Anda di halaman 1dari 39

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

u nit
Mengetahui dan memahami kaedah memudahkan persamaan. Boolean dan meringkaskannya menggunakan hukumhukum aljabar Boolean.

Menyatakan hukum-hukum Boolean. Menyatakan hukum-hukum Boolean.

Mendapatkan ungkapan Boolean dari Mendapatkan ungkapan Boolean dari suatu jadual kebenaran dalam bentuk : suatu jadual kebenaran dalam bentuk : umlah hasildarab dan !asildarab umlah hasildarab dan !asildarab jumlah . jumlah .

Meringkaskan ungkapan Boolean dengan Meringkaskan ungkapan Boolean dengan kaedah peta karnaugh. kaedah peta karnaugh.

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

11.0 Pengenalan Kita telah pun mempelajari bagaimana aljabar Boolean boleh digunakan untuk menolong menganalisa litar logik dan mengungkap kendaliannya secara matematik. Sekarang kita akan sambung pelajaran aljabar Boolean kita dengan memeriksa pelbagai teoram Boolean yang boleh menolong kita memudahkan ungkapan litar logik. Di dalam unit ini kita akan membincangkan lapan teoram asas Boolean serta kegunaannya.

11.1

Hukum-hukum aljabar Boolean Hukum aljabar Boolean dan Teoram De Morgan merupakan salah satu cara yang boleh digunakan untuk mempermudahkan ungkapan dan litar logik. Terdapat 8 teoram asas seperti yang dinyatakan di bawah. erhatikan bahawa di dalam setiap teoram! " merupakan pembolehubah logik yang boleh menjadi logik # atau $. Setiap teoram disertai dengan gambarajah litar logik yang menunjukkan kesahihannya.

Mulakanlah unit ini dengan tenang tetapi bersungguhsungguh. Selamat mencuba, semoga anda berjaya.

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

11.1.1 Hukum DAN Hukum ini menyatakan jika sebarang pembolehubah diD%&kan dengan #! hasilnya akan menjadi #. 'ni mudah diingati kerana kendalian D%& seperti pendaraban biasa! iaitu sebarang nombor apabila didarab dengan #! hasilnya adalah #.

X 0
Rajah 11.1 Get DAN

a( ) . # * # b( ) . $ * ) c( ) . ) * ) d( ) . ) * # 11.1.2 Hukum ATAU Hukum %T%+ adalah seperti penambahan di mana keluaran get %T%+ akan menjadi $ apabila salah satu daripada masukannya adalah $ tanpa menghiraukan nilai masukan yang lain.

X O

Rajah 11.2 Get ATAU

a( ) , # * ) b( ) , $ * $ c( ) , ) * )

Operasi-Operasi Boolean
d( ) , ) * $

E1002 /

11.1.3 Hukum TA Hukum T%K menyatakan bahawa keluarannya adalah terbalik daripada masukkannya. -ika masukan ) adalah $ maka keluarannya akan menjadi # dan begitulah sebaliknya.

Rajah 11.3 Get Tak

11.1.! Hukum Tukar-tert"b Teoram seterusnya melibatkan lebih daripada satu pembolehubah. Hukum tukar.tertib menunjukkan bahawa turutan meng%T%+ atau mengD%&kan / pembolehubah adalah tidak penting! hasilnya adalah sama. ) , 0 * 0 , ) ) . 0 * 0 . )

11.1.# Hukum $ekutuan Hukum ini membolehkan kita mengelompokkan pembolehubah dalam ungkapan D%& atau ungkapan %T%+ mengikut cara yang diingini.

