrat juga terjadi dengan cara yang sama.

Batuan Metamor osis


Tekanan dan aba yang sangat tinggi akan menyebabkan semua batu-batuan, baik batuan igneus ma upun batuan enapan akan bertukar menjadi batuan metamorfosis. (ifat-sifat asal batuan tersebut mungkin beruba ole kuasa-kuasa tersebut di atas taditerutamanya apabila pergerakan bumi yang sangat kuat berlaku dan dengan cara ini tana lempung akan beruba menjadi batu lo , batu kapur menjadi batu marmar, batu pasir menjadi kuarzit, batu granit menjadi gneis, syal menjadi syis, arang batu menjadi grafit dan grafit menjadi berlian. Batuan metamorfosis seperti batu marmar dan syis banyak dijumpai di "alaysia. Batu marmar misalnya bole didapati di $ulau 0angkawi dan syis pula bole didapati di kawasan pergunungan di (arawak. Batuan metamorfosis iala batuan yang tela mengalami peruba an fizikal dan kimia akibat aba dan tekanan yang sangat tinggi. $eruba an fizikal dan kimia yang dimaksudkan itu iala peruba an dari segi tekstur, struktur dan komposisi mineral batuan. Batuan metamorfosis mungkin berasal daripada batuan igneus, batuan enapan atau batuan metamorfosis yang lain. (u u yang diperlukan untuk berlakunya proses metamorfisma iala antara 56672 ingga 86672. $ada su u ini batuan masi lagi berkeadaan lembut. +alam keadaan yang lembut ini, batuan bole beruba dari segi susunan mineralnya. 9ablur dalam mineral pula bole beruba dari segi saiz dan bentuknya. Komposisi batuan juga bole beruba akibat tindak balas kimia. Tekanan yang kuat mungkin meng impit ablur menjadi rata atau panjang. 1pabila magma panas mengalir keluar ke permukaan muka bumi ataupun memasuki cela -cela reka an, batuan kerak bumi yang disentu nya beruba menjadi batuan metamorfosis. $roses ini dikenali sebagai metamorfisma terma. Batu marmar dan slat bintik terbentuk secara metamorfisma terma ini. "etamorfisma yang berlaku secara besar-besaran adala metamorfisma serantau. +i kawasan kerak bumi yang perna mengalami proses pembentukan gunung terdapat batuan metamorfosis seperti syis dan gneis. 9al ini terjadi apabila batuan yang terdapat jau di dalam kerak bumi

mengalami tekanan yang kuat dan aba yang tinggi. Tekanan dan aba yang tinggi menyebabkan batuan mertgalami proses peng abluran semula. Batuan metamorfosis mempunyai ciri-ciri yang jelas. Kesemua batuan metamorfosis mempunyai struktur ber ablur. Batuan metamorfosis mempunyai mineral yang sama seperti batuan igneus, tetapi sering terdapat juga mineral yang anya terbentuk pada su u dan tekanan yang sangat tinggi. (esetenga batuan metamorfosis mampat dan menjadi lebi padat akibat tekanan yang sangat tinggi yang dialaminya. $emadatan batuan menyebabkan molekulnya menjadi lebi rapat dan isipadu batuan lebi kecil. (esetenga batuan metamorfosis yang berjalur mempunyai mineral yang tersusun dalam lapisan-lapisan yang selari. Batuan metamorfosis berjalur ini terjadi apabila mineral dalam batuan itu mengalami peng abluran semula atau ter impit akibat tekanan. *aluran juga terjadi apabila mineral yang mempunyai kepadatan berlainan terasing lalu membentuk lapisan-lapisan. 2onto batuan berjalur iala batu lo dan syis. Batuan ini bole peca menjadi lapisan-lapisan yang nipis. Batuan metamorfosis tidak berjalur seperti batu marmar dan kuarzit pula tidak bole peca kepada beberapa lapisan.

Batuan!batuan di bumi "Jenis dan terbentukn#a$


Bagian luar bumi tertutupi oleh daratan dan lautan dimana bagian dari lautan lebih besar daripada bagian daratan. Akan tetapi karena daratan adalah bagian dari kulit bumi yang dapat kita amati langsung dengan dekat maka banyak hal-hal yang dapat pula kita ketahui dengan cepat dan jelas. Salah satu diantaranya adalah kenyataan bahwa daratan tersusun oleh beberapa jenis batuan yang berbeda satu sama lain. Dari jenisnya batuan-batuan tersebut dapat digolongkan menjadi 3 jenis golongan. Mereka adalah : batuan beku (igneous rocks), batuan sediment (sedimentary rocks), dan batuan metamorfosa/malihan (metamorphic rocks) . Batuan-batuan tersebut berbedabeda materi penyusunnya dan berbeda pula proses terbentuknya. Batuan beku atau sering disebut igneous rocks adalah batuan yang terbentuk dari satu atau beberapa mineral dan terbentuk akibat pembekuan dari magma. Berdasarkan teksturnya batuan beku ini bisa dibedakan lagi menjadi batuan beku plutonik dan ulkanik. !erbedaan antara keduanya bisa dilihat dari besar mineral penyusun batuannya. Batuan beku plutonik umumnya terbentuk dari pembekuan magma yang relati" lebih lambat sehingga mineral-mineral penyusunnya relati" besar. #ontoh batuan beku plutonik ini seperti gabro$ diorite$ dan granit %yang sering dijadikan hiasan rumah&. Sedangkan batuan beku ulkanik umumnya terbentuk dari pembekuan magma yang sangat cepat %misalnya akibat letusan gunung api& sehingga mineral penyusunnya lebih kecil. #ontohnya adalah basalt$ andesit %yang sering dijadikan pondasi rumah&$ dan dacite

Batuan sediment atau sering disebut sedimentary rocks adalah batuan yang terbentuk akibat proses pembatuan atau lithi"ikasi dari hasil proses pelapukan dan erosi yang kemudian tertransportasi dan seterusnya terendapkan. Batuan sediment ini bias digolongkan lagi menjadi beberapa bagian diantaranya batuan sediment klastik$ batuan sediment kimia$ dan batuan sediment organik. Batuan sediment klastik terbentuk melalui proses pengendapan dari material-material yang mengalami proses transportasi. Besar butir dari batuan sediment klastik ber ariasi dari mulai ukuran lempung sampai ukuran bongkah. Biasanya batuan tersebut menjadi batuan penyimpan hidrokarbon %reser oir rocks& atau bisa juga menjadi batuan induk sebagai penghasil hidrokarbon %source rocks&. #ontohnya batu konglomerat$ batu pasir dan batu lempung. Batuan sediment kimia terbentuk melalui proses presipitasi dari larutan. Biasanya batuan tersebut menjadi batuan pelindung %seal rocks& hidrokarbon dari migrasi. #ontohnya anhidrit dan batu garam %salt&. Batuan sediment organik terbentuk dari gabungan sisa-sisa makhluk hidup. Batuan ini biasanya menjadi batuan induk %source& atau batuan penyimpan %reser oir&. #ontohnya adalah batugamping terumbu.

Batuan metamorf atau batuan malihan adalah batuan yang terbentuk akibat proses perubahan temperature dan'atau tekanan dari batuan yang telah ada sebelumnya. Akibat bertambahnya temperature dan'atau tekanan$ batuan sebelumnya akan berubah tektur dan strukturnya sehingga membentuk batuan baru dengan tekstur dan struktur yang baru pula. #ontoh batuan tersebut adalah batu sabak atau slate yang merupakan perubahan batu lempung. Batu marmer yang merupakan perubahan dari batu gamping. Batu kuarsit yang merupakan perubahan dari batu pasir.Apabila semua batuan-batuan yang sebelumnya terpanaskan dan meleleh maka akan membentuk magma yang kemudian mengalami proses pendinginan kembali dan menjadi batuan-batuan baru lagi.

!roses-proses tersebut berlangsung sepanjang waktu baik di masa lampau maupun masa yang akan datang. (ejadian alam dan proses geologi yang berlangsung sekarang inilah yang memberikan gambaran apa yang telah terjadi di masa lampau seperti diungkapkan oleh ahli geologi JAMES HUTTON dengan teorinya THE PRESENT IS THE KEY TO THE PAST

