Anda di halaman 1dari 28

STANDARD PRESTASI PENTAKSIRAN

PENDIDIKAN ISLAM KSSR TAHUN 1


INSTRUMEN TILAWAH
INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
ITEM PERNYATAAN ITEM
Band 1
Standard Prestasi Tahu Bacaan Al Quran
Desri!t"r B1D1 B"leh #en$e%ut %un$i huru&'huru& hi(ai$ah tun))al
%er%aris satu di atas
B1D1E1 Men$e%ut dan #en)i$aan* #en))elen) +%"d$
lan)ua)e , huru& hi(ai$ah %er%aris satu di atas dan %un$i huru&
$an) ha#!er sa#a
Instru#en Pe#erhatian
Tas#i
U(ian lisan
U(ian %ertulis
Ati-iti
ARAHAN GURU
.uru #e#inta #urid #en$e%ut huru& di!a#eran
.uru #en$e%ut huru& di!a#eran
Me#a!aran huru& hi(ai$ah tun))al
ARAHAN MURID
Murid #en$e%ut huru&
Murid #en)i$aan *#en)an))u huru& $an) di%acaan
Murid #e#adanan huru& $an) ha#!ir sa#a %un$i
/"nt"h Ite#
Kad huru&0 le#%aran er(a
Ru(u la#!iran +B1D1E1,
Bidang : Tilawah
B1D1E1 +Murid #en$e%ut huru& hi(ai$ah tun))al %er%aris satu di atas,
S"alan 1 1
Kaedah tas#i0 &lash ad +lisan,


S"alan 2 1
Suaian huru& $an) ha#!ir sa#a %un$i +Bertulis,

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
ITEM PERNYATAAN ITEM
Band 2
Standard Prestasi Tahu dan &aha# Bacaan Al Quran
Desri!t"r B2D1 B"leh #e#%un$ian huru& hi(ai$ah $an) %ersa#%un)
B2D1E1 Me#%aca ali#ah $an) %ersa#%un) dan #e#!un$ai
!el%a)ai %aris
Instru#en
Pe#erhatian
Tas#i
S"al (a3a%
U(ian lisan
Ati-iti
ARAHAN GURU
.uru #e#a!aran huru& hi(ai$ah %ersa#%un) dan !el%a)ai
%aris
.uru #e#e#inta #urid #e#%aca
ARAHAN MURID
Murid #e#%aca %erdasaran ad $an) di!a!aran
/"nt"h Ite#
Kad ali#ah
Ru(u la#!iran +B2D1E1,
Bidang : Tilawah
B2D1E1 (Murid menyebut huruf hijaiyah bersambung dan mempunyai
pelbagai baris)

-lisan


INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
ITEM PERNYATAAN ITEM
Band 2
Standard Prestasi Tahu dan &aha# Bacaan Al Quran
Desri!t"r B2D2 B"leh #en$e%ut ali#ah $an) #en)andun)i huru& #ad
dan tanda %acaan #ad
B2D2E1 Me#%aca ali#ah $an) %ersa#%un) den)an huru&
#ad
Instru#en
Pe#erhatian
Tala44i dan #ush$a&ahah
Tas#i
S"al (a3a%
U(ian %ertulis
Ati-iti
ARAHAN GURU
.uru #e#a!aran huru& hi(ai$ah %ersa#%un) den)an huru&
#ad
.uru #e#e#inta #urid #e#%aca
ARAHAN MURID
Murid #e#%aca %erdasaran ad $an) di!a!aran
Men(a3a% le#%aran er(a $an) di%erian
/"nt"h Ite#
Kad ali#ah 0 le#%aran er(a
Ru(u la#!iran +B2D2E1,
Bidang : Tilawah
B2D2E1(Me#%aca ali#ah $an) %ersa#%un) den)an huru& #ad,
Soalan 1 : 1. Sila Baca kalimah yang mengandungi bacaan mad berikut.

!"


Soalan 2 : arnakan kalimah mengandungi bacaan mad dengan betul.

!"


INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
ITEM PERNYATAAN ITEM
Band 5
Standard Prestasi Tahu 0&aha# dan %"leh #e#%aca Al Quran
Desri!t"r B5D1 B"leh #e#%aca ali#ah0 !"t"n)an a$at dan a$at
!ende den)an %etul
B5D1E1 Me#%aca ali#ah $an) #en)andun)i %acaan
!an(an) dan !ende0 tan3in0 nun dan #i# sainah0 4al4alah
dan huru&'huru& sainah6
Instru#en
Pe#erhatian
Tas#i
S"al (a3a%
U(ian %ertulis
Aktiviti
ARAHAN GURU
Me#a!aran ali#ah !el%a)ai (enis
Me#inta #urid #e#%aca ali#ah den)an %etul
Me#inta #urid latihan di%eri
ARAHAN MURID
Me#%aca den)an %etul
Men(a3a% latihan den)an %etul
/"nt"h Ite#
Kad ali#ah0 le#%aran er(a
Ru(u la#!iran +B5D1E1,
Bidang : Tilawah
B!D1E1 (Me#%aca ali#ah $an) #en)andun)i %acaan !an(an) dan !ende0 tan3in0
nun dan #i# sainah0 4al4alah dan huru&'huru& sainah,
1. Tandakan ( / " #ada bacaan #an$ang dan (% " #ada bacaan #endek.