Operasi-Operasi Boolean
)102( * 1)0(2 *)02 ), 1 0 , 2 ( * 1 ) , 0 ( , 2 * ) , 0 , 2

E1002 /

11.1.% Hukum Taburan & Ag"han Hukum ini menyatakan bahawa sesuatu ungkapan itu boleh dikembangkan dengan mendarab sebutan demi sebutan. Teoram ini juga menunjukkan yang kita boleh meng3aktorkan sesuatu ungkapan. )10,2( *)0 , )2 1 4 , ) ( 1 0 , 2 ( * 40 , )0 , 42 , )2

11.1.' Hukum Pen(era)an ) , )0 * ) ) , )0 * ) , 0 ) 1 ) , 0( * ) ) 1 ) , 0 ( * )0

11.1.* Teoram De +organ Teoram ini berguna dalam memudahkan ungkapan hasildarab atau hasiltambah pembolehubah yang disongsangkan. 1 ) , 0 ( * ) . 0 1a(

Operasi-Operasi Boolean
1 ) . 0 ( * ) , 0 1b,

E1002 /

Teoram 1a( menyatakan bahawa apabila hasiltambah %T%+ dua pembolehubah disongsangkan! ini adalah sama seperti menyongsang setiap pembolehubah satu per satu dan seterusnya menD%&kan songsangan pembolehubah tersebut. Teoram 1b( pula menyatakan bahawa apabila hasildarab D%& bagi dua pembolehubah disongsangkan! ini adalah sama seperti menyongsang setiap pembolehubah satu per satu dan seterusnya meng%T%+kan songsangan pembolehubah tersebut. Kita telahpun membincangkan lapan teoram asas aljabar Boolean. Seterusnya marilah kita 3ahamkan contoh.contoh di bawah mengenai penggunaan teoram.teoram tersebut. +ntuk memudahkan anda! -adual $$.$ adalah ringkasan dari apa yang telah dibincangkan di atas.
-%D+%5 $$.$ 6 7'&8K%S%& T9:7%M B::59%&

R-NG A$AN 1, Hukum tukar-tert"b 2, Hukum 0ekutuan 3, Hukum taburan A.B/B.A A.1 B. 2 , / 1A.B, . 2 A.1B.2, / 1A.B,.1A.2, A.A /A A.1 /1 A.A /1 #, Teoram De morgan A.B /A.B A.B / B.A A . 1B.2, /1 A .B,.2 A.1B.2, / 1A.B,.1A.2, A.1/A A.A/A A.0 /0 A.A /0 A.B /A.B

!, Hukum ATAU 3 DAN A . 0 / A

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

2ontoh 11.1a ermudahkan persamaan Boolean berikut dengan menggunakan hukum aljabar Boolean. ; * %B , %B< Pen(ele0a"an ; *%B , %B< *%,B,%,B,< *1%,%(,1B,B(,< *%,B,< *%B<

2ontoh 11.1b ermudahkan persamaan Boolean berikut dan seterusnya lukiskan litar logik dan jadual kebenaran yang sepadan. 0* %B<,%B<,%B<,%B< Pen(ele0a"an 0*%B< , %B< , %B< ,%B< * %B< , %B< ,%B< ,%B< * %B1<,<(, %<1B,B(

Operasi-Operasi Boolean
* %B1$( , %<1$( * %B , %<

E1002 /

4"tar log"k 5
A B Y=AB+AC C

6a7ual kebenaran 5

A # # # # $ $ $ $

B # # $ $ # # $ $

2 # $ # $ # $ # $

8/AB .A2 $ # $ # $ $ # #

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

2ontoh 11.19 7ingkaskan litar logik di bawah menggunakan aljabar Boolean.


B A C Y=C+B(A+C)

Pen(ele0a"an 0*B1%,<(,< *B%, <1B,$( *B%,<

4"tar 4og"k (ang telah 7"mu7ahkan 5


A B C AB+C

2ontoh 11.17 Tuliskan persamaan Boolean bagi litar di bawah. 8unakan teoram De Morgan dan hukum aljabar Boolean bagi memudahkan litar. Seterusnya lukiskan litar logik yang telah diringkaskan.
A B X

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

Pen(ele0a"an ) * %B . B * 1% , B (.B * %B ,B.B * %B

AB

X = AB

A B

X=AB

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

Ujikan kefahaman anda sebelum meneruskan input seterusnya. Semaklah jawapan anda pada maklumbalas di halaman berikut. selamat mencuba !!!