JENIS-JENIS BATUAN

BATUAN PIROKLASTIK Batuan piroklastik adalah batuan volkanik klastik yang dihasilkan oleh serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunungapi !aterial penyusun tersebut terendapkan dan terbatukan " terkonsolidasikan sebelu# #engala#i transportasi $re%orked& oleh air atau es $ 'illia#s( )*+,& Pada kenyataanya batuan hasil kegiatan gunungapi dapat berupa aliran lava sebagai#ana diklasi-ikasikan dala# batuan beku atau berupa produk ledakan"eksplosiv dari #aterial yang bersi-at padat( .air ataupun gas yang terdapat dala# perut gunung BATUAN S/0I!/N Pengertian u#u# #engenai batuan endapan " sedi#en adalah batuan yang terbentuk akibat liti-ikasi bahan ro#bakan batuan asal atau hasil reaksi ki#ia #aupun hasil kegiatan organis#e 0i#uka bu#i ini dibandingkan dengan batuan beku( batuan endapan " sedi#en sangatlah sedikit( 1 2 3 volu#e %alaupun de#ikian penyebarannya di #uka bu#i #ene#pati lebih dari 42 3 luasan Oleh karena itu batuan endapan #erupakan lapisan tipis di kulit bu#i Kena#pakan yang paling #enon5ol dari 5enis batuan sedi#en adalah perlapisan( struktur internal dan eksternal lapisan( bahan ro#bakan yang tidak kristalin( #engandung -osil dan #asih banyak lagi Pada Sedi#en yang Kristalin( u#u#nya #ono#ineralik dan tergolong ke dala# batuan Sedi#en Non Klastik seperti ri5ang( kalsit( gipsu# dll BATUAN !/TA!OR6 Batuan #eta#or- adalah hasil dari perubahan 7 perubahan -unda#ental batuan yang sebelu#nya telah ada Proses #eta#or- ter5adi dala# keadaan padat dengan perubahan ki#ia%i dala# batas8 batas tertentu sa5a dan #eliputi proses 7 proses rekristalisasi( orientasi dan pe#bentukan #ineral 7 #ineral baru dengan penyusunan ke#bali ele#en 7 ele#en ki#ia yang sebenarnya telah ada !eta#or-osa adalah proses rekristalisasi di kedala#an kerak bu#i $9 7 ,:k#& yang keseluruhannya atau sebagian besar ter5adi dala# keadaan padat( yakni tanpa #elalui -asa .air Proses #eta#or-osa suatu proses yang tidak #udah untuk dipaha#i karena sulitnya #enyelidiki kondisi di kedala#an dan pan5angnya %aktu

Proses perubahan yang ter5adi di sekitar #uka bu#i seperti pelapukan( diagenesa( se#entasi sedi#en tidak ter#asuk ke dala# pengertian #eta#or-osa

Batuan Sedi#en Sedi#en #erupakan bahan atau partikel yang terdapat di per#ukaan bu#i $di daratan ataupun lautan&( yang telah #engala#i proses pengangkutan $transportasi& dari satu te#pat $ka%asan& ke te#pat lainnya Air dan angin #erupakan agen pengangkut yang uta#a Sedi#en ini apabila #engeras $#e#batu& akan #en5adi batuan sedi#en 6aktor8-aktor yang #engontrol terbentuknya sedi#en adalah ikli#( topogra-i( vegetasi dan 5uga susunan yang ada dari batuan Sedangkan -aktor yang #engontrol pengangkutan sedi#en adalah air( angin( dan 5uga gaya gravitasi Sedi#en dapat terangkut baik oleh air( angin( dan bahkan sal5u"gletser !ekanis#e pengangkutan sedi#en oleh air dan angin sangatlah berbeda Perta#a( karena berat 5enis angin relati- lebih ke.il dari air #aka angin sangat susah #engangkut sedi#en yang ukurannya sangat besar Besar #aksi#u# dari ukuran sedi#en yang #a#pu terangkut oleh angin u#u#nya sebesar ukuran pasir Kedua( karena siste# yang ada pada angin bukanlah siste# yang terbatasi $.on-ined& seperti layaknya .hannel atau sungai #aka sedi#en .enderung tersebar di daerah yang sangat luas bahkan sa#pai #enu5u at#os-er Sedi#en8sedi#en yang ada terangkut sa#pai di suatu te#pat yang disebut .ekungan 0i te#pat tersebut sedi#en sangat besar ke#ungkinan terendapkan karena daerah tersebut relatilebih rendah dari daerah sekitarnya dan karena bentuknya yang .ekung dita#bah akibat gaya gra-itasi dari sedi#en tersebut #aka susah sekali sedi#en tersebut akan bergerak #ele%ati .ekungan tersebut 0engan se#akin banyaknya sedi#en yang diendapkan( #aka .ekungan akan #engala#i penurunan dan #e#buat .ekungan tersebut se#akin dala# sehingga se#akin banyak sedi#en yang terendapkan Penurunan .ekungan sendiri banyak disebabkan oleh pena#bahan berat dari sedi#en yang ada dan kadang dipengaruhi 5uga struktur yang ter5adi di sekitar .ekungan seperti adanya patahan Sedi#en dapat diangkut dengan tiga .ara( yaitu ; Suspension; ini u#u#nya ter5adi pada sedi#en8sedi#en yang sangat ke.il ukurannya $seperti le#pung& sehingga #a#pu diangkut oleh aliran air atau angin yang ada Bed load; ini ter5adi pada sedi#en yang relati- lebih besar $seperti pasir( kerikil( kerakal( bongkah& sehingga gaya yang ada pada aliran yang bergerak dapat ber-ungsi #e#indahkan pertikel8partikel yang besar di dasar Pergerakan dari butiran pasir di#ulai pada saat kekuatan gaya aliran #elebihi kekuatan inertia butiran pasir tersebut pada saat dia# <erakan8gerakan sedi#en tersebut bisa #enggelundung( #enggeser( atau bahkan bisa #endorong sedi#en yang satu dengan lainnya Saltation yang dala# bahasa latin artinya #elon.at u#u#nya ter5adi pada sedi#en berukuran pasir di#ana aliran -luida yang ada #a#pu #enghisap dan #engangkut sedi#en pasir sa#pai akhirnya karena gaya gra-itasi yang ada #a#pu #enge#balikan sedi#en pasir tersebut ke dasar Pada saat kekuatan untuk #engangkut sedi#en tidak .ukup besar dala# #e#ba%a sedi#en8 sedi#en yang ada #aka sedi#en tersebut akan 5atuh atau #ungkin tertahan akibat gaya

gravitasi yang ada Setelah itu proses sedi#entasi dapat berlangsung sehingga #a#pu #engubah sedi#en8sedi#en tersebut #en5adi suatu batuan sedi#en !aterial yang #enyusun batuan sedi#en adalah lu#pur( pasir( kelikir( kerakal( dan sebagainya Sedi#en ini akan #en5adi batuan sedi#en apabila #engala#i proses pengerasan Sedi#en akan #en5adi batuan sedi#en #elalui proses pengerasan atau pe#batuan $lithi-ikasi& yang #elibatkan proses pe#adatan $.o#pa.tion&( se#entasi $.e#entation& dan diagenesa dan lithi-ikasi =iri8.iri batuan sedi#en adalah; $)& Berlapis $strati-i.ation&( $,& !engandung -osil( $9& !e#iliki struktur sedi#en( dan $>& Tersusun dari -rag#en butiran hasil transportasi Se.ara u#u#nya( sedi#en atau batuan sedi#en terbentuk dengan dua .ara( yaitu; Batuan sedi#en yang terbentuk dala# .ekungan pengendapan atau dengan kata lain tidak #engala#i proses pengangkutan Sedi#en ini dikenal sebagai sedi#en auto.hthonous ?ang ter#asuk dala# kelo#pok batuan auto.hhonous antara lain adalah batuan evaporit $halit& dan batuga#ping Batuan sedi#en yang #engala#i proses transportasi( atau dengan kata lain( sedi#en yang berasal dari luar .ekungan yang ditransport dan diendapkan di dala# .ekungan Sedi#en ini dikenal dengan sedi#en allo.hthonous ?ang ter#asuk dala# kelo#pok sedi#en ini adalah Batupasir( Konglo#erat( Breksi( Batuan /piklastik Selain kedua 5enis batuan tersebut diatas( batuan sedi#en dapat dikelo#pokkan pada beberapa 5enis( berdasarkan .ara dan proses pe#bentukkannya( yaitu ; Terrigenous $detrital atau klastik& Batuan sedi#en klastik #erupakan batuan yang berasal dari suatu te#pat yang ke#udian tertransportasi dan diendapkan pada suatu .ekungan =ontoh; a& Konglo#erat atau Breksi@ b& Batupasir@ .& Batulanau@ d& Le#pung Sedi#en ki#ia%i"bioki#ia $=he#i.al"bio.he#i.al& Batuan sedi#en ki#ia%i " bioki#ia adalah batuan hasil pengendapan dari proses ki#ia%i suatu larutan( atau organis#e ber.angkang atau yang #engandung #ineral silika atau -os-at Batuan yang ter#asuk dala# ku#pulan ini adalah; a& /vaporit @ b& Batuan sedi#en karbonat $batuga#ping dan dolo#it& @ .& Batuan sedi#en bersilika $ri5ang& @ d& /ndapan organik $batubara& Batuan volkanoklastik $Aol.ano.lasti. ro.ks& Batuan volkanoklastik yang berasal daripada aktivitas gunungapi 0ebu dari aktivitas gunungapi ini akan terendapkan seperti sedi#en yang lain Adapun kelo#pok batuan volkanoklastik adalah; Batupasir tu-a dan Aglo#erat Se.ara garis besar( genesa batuan sedi#en dapat dibagi #en5adi dua( yaitu ; Batuan Sedi#en Klastik dan Batuan Sedi#en Non8klastik Batuan sedi#en klastik Batuan yang terbentuk dari hasil ro#bakan batuan yang sudah ada $batuan beku( #eta#or-( atau sedi#en& yang ke#udian diangkut oleh #edia $air( angin( gletser& dan diendapkan disuatu .ekungan Proses pengendapan sedi#en ter5adi terus #enerus sesuai dengan ber5alannya %aktu sehingga endapan sedi#en se#akin la#a se#akin berta#bah tebal Beban sedi#en yang se#akin tebal #engakibatkan endapan sedi#en #engala#i ko#paksi Sedi#en yang