&

'2. &adankan tanda tanwin yang sesuai ber#andukan kalimah yang
diberi.
(
)
*

) )
,
)


.
/
0

2 2
3
/
*


4
2

1%

/ /
6
)
7

+
!. Suaikan kalimah yang mengandungi nun sakinah ( '( " dan mim
sakinah ( )( " mengikut kategori:
8%
9

%
:
;

9
%


<
9


=
9

3>

#9

?
:

*. Sila baca kalimah berikut .
!@
9

B
9


<


9
C

D
9
E

F
9


+. arnakan kalimah-kalimah yang mengandungi tanda mati.
G

H
9
I

4
2
@

9
?


JK#G

<

9
E

?
M
I

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI


PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
ITEM PERNYATAAN ITEM
Band 5
Standard Prestasi Tahu 0&aha# dan %"leh #e#%aca Al Quran
Desri!t"r B5D2 B"leh #e#%aca !"t"n)an a$at'a$at !ende $an)
terda!at di dala# al Quran
B5D2E1 Me#%aca !"t"n)an a$at'a$at !ende $an) terda!at
dala# alQuran den)an %etul
Instru#en
Pe#erhatian
Tala44i dan #us$a&ahah
Tas#i
S"al (a3a%
U(ian %ertulis
Aktiviti
ARAHAN GURU
Me#a!aran ali#ah !el%a)ai (enis
Me#inta #urid #e#%aca ali#ah den)an %etul
Me#inta #urid latihan di%eri
ARAHAN MURID
Me#%aca den)an %etul
Men(a3a% latihan den)an %etul
/"nt"h Ite#
Kad ali#ah0 le#%aran er(a
Ru(u la#!iran +B5D2E1,
Bidang : Tilawah
B3D2E1Me#%aca !"t"n)an a$at'a$at !ende $an) terda!at dala# alQuran den)an
%etul,
1. Sila baca #otongan ayat berikut.
o __c
_ _o_
cx _:_ __
_:__x :_c_
2. Suaikan kalimah men$adi ayat.

*
:

7
9
8

1?


P
Q

9

?

P
'

G
R

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
ITEM PERNYATAAN ITEM
Band 7
Standard Prestasi Tahu 0&aha# dan %"leh #e#%aca Al Quran den)an %erta(3id
Desri!t"r B7D1 B"leh #e#%aca !"t"n)an a$at'a$at !ende $an)
#en)andun)i !el%a)ai %aris dan tanda den)an #ahra( $an)
%etul dan &asih
B7D1E1 Me#%aca ali#ah dan !"t"n)an a$at'a$at !ende
$an) #en)andun)i huru& ali& $an) tida di%un$ian0 3a4a&0 tanda
#ad0 nun dan #i# s$addah0 ali& la# 4a#ariah dan ali& la#
s$a#siah dan huru&'huru& %ertas$did6
Instru#en
Pe#erhatian
Tala44i dan #us$a&ahah
Tas#i
U(ian %ertulis
Aktiviti
ARAHAN GURU
Me#a!aran ali#ah !el%a)ai (enis
Me#inta #urid #e#%aca ali#ah den)an %etul
ARAHAN MURID
Me#%aca den)an %etul
Men(a3a% latihan den)an %etul
/"nt"h Ite#
Kad ali#ah0 le#%aran er(a
Ru(u la#!iran +B7D1E1,
Bidang : Tilawah
B7D1E1+Me#%aca ali#ah dan !"t"n)an a$at'a$at !ende $an) #en)andun)i huru&
ali& $an) tida di%un$ian0 3a4a&0 tanda #ad0 nun dan #i# s$addah0 ali& la# 4a#ariah
dan ali& la# s$a#siah dan huru&'huru& %ertas$did6,
1. Sila baca kalimah berikut.

<

0
9


<

9
1

Q
9

2. Tandakan ( , " #ada kalimah yang mengandungi huru- ali- yang


tidak dibunyikan.

9
D

9
U

A
9

9
V

+
9

9
I

1G

9
#


!. Tandakan ( , " #ada bacaan waka- yang betul.
4


"

"

. 2
4

. 1
4
9

9
"


1S


3. 1S
)
W

9
W


*. Sila baca #otongan ayat berikut : (lisan"
J)KXH

Y
9
L

3
/

9
;K7


3
9

<

R
KT
:
[


+. Tandakan ( , " #ada tanda bacaan #an$ang lebih 2 harakat
4

?
R
KV
/
"


6
2
\

K+ JK#G

.. Bulatkan /un dan 0im syaddah

:
*

W
9

<

?
R

?
:
KV
:

1

%
R
;

8
9
G


1. arnakan kalimah yang mengandungi 2li- 3am

V
:
1@

3
9

7
9
U
:

3
9

.
9

U
9
%

9

4. arnakan huru- bertanda syaddah #ada kalimah dengan betul
1.

