Anda di halaman 1dari 35

FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

SEMESTER 6 / 2012

HBAE 1403 MENGGAMBAR


TAJUK : BINCANGKAN KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN AKTIVITI
MENGGAMBAR KEPADA PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN DIRI
KANAK-KANAK.

NO. MATRIKULASI

771219065788001

NO. KAD PENGENALAN :

771219-06-5788

E-MEL

shanieli77@oum.edu.my

NAMA

SANIAH BT KHALID

NAMA PENSYARAH

ZAMRI AZUHA BIN HAMAT

PUSAT PEMBELAJARAN :

PPW KOTA BHARU

HBAE 1403
1.0 PENGENALAN
Menggambar boleh menjadi asas perkembangan individu. Jika diajar dengan
baik maka akan dapat merangsang kepekaan deria kerana semua deria merupakan
ruang bagi pembelajaran. Kanak-kanak dapat meluahkan ekspresi mereka apabila
mereka menyentuh, merasa dan meneroka sebarang alat dan media yang digunakan
dalam aktiviti menggambar. Menggambar adalah salah satu daripada empat bidang
kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Sub
tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar
melalui penggunaan pelbagai alat, olahan bahan dan jenis aktiviti menggambar.
Melalui asas-asas menggambar, anda seharusnya dapat menghasilkan pelbagai jenis
aktiviti menggambar. Kamus Dewan edisi keempat mendefinisikan menggambar
sebagai melukis (membuat) gambar. Bagi Haslinda Madon (2011) pula, menggambar
adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang dihasilkan di atas
permukaan rata. Beliau juga mendefinisikan menggambar kepada beberapa sudut
iaitu:
Menggambar adalah satu representasi visual sesuatu objek atau imej yang
dihasilkan di atas permukaan rata
Ia mengandungi komposisi artistik yang dihasilkan melalui aplikasi warna
di atas permukaan rata
Sesuatu gambaran mental yang jelas dan pemberitahuan imej mental
seseorang
Ilustrasi yang digunakan untuk menerangkan dengan lebih jelas tentang
sesuatu objek
Gambaran huruf yang diterangkan dalam bentuk grafik
Representasi visual yang dihasilkan dalam bentuk dua dimensi
Gambar sebagai satu artifak yang menunjukkan satu kecenderungan
2

HBAE 1403
terhadap sesuatu imej atau objek.
Bidang ini menekankan perkembangan imaginasi, kreativiti dan ekspresi diri
seseorang murid. Bidang menggambar meliputi penerokaan kesan seni serta
mengenali

pelbagai

alat

bahan

dan

kegunaannya.

Kegiatan

menggambar

membolehkan murid mengenali dengan lebih dekat lagi pelbagai kemahiran asas dan
teknik dalam proses rekaan. Kesedaran murid terhadap alam sekitar melalui
pemerhatiannya menjadi fokus utama bidang menggambar ini.
Selain dari itu bidang menggambar juga dapat memperkembangkan persepsi
visual murid dan kesedaran terhadap asas seni reka seperti warna, garisan, susunan
dan kesannya. Dengan ini murid akan dapat menyelaraskan pemerhatian mereka dan
pengalaman mereka dalam aktiviti hasil kerja seni. Aspek apresiasi hasil kerja perlu
diadakan sebagai satu proses pembelajaran murid.
1.1 FUNGSI AKTIVITI MENGGAMBAR KEPADA PERKEMBANGAN
PSIKOMOTOR, KOGNITIF, EMOSI DAN SOSIAL KANAK-KANAK.
Antara aktiviti yang dijalankan dalam bidang menggambar ini ialah lukisan,
catan, resis, montaj, kolaj, gosokan, percikan, mozek, cetakan, stensilan, capan, dan
gurisan. Dalam penerokaan terhadap aktiviti menggambar, berbagai media boleh
digunakan dan disatukan dalam satu hasil kerja mengikut cara ekpresinya yang
tersendiri. Ini membantu perkembangan kanak-kanak dari aspek psikomotor, emosi
dan sosial yang amat penting untuk membantu keperluan psikologi dan fisiologi
kanak.kanak.
1.1.1 Perkembangan psikomotor
Aktiviti menggambar akan melibatkan interaksi yang kritis dan kreatif
antara kanak-kanak dengan bahan dan media. Semasa proses penghasilan kayra,
penggunaan bahan dan media serta alat mestilah bersesuaian dengan aktiviti yang
hendak dilakukan. Oleh itu secara tidak langsung kanak-kanak ini telah menerima
3

HBAE 1403
kemahiran menggunakan pelbagai media yang merangsang psikomotor mereka.
Amalan tertib semasa bekerja akan memastikan mereka sentiasa selamat ketika
menjalankan aktiviti.
1.1.2 Perkembangan kognitif
Semasa

aktiviti

menggambar

juga,

kanak-kanak

dapat

mengalami

pengalaman langsung dengan derianya mengenai subjek atau hal benda yang
digambarkan.

Ini

membantunya

dalam

memahami

sesuatu

idea

dan

menghubungkaitkan antara satu idea dengan idea yang lain atau dengan pengetahuan
dalam berbagai mata pelajaran. Kanak-kanak dapat membina idea baru dari benda
konkrit. Ini membantu perkembangan kognitif mereka. Selain itu aktiviti
menggambar juga berupaya meningkatkan daya imaginatif kanak-kanak, selain
mampu mengimbangi emosi mereka. Lagipun menggambar merupakan satu medium
komunikasi awal kanak-kanak sebelum mereka boleh bertutur terutamanya aktiviti
melukis. Aktiviti sebegini juga mampu memberikan kepuasan kepada seorang kanakkanak kerana umumnya kanak-kanak belajar sambil bermain. Sebagai seorang
pendidik, memahami keinginan, terutamanya kanak-kanak, memberi ruang kepada
kita untuk mengatur sesi pembelajaran serta pendekatan yang digunakan dengan cara
yang lebih berkesan.
1.1.3 Perkembangan emosi
Emosi memainkan peranan penting dalam kehidupan harian manusia.
Menurut Mohd Johari Ab. Hamid (2006), emosi sering merujuk kepada perasaan
atau reaksi afektif yang berpunca daripada empat komponen asas iaitu fisiologi,
kognitif, tingkah laku dan pengalaman. Oleh itu.,aktiviti