terko#paksi ke#udian #engala#i proses diagenesa( se#entasi dan akhirnya #engala#i lithi-ikasi $pe#batuan& #en5adi batuan sedi#en Batuan sedi#en Non8klastik Batuan sedi#en yang genesanya $pe#bentukannya& dapat berasal dari proses ki#ia%i( atau sedi#en yang berasal dari sisa8sisa organis#e yang telah #ati BATUAN !/TA!OR6 Siklus batuan #enun5ukkan ke#ungkinan batuan untuk berubah bentuk Batuan yang terkubur sangat dala# #engala#i perubahan tekanan dan te#peratur Bika #en.apai suhu tertentu( batuan tersebut akan #elebur #en5adi #ag#a Na#un( saat belu# #en.apai titik peleburan ke#bali #en5adi #ag#a( apa yang ter5adi pada batuan tersebutC Batuan tersebut berubah #en5adi batuan #eta#orBatuan #eta#or- adalah batuan yang telah #engala#i proses #eta#or-osis Proses #eta#or-osis ter5adi hanya di dala# Bu#i Proses tersebut #engubah tekstur asal batuan( susunan #ineral batuan( atau keduanya Proses ini ter5adi dala# solid state( artinya( batuan tersebut tidak #elebur Bayangkan sebuah roti yang berubah #en5adi roti bakar !eskipun de#ikian( penting untuk diingat bah%a -luida 7 teruta#a air 7 #e#iliki peranan penting dala# proses #eta#or-osis Batuga#ping ter#eta#or-osis #en5adi #ar#er Butiran halus kalsit pada batuga#ping terekristalisasi #en5adi butiran besar Perubahan yang ter5adi hanya pada teksturnya Serpih ter#eta#or-osis #en5adi #ika berbutir besar !ineral le#pung pada serpih tidak stabil pada te#peratur tinggi Perubahan yang ter5adi( selain teksturnya( 5uga #en.akup pe#bentukan #ineral baru 6AKTOR86AKTOR ?AN< !/!P/N<ARUDI KARAKT/RISTIK BATUAN !/TA!OR6 ) Ko#posisi !ineral Batuan Asal , Te#peratur dan Tekanan Sela#a !eta#or-osis 9 Pengaruh <aya Tektonik > Pengaruh 6luida KLASI6IKASI BATUAN !/TA!OR6 Batuan #eta#or- diklasi-ikasikan berdasakan ada atau tidaknya -oliasi 6oliasi adalah struktur

planar pada batuan #eta#or- yang disebabkan oleh pengaruh tekanan di-erensial saat proses #eta#or-osis Tidak Ter-oliasi Kelas ini diklasi-ikasikan lagi #enurut ko#posisi #ineralnya !ar#er terdiri dari butiran kalsit berukuran kasar Bika batuan asalnya adalah dolo#it( na#anya #en5adi #ar#er dolo#it Kuarsit terdiri dari butiran kuarsa yang terlaskan bersa#a dan terikat kuat pada te#peratur tinggi Dorn-els berukuran butir sangat halus Dorn-els #ika berasal dari serpih dan horn-els a#phibole berasal dari basalt Ter-oliasi Kelas ini diklasi-ikasikan lagi #enurut tipe -oliasinya !akin 5elas -oliasinya( #akin tinggi dera5at #eta#or-osisnya $#enandakan #akin tingginya tekanan"te#peratur& 0era5at #eta#or-osis Struktur Na#a Batuan !ineral Pen.iri Karakter Khas !akin rendah Slaty Slate"Batusabak Le#pung( silika #ele#bar Butiran sangat halus Kilap earthy !udah #e#belah #en5adi le#baran tipis datar Slaty 7 S.histose Phyllite !ika Butiran halus Kilap sutra !e#belah #engikuti per#ukaan bergelo#bang S.histose S.hist Biotit( a#-ibol #uskovit Berko#posisi #ineral #ele#bar dan #e#an5ang dengan susunan #endatar Aariasi #ineral yang luas <neissi. <neiss 6eldspar( kuarsa( a#-ibol( biotit !ineral gelap dan terang terpisah dan #e#bentuk perlapisan atau lenses Perlapisan #ungkin berlipat Lapisan gelap; biotit( hornblende@ lapisan terang; -elspar( kuarsa B/NIS8B/NIS !/TA!OR6IS!/ !eta#or-is#e Kontak"Ter#al

!eta#or-is#e ini -aktor do#inannya ialah te#peratur tinggi Tekanan .on-ining $tekanan yang pengaruhnya sa#a besar ke se#ua per#ukaan benda& 5uga berpengaruh( na#un tidak signi-ikan Kebanyakan ter5adi EFbaking e--e.t Gona kontak ini $disebut aureole& tidak terlalu luas( hanya sekitar ) 7 ):: #eter Karena tekanan di-erensial $tekanan yang pengaruhnya tidak sa#a besar ke se#ua per#ukaan benda& 5uga tidak terlalu signi-ikan( batuan #eta#or- yang terbentuk biasanya tidak ter-oliasi !eta#or-is#e Regional"0ina#oter#al !eta#or-is#e ini ter5adi pada kedala#an yang signi-ikan yakni F 2 k# Batuan 5enis ini #erupakan yang paling banyak tersingkap di per#ukaan Biasanya pada dasar pegunungan yang bagian atasnya tererosi Batuan dari proses ini kebanyakan ter-oliasi( #enandakan tingginya tingkat tekanan di-erensial $akibat gaya tekonik& Te#peratur saat ter5adi proses ini bervariasi( tergantung oleh kedala#an dan kehadiran badan #ag#a Kehadiran #ineral indeks dapat #enentukan tingkat tekanan dan te#peratur proses rekristalisasi =ontohnya; s.histhi5au dan batus.hist yang #engandung #ineral klorit( aktinolit( dan plagioklas kaya sodiu#( terbentuk pada P H T lebih rendah@ sedangkan a#phibolit yang #engandung hornblende( plagioklas -eldspar( dan terkadang garnet( terbentuk pada P H T lebih tinggi

BATUAN S/0I!/N Benis85enis Batuan Sedi#en ) BR/KSI Breksi #e#iliki butiran8butiran yang bersi-at .oarse yang terbentuk dari se#entasi -rag#en8 -rag#en yang bersi-at kasar dengan ukuran , hingga ,24 #ili#eter 6rag#en8-rag#en ini bersi-at run.ing dan #enyudut 6rag#en8-rag#en dari Breksi biasanya #erupakan -rag#en yang terku#pul pada bagian dasar lereng yang #engala#i sedi#entasi( selain itu -rag#en 5uga

dapat berasal dari hasil longsoran yang #engala#i liti-ikasi Ko#posisi dari breksi terdiri dari se5enis atau .a#puran dari ri5ang( kuarsa( granit( kuarsit( batu ga#ping( dan lain8lain , KON<LO!/RAT Konglo#erat ha#pir sa#a dengan breksi( yaitu #e#iliki ukuran butir ,8,24 #ili#eter dan terdiri atas se5enis atau .a#puran ri5ang( kuarsa( granit( dan lain8lain( hanya sa5a -rag#en yang #enyusun batuan ini u#u#nya bulat atau agak #e#bulat Pada konglo#erat( ter5adi proses transport pada #aterial8#aterial penyusunnya yang #engakibatkan -rag#en8-rag#ennya #e#iliki bentuk yang #e#bulat 9 SAN0STON/ Sandstone atau batu pasir terbentuk dari se#entasi dari butiran8butiran pasir yang terba%a oleh aliran sungai( angin( dan o#bak dan akhirnya teraku#ulasi pada suatu te#pat Ukuran butiran dari batu pasir ini )")4 hingga , #ili#eter Ko#posisi batuannya bervariasi( tersusun teruta#a dari kuarsa( -eldspar atau pe.ahan dari batuan( #isalnya basalt( riolit( sabak( serta sedikit klorit dan bi5ih besi Batu pasir u#u#nya digolongkan #en5adi tiga kriteria( yaitu IuartJ Sandstone( Arkose( dan <ray%a.ke K IUARTG SAN0STON/ IuartJ sandstone adalah batu pasir yang *:3 butirannya tersusun dari kuarsa Butiran kuarsa dala# batu pasir ini #e#iliki pe#ilahan yang baik dan ukuran butiran yang bulat karena terangkut hingga 5arak yang 5auh Sebagian besar 5enis batu pasir ini dite#ukan pada pantai dan gu#uk pasir K ARKOS/ Arkose adalah batu pasir yang #e#iliki ,23 atau lebih kandungan -eldspar Sedi#en yang #en5adi asal #ula dari Arkose ini biasanya hanya #engala#i sedikit perubahan se.ara ki#ia Sebagian arkose 5uga #e#iliki sedikit butiran8butiran yang bersi-at .oarse karena 5arak pengangkutan yang relati- pendek

K <RA?'A=K/ <ray%a.ke adalah salah satu tipe dari batu pasir yang )23 atau lebih ko#posisinya adalah #atriL yang terbuat dari le#pung( sehingga #enghasilkan sortasi yang 5elek dan batuan #en5adi ber%arna abu8abu gelap atau kehi5auan > SDAL/

