Anda di halaman 1dari 5

CPT 8 tema 2kls. Atstovavimo teisme procesin padtis, galiojimai ir j forminimas. Asmenys, kurie negali bti atstovais teisme.

Atstovas teisme- tai fizinis asmuo, kuris teisme gyvendina atstovaujamojo teises ir interesus, veikia atstovaujamojo vardu statym ir/ arba atstovaujamojo nustatyta tvarka, neperengdamas galiojim (nustatyt atstovaujamojo ar statymo) rib. Visi pro esiniai veiksmai, atliekami atstovo, yra atliekami atstovaujamojo vardu ir teisini pasekmi sukelia atstovaujamajam, bet ne atstovui, jei jie atlikti neperengiant atstovui suteikt galiojim rib. !tstovai yra dalyvaujantys byloje asmenys, tod"l nuo pat atstovavimo teisini santyki atsiradimo momento jie gyja visiems dalyvaujantiems byloje asmenims b#dingas pro esines teises ir pareigas ($%& '(str., ')*+str.), i,skyrus atvejus, kai atstovui tam tikr pro esini veiksm atlikim- apriboja atstovaujamasis. %agal $%& +.str. (d. ir (')str. +d. atstovo atvykimas teismo pos"d laikomas tinkamu byloje dalyvaujan/io asmens, kuriam jis atstovauja, dalyvavimu teismo pos"dyje, i,skyrus atvejus, kai statymas ar teismas pripasta paties atstovaujamojo dalyvavim- pro ese b#tinu ($%& .)0str. .d. .p.1 23'str. (d.1 233str. (d. ir kt.) tai svarbi nuostata bylos kon entruotumui ir operatyviam i,nagrin"jimui utikrinti, nes tuo yra gyvendinama alies pakeitimo atstovu id"ja. 4 teismo pos"d atvykus atstovui ir neatvykus atstovaujamajam, tai nebus pagrindas atid"ti bylos nagrin"jim- (jei teismas ar statymas nenustato, kad jo neatvykimas* tai pagrindas atid"ti bylos nagrin"jim-). 5ei taip nustatyta, tai atstovo atvykimas nelaikomas tinkamu atstovaujamojo asmens dalyvavimu. 6okiu atveju teismas atvykusios ,alies pra,ymu gali priimti sprendim- u aki ($%& (20, (')str. +d.)1 jei tam tikrose bylose sprendimas u aki negalima ($%& 273str.), teismas arba bylos nagrin"jim- atideda ir skiria neatvykusiai ,aliai baud- ($% (')str. 2d.), arba byl- nagrin"ja i, esm"s remdamasis esama mediaga. &adangi pro ese paprastai atstovas pakei/ia atstovaujam-j, jis nuo pat atstovavimo teisini santyki atsiradimo momento gyja visas dalyvaujantiems byloje asmenims b#dingas pro esines teises ir pareigas. Atstovo galiojim ribos statymini (st.) atstov galiojim i!os 8io atstovavimo pagrindas yra statymas, o ne sutartis tarp atstovo ir atstovaujamojo, statymini atstov teisi ir pareig apimt nustato ne pavedimo sutartis ar galiojimas, bet pats statymas. $%& +'str. nustatyta, jog atstovas pagal st. turi visas atstovaujamojo teises ir pareigas, i,skyrus statyme numatytas i,imtis. 6aigi st. atstovai turi teis9 atsisakyti ie,kinio, pripainti j, sudaryti taikos sutart, padidinti ar sumainti ie,kinio reikalavimus, reikalauti vykdyti teismo sprendim- ir t.t. kaip ir visi dalyvaujantys byloje asmenys, st. atstovai turi teis9 galioti vesti byl- teisme kit- savo atstovu pasirinkt- asmen ($%& +'str. (d.). 6okiais atvejais bus taikomi visi sutartiniam atstovavimui (pagal pavedim-) keliami reikalavimai. 4statyme numatyti tam tirki statymini atstov teisi ap i!ojimai ($%& +'str. .d.) %vz., $& 2.(''str., $& 2.(''str. 'd., $& 2..3+*2..:.str., $& +.23str* (/ia nurodyti statymini atstov teisi apribojimai. Manau, rayti neverta, nes galite pasiskaityti CK)1

taip pat Vaiko teisi apsaugos pagrind st. 12str. 4d.; mon"s administratorius turi bankroto byloje ne visas mon"s administra ijos vadovo teises, o tik tas, kurias numato oni !ankroto st. 11str. ir t.t.