menggambar dapat

menterjemahkan minat, sikap, aspresiasi nilat dan set emosi melalui penggunaan
pelbagai rupa dan bentuk, pemilihan warna, penggunaan bahan dan media. Aktiviti
ini melahirkan kanak-kanak yang berupaya bertindak balas terhadap sesuatu perkara
dengan lebih realistik berlandaskan kepada persepsi dan interpretasi.
4

HBAE 1403
1.1.4 Perkembangan sosial
Peranan guru amat kuat untuk membentuk sosial dan sahsiah kanak-kanak.
Oleh itu guru memainkan peranan yang sangat penting membantu kanak-kanak
untuk menguasai berbagai-bagai ilmu pengetahuan dan kemahiran menyesuaikan
diri dengan rakan-rakan dan masyarakat. Kebiasaannya, dalam aktiviti menggambar,
akan berlakunya interaksi antara kanak-kanak. Ketika inilah perkembangan
sosialisasi kanak-kanak dapat diasuh. Mereka juga akan diterapkan nilai
menghormati karya orang lain dalam aktiviti aspresiasi misalnya, jadi secara tidak
langsung melatih kanak-kanak ini menunjukkan ekspresi yang baik sesama rakan dan
orang lain.
1.2 KEINGINAN DAN KEPERLUAN ASAS KANAK-KANAK
Definisi menggambar yang telah diutarakan tadi menekankan satu
penghasilan karya yang telah dihasilkan oleh kanak-kanak menggunakan kreativiti
mereka. Oleh itu seharusnya mereka di beri motivasi yang sewajarnya supaya dapat
memenuhi keperluan dan keinginan asas mereka yang merangkumi jasmani, emosi,
rohani, intelek dan sosial. Menurut Abdul Shukor Hashim et.al (2011),antara
keinginan asas kanak-kanak ialah:

Untuk bergerak, berjaya dan diiktiraf, diterima dan disanjung

Untuk bersaing, ketangkasan fizikal dan memahami

Untuk meneroka, pencapaian kreatif dan meluahkan perasaan

Menurut Zulkifli Yaakob dan Mohd Jamel Ismail (2009), kanak-kanak juga
memerlukan :

Jasmani dan fizikal yang sihat

Emosi yang stabil


5

HBAE 1403

Kerohanian yang membanggakan

Kefahaman intelek yang tinggi

Perhubungan sosial yang menggalakkan

Kefahaman tentang nilai-nilai estetik

Guru yang bijak dapat memenuhi keperluan dan keinginan asas kanak-kanak
ini. Untuk itu untuk mencapai objektif, guru perlulah mempertimbangkan langkahlangkah berikut :
a. Pastikan keperluan asas pelajar dipenuhi seperti keperluan fisiologi
Maslow
b. Jadikan suasana bilik darjah yang konduksif
c. Bersifat penyayang untuk memperolehi keperluan kasih saying
d. Memupuk nilai penghargaan kendiri di kalangan pelajar serta member
motivasi dan peneguhan yang sesuai.
e. Merancang aktiviti pengajaran berdasarkan kebolehan pelajar.
f. Memupuk nilai motivasi diri melalui bimbingan supaya pelajar memahami
diri, menerima diri dan melibatkan diri secara aktif.
2.0 BIDANG-BIDANG MENGGAMBAR
2.1 Teknik Catan
Apabila seseorang mengecat, hasilnya ialah catan. Teknik catan ialah cara
menghasilkan karya dengan menggunakan bahan mengecat seperti cat air, cat poster,
cat emulsi, cat gloss dan lain-lain lagi. Berbagai jenis berus atau alat improvisasi lain
boleh digunakan untuk menyapukan bahan cat di atas sesuatu permukaan.

HBAE 1403

Rajah 1 Catan Warna Air


Sumber : http://pearrrly88-studiocatan.blogspot.com/2009/11/karya-cat-air.html
Catan juga merupakan perbuatan meletakkan pewarna "pigment" terlarut
dalam pelarut (atau medium) dan agen pengikat (gam) kepada permukaan
(sokongan) seperti kertas, kanvas atau dinding. Ini dilakukan oleh pelukis takrif ini
digunakan terutamanya jika ia merupakan kerjayanya. Manusia telah melukis
selama 6 kali lebih lama berbanding penggunaan tulisan.Catan ialah proses
menghasilkan seni dengan menggunakan bahan berwarna atau atau cat yang disapu
ke atas sesuatu permukaan yang rata. Aktiviti catan membolehkan seseorang
menyedari serta dapat merakamkan kesan cahaya pada bentuk, rupa serta susunan
yang terdapat pada alam sekitar.

Rajah 2 Catan Menggunakan Cat Minyak


Sumber : http://albert-catan.blogspot.com/2009_07_12_archive.html
2.2 Teknik Kolaj
Teknik kolaj ialah cara menghasilkan karya dengan menggunakan tampalan
7

HBAE 1403
dari gubahan bahan-bahan seperti berbagai jenis kertas, bahan buatan manusia dan
bahan alam semulajadi ke atas sesuatu permukaan seperti kertas atau plastik atau
papan secara bebas dan boleh bertindih. Selalunya bahan yang berlainan sifat atau
jalinan dapat memberi berbagai kesan kepada kandungan dan penyampaian gambar.