Shale adalah batuan sedi#en yang #e#iliki tekstur yang halus dengan ukuran butir )")4 hingga )",24 #ili#eter Ko#posisi #ineralnya u#u#nya tersusun dari #ineral8#ineral le#pung( kuarsa( opal( kalsedon( klorit( dan bi5ih besi Shale dibedakan #en5adi dua tipe batuan( yaitu batu lanau dan batu le#pung atau serpih Batu lanau #e#iliki butiran yang berukuran anara batu pasir dan batu serpih( sedangkan batu le#pung #e#iliki .hiri khas #udah #e#belah dan bila dipanasi #en5adi plastis

2 LI!/STON/ Li#estone atau batu ga#ping adalah batuan sedi#en yang #e#iliki ko#posisi #ineral uta#a dari kalsit $=a=O9& Teksturnya bervariasi antara rapat( a-anitis( berbutir kasar( kristalin atau oolit Batu ga#ping dapat terbentuk baik karena hasil dari proses organis#e atau karena proses anorganik Batu ga#ping dapat dibedakan #en5adi batu ga#ping teru#bu( .al.ilutite( dan .al.arenite

K =AL=AR/NIT/ =al.arenite #e#iliki ukuran butir )")4 hingga , #ili#eter( batuan ini terdiri dari 2:3 atau lebih #aterial .arbonate detritus( yaitu #aterial yang tersusun teruta#a atas -osil dan oolit K =AL=ILUTIT/ =al.ilutite terbentuk 5ika ukuran butiran dari .al.arenite berubah #en5adi lebih ke.il hingga kurang dari )")4 #ili#eter yang ke#udiaan #engala#i liti-ikasi

K <A!PIN< T/RU!BU Batu <a#ping teru#bu terbentuk karena aktivitas dari .oral atau teru#bu pada perairan yang hangat dan dangkal

4 SALTSTON/ Saltstone terdiri dari #ineral halite $Na=l& yang terbentuk karena adanya penguapan yang biasanya ter5adi pada air laut Tekstur dari batuan ini berbentuk kristalin

M <IPSU! <ipsu# tersusun atas #ineral gipsu# $=aSO> D,O& Sa#a seperti dengan Saltstone( batuan ini terbentuk karena kandungan uap air yang ada #enguap Tekstur dari batuan ini 5uga berupa

kristalin

+ =OAL =oal atau batu bara adalah batuan sedi#en yang terbentuk dari ko#paksi #aterial yang berasal dari tu#buhan( baik berupa akar( batang( #aupun daun Teksturnya a#or-( berlapis( dan tebal Ko#posisinya berupa hu#us dan karbon 'arna biasanya .oklat kehita#an dan pe.ahannya bersi-at pris#atik Batu bara terbentuk pada ra%a8ra%a pada daerah berikli# tropis yang airnya #engandung sedikit oksigen Bagian dari tu#buhan 5atuh dan #engendap di dasar ra%a se#akin la#a se#akin berta#bah dan teraku#ulasi !aterial tersebut la#a8kela#aan terkubur oleh #aterial di atasnya sehingga tekanannya berta#bah dan air keluar( dan ke#udian #engala#i ko#paksi #en5adi batu8bara

!a.a#8!a.a# Batuan ; !a.a#8!a.a# Batuan ; Batuan beku $igneous ro.ks& Terbentuk karena pe#bekuan #ag#a( tersusun dari #ineral8#ineral pri#er $silikat&( instrusi( ekstrusi( hidroter#al( #asiv( ko#pak =ontoh batuan ; Riolit( Andesit( <ranit( 0iorit( <abro( Peridotit( Basalt !a.a#8#a.a# batuan beku dala# ; ) <ranit dan <ranodiarit 6eldspar dan kuarsa adala #ineral8#ineral yang sebagian besar #enguta#akan granit dan granodiarit( #ika( #uskovit dan biotit 5uga terdapat pada keduanya sedangkan pada anyak

batua granit tersusun atas butiran8butiran hornblade , 0iorit Sebagian besar #ineral diorit adalah plagioklas selain itu terdapat 5uga kuarsa dan #ika begitu pula dengan a#phibol dan proksen 0iorit adalah batuan beku biasa 9 <abro dan Peridotit 0iorit yang #e#iliki %arna gelap ter#asuk dala# kelo#pok gabro begitu pula dengan #ineral piroksen dan oliven yang ber%arna gelap sedangkan batuan beku dengan butiran kasar dina#akan oliven sebagai #ineral uta#a disebut peridotit

!a.a#8#a.a# batuan beku luar ; ) Rhyolit dan 0a.it Batuan beku a-anitik dengan ko#posisi dari granit disebut rhyonit Bika ko#posisi batuan beku a-anitiknya adalah granodiorit #aka disebut dengan da.it Baik rhyolit #aupun da.it sebenarnya #e#uat granit( perbedaanya adalah rhyolit sebagian besar tersusun atas potasiu# -eldspar sedangkan da.it penyusun uta#anya adalah plagioklas , Andesit Batuan beku yang na#pak seperti da.it tetapi tidak terdapat kuarsa disebut andesit Ko#posisi andesit sa#a dengan diorit dan andesit biasanya ber%arna abu8abu( ungu( dan bahkan hi5au gelap Sebagian besar andesit adalah por-iritik dengan ponokrist a#pibol( piroksen( atau plagioklas tetapi bukan kuarsa 9 Basalt Batuan uta#a penyusun kerak sa#udra adalah basalt Basalt adalah batuan beku dengan butiran yang halus bahkan kadang8kadang por-iritik( basalt %arnanya selalu abu8abu gelap atau hita#( dan ko#posisinya sa#a dengan gabro > Piroklastik Batuan piroklastik adalah batuan transisi antara batuan beku dengan Nbatuan sedi#en dan disebut 5uga dengan agglo#erat( ketika partikel8partikel tepra berukuran bo# atau tu-a ketika partikelnya adalah lapili atau abu Batuan sedi#en $sedi#entary ro.ks& Terbentuk karena adanya proses pelapukan( transportasi dan pengendapan( tersusun teruta#a dari #ineral8#ineral sekunder( -oliated( -osil( struktur sedi#en( struktur geologi 0ala# Pengertian lain batuan sedi#en adalah batuan yang terbentuk dari hasil pengendapan baik se.ara #ekanik( ki#ia( #aupun organik =ontoh B S #ekanik ;Breksi( Konglo#erat( Batu pasir( Lanau( Batu Lu#pur( Le#pung( Napal =ontoh B S $ organik & 8 ki#ia%i ; Antrasit( Batubara( <ra-it( ga#but dan lignit( radiolarit=ontoh B S ki#ia%i ; <ips( Batu <ara#( Anhidrit( !agnesit( <a#ping traveltin Benis Batuan Sedi#en ; Se.ara u#u#nya( sedi#en atau batuan sedi#en terbentuk dengan dua .ara( yaitu ; )& terbentuk dala# le#bangan pengendapan atau dengan kata lain ianya tidak #engala#i proses pengangkutan Sedi#en sebegini dikenali sebagai sedi#en auto.hthonous Antara

sedi#en yang ter#asuk dala# ku#pulan ini ialah evaporit( batukapur(laterit ,& #engala#i proses angkutan( atau dengan kata lain( pun.anya daripada ka%asan luar le#bangan( dan proses luluha%a( hakisan dan angkutan #e#ba%a sedi#en ini ke le#bangan pengendapan yang baru Sedi#en ini dipanggil sedi#en allo.hthonous Antara yang ter#asuk dala# ku#pulan ini ialah konglo#erat( volkanoklastik Batuan #alihan $#eta#orphosis ro.ks& Batuan #alihan adalah batuan yang ter5adi oleh peristi%a ki#ia dala# 5angka %aktu yang la#a( tekanan yang sangat besar dan dala# suhu yang sangat tinggi Batuan #alihan bersal dari batuan beku dan batuan endapan yang berubah karena pengaruh suhu dan tekanan tinggi dala# kerak bu#i =ontoh Batuan ; Serpentinit( kuarsit( Batubara !a.a#8#a.a# Batuan !alihan" !eta#ora !ar#er atau batu Puala# !ar#er adalah batu ga#ping yang berbah karena tekanan dan suhu tinggi di dala# kerak bu#i !ar#er atau batu puala# #e#punyai per#ukaan yang #engkilap dengan garis8garis %arna le#but #elintang banyak digunakan batu hiasan karena indah dipandang b Batu Sabak Batu sabak adalah batuan #eta#or- yang berasal dari batuan sedi#en berbutir halus( #isalnya serpih yang berubah karena tekanan dan suhu tinggi . Batu Kuarsa Batu kuarsa berasal dari batu pasir yang berubah karena suhu dan tekanan yang tinggi <enesa ; Andesite berasal dari !ag#a yang biasanya #eletus dari stratovol.anoes pada lahar tebal yang #engalir( beberapa diantaranya penyebarannya dapat #en.apai beberapa kilo#eter !ag#a Andesite dapat 5uga #enghasilkan letusan seperti bahan peledak yang kuat yang ke#udian #e#bentuk arus pyro.lasti. dan surges dan suatu kolo# letusan yang sangat besar Andesites terbentuk pada te#peratur antara *:: dan )():: dera5at =elsius 0i dala# andesite terdapat sekitar 2, dan 49 persen kandungan silika $ Sio,& !ineral8#ineral penyusun Andesite yang uta#a terdiri dari plagio.lase -eldspar dan 5uga terdapat #ineral pyroLene $ .linopyroLene dan orthopyroLene& dan hornblende dala# 5u#lah yang ke.il Kegunaan ; Sehingga dapat di#an-aatkan sebagai bahan batu belah untuk Bahan konstruksi $bangunan dan 5alan&( bangunan peru#ahan( alas 5alan( Sebagai agregat( pondasi ( batu hias dan lain8 lainnya Andesit 5uga dapat di5adikan sebagai bahan baku industri poles $tegel( orna#en( dll& Batuan ini sangat potensial untuk dike#bangkan ke arah eksploitasi $pena#bangan& se.ara skala besar Keterdapatan ; Sebaran batuan ini banyak di5u#pai di daerah kaki perbukitan #aupun le#bah8le#bah sungai Keterdapatanya batuan ini terdapat ha#pir dise#ua te#pat di Indonesia( teruta#a di Indonesia