`
P


2 .

C
P


M
^
P

-
R
a
:

3. .

R
#
9

>

:
a
:
INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
ITEM PERNYATAAN ITEM
Band 8
Standard Prestasi Tahu 0&aha# dan %"leh #e#%aca Al Quran den)an %etul0 &asih
dan %erta(3id
Desri!t"r B8D1 B"leh* #a#!u #e#%aca !"t"n)an a$at dan a$at'a$at
!ende den)an %etul0 &asih dan %erta(3id6
B8D1E1 Me#%aca !"t"n)an a$at'a$at !ende $an)
#en)andun)i #i# dan nun sainah $an) %erte#u den)an huru&'
huru& tertentu0 %acaan !an(an) ena# haraat !ada tanda
#elintan) %ers$addah0 tanda'tanda 3a4a& dan 3a4a& !ada
ali#ah tertentu +huru& #u4attaah, den)an %etul0 &asih dan
%erta(3id6
Instru#en
Pe#erhatian
Tala44i dan #us$a&ahah
Tas#i
U(ian %ertulis
Aktiviti
ARAHAN GURU
Me#a!aran ali#ah !el%a)ai (enis
Me#inta #urid #e#%aca ali#ah den)an %etul
Me#%eri latihan %ertulis
ARAHAN MURID
Me#%aca den)an %etul
Men(a3a% latihan den)an %etul
/"nt"h Ite#
Kad ali#ah0 le#%aran er(a
Ru(u la#!iran +B8D1E1,
Bidang : Tilawah
B8D1E1+Me#%aca !"t"n)an a$at'a$at !ende $an) #en)andun)i #i# dan nun
sainah $an) %erte#u den)an huru&'huru& tertentu0 %acaan !an(an) ena# haraat !ada
tanda #elintan) %ers$addah0 tanda'tanda 3a4a& dan 3a4a& !ada ali#ah tertentu
+huru& #u4attaah, den)an %etul0 &asih dan %erta(3id6,
1. Sila baca #otongan ayat berikut

J
9
?

7
9

%
9


3
9
>

<

G
9
"

G
9
+

&

9
I

3
9

G
9
?


2. Baca ayat berikut dengan bacaan #an$ang enam harakat
Y

[
c
K

8
9
G

1%
:
;

<

K$
:


R
KT
:
[

JK&

N
:
K$
:9

1F

<


M
KT

1
:
%;


!. arnakan tanda-tanda waka-
e f*5
*F
g [ h
F
? 65
*. &adankan huru- dengan bunyi bacaan yang betul
<
1>1B
_"
a1F
B
015
g
<%
i
1"
INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1
ITEM PERNYATAAN ITEM
Band 9
Standard Prestasi Tahu 0&aha# dan %"leh #e#%aca Al Quran den)an %etul0 &asih
%erta(3id serta #en(a)a ada% dan la$a #en(adi na4i%6
Desri!t"r B9D1 B"leh #e#%aca !"t"n)an a$at !ende dan a$at'a$at
!ende #en)iut #ahra( $an) %etul0 &asih %erta(3id serta
#en(a)a ada% #e#%aca al 4uran dan la$a #en(adi na4i%6
B9D1E1 Me#%aca !"t"n)an a$at al Quran den)an #ahra(
dan %erta(3id0#en(a)a ada%'ada% #e#%aca al 4uran se!erti
%er3udu dan #enutu! aurat serta %"leh #e#%etulan %acaan
raan6
Instru#en
Pe#erhatian
Tala44i dan #us$a&ahah
Tas#i
U(ian %ertulis
Aktiviti
ARAHAN GURU
Me#a!aran !"t"n)an a$at al Quran
Me#inta #urid #e#%aca den)an %etul
ARAHAN MURID
Me#%aca den)an %etul
Men(a3a% latihan den)an %etul
Men(adi na4i% terhada! raan $an) lain
/"nt"h Ite#
P"t"n)an a$at 0 le#%aran er(a
Ru(u la#!iran +B9D1E1,
Bidang : Tilawah
B.D1E1(Me#%aca !"t"n)an a$at al Quran den)an #ahra( dan %erta(3id0#en(a)a
ada%'ada% #e#%aca al 4uran se!erti %er3udu dan #enutu! aurat serta %"leh
#e#%etulan %acaan raan6,
S"alan lisan
16 A!a $an) !erlu ita lauan se%elu# #e#%aca Al Quran
:a3a!an i6 Ber3udu
ii6 Menutu! aurat
26 Murid #e#%aca !"t"n)an a$at den)an %i#%in)an raan se%a$a6
+.uru #en)a3asi na4i%,

___ : _ : |___ |__ o
. o __|o_ __ _oc':_
|__ _oc___x qecq|_
__x _ o_':_ _oc'_
___x _oc':_ _eq _
::_ ___x _ o :|:
e__:_x . _oc'c_
::_x q_ . oo _oq a
::_x_x _. cc:|__