Rajah 3 Kolaj Suratkhabar


Sumber : http://chekguisza.blogspot.com/2010/01/pendidikan-seni-visual-kolaj.html

Rajah 3 Kolaj Dari Majalah


Sumber : http://chekguisza.blogspot.com/2010/01/pendidikan-seni-visual-kolaj.html

2.3 Teknik Cetakan


8

HBAE 1403

Rajah 4 Cetakan Pada Mug


Sumber : http://putrajayacity.olx.com.my/cetakan-bergambar-pada-mugs-mugs-printingiid-63813814
Teknik cetakan ialah cara menghasilkan karya dengan mencetak. Pada
asasnya cetakan menggunakan sifat timbul dan tenggelam pada sesuatu blok atau
skrin.. Untuk menghasilkan cetakan, biasanya permukaan blok diukir atau diguris
sehingga imej terbentuk pada blok atau plat tersebut sebelum dapat dipindahkan ke
atas kertas, kain atau bahan lain. Blok yang sama dapat menghasilkan beberapa
keping karya yang serupa. Cetakan yang berulang kali ini disebut edisi/ siri. Cetakan
juga merupakan proses menghasilkan karya atau imej yang sama berulangkali.
Dalam aktiviti ini, semua karya cetakan dalam sesuatu edisi dianggap karya asli.
Terdapat berbagai-bagai jenis cara cetakan. Pelbagai media dan bahan cetakan boleh
digunakan. Untuk jenis cetakan blok, imej pada blok cetakan disediakan dan warna
atau dakwat cetakan dicetak ke atas permukaan kertas. Contoh bahan cetakan lain
adalah seperti cetakan lino, strawboard dan polyfoam. Polyfoam adalah bahan
yang mudah diukir. Cara gambar diukir dan sifat bahan yang diukir itu akan memberi
kesan yang berlainan. Jenis-jenis cetakan ialah :
a) cetakan timbul ( relief )

HBAE 1403

Rajah 5 Cetakan Timbul


Sumber : http://kakma-katalog.blogspot.com/
b) cetakan benam ( intaglio )

Rajah 6 Cetakan Benam


Sumber : http://senivisual1.blogspot.com/2009/10/pengenalan-cetakan.html

c) cetakan datar ( planography/litography )

10

HBAE 1403

Rajah 7 Cetakan Datar


Sumber : http://senivisual1.blogspot.com/2009/10/pengenalan-cetakan.html
d) cetakan stensil/ saring sutera ( seriography )\

Rajah 8 Cetakan Stensil


Sumber : http://senivisual1.blogspot.com/2009/10/pengenalan-cetakan.html
2.4 Teknik Resis
Teknik resis menggunakan bahan yang tidak bercampur antara satu sama lain.
Warna air tidak akan bercampur dengan warna lilin ataupun cow gum. Dengan
teknik ini, anda boleh menggunakan lilin cair ataupun pepejal. Lilin boleh digunakan
untuk melukis atau memandamkan sesuatu kawasan permukaan melukis seperti
kertas. Warna air boleh disapukan di atasnya. Krayon juga boleh digunakan di
peringkat sekolah rendah. Proses membuat batik adalah satu contoh teknik resis.
11

HBAE 1403

Rajah 9 Proses Mencanting Batik


Sumber : http://mforum.cari.com.my/forum.php?
mod=viewthread&tid=298902

Rajah 10 Resis
Sumber : http://panitia-psvskpk.blogspot.com/2010/08/definasi-teknik-dalampsv.html
2.5 Teknik Gosokan
Gosokan adalah proses menggosok dan merekod corak daripada
permukaan yang berjalinan. Ia juga satu proses penerokaan murid mula
menggambar melalui deria sentuh yang terdapat di sekeliling mereka. Teknik
gosokan boleh menggunakan krayon dan gosokkannya di atas kertas yang diletak
di atas sesuatu permukaan yang kasar, misalnya atas objek dengan jalinan yang
berlainan. Jalinan di atas objek akan memberi kesan kepada hasil gosokan. Anda
boleh memilih berbagai jalinan yang berlainan dan susunkannya untuk mendapat
gambar yang menarik. lubang itu memberi kesan kepada sifat garis luar rupa
12

HBAE 1403
bentuk yang dihasilkan. Tujuannya untuk menghasilkan atau merakamkan
pelbagai jalinan pada sesuatu permukaan. Biasanya permukaan yang mempunyai
jalinan yang kasar dan rapat akan menghasilkan ton yang lebih gelap berbanding
permukaan yang mempunyai jalinan yang jarang dan nipis.

Rajah 11 Gosokan
Sumber : http://bloginspirasidiariseni.blogspot.com/s
2.6 Teknik Stensilan
Stensilan menggunakan rupa bentuk gambar yang
dikeluarkan dari alat stensil dengan sesuatu cara supaya
meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut.Apabila
bahan warna disapu di atas stensil yang diletakkan atas kertas,
bahan warna akan melalui ruang kosong atau lubang di atas
stensil dan diserap oleh kertas.Garis luar pada lubang itu
Rajah 12 Teknik Stensilan

memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang

dihasilkan.
Sumber : http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.com/2012/03/stensilan.html
Untuk teknik stensil, rupa bentuk gambar dikeluarkan dari alat stensil dengan
sesuatu cara supaya meninggalkan ruang kosong di atas alat stensil tersebut. Apabila
bahan warna disapu atas stensil yang diletakan atas kertas, bahan warna akan melalui
ruang yang kosong atau lubang di atas stensil dan diserap oleh kertas. Rajah 12
menunjukkan teknik stensilan yang sering digunakan. Garis luar pada lubang itu
13

HBAE 1403
memberi kesan kepada sifat garis luar rupa bentuk yang dihasilkan. dengan
menggam berbagai elemen supaya menjadi satu gambar bagi sesuatu tajuk atau tema
tertentu.