Atstov pagal pave"imo suta t galiojim i!os 6oks atstovas nuo atstovavimo teisini santyki atsiradimo momento taip pat gyja visas konkretiems dalyvaujantiems byloje asmenims, kuriems jis atstovauja, b#dingas teises ir pareigas ($%& '(str.). atstovas atstovaujamojo vardu gali gyvendinti ir kitas subjektines teises bei atlikti kitus pro esinius veiksmus, kuriuos atlikti pagal statym- turi teis9 atstovaujamasis, pvz., susitarti d"l ra,ytinio pro eso ($%& (2+str. 'd.), pra,yti ra,ytinio pro eso apelia in"s instan ijos teisme ($%& 2((str.) ir pan. 6a/iau galiojimas atstovauti teisme atstovui suteikia teis9 atstovaujamojo vardu atlikti visus pro esinius veiksmus tik tais atvejais, jeigu tam tikr pro esini veiksm atlikimo galimyb" n"ra apribota pavedimo sutartyje ar galiojime ($%& +:str. .d.). ;e to, atstovas atstovaujamojo vardu kai kuriuos $%& numatytus pro esinius veiksmus gali atlikti tik tuo atveju, kai tokia atstovo teis" atskirai aptarta galiojime* pareik,ti ie,kin ir prie,ie,kin, pripainti ie,kin, atsisakyti ie,kinio, sudaryti taikos sutart, pergalioti kit- asmen vesti byl-, gauti vykdom-j ra,t- ir pateikti j vykdyti, gauti protest- turt-, paduoti pra,ym- atnaujinti pro es- ($%& +:str. (d.). nors tiesiogiai nenurodyta, turi b#ti aptarta ir atstovo teis" atstovaujamojo vardu atlikti kai kuriuos kt. pro esinius veiksmus, pvz., pakeisti ie,kinio elementus (dalyk-, pagrind-), padidinti ar sumainti ie,kinio reikalavimus, sudaryti susitarimus d"l paeistos teis"s gynimo tvarkos, susitarimus d"l teritorinio teismingumo ir pan. <ereikia aptarti atstovo teis"s atstovaujamojo vardu apsksti teismo sprendimus ar nutartis. %agal CP# $8st . galiojimas gali !%ti suteikiamas tam tik ai galiotojo !ylai& kelioms a visoms !yloms vesti a !a tik atski iems p o'esiniams veiksmams vienoje a keliose !ylose atlikti. 6ai turi b#ti ai,kiai aptarta galiojime ar sutartyje. 6a/iau atstovaujamasis neturi teis"s apriboti atstovo galimyb"s atlikti tuos pro esinius veiksmus, kuriuos atlikti j pareigoja statymas (pvz., teikti dokumentus kitos ,alies advokatui* $%& ..3, ..:str. ir kt.). (AT ( d"l $%& +3str. taikymas)= kai advokatui, advokato pad"#"#ui paveda a teis e vesti ta tikr$ ar kelias atstovau#a o#o !ylas ar!a atstovau#a o#o vardu atlikti atskirus pro%esinius veiks us, atstovavi o sutarty#e !&tina aikiai nurodyti, kuri$ ar kurias !ylas advokatas, advokato pad"#"#as turi teis' vesti ar!a kuriuos pro%esinius veiks us atstovau#a o#o vardu #is turi teis' atlikti. (eigu advokatui, advokato pad"#"#ui paveda a ginti atstovau#a o#o teises ir interesus visose #o !ylose, atstovavi o sutarty#e vardyti tas !ylas, nurodant !yl nu erius, teis , nagrin"#an)i !ylas, pavadini us ar dalyvau#an)i !ylose as en vardus, pavardes *pavadini us+ !ei gin) dalyk$ nereikia. ,e to, pa!r"-tina, kad advokato, advokato pad"#"#o su klientu sudaryto#e atstovavi o sutarty#e esantis raas apie tai, #og advokatui, advokato pad"#"#ui paveda a vesti visas atstovau#a o#o !ylas, reikia, kad iose !ylose atstovui suteikia a teis" atlikti atstovau#a o#o vardu visus pro%esinius veiks us, iskyrus tuos veiks us, kurie pagal C.K /0str. 2d. atstovavi o sutarty#e turi !&ti aptarti atskirai. !tstovavimo santykiai yra pagrsti pasitik"jimu, tod"l atstovas privalo elgtis tiksliai pagal atstovaujamojo duotus nurodymus, neperengdamas galiojime nustatyt rib, ir stengtis kuo efektyviau ginti atstovaujamojo interesus..