bagian ti#ur <enesa ; Obsidian #erupakan batuan yang terbentuk oleh hasil kegiatan erupsi gunung api bersusunan asa# hingga basa yang pe#bekuannya sangat .epat sehingga akan terbentuk gelas atau ka.a daripada kristal do#inan Obsidian adalah batuan yang disusun se.ara keseluruhan dari ka.a a#or- dan sedikit kristal -eldspar( #ineral hita# dan kuarsa Kegunaan ; sebagai bahan baku beton ringan( isolasi bangunan( plesteran( isolator te#peratur tinggi"rendah( bahan penggosok( saringan"-ilter( bahan pe#ba%a $#edia& dan .a#puran #akanan ternak <enesa ; Riolit terbentuk dari pe#bekuan #ag#a di dala# kerak bu#i yang laJi#nya dari letupan gunung berapi yang terbentuk daripada pe#bekuan #ag#a di luar per#ukaan bu#i Riolit adalah bersi-at asid dan bes Na#un sebenarnya si-at asid batuan ini bergantung kepada kandungan silika di dala#nya Riolit di anggap berasid apabila kandungan silikanya #elebihi 443 Riolit sering dite#ukan berupa lava Kegunaan ; sebagai bahan baku beton ringan( isolasi bangunan( plesteran( isolator te#peratur tinggi"rendah( bahan penggosok( saringan"-ilter( bahan pe#ba%a $#edia& dan .a#puran #akanan ternak <enesa ; <ranit adalah batuan beku plutonik( yang ter5adi dari hasil pe#bekuan #ag#a berko#posisi asa# pada kedala#an tertentu dari per#ukaan bu#i U#u#nya bersi-at #asi- dan keras( bertekstrur por-iritik( terdiri atas #ineral kuarsa( ortoklas( plagioklas( biotit( dan hornblende Ber%arna abu8abu berbintik hi5au dan hita#( kehi5au8hi5auan dan ke#erah8#erahan #erupakan batuan beku dala# yang #e#punyai kristal8kristal kasar Kegunaan ; Kegunaan <ranit sebagai bahan Bangunan ru#ah dan gedung( untuk bangunan !onu#en( 5alan dan 5e#batan( sebagai batu hias $dekorasi& ( sebagai bahan baku industri poles $tegel( orna#en( dll& dan bahan bangunan $gedung( 5alan ( 5e#batan( dll&( selain itu dapat digunakan sebagai bahan baku pe#buatan aksesoris ru#ah seperti lantai(%asta-el dan #e5a serta di bidang konstruksi <enesa ; !erupakan batuan hasil terobosan batuan beku $instruksi& yang Terbentuk dari hasil peleburan lantai sa#udra yang bersi-at #a-i. pada suatu subdu.tion Jone biasanya diproduksi pada busur lingkaran volkanis( dan #e#bentuk suatu gunung didala# .ordilleran $ subdu.tion sepan5ang tepi suatu benua( seperti pada deretan Pegunungan& Terdapat e#pla.es yang besar berupa batholiths $ banyak beribu8ribu #il8k%adrat& dan #engantarkan #ag#a sa#pai pada per#ukaan untuk #enghasilkan gunung api gabungan dengan lahar andesite

Kegunaan ; batu diorit ini dapat di5adikan sebagai batu orna#en dinding #aupun lantai bangunan gedung atau untuk batu belah untuk pondasi bangunan " 5alan raya <enesa ; Basalt adalah batuan beku vulkanik( yang ter5adi dari hasil pe#bekuan #ag#a berko#posisi basa di per#ukaan atau dekat per#ukaan bu#i U#u#nya bersi-at #asi- dan keras( bertekstur a-anitik( terdiri atas #ineral gelas vulkanik( plagioklas( piroksin A#-ibol dan #ineral hita# Kegunaan ; Kegunaan basalt sebagai bahan baku industri poles $tegel( orna#en( dll&( bahan bangunan " pondasi bangunan $gedung( 5alan( 5e#batan( dll& dan Sebagai agregat Keterdapatan ; !adiun( !o5okerto( Pasuruan( !alang( Probolinggo( <enesa ; Peridotit adalah batuan beku ultra basa Plutonik( yang ter5adi dari hasil pe#bekuan #ag#a berko#posisi Ultra basa pada kedala#an tertentu dari per#ukaan bu#i #erupakan Suatu batuan ultra#a-i. yang #e#iliki butiran kasar dengan suatu tenunan .rystallkine( #erupakan karakteristik dari kerak sa#udra bagian ba%ah dan pe#bentukan 5enis batuan dengan prinsip theupper #antel !ineral penyusun Peridotite sebagian besar terdiri olivine dan pyroLene Kegunaan ; sebagai batu setengah per#ata sebagai bahan untuk perhiasan dan abrasi- $a#pelas& Pe#bentukan nikel dari hasil pelapukan peridotit Peridote #erupakan variasi per#ata olivine terbaik yang kita kenal <enesa ; Batu apung #erupakan hasil #aterial erupsi gunung api yang #engandung silika tinggi dan #e#punyai si-at titik berongga8rongga( tersebar se.ara tidak #erata dala# batuan breksi gunung api Batuapung #erupakan bahan baku pe#buatan agregat ringan Kegunaan ; bahan baku pe#buatan agregat ringan dan beton agregat ringan karena ringan( kedap suara( #udah dibentuk atau dipahat #en5adi blok8blok yang berukuran besar( sehingga dapat #engurangi pelesteran Selain itu lain batuapung 5uga tahan terhadap api( kondensi( 5a#ur dan panas( serta .o.ok untuk akustik 0ala# sektor industri lain( batu apung digunakan sebagai bahan pengisi $-iller&( pe#oles"penggosok $polishing&( pe#bersih $.leaner&( stone%ashing( abrasi-( isolator te#peratur tinggi dan lain8lain TU66;<enesa ; !erupakan batuan piroklastik yang terbentuk dari #aterial vulkanik klastik yang dihasilkan dari serangkaian proses yang berkaitan dengan letusan gunung api ?ang #e#iliki ukuran butir 0ebu halus 7 kasar $ E :(:> ## & Biasanya dapat di5u#pai e-ek bakar yang #erupakan .irri dari batuan piroklastik

Kegunaan; dapat dipergunakan untuk bangunan8bangunan sebagai se#en ala# $hidrauli. .e#ent&( lebih #udah kontak dengan air( setelah itu #engeras yang tak te#bus air $pe#buatan batako& <enesa ; konglo#erat #erupakan batuan yang disusun oleh -rag#en yang #enyudut( batuan yang berbutir kasar( terdiri atas -rag#en dengan ukuran lebih besar dari ,## terbentuk dari ro#bakan batuan asal yang ke#udian #engala#i lithi-ikasi Kegunaan ; 0igunakan Sebagai pondasi bangunan <enesa ; Konglo#erat #erupakan suatu bentukan -rag#en dari proses sedi#entasi( batuan yang berbutir kasar( terdiri atas -rag#en dengan bentuk #e#bundar dengan ukuran lebih besar dari ,## yang berada ditengah8tengah se#en yang tersusun oleh batupasir dan diperkuat H dipadatkan lagi kerikil 0ala# pe#bentukannya #e#butuhkan energi yang .ukup besar untuk #enggerakan -rag#en yang .ukup besar biasanya ter5adi pada siste# sungai dan pantai Kegunaan ; 0igunakan Sebagai pondasi bangunan <enesa ; Batupasir adalah suatu batuan sedi#en .lasti. yang di#ana partikel penyusunya kebanyakan berupa butiran berukuran pasir Kebanyakan batupasir dibentuk dari butiran8butiran yang terba%a oleh bergerakan air( seperti o#bak pada suatu pantai atau saluran di suatu sungai Butirannya se.ara khas di se#en bersa#a8sa#a oleh tanah kerikil atau kalsit untuk #e#bentuk batu batupasir tersebut Batupasir paling u#u# terdiri atas butir k%arsa sebab k%arsa adalah suatu #ineral yang u#u# yang bersi-at #enentang la5u arus Kegunaan ; Batupasir #e#punyai banyak kegunaan didala# industri konstruksi sebagai suatu ku#pulan dan batu8te#bok batupasir hasil galian dapat digunakan sebagai #aterial di dala# pe#buatan gelas"ka.a <enesa ; Type uta#a batule#pung #enurut ter5adinya terdiri dari le#pung residu dan le#pung letakan $sedi#en&( le#pung residu adalah se5enis le#pung yang terbentuk karena proses pelapukan $alterasi& batuan beku dan dite#ukan disekitar batuan induknya Ke#udian #aterial le#pung ini #engala#i proses diagenesa sehingga #e#bentuk batu le#pung Kegunaan ; Le#pung u#u#nya digunakan untuk bahan pe#buatan kera#ik( bahan baku se#en Portland( genteng( gerabah dan bata <enesa ; Batupasir grey%a.ke #erupakan salah satu variasi dari batupasir Batupasir grey%a.ke ter#asuk kedala# batuan sedi#en klastik Terbentuk sebagai akibat lithi-ikasi dari ro#bakan #aterial batuan asal !e#iliki karakteristik ber%arna gelap Pe#ilahan yang buruk( butiran