ARAHAN 5 BU4AT AN 6A:APAN 8ANG B;TU4. $$a.$ -ika masukan % dan B diD%&kan dan keluarannya di%T%+kan dengan masukan <! apakah ungkapan Boolean untuk operasi ini > a. 0 * %B , B< c. 0 * %B , < b. 0 * 1 % , B ( < d. 0 * %B , %<

$$a./ +ngkapan Boolean 0 * % , B ialah / masukan ??.. a. 8et Tak %tau c. 8et Dan b. 8et Tak Dan d. 8et %tau

$$a.@ Teoram De Morgan yang kedua ialah ????.. a. %. B * % , B c. % , B * % . B $$a.A b. % , B * % , B d. % . B * % . B

ermudahkan 0 * % , B < menggunakan teoram De Morgan . a. % B , < c. % B , < b. % , B< d. % B , <

$$a.B 5itar logik dengan ungkapan Boolean 0 * 1%.B( , 1 %.<( mempunyai masukan ???? a. C masukan c. / get Dan dan $ get %tau b. / get %tau dan $ get Dan d. A masukan

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

S+D%H M9&<+B% K9S9M+% S:%5%& > B%&D'&8K%& -%4% %& %&D% %D% H%5%M%& D' B%4%H .

%KT'D'T' $$a $$a 6$. $$a 6 /. $$a 6 @. $$a 6 A. $$a 6 B. < % < % <

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

11.2.1Ungka)an log"k 6umlah Ha0"l7arab 1 SOP- Sum of Product ) Bentuk persamaan Boolean boleh ditulis dalam bentuk jumlah hasildarab atau dikenali sebagai sebutan minima ataupun dalam bentuk darab hasiljumlah 1 :S ( yang dikenali sebagai sebutan maksima. -umlah hasildarab adalah kaedah memudahkan dan mereka bentuk litar logik yang akan kita pelajari. Beberapa contoh bentuk jumlah hasildarab ialah E i( ii( iii( %B,%B ,%B %B<, %B< %B ,%B<,<D ,<

T'

9&T'&8

erhatikan bahawa! setiap ungkapan jumlah hasildarab terdiri daripada / atau lebih sebutan D%&1 hasildarab( yang di%T%+kan bersama.

Setiap sebutan D%& terdiri daripada satu atau lebih pembolehubah dalam bentuk pelengkap atau tidak berpelengkap.

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

erhatikan bahawa tanda penyongsang tidak boleh muncul lebih daripada satu pembolehubah dalam satu sebutan. 1 <ontohnya E %B< atau %DB (

11.2.2Ha0"l7arab 6umlah 1 POS- Product of sum ) Hasildarab jumlah dikenali juga sebagai sebutan %T%+ 1 hasiltambah ( yang diD%&kan bersama. minima. Setiap

ungkapan hasildarab jumlah terdiri daripada / atau lebih sebutan

<ontohnya E ) * 1%,B(.1B,<( ) * 1B,<,D(.1B<,9( ) * 1 % , < ( . 1 B , 9 (. 1 < , B ( Di dalam kebanyakan reka bentuk litar logik ungkapan S: kebenaran! rajah masa ataupun peta karnaugh 1 peta 6 k (. Sekarang mari kita lihat beberapa contoh ungkapan logik yang ditulis dalam bentuk jumlah hasildarab ataupun hasildarab jumlah. lebih

kerap digunakan kerana ianya lebih mudah membentuk jadual

2ontoh 11.2a Diberi F1 a!b!c!d!e ( * a b d. Tuliskan 3ungsi F dalam bentuk jumlah hasildarab 1 S: ( . Pen(ele0a"an

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

F 1 a!b!c!d!e ( * a b d *abcde,abcde,abcde,abcde 2ontoh 11.2b ermudahkan litar logik yang ditunjukkan dalam rajah $/./b.
A B Y