&ai atstovaujamasis byloje nedalyvauja, teismas e1 o22i%io turi patikrinti atstovo galiojimus. &ad teismas leist asmeniui dalyvauti pro ese kaip atstovui, b#tina pateikti dokumentus, patvirtinan/ius atstovavimo teisini santyki fakt- bei atstovo galiojim ribas. 8ie dokumentai pridedami prie bylos1 jei to padaryti begalima, teismo pos"dio protokole nurodomas dokumento pavadinimas, rekvizitai, turinys. Atstovo galiojim forminimo tvarka ). statyminis atstovavimas. 8i teisini santyki atsiradimo pagrindas visada statymas ir nepriklauso nuo ,ali valios1 st. nustato ir jo galiojim apimt. <orint rodyti statyminio atstovo pro esines teises b#tina pateikti jo galiojimus patvirtinan/ius dokumentus= >izini asmen atstovai pagal statym- privalo teismui pateikti dokumentus, patvirtinan/ius j teise ir pareigas (pvz., vsiko gimimo liudijim-, administra inio akto ar teismo nutarties paskirti glob"j- ar r#pintoj- nuora,-, testamento nuora,- ir pan.)* $%& +(,+2str.1 5ei byl- teisme veda juridinio asmens organas ar dalyvis, jis turi teismui pateikti juridinio asmens steigimo ar kt. dokumentus, kurie suteikia jam toki- teis9, arba nurodyti tokius galiojimus suteikian/i- statymo norm- ($%& ++str..d.) pvz., tarnybin paym"jim-, valdybos pos"dio protokol- ir .t.t. 2. *uta tinis atstovavimas. !tstov galiojim atsiradimo pagrind-* pavedimo, darbo ar kt. sutartis, kuri pagrindu atstovui i,duodamas ra,ytinis galiojim-= 5uridiniam asmeniui atstovaujantis darbuotojas turi pateikti juridinio asmens vadovo patvirtint- galiojim-, o apelia in"s instan ijos teisme* ir teisininko kvalifika ijpatvirtinant dokument- ($%& +7str. (d., $& (..'0str.)1 5uridinio asmens darbuotojui ar kitam galiotam asmeniui atstovaujamojo vardu ir d"l jo interes atlikti visus teisinius veiksmus, susijusius su juridinio asmens verslu, gali b#ti duodamas spe ialus galiojimas * prok#ra ($& (..7)* (..3+). %rok#ra suteikia teis9 atstovaujamojo vardu ir jo interesais atlikti teisinius veiksmus teisme ir kitose ne teismo institu ijose1 Visuomeninio atstovavimo atveju atstovas turi pateikti visuomenin"s organiza ijos i,duot- dokument-, patvirtinant atstovavimo fakt- ir atstovo galiojimus. (AT konsulta ijoje i,ai,kino, kaip turi b#ti forminami pavedimai, kai savo nariams darbo teisini santyki bylose teisme atstovauja profesin"s s-jungos ($%& +)str. .d. +p.1 +7str.)= pro2esin"s s$#ungos savo nari teises ir teis"tus interesus %ivilin"se !ylose teis e da-niausiai gina iais !&dais3 1) reikia iekinius pro2esini s$#ung nari teis" s ir teis"tie s interesa s ginti *C.K 40str. 1d., 4K 22str. 1d. 5p., pro2esini s$#ung staty o 15str. 6d.+; ) atstovau#a pro2esin"s s$#ungos naria s7 dalyvau#antie s !ylo#e as eni s7 dar!o teisini santyki !ylose *C.K /8str. 1d. /p.+ 9iste ikai aikinant C.K /4str., /8str. 1d. /p., /:str. 1 ir 2d., /0str., .ro2esini s$#ung staty o 1/str. 1d. darytina ivada, kad pro2esin" s$#unga atstovau#a savo nariui !e spe%ialiai atstovauti teis e ireikto *-od-iu ar ratu+ pavedi o *# atsto#a as ens naryst" pro2esin"#e s$#ungo#e+. ;aigi pro2esin" s$#unga ir !e spe%ialiai iduoto galio#i o turi C.K /0str. 1d. nu atytas teises, o notaro patvirtintas galio#i as yra !&tinas tik C.K /0str. 2d. nu atytie s pro%esinia s veiks a s atlikti. 6aigi profesin"s s-jungos pro esin" pad"tis ivilin"je byloje gali b#ti dvejopa=