kuarsa yang #enyudut( dan -rag#en batuan yang ke.il Batupasir greyJa.ke #engandung #ineral -eldspar yang do#inan 0i#ana tidak terdapat se#en pada batupasir grey%a.ke <enesa ; Slate terbentuk oleh batuan dasar yang berupa Batu Le#pung yang #engala#i kontak #eta#or-osa sebagai akibat proses intrusi dari batuan beku dan #e#bentuk Batu slate

Kegunaan ; batu asahan untuk #engasah pisau( sebagai bahan isolator"isolasi elektrik yang baik dan tahan terhadap api( bahan interior dan eLterior untuk lantai dan dinding 0igunakan dala# kontruksi suatu bangunan $atap( dll& 6ILLIT; <enesa ; Suatu batuan #eta#orphi. berbutir halus yang terbentuk pada te#perature dan tekanan lebih tinggi disbandingkan dengan slate( tetapi pada te#peratur dan tekanan yang lebih rendah dibanding dengan sekis sering #e#punyai suatu per#ukaan yang berkerut( terdapat sedikit lipatan karena berhubungan dengan perpe.ahan yang pre8eListing( dan #erupakan karakteristik suatu ke#ilau kehi5au8hi5auan dala# kaitannya dengan kehadiran lapisan tipis dari #ika dan khlorit dala# 5u#lah yang berli#pah8li#pah Kegunaan ; sebagai bahan isolator"isolasi elektrik yang baik dan tahan terhadap api( bahan interior dan eLterior untuk lantai dan dinding 0igunakan dala# kontruksi suatu bangunan $atap( dll& S/KIS; <enesa ; batuan #eta#orphi. yang berbutir sedang8kasar dengan #e#perlihatkan pen5a5aran #ineral yang lebih besar( seperti #ika( yang dibariskan pada satu arah( #e#perlihatkan struktur -oliasi yang tidak teratur Terbentuk pada te#perature $F >::=& dan tekanan yang .ukup tinggi yang diperlukan sela#a pe#bentukannya suatu batuan #eta#orphi. yang telah #engala#i proses #eta#or-is#e sangat 5auh sehingga bentuknya sudah 5auh berbeda dibanding dengan Slate atau phyllite #en5adi lebih raksasa$#asive& dan se.ara keseluruhan lebih #i.a.eous dibanding phyllite Kegunaan ; 0igunakan dala# kontruksi suatu bangunan $atap( dll& </NIS; <enesa ; Batuan yang berada pada tingkatan yang tinggi dari #eta#orphis# regional diantara se#ua batuan pre-or#ed !ineral #e#bentuk suatu pen5a5aran #ineral sebagai hasil dari te#peratur dan tekanan yang tinggi Batu genis $kasar berbentuk granit& boleh 5uga disebut sebagai batuan #eta8sedi#ents atau batuan #eta8igneous( dan ter5adi bersa#a8sa#a #ig#atites dan granit Batu gneiss #e#iliki ko#posisi sebagian besar berasal dari lantai sa#udra bagian ba%ah Kegunaan ; 0igunakan Sebagai Agregat( atau sebagai batu untuk bangunan $Building stone& <enesa !ar#er atau disebut 5uga batu puala# #erupakan batu ga#ping yang #engala#i proses

#alihan Proses ini ter5adi karena adanya tekanan dan suhu yang sangat tinggi( sehingga tekstur batuan asal seperti tekstur sedi#en dan biologi #enghilang dan #e#bentuk tekstur batuan yang baru $proses rekristalisasi& Kegunaan Batu #ar#er dipakai sebagai bahan orna#en dinding dan lantai 5uga digunakan untuk pe#buatan barang8barang kera5inan <enesa ; K%arsit dibentuk #elalui proses #eta#orphis# OuartJ8ri.h batupasir !ereka dibentuk oleh kebanyakan #ineral k%arsa K%arsit boleh kadang8kadang kelihatan seperti puala#( tetapi dapat dibedakan sebab k%arsit tidak bisa dikeruk oleh pisau( tidak sa#a dengan puala# Atau pun bereaksi dengan D=L( seperti halnya puala# Sangat tidak #e#ungkinkan dan .ua.a bersi-at #enentang Kegunaan ; Sebagai bahan pe#buatan bola re-raktori( bahan penggosok( untuk industri gelas( kera#ik( bahan bangunan sebagai agregat( lantai dan dinding

Semua batuan pada mulanya berasal dari magma. Magma merupakan batu-batuan cair yang terletak di bawah permukaan bumi. Magma keluar di permukaan bumi antara lain melalui puncak gunung berapi, misalnya saat terjadi letusan. Magma yang sudah mencapai permukaan bumi disebut lava. Di atas permukaan bumi lava akan membeku. Lava yang telah membeku kemudian menjadi batuan beku. Batuan beku yang berada di muka bumi selama beribu-ribu tahun lamanya dapat hancur terurai akibat terkena panas, hujan, serta aktifitas tumbuhan dan hewan. Selanjutnya hancuran batuan tersebut tersangkut leh air, angin atau hewan ke tempat lain untuk diendapkan. !ancuran batuan yang diendapkan dapat kembali membatu yang disebut batuan endapan atau batuan sedimen. Batuan sedimen atau beku tersebut dapat berubah bentuk karena adanya perubahan temperatur dan tekanan. Batuan yang berubah bentuk disebut batuan malihan atau batuan metam rf. "ntuk lebih memahami jenis-jenis batuan perhatikan uraian berikut# 1. BATUAN BEKU Batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari magma yang membeku. $ SIMULASI Batuan yang termasuk jenis batuan beku diantaranya adalah #

a.

Basal

Basal adalah batuan beku yang berwarna gelap, kristalnya halus. Batu Basal terbentuk dari pendinginan lava yang mengandung gelembung gas tetapi gasnya telah menguap. %iri-ciri utama batu basal terdiri dari atas kristal-kristal yang sangat kecil, berwarna hijau ke abu-abuan dan berlubang-lubang.

&enggunaan batu basal Batu basal digunakan untuk berbagai tujuan. Biasanya batu basal dihancurkan untuk digunakan sebagai bahan bangunan. Basal yang telah dihancurkan digunakan untuk dasar jalan, bahan campuran bet n, pemberat kereta api, batu filter dalam bidang pembuangan. Basal juga dapat dip t ng menjadi lembaran tipis basal dip t ng dan kadang-kadang dip les untuk digunakan sebagai ubin lantai, bangunan veneer, m numen dan bjek batu lain. b. Batu Apung

Batu 'pung Batu apung terbentuk dari pendinginan magma yang mengandung gelembung gas. %iriciri utama batu apung adalah warna ke abu-abuan berp ri-p ri, bergelembung, ringan hingga dapat terapung di air. Batua apung dimanfaatkan sebagai alat pengg s k.

c. Batu Kaca atau Obsidian

&isau dari batu bsidian

Batu bsidian terbentuk dari lava permukaan yang mendingin dengan cepat. %iri- ciri utama batu ini adalah mengkilap seperti kaca dan tidak ada kristal. (arnanya bervariasi dari hitam pekat, hitam dengan m tif kec klatan atau kemerahan, juga ada yang berbintik-bintik putih.

&erhiasan perak dengan hiasan batu bsidian )aman dahulu batu bsidian digunakan untuk membuat pisau, kepala panah, mata t mbak, dan senjata lainnya. Dewasa ini karena keindahannya batu bsidian dimanfaatkan dalam pembuatan perhiasan. d. Batu Granit

Batu granit terbentuk dari pendinginan magma yang terjadi dengan lambat dibawah permukaan bumi. %iri-ciri utama batu granit yakni warna nya putih sampai abu-abu, kadang-kadang terdiri atas kristal-kristal kasar.