Pen(ele0a"an +ngkapan 0 * 1 % , B ( 1 % , B ( Darabkan untuk mendapat ungkapan jumlah hasildarab E 0 *%% , %B , B% ,BB # 0 * %B,B% 5itar yang didapati adalah litar logik setara bukannya lebih ringkas E
A B Y=AB+BA

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

2ontoh 11.29 Mudahkan ungkapan ) * 1 % , B ( 1 % , B , D ( D dalam bentuk jumlah hasildarab. Pen(ele0a"an Bentuk jumlah hasildarab E ) * %%D,%BD,%DD,B%D,BBD,BD # # B

) * %BD , %BD ,BD ) * BD1% , % , $ ( * BD

2ontoh 11.27 Berpandukan kepada jadual kebenaran di bawah! ungkapkan persamaan Boolean dalam bentuk jumlah hasildarab. Seterusnya lukiskan litar logik dari persamaan tersebut .

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

A # # # # $ $ $ $

B # # $ $ # # $ $

2 # $ # $ # $ # $

8 # # # # $ # # $

Pen(ele0a"an 0 * %B< , %B<


A C B

Y = ABC + ABC

+-' K9F%H%M%& %&D% D9&8%& M9&<+B% S9M+% S:%5%& %KT'D'T'

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

+-'K%& K9F%H%M%& %&D% D9&8%& M9MB+%T 5%T'H%& D' B%4%H. S9K'7%&0% %&D% B97-%0% M9&-%4% K9S9M+% S:%5%&! T97+SK%& K9 '& +T S9T97+S&0%. S95%M%T M9&<+B% G

$$b.$ &yatakan ungkapan yang manakah antara berikut yang tidak dalam bentuk jumlah hasildarabE a. 7ST , 7ST , T c. M& , 1 M , & ( b. %D< , %D< d. %B , %B< , %B<D

$$b./ Mudahkan litar dalam rajah $/b./ untuk mendapatkan litar dalam rajah $/b./i.
A C Y= ABC +AB(AC) AB(AC) B ABC AC

Rajah 12b-2

B C

B+C Y=A(B+C) A
Rajah 12b-2"

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

$$b.@. +ngkapkan persamaan Boolean jumlah hasildarab bagi jadual kebenaran $$b di bawah dan seterusnya lukiskan litar logik yang sepadan . 6a7ual 11b A # # # # $ $ $ $ B # # $ $ # # $ $ 2 # $ # $ # $ # $ 8 $ # # $ $ # # $

$$b.A 5ukiskan litar logik bagi ungkapan Boolean 0 * %B , < , D9 $$b.B Tuliskan ungkapan Boolean bagi litar logik di bawah dan nyatakan samada ia di dalam bentuk jumlah hasildarab ataupun hasildarab jumlah.
A

TAHNIAH !!!! ANDA TELAHPUN BERJAYA MENJAWAB KESEMUA SOALAN..

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

B%&D'&8K%& -%4% %& %&D% %D% H%5%M%& D' B%4%H G

$$b.$. $$b./.

B dan < 2 * %B< , %B . 1 % < ( * %B< , %B 1 % , < ( * %B< , %B 1 % , < ( * %B< , %B% , %B< * %B< , %B , %B< 1 bentuk jumlah hasildarab ( * %< 1 B , B ( , %B * %< 1 $ ( , %B * %< , %B * %1<,B(

$$b.@

0 *%B<, %B<,%B< ,%B<


A B C

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

$$b.A
A B A B C C D D E E

$$b.B. 1 % , B , < ( 1 B , % , < ( Bentuk hasildarab jumlah

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

11.3

P;TA ada

ARNAUGH 1 P;TA 3 unit sebelumnya kita

, telahpun mengetahui dengan

menggunakan aljabar Boolean dan teoram de Morgan! kita boleh meminimakan jumlah get yang diperlukan untuk membina litar logik. engurangan penggunakan get.get logik sebenarnya akan eta.k adalah salah satu cara termudah untuk menurunkan kos litar! saiH 3iHikal dan juga kegagalan get yang digunakan. mendapatkan persamaan Boolean yang paling ringkas. 11.3.1 Angkubah )eta 3 +ntuk mengisi peta 6 k kita perlu adakan pemetaan bagi angkubah.angkubah seperti kaedah di bawah. Terdapat @ keadaan angkubah yang boleh menggunakan kaedah peta 6 k iaitu E b a( / angkubah b( @ angkubah c( A angkubah