). prof. s-junga gali b#ti p o'eso alimi1 2. gali b#ti "alyvaujan+io !yloje asmens (prof. s-jungos nario) atstovas darbo teisini santyki bylose. 8iuo atveju prof. s-junga yra savo nario atstov, pagal pave"im-. !tstovavimo pagrindas* naryst" profesin"je s-jungoje1 galiojimas profesinei s-jungai atstovauti savo nariui teisme n"ra reikalingas. 5eigu profesin" s-junga paskiria atstov- atstovauti savo nario byloje, atstovu pagal pavedim- ivilin"je byloje laikytina profesin" s-junga, veikianti per jos galiotus asmenis, o ,i asmen (pvz., profesin"s s-jungos teisininko, advokato) galinamai forminami atitinkamai galiojimu ar ra,ytine su profesine s-junga sudaryta sutartimi. >izini asmen kitiems fiziniams asmenims i,duodami galiojimai turi b#ti patvirtinti notarine forma ar jai prilyginta tvarka. <otariniams prilyginami kari, laisv"s at"mimo vietose esan/i asmen ar tolimajame plaukiojame esan/i asmen galiojimai, patvirtinti atitinkam karini dalini vad, laisv"s at"mimo viet vadov, laiv kapiton1 !dvokato ar advokato pad"j"jo teis"s ir pareigos bei j mastas patvirtinami ra,ytine su klientu sudaryta sutartimi ar jos i,ra,u* $%& +7str. jeigu pateikiamas sutarties i,ra,as, jame turi b#ti nurodyta= advokato vardas, pavard"1 !dvokat#ros st. (7str. (d.nurodyta, kad advokatai, veikdami partneryst"s pagrindais savo veikloje ar veiklos dokumentuose turi nurodyti advokat, veikian/i partneryst"s pagrindais, vardus (vardo pirm-j- raid9) ir pavardes ar tik pavardes (taip pat, kad jie yra advokatai), nurodytas pavadinimas ar advokat profesin"s bendrijos pavadinimas1 sutarties d"l teisini paslaug ir sutarties i,ra,o data1 kokie galiojimai suteikti1 nurodytas ginamas ar atstovaujamas asmuo1 advokato para,as (!dvokat#ros statymas ':str. (d.). %agal !dvokat#ros st. pavedimo sutarties su klientu savaranki,kas subjektas yra advokatas, kuris visi,kai atsako u sutarties vykdym-. &liento advokatui suteikti galiojimai i,d"stomi pavedimo sutartyje, galiojimas advokatui nei,duodamas, nes tam n"ra jokios teisin"s prasm"s. !dvokato pad"j"jo su klientu sudarytoje sutartyje turi b#ti i,reik,tas advokato pad"j"jo praktikos vadovo (advokato) leidimas pad"j"jui atstovauti konkre/ioje byloje, nes advokatas atsako u pad"j"jo kaltais veiksmais padaryt- al- ($%& +)str. .d. (p.1 !dvokat#ros statymo 2'str. (d* advokato pad"j"jas turi teis9 atstovauti kliento interesams teismuose tik tuo atveju, kai yra ra,ytinis advokato (praktikos vadovo) leidimas atstovauti konkre/ioje byloje, o kitose institu ijose* ra,ytiniu advokato (praktikos vadovo) sutikimu). !tstovui i,duodamas galiojimas gali b#ti vienka tinis, suteikiantis teis9 atstovauti tik konkre/ioje byloje arba atlikti konkret pro esin veiksm-1 arba !en" as, suteikiantis teis9 atstovauti visose su atstovaujamojo teis"mis susijusiose bylose tam tikr- laikotarp* $%& +3str. 4galiojimo terminas nustatomas pagal $& (..'