Meja dapur dari batu granit *ranit telah digunakan selama ribuan tahun. *ranit yang dip t ng dan dip les kasar digunakan dalam bangunan, jembatan, paving, m numen dan lain sebagainya. Dalam

ruangan, granit dibentuk lembaran dan dip les untuk digunakan sebagai ubin, anak tangga bahkan meja. 2. BATUAN SE IMEN Batuan sedimen+endapan terbentuk leh batuan beku yang terkikis, kemudian mengalami pr ses pengangkutan lalu diendapkan di tempat lain. Batuan sedimen dibedakan leh jenis ,at pengangkutnya, yaitu # -. Batu sedimen ae lis # batuan hasil pr ses pengangkutan leh angin .. Batu sedimen aluvial # batuan hasil pr ses pengangkutan dan pembentukan leh air yang mengalir. % nt h # delta di muara sungai /. Batu sedimen marin # batuan hasil pr ses pengangkutan dan dibentuk leh air laut. % nt h # sand-dune di pantai 0. Batu sedimen glasial # batuan hasil pr ses pengangkutan dan pembentukan leh gletser atau es yang mengalir )enis-jenis batuan endapan diantaranya# a. K!ngl!m"rat 1 nl merat adalah jenis batuan beku yang butiran penyusunnya membulat.

1 ngl merat

Breksi b. Br"#si Batu breksi tersusun atas batuan yang kristalnya tajam

Batu &asir c. Batu &asir Sandst ne atau batu pasir terbentuk dari butiran-butiran pasir yang terbawa leh aliran sungai, angin, dan mbak dan akhirnya terkumpul pada suatu tempat. d. Batu kapur+batu gamping

Sebagian besar batu kapur yang terdapat di alam terjadi secara rganik, yakni berasal dari pengendapan cangkang+rumah kerang dan siput, f raminifera atau ganggang, atau berasal dari kerangka binatang k ral+kerang. Batu kapur dapat berwarna putih susu, abu muda, abu tua, c klat bahkan hitam, tergantung keberadaan mineral peng t rnya. &enggunaan batu kapur sudah beragam diantaranya untuk bahan campuran bangunan, industri karet dan ban, kertas, dan lain-lain. ". Gipsum

*ipsum umumnya berwarna putih, kelabu, c kelat, kuning, dan transparan. 2ndapan gipsum biasanya terdapat di danau, laut, mata air panas, dan jalur endapan belerang yang berasal dari gunung api.

*ipsum memiliki banyak kegunaan sejak ,aman prasejarah hingga sekarang. Beberapa kegunaan gipsum yaitu# Bahan perekat. &enyaring dan sebagai pupuk tanah

Sebagai penambah kekerasan untuk bahan bangunan "ntuk bahan baku kapur tulis

$. %!al&Batu bara

Batu bara adalah salah satu bahan bakar f sil, merupakan batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan rganik, utamanya adalah sisa-sisa tumbuhan dan terbentuk melalui pr!s"s p"mbatubaraan. Batu bara umumnya dimanfaatkan sebagai bahan bakar. 3amun dewasa ini penggunaan batu bara semakin dikurangi, di samping merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, penggunaan batu bara juga menimbulkan pencemaran.

'. BATUAN MALI(AN )METAMO*+, Batuan malihan bersal dari batuan beku dan batuan endapan yang berubah karena pengaruh suhu dan tekanan tinggi dalam kerak bumi. Macam-macam batuan malihan atau metam rf adalah # a. Marm"r atau batu -ualam

Batu marmer Marmer adalah batu gamping yang berubah karena tekanan dan suhu tinggi di dalam kerak bumi. Marmer atau batu pualam mempunyai permukaan yang mengkilap dengan garis-garis warna lembut melintang banyak digunakan batu hiasan karena indah dipandang.

Barang kerajinan dari batu marmer

Batu pualam sering digunakan untuk membut berbagai barang kerajinan seperti meja, asbak, guci dan berbagai hiasan lainnya.

b. Batu Saba# Batu sabak adalah batuan metam rf yang berasal dari batuan sedimen berbutir halus, misalnya serpih yang berubah karena tekanan dan suhu tinggi. )aman dahulu lembaran tipis batu sabak digunakan sebagai alat tulis sebagai pengganti buku. c. Batu Kuarsa Batu kuarsa berasal dari batu pasir yang berubah karena suhu dan tekanan yang tingi. Batu kuarsa kristalnya berbentuk prisma segi enam, transparan dengan warna yang amat beragam. Sejak jaman dahulu kuarsa dimanfaatkan untuk pembuatan kaca dan keramik dan sebagian dijadikan batu perhiasan. 4eferensi#

IPA Salingtemas 5 untuk SD/MI Kelas V, Penulis : Choiril Azmiyawati, Wigati Hadi Omegawati, dan Rohana Kusumawati

Ilmu Pengetahuan Alam Untuk SD/MI Kelas 5, Penulis : Heri Sulistyanto dan Edy Wiyono Senang Belajar Ilmu Pengetahuan Alam 5 untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah Kelas V, Penulis : S. Rositawaty dan Aris Muharam http://id.wikipedia.org http:// geology.com http://www.triyon.co.cc

BATUAN BEKU
Batuan beku atau batuan igneus %dari Ba asa 0atin) ignis, :api;& adala jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawa permukaan sebagai batuan intrusif %plutonik& maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif %/ulkanik&. "agma ini dapat berasal dari batuan setenga cair ataupun batuan yang suda ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. <mumnya, proses pelele an terjadi ole sala satu dari proses-proses berikut) kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau peruba an komposisi. 0ebi dari =66 tipe batuan beku tela ber asil dideskripsikan, sebagian besar terbentuk di bawa permukaan kerak bumi.%id>?ikipedia&

proses pembekuan magma Terdiri dari ) %& Batuan beku dalam "Intrusi'a$
=ontoh ; <ranit( <abro( 0iorit( Sienit

GAMBAR BATUAN BEKU

Batu !ranit

obsidian

gabbro

+iorit

peridotite

pegmatit

Batuan beku dalam (intrusiva) dibedakan mjd:

5& +iskordan %batun beku dalam yang memotong struktur lapisan batuan disekitarnya. Bentuk dari diskordan antara lain : a. Batolit ) +apur magma yang membeku. b.!ang atau korok ) batuan beku dalam yang tipis dan panjang, yang ara nya tegak>miring. c. 1pofisa ) 2abang dari gang. d. +iatrema ) 0ubang kawa gunung api .& Konkordan %batun beku dalam yang seara dengan struktur lapisan
batuan di sekitarnya

Bentuk dari konkordan antara lain ) Sill: batuan beku dlm yg tipis dan pipih. Lakolit : batuan beku dalam bentuknya cembung.

intrusi magma
2. Batuan beku luar (Ekstrusiva) Batuan yg terbentuk dari magma yg membeku diluar bumi. Contoh : Riolit, Traktit, Andesit, Basalt, Dasit, Scoria, Bumice (batu apung).

GAMBAR BATUAN BEKU UAR

riolit

$umice %Batu 1pung&

Batu 1ndesit

Batu Basalt

*enis batuan beku menurut kandungan silikat dan kuarsa dalam magma) 1) Batuan Beku Asam (Granitis) yaitu batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat asam karena banyak mengandung mineral kuarsa %(i#.&, sedangkan kandungan #ksida "agnesiumnya %"g#& renda . 2) Batuan Beku ntermediet (Andesitis) yaitu bakuan beku yang berasal dari magma pertenga an dengan perbandingan mi neral kuarsa %(i#.& dan #ksida "agnesium %"g#& relatif seimbang.

!) Batuan Beku Basa (Basaltis) yaitu bakuan beku yang berasal dari magma yang bersi"at basa karena banyak mengandung mineral #ksida $agnesium ($g#)% sedangkan kandungan kuarsanya (Si#2) rendah.

BATUAN SEDIMEN
"erupakan batuan mineral yang tela terbentuk dipermukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian @ bagian yang lepas dari asil pelapukan tersebut terlepas dan ditansportasikan ole aliran air, angin, maupun ole gletser yang kemudian terendapkan atau tersedimentasi dan terjadila proses diagenesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi bantuan sedimen. "acam-macam batuan sedimen ) a$ Menurut tenaga #ang mengangkut 1) Batuan Sedimen Aeolis & Aeris :
Batuan sedi#en yg terbentuk dengan tenaga" #edia angin =ontoh ; Bar.han( tanah loss

2) Batuan Sedimen a'uatis :


Batuan sedi#en yg terbentuk dengan #edia air =ontoh ; batu pasir( tanah liat( konlo#erat( breksi( delta

GAMBAR BATUAN !E"#MEN

B1T< $1(,-

K#4!0#"A-1T

B-AK(,

B1T< !1-1"

3& Batuan (edimen !lassial ) Batuan sedimen yg terbentuk dengan media gletsyer>es. 2onto ) "orena B& Batuan (edimen "arine ) Batuan sedimen yg terbentuk dengan media gelombang laut. 2onto ) !osong. b$ Menurut tempat pengendapan 5& Batuan sedimen teristris) batuan sedimen yg diendapkan didaratan yg dipengaru i ole tenaga air, angin, dan es. .& Batuan sedimen marine ) batuan sedimen yg diendapkan dilaut yg dipengaru i ole tenaga gelombang laut. 3& Batuan sedimen limnis ) batuan sedimen yg diendapkan di danau atau rawa yg banyak mengandung unsur-unsur organik. B& Batuan sedimen flu/ial ) Batuan sedimen yg diendapkan di sekitar sungai. C& Batuan sedimen glassial ) Batuan sedimen yg diendapkan di ujung pengerjaan es b$ Menurut akumulusi material sedimen
)& Batuan sedi#en klastik seperti breksi( batupasir( konglo#erat( dan serpih( yang terbentuk dari endapan puing8puing pelapukan #ekanik