Rajah 13 Karya Stensilan


Sumber : http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.com/2012/03/stensilan.html

2.7 Teknik Percikan


Bahan warna boleh dipercik dari sesuatu alat. Misalnya warna air boleh
dipercik dari berus. Hasilnya ialah jalinan bertitik-titik. Sesuatu objek atau kertas
yang berubah bentuk boleh digunakan untuk menghalang percikan itu ke permukaan
kertas. Objek atau kertas berubah bentuk itu boleh diubah kedudukannya supaya
kesan tindihan berlaku apabila warna kedua dipercikan.

Rajah 14 Karya percikan


14

HBAE 1403
Sumber : http://itsascarecrowlife.blogspot.com/2011/07/anchored-sk-seberang-takir.html
2.8 Teknik Gurisan
Untuk menghasilkan karya dengan teknik gurisan, anda boleh menggunakan
sesuatu alat yang tajam untuk mengguris keluar sesuatu bahan yang lembut dari
sesuatu permukaan. Permukaan kertas boleh disapu dengan warna krayon secure
berlapis- lapis supaya bahan krayon yang tebal berlekat di atas kertas. Alat yang
keras atau tajam seperti kayu, paku atau plastik boleh digunakan untuk menguris
pada krayon tebal itu supaya menghasilkan gambar. Berbagai jenis alat yang keras
dan tajam itu akan memberi berbagai kesan yang berlainan pada garisan yang
dihasilkan.

Rajah 15 Teknik Gurisan


Sumber : http://chegujad.blogspot.com/2009/11/teknik-gurisan.html
2.9 Teknik Mozek
Teknik mozek ialah cara menghasilkan karya dengan menyusun dan
menambah bahan-bahan seperti kertas warna, plastik, kepingan jubin dan lain-lain
ke atas sesuatu permukaan seperti kertas, plastik dan papan secara tersusun,
bersebelahan dan tidak bertindih. Kepingan bahan yang diulang secara tidak
bertindih memberi kesan khas pada mozek yang dihasilkan. Sempadan kepingan
bahan yang ditampal itu memberi jalinan keseluruhan kepada gambar yang
dihasilkan.
15

HBAE 1403

Rajah 16 Teknik Mozek


Sumber : http://panitia-psvskpk.blogspot.com/2011/03/definasi-mozek-teknik-psv.htm

Rajah 17 Proses Menampal untuk Menjadikan Teknik Mozek


Sumber : http://cokelatdanaiskrim.blogspot.com/2011/07/teknik-mozek-2.html
2.10 Teknik Capan
Capan ialah teknik mengecap dengan bahan alam atau semula jadi yang
mempunyai jalinan tertentu.Capan adalah berbeza dengan cetakan kerana tidak perlu
16

HBAE 1403
disediakan blok cetakan. Imej yang dihasilkan hanya bergantung kepada jalinan
dipermukaan bahan semula jadi atau bahan alam tersebut. Contoh bahan semulajadi yang
boleh digunakan untuk membuat capan ialah:

Rajah 18 Bahan Semulajadi Untuk Capan


Sumber : http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.com/2012/03/capan.html

Rajah 18 Teknik Capan


Sumber : http://lifeasaartstudentlilizala.blogspot.com/2012/03/capan.html
2.11 Lukisan

17

HBAE 1403

Rajah 19 Contoh Lukisan Warna Pastel


Sumber : http://ependidikanislam.blogspot.com/2012/01/lukisan-pendamai-hati.html
Lukisan merupakan hasil kerja seni yang dibuat untuk meluahkan perasaan
berbentuk imej dengan menggunakan media kering atau menggunakan warna paling
sedikit. Lukisan merupakan kerja-kerja peringkat awal bagi menghasilkan kesan garisan
dalam usaha untuk menimbulkan sesuatu imej dengan menggunakan media kering atau
media basah ( bukan sapuan ). Media yang sering digunakan adalah seperti pensil, kapur,
pen, krayon, arang, pastel, marker pen dan pensil warna. Penggunaan warna dalam
lukisan adalah terhad. jelasnya lukisan bermaksud garisan yang membentuk imej tanpa
menggunakan warna atau warna yang terhad.

Rajah 20 Lukisan Teknik Titik (Pointilistik)


18

HBAE 1403
Sumber : http://rolda73-panitiapsv.blogspot.com/2010/07/asas-lukisan-2.html

Rajah 21 : Lukisan Gabungan Dua Teknik


Sumber : http://rolda73-panitiapsv.blogspot.com/2010/07/asas-lukisan-2.html
2.12 Teknik Montaj
Montaj itu adalah satu teknik menampal dan melekatkan gambargambar pada suatu permukaan untuk menimbulkan mesej pengajaran, kecintaan,
kecuaian, peperangan. Alam sekitar. Meng Menggunakan potongan gambargambar yang berkaitan dari mana-mana media cetak untuk menghasilkan satu
tajuk atau tema. Ia mengandungi sebahagian daripada imej yang ada seperti
dalam gambar foto, majalah, cetakan yang disusun supaya bercantum, bertindih,
diubahsuai untuk menghasilkan satu imej dengan menggunakan teknik
superimpose dengan menyusun berbagai cebisan gambar dengan cara yang
kreatif untuk menghasilkan satu hasil karya montaj yang disusun menjadi satu
hasil kerja seni. Antara teknik penghasilan montaj yang boleh digunakan ialah
montaj keluarga, photomontaj (digital image), montaj dari bahan terbuang,
montaj campuran, montaj tiket, montaj kelainan tema, montaj alam semula jadi,
montaj figura, montaj alam benda, montaj corak huruf, montaj haiwan, montaj
tema serupa dan montaj tampalan (patchwork).
19