( str. taisykles, taip pat ir tada, kai atstovavimo santykiai forminami pavedimo sutartimi ($& ).7+)str. (d., ).7)2str. .d. 2p., $%& +7str. 2d.), darbo sutartimi, pagal kuri- viena i, darbuotojo funk ij gali b#ti darbdavio interes atstovavimas teisme (?& :2*:+str., $%& ++str (,2d.), prok#ras ($& (..7)str.) ir kt. (AT. #ei d"l ta tikr prie-as)i as uo *galioto#as+ negali pats sudaryti teisin"s pagal!os sutarties su advokatu ar advokato pad"#"#u, #is gali galioti tai padaryti kit$ as en *galiotin+, kad ir neturint teis"s !&ti savarankiku atstovu pagal pavedi $ teis e. <ia as eniui duoda a e galio#i e turi !&ti nu atyta galiotinio teis" sudaryti teisin"s pagal!os sutart su advokatu, advokato pad"#"#u d"l atstovavi o galioto#ui konkre)io#e !ylo#e, keliose ar!a visose #o %ivilin"se !ylose *C.K /5tr+. ;okia e galio#i e taip apt gali !&ti nu atyta galiotinio teis" galioti advokat$ ar advokato pad"#"#$, su kuriuo !us sudaro a teisin"s pagal!os sutartis, atlikti visus C.K /0str.

2d. nu atytus veiks us ar konkret pro%esin veiks $, kuris turi !&ti spe%ialiai aptartas galio#i e ir yra !&tinas tinka a galioto#o pro%esini teisi gyvendini ui *pv=., pareikti iekin, #eigu galioto#as yra iekovas, ar!a prieiekin, #eigu galioto#as yra atsakovas+. !tstovo ir atstovaujamojo santykiai i, prigimties yra mate ialieji teisiniai santykiai, juos reguliuoja materialiosios teis"s normos. 6uo ir paai,kinama, jog galiotojas sutart d"l teisin"s pagalbos teikimo teisme su asmenimis, galin/iais b#ti atstovais teisme, turi teis9 pavesti sudaryti savo galiotiniui, kuris pats teis"s b#ti atstovu teisme neturi. 8iuo atveju galiotojas gyvendina materiali-sias, bet ne pro esine teises, o galiotiniui tik pavedama sudaryti pavedimo sutart d"l atstovavimo teisme (mate ialusis teisinis santykis), bet ne atstovauti teisme (p o'esinis teisinis santykis). ?viem atvejais atstovo galiojimai gali b#ti i,reik,ti teisme odiniu galiotojo parei,kimu, kuris turi b#ti ra,ytas teismo pos"dio protokol-, jei protokolas ra,omas ($%& +7str. 'd., +)str .d. 2,'p.)= ). kai !en" ininkai teismo pos"dyje galioja vesti byl- vien- i, bendrinink1 2. kai asmenims, turintiems auk,t-j teisin universitetin i,silavinim-, paveda atstovauti j interesams a timieji giminai+iai a sutuoktinis (sugyventinis). @odinis galiojim suteikimas ,iais atvejais galimas ne tik teismo pos"dio, bet ir parengiamojo teismo pos"dio metu. @odinis pavedimas negalimas, jei byla nagrin"jama ra,ytinio pro eso tvarka. 6okiu atveju atstovo galiojimai patvirtinami $%& +7str. (d. nustatyta bendra tvarka ($%& +7str.'d.). 4galiojimo panaikinim-, pasibaigim- ir pan. reguliuoja $&.