Anda di halaman 1dari 10

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN CHUNG HUA SIMANGGANG

PERANCANGAN STRATEGIK KECEMERLANGAN AKADEMIK 2014 PEMACU DAN PENJANA KECEMERLANGAN

PANITIA NAMA GURU

: BAHASA MELAYU : DAVID ANAK ADOH

MATA PELAJARAN : BAHASA MELAYU

1.0.

VISI Menjadikan Panitia Bahasa Melayu SJKC Chung Hua Simanggang Pelonjak Kecemerlangan Dalam Akademik Dan Prestasi Peperiksaan Dalaman Dan Ujian Penilaian Sekolah endah !UPS "#

2.0.

MISI Kami $arga panitia akan memastikan misi%misi yang di &a$ah akan dilaksanakan ' (#)# (#(# (#-# Melaksanakan pengajaran dan pem&elajaran yang kondusi*# Mem&udayakan +headcount,# Memantapkan pelaksanaan program utama dan sampingan panitia#

3.0.

SLOGAN . Pemacu dan Penjana Kecemerlangan/

4.0.

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA BAHASA MELAYU 2014 4.1. MATLAMAT Mempertingkatkan penguasaan dan pencapaian lulus 012 dalam semua peperiksaan khususnya UPS # OBJEKTI )# Meningkatkan pencapaian murid dalam Bacaan dan 3isan# (# Meningkatkan pencapaian murid dalam pemahaman dan penulisan# -# Meningkatkan pencapaian murid dalam semua peperiksaan# 4# Mencapai kualiti dan kuantiti yang telah disasarkan dalam UPS #

4.2.

4.3.

ORGANISASI Penasihat Pengerusi Setiausaha Ahli Ja$atan Kuasa

' 5n# Chin Kui 6am ! 7uru Besar " ' 5n# Da8id ak Adoh ! Ketua Panitia BM " ' Puan 9an Mia$ Hiang ! Penolong Panitia BM " '

)# Semua guru Bahasa Melayu

!.0.

MASA PELAKSANAAN Sepanjang tahun (:)4#

".0.

SUMBER KE#ANGAN PC7 Panitia

$.0.

ANALISIS S.#.O.T ' Meningkatkan Penguasaan Mem&aca dan Menulis KELEMAHAN %#& )# Murid%murid tidak menguasai kemahiran asas semasa &erada di kelas pra%sekolah atau tadika# (# Kekerapan guru keluar &erkursus# -# Sikap murid itu sendiri# 4# Murid tidak dapat &erkomunikasi dengan &aik# ANCAMAN %T& Murid kerap tidak hadir ke sekolah# Kekerapan guru &erkursus# Kurang sokongan i&u dan &apa# Sokongan dan kerjasa sama guru%guru BM kurang menggalakkan#

Matlamat

KEKUATAN %S& )# Mempunyai guru%guru yang &erpengalaman# (# Mempunyai kemudahan *i;ikal yang lengkap seperti pusat sum&er# -# Sokongan padu daripada pihak pentad&ir# 4# Bahan &antu &elajar dan mengajar yang mencukupi# )# (# -# 4# PELUANG %O& Sum&angan 3PS# Sokongan i&u &apa yang prihatin# 7uru Cemerlang# Bahan &antu &elajar dan mengajar#

)# (# -# 4#

'.0.
BIL.

CARTA GANTT
PROGRAM UTAMA(SAMPINGAN BULAN M J J O

J < < < < < < <

A. PROGRAM UTAMA ) ancangan pelajaran tahunan ( Pencerapan pengajaran dan pem&elajaran Semakan &uku latihan murid 4 Bengkel Menja$a& Soalan dan Klinik UPS 1 P =9>M !Kemahiran Mem&aca dan Menulis" ? 3>6US !3iterasi" @ 6>3AM 0 Pertandingan 5jaan A Pertandingan Pemahaman ): Pertandingan Bercerita )) Pertandingan Syarahan )( Pertandingan Penulisan )Pertandingan 9eka Silang Kata )4 Pertandingan Pidato

< < < <

< < < < <

< < < < < < <

< < < < < < < < < <

< < < < <

< < < < <

< < < <

< < < <

< < < < <

BIL.

PROGRAM UTAMA(SAMPINGAN

J < < <

M < < <

A < < < <

BULAN M J J O < < < < < < < < < < < < < < < < < < <

S < < < <

B. PROGRAM SAMPINGAN ) Kelas Anjakan Cemerlang B Kelas 9am&ahan ( 4 1 ?# @ 0 Karangan Setiap Minggu ! hujung minggu" 7erak 7empur Bulanan Kelas Bacaan Pagi Buku Contoh Karangan UPS Bengkel Penyemakan Karangan dalam PCP Bengkel Penerapan 6ilai Murni dalam PCP Program Mento Mentee <

<

<

<

<

<

<

< < <

<

<

P)*+, T+-./-+* P+,/./+ B+0+1+ M)*+23 2014

B/* A )

P4564+7 PROGRAM UTAMA ancangan Pelajaran 9ahunan

O89)-./:

P)*+-1+,+ T+,663,69+;+8

T)7<50

K51 S378)4

TOV

ETR

P),/*+/+,( P),=+<+/+,

Melaksanakan P C P mengikut sukatan yang ditetapkan

9#)% Pn# 3im Kee Koon 9#(% Pn# Bong Mong Sia 9#-% 5n# Chong Eu Shen 9#4% Pn# Annie Chin 9#1% Pn# Hani;a =thman 9#?% 5n# Kuek Kui Hock Semua guru Bahasa Melayu