HBAE 1403

Rajah 22 Montaj bertema alam semulajadi


Sumber : http://berusdankrayonkami.blogspot.com/2010/04/montaj-bertemakan-alamsemulajadi-media.html
3.0 KEMAHIRAN MENGAPLIKASIKAN ALAT, MEDIA, BAHAN DAN TEKNIK
DALAM MENGGAMBAR
Penggunaan alat, media dan teknik dalam pembelajaran seni menggambar
juga amat penting untuk menghasilkan hasil karya yang baik dan bermutu. Huraian
Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR dari tahun satu hingga tahun
enam menegaskan bahawa aktiviti menggambar dapat membina pengetahuan dan
kemahiran melalui penggunaan pelbagai alat, olahan bahan dan jenis aktiviti
menggambar.
Pelbagai alat, bahan dan media boleh digunakan untuk menjalankan
aktiviti menggambar. Contohnya ialah pensel, pensel warna, cat air, cat poster,
pen, lilin, pastel, krayon, kertas warna, gam, gunting, bahan-bahan kutipan dan
berus. Alat-alatan lain yang sering digunakan ialah alas permukaan untuk catan
seperti kertas, kad, papan, tikar, kanvas, alatan mewarna seperti palet, kain
pengelap, bekas berus, easel atau kekuda dan alat masking. Berbagai jenis
cebisan kertas suratkhabar atau majalah, bahan-bahan semulajadi dan bahanbahan buatan manusia juga boleh menjadi alat yang berguna untuk menghasilkan
20

HBAE 1403
karya. Jika pada abad ke 17 dan ke 18, pensil dan arang merupakan media yang
amat dominan dan digemari pelukis-pelukis agung, manakala dewasa ini pen,
berus, dan dakwat adalah alat atau bahan yang popular di kalangan pelukis. Media
untuk menggambar terdiri daripada dua jenis media iaitu media kering dan media
basah.
1. Media kering terdiri daripada pensil, pen, pensel warna, krayon, arang
lilin, comte
2. Media basah pula terdiri daripada cat air, cat poster, cat minyak, cat
akrilik, cet emulsi dan cat gloss
Jadual 1 menyenaraikan jenis teknik dan bahan serta alat yang terlibat dalam
kegiatan menggambar.
Jadual 1 : Senarai Jenis Teknik dan Bahan serta Alat yang Terlibat
Bil

Jenis
Teknik

Bahan

Alat

Kertas, kanvas, kain, plywood


1

Lukisan

Catan

Kolaj

Montaj

Cetakan

Resis

Gosokan

Pensel, pensel warna, pen


teknikal, oil pastel, krayon,

Kertas ,kanvas, kain, plywood,

arang, berus
Berus, pisau palet, easel,

linseed, air, turpentine


Kertas warna, gam, kapas,

kadbod, papan
Gunting, pisau, mangkuk

bahan-bahan tampalan
Kertas, gambar, majalah, surat

Gunting, pisau pembaris

khabar, gam
Dakwat cetak, gam, turpentine,

Penggelek, papan, spatula,

minyak tanah, minyak linseed,

cermin, kertas surat khabar

papan
Kertas, lilin, minyak, air,

Berus, scrapper

warna air
Warna, kertas, pensel warna,

Kain, papan

pensel, oil pastels


Stensilan Profilm, kertas, dakwat cetak,
21

Squeezy, penggelek dan kain

HBAE 1403
9
10

Percikan
Gurisan

11

Capan

dye
Warna air, kertas
Kayu, kertas, lilin, dakwat
Warna, dakwat, kertas, bahan-

Berus, straw, berus gigi


Alat geometri, pembaris
Papan, gunting, pisau

bahan terbuang, gam


12
Mozek Gam, kertas tebal, kertas warna Gunting, pisau
Sumber : Zulkifli Yaakob dan Mohd Jamel Ismail. (2009).Seni dalam pendidikan.
Open Universiti Malaysia: Kuala Lumpum

Rajah 23 Dua Kategori Peralatan Melukis


Sumber : Yaacob, Z., & Samah, A. A. (2004). Pendidikan seni visual (pp. 19-20).
Shah Alam: Fajar Bakti
4.0 SOROTAN KAJIAN : KEPERLUAN DAN KEPENTINGAN AKTIVITI
MENGGAMBAR KEPADA PERKEMBANGAN EKSPRESI DAN
PERTUMBUHAN DIRI KANAK-KANAK
Proses menggambar di peringkat kanak-kanak adalah teratur dan sesuai
dengan perkembangan tumbesaran mereka. Pengetahuan mengenai tahap dan
peringkat penghasilan lukisan dan karya seni mengikut perkembangan tumbersaran
kanak-kanak oleh guru-guru pendidikan seni visual membantu mengenal pasti potensi
dan aktiviti yang sesuai dengan perkembangan biologi mereka. Terdapat banyak
kajian yang dijalankan bagi mengkaji perkembangan kanak-kanak dan pertumbuhan
22

HBAE 1403
mereka. Kajian dan pengamatan kebanyakan dilakukan melalui lukisan. Lukisan yang
dihasilkan oleh kanak-kanak mempunyai hubung kait yang rapat dengan proses
perkembangan tumbesaran dan artistik mereka.
Berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR,
bidang menggambar yang diajar di sekolah rendah mempunyai hasil pembelajaran
secara berperingkat. Hasil pembelajaranan adalah berbeza mengikut tahap umur iaitu
dari tahun satu hingga tahun enam. Di antara objektif yang harus dikuasai oleh pelajar
yang berkaitan dengan bidang kemahiran ini ialah:

Merasa dan mengenalpasti pelbagai kesan benda, alat dan bahan dengan
meneroka dan mencuba secara spontan.

Mempelbagaikan alat, bahan dan teknik dalam penghasilan karya Seni


Visual mengenali asas seni reka dan olahan serta dapat menggunakannya

Memilih, memadan, menyusun, dan memanipulasi bahan secara kreatif.