,& Batuan sedi#en ki#ia%i seperti gara# batu dan beberapa batuga#ping( yang terbentuk dari endapan bahan terlarut 9& Batuan sedi#en organik seperti batu bara dan beberapa batu ga#ping( yang terbentuk dari aku#ulasi endapan sisa8sisa tana#an atau he%an

BATUAN METAMORF
Batuan metamorf %mali an& terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami peruba an akibat panas dan tekanan. "acam-macam batuan metamorf ) 5& "etamorf kontak)
Terbentuk akibat suhu yg sangat tinggi Batuan yg letaknya dekat dg dapur #ag#a( seperti batuan kapur akan berubah #en5adi batu puala# Tu#pukan vegetasi " -osil tu#buhan akan berubah #en5adi batu bara

.& "etamorf dinamo> kinetis)


Terbentuk akibat tekanan kuat dala# %aktu la#a =ontoh ; Batu sabak dan batu bara

3& "etamorf $neumatolitis Kontak)


Terbentuk akibat pengaruh panas dan ke#asukan unsur lain( seperti gas -luor dan bor =ontoh ; Batu akik GAMBAR BATUAN METAM$R%

Batu "armer

Batu Kwarsa

Batu (abak

Batu !neiss

&ERBE"AAN &R$!E! TERBENTUN'A BATU METAM$R%

$A-BA+114

"1-"ATerbentuk dari batu kapur $karst& yang #engala#i tekanan dan panas tinggi

(1B1K
Lava panas yang #endingin dengan .epat diper#ukaan bu#i

K?1-(1
Pe#bekuan #ag#a yang #endingin dala# %aktu la#a diper#ukaan bu#i

21-1 TA-*1+,4D1

"14E11T

Bahan bangunan $lantai( perhiasan&

Untuk #edia tulis $digunakan sebelu# kertas digunakan se.ara #asal 0indonesia tahun 4:8an #asih digunakan di sekolah8sekolah pedesaan

Bahan baku ka.a

(umber ) geology.com

BATUAN BEKU
Batuan beku atau batuan igneus %dari Ba asa 0atin) ignis, :api;& adala jenis batuan yang terbentuk dari magma yang mendingin dan mengeras, dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di bawa permukaan sebagai batuan intrusif %plutonik& maupun di atas permukaan sebagai batuan ekstrusif %/ulkanik&. "agma ini dapat berasal dari batuan setenga cair ataupun batuan yang suda ada, baik di mantel ataupun kerak bumi. <mumnya, proses pelele an terjadi ole sala satu dari proses-proses berikut) kenaikan temperatur, penurunan tekanan, atau peruba an

komposisi. 0ebi dari =66 tipe batuan beku tela ber asil dideskripsikan, sebagian besar terbentuk di bawa permukaan kerak bumi.%id>?ikipedia&

proses pembekuan magma Terdiri dari ) %& Batuan beku dalam "Intrusi'a$
=ontoh ; <ranit( <abro( 0iorit( Sienit

GAMBAR BATUAN BEKU

Batu !ranit

obsidian

gabbro

+iorit

peridotite

pegmatit

Batuan beku dalam (intrusiva) dibedakan mjd:

5& +iskordan %batun beku dalam yang memotong struktur lapisan batuan disekitarnya. Bentuk dari diskordan antara lain : a. Batolit ) +apur magma yang membeku. b.!ang atau korok ) batuan beku dalam yang tipis dan panjang, yang ara nya tegak>miring. c. 1pofisa ) 2abang dari gang. d. +iatrema ) 0ubang kawa gunung api .& Konkordan %batun beku dalam yang seara dengan struktur lapisan

batuan di sekitarnya

Bentuk dari konkordan antara lain ) Sill: batuan beku dlm yg tipis dan pipih. Lakolit : batuan beku dalam bentuknya cembung.

intrusi magma
2. Batuan beku luar (Ekstrusiva) Batuan yg terbentuk dari magma yg membeku diluar bumi. Contoh : Riolit, Traktit, Andesit, Basalt, Dasit, Scoria, Bumice (batu apung). GAMBAR BATUAN BEKU UAR

riolit

$umice %Batu 1pung&

Batu 1ndesit

Batu Basalt

*enis batuan beku menurut kandungan silikat dan kuarsa dalam magma) 1) Batuan Beku Asam (Granitis) yaitu batuan beku yang berasal dari magma yang bersifat asam karena banyak mengandung mineral kuarsa %(i#.&, sedangkan kandungan #ksida "agnesiumnya %"g#& renda . 2) Batuan Beku ntermediet (Andesitis) yaitu bakuan beku yang berasal dari magma pertenga an dengan perbandingan mi neral kuarsa %(i#.& dan #ksida "agnesium %"g#& relatif seimbang. !) Batuan Beku Basa (Basaltis)

yaitu bakuan beku yang berasal dari magma yang bersi"at basa karena banyak mengandung mineral #ksida $agnesium ($g#)% sedangkan kandungan kuarsanya (Si#2) rendah.

BATUAN SEDIMEN
"erupakan batuan mineral yang tela terbentuk dipermukaan bumi yang mengalami pelapukan. Bagian @ bagian yang lepas dari asil pelapukan tersebut terlepas dan ditansportasikan ole aliran air, angin, maupun ole gletser yang kemudian terendapkan atau tersedimentasi dan terjadila proses diagenesis yang menyebabkan endapan tersebut mengeras dan menjadi bantuan sedimen. "acam-macam batuan sedimen ) a$ Menurut tenaga #ang mengangkut 1) Batuan Sedimen Aeolis & Aeris :
Batuan sedi#en yg terbentuk dengan tenaga" #edia angin =ontoh ; Bar.han( tanah loss

2) Batuan Sedimen a'uatis :


Batuan sedi#en yg terbentuk dengan #edia air =ontoh ; batu pasir( tanah liat( konlo#erat( breksi( delta

GAMBAR BATUAN !E"#MEN

B1T< $1(,-

K#4!0#"A-1T

B-AK(,

B1T< !1-1"

3& Batuan (edimen !lassial ) Batuan sedimen yg terbentuk dengan media gletsyer>es. 2onto ) "orena B& Batuan (edimen "arine ) Batuan sedimen yg terbentuk dengan media gelombang laut. 2onto ) !osong. b$ Menurut tempat pengendapan 5& Batuan sedimen teristris) batuan sedimen yg diendapkan didaratan yg dipengaru i ole tenaga air, angin, dan es. .& Batuan sedimen marine ) batuan sedimen yg diendapkan dilaut yg dipengaru i ole tenaga gelombang laut. 3& Batuan sedimen limnis ) batuan sedimen yg diendapkan di danau atau rawa yg banyak mengandung unsur-unsur organik. B& Batuan sedimen flu/ial ) Batuan sedimen yg diendapkan di sekitar sungai. C& Batuan sedimen glassial ) Batuan sedimen yg diendapkan di ujung pengerjaan es b$ Menurut akumulusi material sedimen
)& Batuan sedi#en klastik seperti breksi( batupasir( konglo#erat( dan serpih( yang terbentuk dari endapan puing8puing pelapukan #ekanik ,& Batuan sedi#en ki#ia%i seperti gara# batu dan beberapa batuga#ping( yang terbentuk dari endapan bahan terlarut

9& Batuan sedi#en organik seperti batu bara dan beberapa batu ga#ping( yang terbentuk dari aku#ulasi endapan sisa8sisa tana#an atau he%an

BATUAN METAMORF
Batuan metamorf %mali an& terbentuk dari batuan beku dan batuan sedimen yang mengalami peruba an akibat panas dan tekanan. "acam-macam batuan metamorf ) 5& "etamorf kontak)
Terbentuk akibat suhu yg sangat tinggi Batuan yg letaknya dekat dg dapur #ag#a( seperti batuan kapur akan berubah #en5adi batu puala# Tu#pukan vegetasi " -osil tu#buhan akan berubah #en5adi batu bara

.& "etamorf dinamo> kinetis)


Terbentuk akibat tekanan kuat dala# %aktu la#a =ontoh ; Batu sabak dan batu bara

3& "etamorf $neumatolitis Kontak)


Terbentuk akibat pengaruh panas dan ke#asukan unsur lain( seperti gas -luor dan bor =ontoh ; Batu akik GAMBAR BATUAN METAM$R%

Batu "armer

Batu Kwarsa

Batu (abak

Batu !neiss

&ERBE"AAN &R$!E! TERBENTUN'A BATU METAM$R%

$A-BA+114

"1-"ATerbentuk dari batu kapur $karst& yang #engala#i tekanan dan panas tinggi

(1B1K
Lava panas yang #endingin dengan .epat diper#ukaan bu#i

K?1-(1
Pe#bekuan #ag#a yang #endingin dala# %aktu la#a diper#ukaan bu#i

21-1 TA-*1+,4D1

"14E11T

Bahan bangunan $lantai( perhiasan&

Untuk #edia tulis $digunakan sebelu# kertas digunakan se.ara #asal 0indonesia tahun 4:8an #asih digunakan di sekolah8sekolah pedesaan

Bahan baku ka.a

(umber ) geology.com

Anda mungkin juga menyukai