Sepanjang tahun

PC7 Panitia

)::2 guru yang mengajar menyediakannya

)::2 guru yang mengajar menyediakannya

ancangan Pelajaran 9ahunan dimuatkan dalam Gail Persediaan Mengajar

Pencerapan PC P

Memastikan PCP &erjalan mengikut prosedur yang ditetapkan Memenuhi dasar latihan minima

Semua guru Bahasa Melayu

Sepanjang tahun

tiada

)::2 guru dicerap dua kali setahun

)::2 guru dicerap dua kali setahun

ekod Pencerapan dua kali setahun &agi setiap guru ekod Semakan Buku 3atihan

Semakan Buku 3atihan

Semua guru Bahasa Melayu

Setiap minggu

tiada

Semua &uku disemak mengikut mata pelajaran dan kelas dalam tempoh setahun )::2 guru dan pelajar terli&at

Semua &uku disemak mengikut mata pelajaran dan kelas dalam tempoh setahun )::2 guru dan pelajar terli&at

Bengkel Menja$a& Soalan Bahasa Melayu P =9>M !Mem&aca dan Menulis" 3>6US !3iterasi"

Meningkatkan peratus lulusB cemerlang pelajar Mencapai A:2 dalam Pra%Ujian Mencapai murid arus perdana saringan > !tahun )" dan saringan D> !tahun ("

7uru Bahasa Melayu tahun 4F 1 dan ?#

Julai

PC7 Panitia

Keputusan peperiksaan meningkat dari segi kuantiti dan kualiti# Keputusan Pra% Ujian indi8idu melepasi A:2# Keputusan saringan melepasi tahap 3>6US#

7uru Bahasa Melayu tahap >># Semua guru tahap >

Sepanjang tahun Sepanjang tahun

PC7 Panitia

)::2 guru 9ahun 4 hingga 9ahun ? dan pelajar terli&at )::2 guru dan pelajar terli&at

)::2 guru 9ahun 4 hingga 9ahun ? dan pelajar terli&at )::2 guru dan pelajar terli&at

PC7 Panitia

B )

PROGRAM SAMPINGAN Kelas Anjakan Cemerlang B Kelas 9am&ahan Mem&antu murid% murid yang potensi lulus dan potensi cemerlang dalam Bahasa Melayu Pemahaman dan 7uru Bahasa Melayu tahun 4#1 dan ?# Ge&ruari hingga =gos PC7 Panitia )::2 guru dan pelajar terli&at )::2 guru dan pelajar terli&at Markah setiap peperiksaan pelajar meningkat#

STRATEGI PENINGKATAN PENGUASAAN BAHASA MELAYU PANITIA BAHASA MELAYU 2014


PROGRAM KECEMERLANGAN KUMPULAN CEMERLANG

1. 2. 3. .

Menganalisis keputusan ujian bulanan dan peperiksaan ( MACS ). Mengenal pasti kelemahan individu dan dibuat pembetulan dengan segera. Penekanan kepada semua topik tatabahasa. Men!alin "ontoh karangan !ang menepati kehendak #embaga Peperiksaan$menepati %ormat pemarkahan aras "emerlang. ( Sepanjang &anuari' (gos ).

). ,. 0.

#atih tubi soalan topikal berpandukan &S* peringkat *PS+. Pendedahan tips menja-ab soalan *PS+ .M / dan .M //. #atihan menja-ab soalan peperiksaan lalu' .uku 1erja terpilih.

2. 4. 13.

Menja-ab soalan'soalan *PS+ tahun'tahun lepas (233)'23313 ) Program 1amus Mini ' Merujuk kamus 5e-an untuk men"ari makna perkataan. Program Penga!aan 6 #atih tubi tajuk'tajuk penting 6 #atih tubi tajuk'tajuk lemah.

11.

7erak gempur *PS+.

PENGUKUHAN KUMPULAN SEDERHANA

1. 2. 3. . ). ,. 0. 2. 4. 13.

Menganalisis keputusan ujian bulanan dan peperiksaan. Mengenal pasti setiap kelemahan individu dan dibuat pembetulan dengan segera. Men!alin "ontoh karangan !ang mantap ( .ulan &anuari) Memperban!akkan latihan tatabahasa. Penekanan kepada semua topik tatabahasa. Penekanan kepada latihan penulisan ( .ahagian A8.8C) 1elas ber%okus .ahasa Mela!u untuk 9ahun 8)8 dan , Menja-ab soalan'soalan *PS+ !ang lalu. #atih tubi ujian topikal. Program 1amus Mini ' Merujuk 1amus 5e-an untuk men"ari makna perkataan.

PEMULIHAN KUMPULAN LEMAH

1. 2. 3. . ). ,. 0. 2.

Mengadakan ujian 5iagnostik (:ebruari ) Mengenal pasti kelemahan setiap individu. Memperban!akkan latihan memba"a$mengeja suku kata ( a-al tahun). #atihan melengkapkan a!at berpandukan gambar. #atihan menulis a!at pendek berpandukan gambar. #atihan menulis nilai murni 8 pengajaran dan amalan baik berdasarkan petikan !ang diba"a. Men!alin "ontoh'"ontoh ja-apan penulisan !ang mantap ( .ahagian A8.8C) Program pemulihan klinikal. 6 menulis a!at mudah 6 menulis ulasan

6 penguasaan konsep tatabahasa 4. 13. 11. 12. Program Mento Mentee '.imbingan se"ara individu. #atih tubi ujian topikal berdasarkan &S* atau bidang kelemahan utama murid. Menja-ab soalan'soalan *PS+ !ang lepas. Penekanan Program P+(9/M untuk tahap // dan #/;*S untuk tahap //