Menggabungkan pelbagai alat, bahan dan teknik dalam penghasilan secara


kreatif.

Menggunakan beberapa teknik dan proses menghasilkan kerja Seni Visual


melalui penerokaan terhadap bahan alam dan bahan kutipan
Bermula dari tahun 1, murid-murid didedahkan dengan asas menggambar

iaitu dengan cara membuat pemerhatian. Seterusnya, pada tahun dua murid sudah
berada diperingkat menggambar. Pada peringkat ini, murid-murid dapat mengetahui
dan mengenal pasti alat, bahan, dan teknik dalam asas menggambar. Murid telah mula
menghasilkan gambar dengan memanipulasikan bahan yang berasaskan air, minyak
dan bahan kering. Manakala semasa murid berada di tahun tiga, apa yang diharapkan
ialah murid sudah boleh meneroka beberapa teknik yang berbeza dalam melukis dan
membuat gambar. Pada tahun empat pula, murid sepatutnya mampu menggunakan
asas senireka iaitu unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip rekaan dalam menggambar
berdasarkan tema imaginasi murid. Aktiviti menggambar pada tahun ke lima adalah
23

HBAE 1403
diharapkan berdasarkan tema pengalaman dan imaginasi murid secara manual dan
berbantukan komputer. Elemen asas senireka boleh diaplikasikan oleh murid di
samping, dapat menggunakan bahasa seni visual yang lebih tepat. Akhirnya pada
tahun akhir iaitu tahun ke enam, proses menggambar adalah berdasarkan tema,
pengalaman, imaginasi, dan fantasi murid secara manual dan berbantukan komputer.
Mereka dapat menggambar dengan memberi penekanan kepada konsep perspektif dan
kadar banding.
Berdasarkan maklumat yang didapati ini, menunjukkan proses pengajaran
pendidikan Seni Visual memainkan peranan yang tersendiri dalam melahirkan
kanak-kanak yang seimbang jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial seperti
yang diinginkan oleh Falsafah Pendidikan Negara. Antara aktiviti yang dijalankan
dalam bidang menggambar ini ialah karya, catan, resis, montaj, kolaj, gosokan,
percikan, mozek, cetakan, stensilan, capan, dan gurisan. Dalam aktiviti menggambar,
kanak-kanak dapat menggunakan berbagai alat dan bahan untuk menghasilkan
gambar mengikut cara ekpresinya yang tersendiri. Ini membantu perkembangan
kanak-kanak dari aspek psikomotor, emosi dan sosial yang amat penting untuk
membantu keperluan psikologi dan fisiologi kanak.kanak.

4.1 TEORI PERKEMBANGAN ARTISTIK OLEH HURWITZ DAN DAY


Kedua-dua tokoh ini telah merumuskan peringkat perkembangan artistik
kanak-kanak kepada tiga bahagian utama, iaitu:
1. Peringkat Manipulatif (2-5 tahun)
2. Peringkat Membuat Simbol (6-9 tahun)
3. Peringkat Pra-Remaja (10-13 tahun)
4.1.1 Peringkat Manipulatif atau Zaman Awal Kanak-kanak (2-5 tahun)

24

HBAE 1403
Pada peringkat ini, kanak-kanak tidak mempunyai kawalan pada
pergerakan tangan kerana usia mereka yang masih muda, selalunya di dalam
lingkungan umur dua hingga lima tahun. Lukisan yang dihasilkan juga selalunya
tidak terkawal dan banyak terdapat di dinding, di atas meja dan kertas lukisan.

Rajah 24 Contoh Contengan Garisan Tidak Terkawal


Lukisan oleh: Muhammad Haziq Irsyad bin Ramli
Umur : 2 tahun 3 bulan
Tajuk : Keluarga Saya
Teknik : Lukisan
Media : Warna pensel, kertas lukisan biasa
Penghasilan karya pada usia ini tidak bersifat realistik dan banyak menggunakan lukisan
garisan bagi menggambarkan sesuatu imej. Pada usia ini, kanak-kanak lebih gemar untuk
mencuba dan bereksperimentasi dengan pelbagai jenis garisan yang boleh dihasilkan
melalui pelbagai media.Terdapat empat peringkat contengan iaitu:
1. Contengan garisan tidak terkawal
2. Contengan garisan terkawal
25

HBAE 1403
3. Contengan rupa terkawal
4. Contengan rupa
Contengan garisan tidak terkawal berlaku kerana kanak-kanak tidak
mempunyai daya kawalan dan garisan yang dihasilkan biasanya berulang-ulang.
Di peringkat contengan garisan terkawal pula garisan yang dihasilkan lebih
menampakkan kawalan yang matang dibandingkan dengan peringkat pertama.
Sementara itu, contengan rupa terkawal memperlihatkan kebolehan kanak-kanak
yang mula melukis rupa dan mengulanginya mengikut kehendak mereka.

Rajah 25 Contoh Contengan Rupa Terkawal


Lukisan oleh: Muhammad Haziq Amsyar bin Ramli
Umur : 4 tahun
Tajuk : Jalan-jalan
Teknik : Lukisan
Media : Warna pensel, kertas lukisan biasa
Akhir sekali adalah contengan rupa, di mana pada peringkat ini kanakkanak berupaya mengenal pasti rupa dan menyebut rupa yang dihasilkan. Pada
peringkat ini juga lukisan yang dihasilkan adalah lebih kepada kepuasan dan
26

HBAE 1403
keseronokan kerana mereka diberi peluang untuk melukis dan menggunakan
alatan melukis seperti pen dan pensil.

Rajah 26 Contoh Contengan Rupa


Lukisan oleh: Nur Syazwina bt Latifi
Umur : 5 tahun
Tajuk : Buah-buahan
Teknik : Kolaj
Media : kertas lukisan biasa, gam, gunting, kertas warna
Antara perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah cara kanakkanak memegang alatan untuk melukis. Pada usia ini alatan tulis yang dipegang
adalah mengikut keupayaan cara dan gaya yang disukai oleh mereka. Keupayaan
menconteng sangat bergantung kepada keupayaan otot dan keselarasan koordinasi
di antara mata dan tangan. Fokus imej yang dihasilkan pada peringkat ini adalah
lukisan garisan yang pelbagai.
4.1.2 Peringkat Membuat Simbol (6-9 tahun)
Daripada peringkat lukisan contengan, kanak-kanak mula beralih ke
peringkat menghasilkan simbol. Peringkat penghasilan simbol bermula pada umur
empat sehingga kanak-kanak berumur lapan tahun. Pada peringkat ini, kanak27

HBAE 1403
kanak sangat terpengaruh dengan keadaan sekelilingnya.

Rajah 27 Contoh Peringkat Membuat Simbol


Lukisan oleh: Nur Ain Syazana bt Ramli
Umur : 8 tahun
Tajuk : Keluarga Saya
Teknik : Lukisan
Media : Warna pensel, kertas lukisan biasa
Lukisan di atas dihasilkan oleh adik Nur Ain Syazana bt Ramli yang
berumur lapan tahun. Kanak-kanak ini melukis kawasan persekitaran rumahnya
memandangkan persekitaran memainkan pengaruh besar dan lukisan yang biasa
dihasilkan adalah seperti rumah, kereta, bunga, alat permainan dan sebagainya.
Imejan dalam lukisan figura merupakan imej yang paling dominan. Simbol dan
imejan yang dilukis oleh kanak-kanak ini biasanya didahului dengan imej mereka
sendiri, kemudian diikuti dengan keluarga terdekat seperti ibu bapa diikuti rakanrakan. Pada peringkat ini juga, simbol yang dihasilkan oleh kanak-kanak mudah
untuk dikenal pasti kerana kanak-kanak mempunyai kawalan yang seimbang dan
teratur dari segi pergerakan tangan.

28

HBAE 1403

Rajah 28 Contoh Peringkat Ketiga Simbolisma


Lukisan oleh: Farah Ain Atiqah bt Razali
Umur : 7 tahun
Tajuk : Burung Kakak Tua
Teknik : Gosokan
Media : Warna pensel, kertas lukisan biasa
Pada permulaan peringkat pertama simbolisma ini, penggunaan warna
terhadap imej tidak menjadi fokus utama dan tidak ketara. Pada peringkat kedua
pula, penggunaan warna ke atas imej mula diperlihatkan. Sebagai contoh, Lukisan
yang dihasilkan oleh Farah Nur Atiqah bt Razali berumur tujuh tahun yang bertajuk
Burung Kakak Tua di atas. Imej dikaitkan dengan warna biru, warna merah dan
warna kuning untuk imej burung, warna perang bagi menggambarkan batang
pokok. Pada peringkat ketiga simbolisma,lukisan yang dihasilkan lebih
menumpukan kepada imej yang konkrit iaitu imej yang dilihat berbanding dengan
imej yang mereka tahu.
4.1.3 Peringkat Pra-Remaja (10-13 tahun)
Peringkat Pra-remaja dikatakan peringkat transisi zaman kanak-kanak ke
zaman remaja. Terdapat percubaan untuk melukis figura dengan saiz yang betul.
29

HBAE 1403
Lukisan figura pula mula dilukis dengan menitikberatkan daya saiz sebenar objek.
Sebagai contoh, figura manusia mula dilukis dengan melihat kadar banding pada
objek tersebut tanpa membuat penambahan. Lukisan pada peringkat ini dikatakan
lebih rasional kerana selain daripada kedudukan dan saiz figura yang betul,
mereka juga telah mula mementingkan warna yang tepat selain dari memasukkan
bayang-bayang pada objek supaya imej yang dihasilkan seolah-olah nampak
realistik. Pada peringkat ini juga, mereka mula menggunakan kaedah perspektif
bagi membezakan saiz imej di mana mereka cuba memahami konsep ruang iaitu
objek yang jauh bersaiz lebih kecil berbanding dengan objek yang lebih dekat.

Rajah 29 Contoh Peringkat Pra-remaja


Lukisan oleh: Nur Ain Hanani bt Ramli
Umur : 12 tahun
Tajuk : Ibu Saya
Teknik : Catan
Media : Warna air, kertas lukisan biasa, berus lukisan, putik kapas
Lukisan Catan di atas dihasilkan oleh Nur Ain Hanani bt Ramli berumur
12 tahun. Hasil karya kanak-kanak ini menepati teori peringkat pra-remaja yang
dikaji oleh Hurwitz dan Day. Begitu juga lukisan yang dihasilkan pada rajah 30
dan 31 dibawah.
30

HBAE 1403

Rajah 30 Contoh Peringkat Pra-remaja


Lukisan oleh: Muhd Danies bt Ramzi
Umur : 12 tahun
Tajuk : Corak
Teknik : Capan
Media : Warna air, kertas lukisan biasa, kentah, pelepah pisang

Rajah 31 Contoh Peringkat Pra-remaja


Lukisan oleh: Iqbal hakim bin Anuar
Umur : 11 tahun
Tajuk : Titisan Hujan
Teknik : Percikan (kaedah tiupan)
Media : Warna air, kertas pendua putih, berus lukisan, penyedut minuman
5.0 KESIMPULAN

31

HBAE 1403
Jika ditinjau semula peringkat pembelajaran murid bermula dari tahun satu
hingga tahun enam, sudah tentu kegiatan menggambar dianggap sangat penting dalam
pembelajaran Pendidikan Seni Visual mereka samada di sekolah atau di rumah. Dari
aktiviti menggambar bermulanya proses murid berkomunikasi dengan diri sendiri, rakanrakan, guru, ibu bapa, adik beradik dan ahli keluarga yang lain. Secara tidak langsung
murid dapat meluahkan perasaan yang berkaitan dengan pengalaman dan apa yang dilihat
oleh mereka ke dalam bentuk visual. Apabila luahan perasaan dilakukan secara tidak
langsung, maka murid boleh menilai dan menghargai sesuatu dalam kehidupan mereka.
Aktiviti menggambar dalam pendidikan Seni Visual sebenarnya mempunyai hubungan
secara langsung dengan kreativiti. Kreativiti pula mempunyai hubungan yang sangat
rapat dengan idea, perasaan, pemikiran pengalaman dan keinginan seseorang dalam
penerokaannya dengan bahan, media, teknik dalam persembahan melalui penerokaan dan
memanipulasikan idea dalam penghasilan sesuatu yang baru. Berdasarkan teori yang
dikemukakan di atas, jelas sekali seseorang guru perlulah memainkan peranan mereka
dengan cara yang berkesan supaya pembelajaran secara kreatif berlaku dalam pendidikan
seni.
Menggambar juga merupakan satu aktiviti sosial yang dapat memindahkan
kelemahan manusia kepada sesuatu yang boleh dihormati masyarakat kerana sesuatu
karya baik boleh mewujudkan rasa bangga kepada seseorang. Aspek sensasi dan persepsi
adalah sesuatu yang menggabungjalinkan dimensi psikologi dalam teori perkembangan
artistik kanak-kanak dalam bidang seni. Setiap aktiviti menggambar yang dijalankan
adalah ekspresi diri yang berhubung kait dengan implikasi moral yang mampu memenuhi
keperluan asas, psikologi dan fisiologi kanak-kanak yang lebih luas. Dimensi psikologi
dan fisiologi ini membentuk potensi diri setiap kanak-kanak sama ada dalam
menghasilkan karya mahupun pembinaan sahsiah kendiri mereka. Oleh sebab itu, aktiviti
menggambar ini dapat membantu perkembangan kognitif, fizikal,kreativiti, persepsi,
emosi dan sosial , mereka. Ini kerana, kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat
yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka.
Hasil kerja menggambar berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi
32

HBAE 1403
pemikiran kanak-kanak yang akan terus berkembang bersama kanak-kanak sehingga ia
membesar.
Selaras dengan matlamat itu, Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual telah
dirancang dengan sewajarnya untuk mencapai matlamat yang telah ditetapkan. Matlamat
Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual sekolah rendah adalah untuk melahirkan
insane yang harmonis, kritis, kreatif dan proaktif menerusi pemupukan Asas Seni Visual.
Kandungan kurikulum berupaya membantu pelajar meningkatkan rasa kesyukuran
terhadap Tuhan, menghargai keindahan alam persekitaran, keindahan seni dan warisan
bangsa serta dapat menyumbang kea rah pembangunan diri, keluarga, masyarakat dan
negara selaras dengan hasrat Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

RUJUKAN / REFERENSI
Abdul Shukor Hashim,Prof,Dr,Haji, et.al. (2011). HBAE 1230 Perkembangan seni
kanak-kanak. Open University Malaysia : Kuala Lumpur
Anismi. (2010). Teknik menggambar. http://anismi.blogspot.com/2010/04/teknikmenggambar.html. [dalam talian]: 10 Oktober 2012
33

HBAE 1403
Cikgu Ani.(2010). Perkembangan kreativiti dan pembelajaran kanak-kanak.
http://cikguani.blogspot.com/2010/06/teori-jean-piaget.html.[dalam talian]: 10
Oktober 2012
Cikgu Seni Visual. (2010). Kepentingan pendidikan seni visual.
http://senivisual2.blogspot.com/2010/01/kepentingan-pendidikan-senivisual.html. [dalam talian]: 10 Oktober 2012
Haslinda Madon. (2011). HBAE 1403 Menggambar. Open University Malaysia : Kuala
Lumpur
Khairulsani Ismail. (2008). Perkembangan seni kanak-kanak.
http://tadikaperpaduans24.blogspot.com/2008/08/kepentingan-seni-visualdalam.html. [dalam talian]: 10 Oktober 2012
Mohd Johari Ab. Hamid. (2006). Metodologi pendidikan seni visual. Penerbit Universiti
pendidikan Dultan Idris: tanjung Malim
Mohd Nasir Ibrahim dan Iberahim Hassam, prof. Madya. (2003) Pendidikan seni untuk
maktab dan universiti. PTS Publications & Distributors Sdn. Bhd: Bentong
Mohd Sawari.(2009). Pengenalan bidang menggambar.
http://wareyzseni.blogspot.com/2009/12/menggambar.html. [dalam talian]: 10
Oktober 2012
Mya Afif. (2009). Menggambar.
http://pelangipetang89.blogspot.com/2009_12_01_archive.html . [dalam talian]:
10 Oktober 2012
Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun
1. Kementerian Pelajaran Malaysia : Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun
2. Kementerian Pelajaran Malaysia : Kuala Lumpur
34

HBAE 1403
Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun
3. Kementerian Pelajaran Malaysia: Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun
4. Kementerian Pelajaran Malaysia : Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun
5. Kementerian Pelajaran Malaysia : Kuala Lumpur
Pusat Perkembangan Kurikulum. Huraian Sukatan Pendidikan Seni Visual KBSR Tahun
6. Kementerian Pelajaran Malaysia : Kuala Lumpur

Rousliludin Ambia, et.al. (2011). HBAE 1103 Pengenalan pendidikan seni visual. Open
University Malaysia : Kuala Lumpur
Zulkifli Yaakob dan Mohd Jamel Ismail. (2010). HBEF 1203 Seni dalam pendidikan.
Open University Malaysia : Kuala Lumpur

35

Anda mungkin juga menyukai