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

11.3.1.1 Dua Angkubah eta 6 k dengan / angkubah memerlukan / / * A sel


A B A

%B %B

%B %B

Terdapat @ keadaan untuk mengisi peta 6 k dengan / angkubah iaitu E a,


B B A A

1 1

1 1

%pabila semua keluaran adalah $ maka keempat.empat keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan. ersamaan Boolean E 0*$

b,
B

A %pabila / keluaran adalah $ maka kedua.dua keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan. ersamaan Boolean 0*B

$ #

$ #

Operasi-Operasi Boolean
9,
B

E1002 /
%pabila / keluaran adalah $ tetapi kedudukan mereka adalah bersilang antara satu sama lain! kedua.duanya tidak boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan. ersamaan Boolean E 0*%B ,%B

$
B

# $

11.3.1.2 T"ga Angkubah eta 6 k dengan @ angkubah memerlukan / @ * 8 sel.


AB C AB2 C AB2 AB2 AB2 AB2 AB2 AB AB AB

AB2 AB2

Terdapat A keadaan untuk mengisi peta.k dengan @ angkubah iaitu E a, um)ulan * a, AB


C C

um)ulan AB AB* $ $ $ $

AB

$ $

$ $

A)ab"la 0emua keluaran a7alah 1< maka kela)anla)an keluaran boleh 7"kum)ulkan 7alam 0atu kum)ulan. Per0amaan Boolean 5 8 / 1

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

b,
AB C C

um)ulan !
AB AB AB

$ #

$ #

$ #

$ #

Per0amaan Boolean 5 8 / 2

AB C C

AB

AB

AB

$ $

# #

# #

$ $

Per0amaan Boolean 5 8 / B

Perhat"kan baha=a a)ab"la ! keluaran a7alah 1< keem)atem)at keluaran boleh 7"kum)ulkan 7alam 0atu kum)ulan.

9,
AB C C

um)ulan 2
AB AB AB

Operasi-Operasi Boolean
# # $ $

E1002 /

Per0amaan Boolean 5 8 / A 2 . A 2

AB C C

AB

AB

AB

$ #

# #

# #

$ #

Per0amaan Boolean 5 8 / B 2

Terdapat empat keluaran $ yang tidak boleh dikumpukan dalam satu kumpulan. :leh itu ia dua keluaran $ dikumpulkan menjadi satu kumpulan.

7,
AB C C

um)ulan 1
AB AB AB

$ #

# #

# #

# $

Per0amaan Boolean 5 8 / A B 2 . A B 2

Dua keluaran adalah $! tetapi kedua.dua data tidak boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

11.3.1.3 ;m)at Angkubah eta 6 k dengan A angkubah memerlukan / A * $C


CD CD CD CD

sel.
AB AB AB AB

Operasi-Operasi Boolean
0000 ###$ 0111 #$#$ $$## $$#$ $### $##$

E1002 /

##$$

#$$$

$$$$

$#$$ $#$#

##$#

#$#$

$$$#

Terdapat A keadaan untuk megisi peta 6 k dengan A angkubah iaitu E a,


AB CD CD CD CD ersamaan Boolean E 0 * $

um)ulan 1%
AB AB AB

$ $ $ $

1 $ $ $

$ $ $ $

$ $ $ $

%pabila semua keluaran adalah $! maka kesemua data boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

b,
AB

um)ulan *
AB AB AB

CD CD CD CD

$ $ # #

1 $ # #

$ $ # #

$ $ # #

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

ersamaan Boolean E 0 * <

%pabila lapan keluaran adalah $! kelapan. lapan keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

9 , um)ulan !
AB AB AB AB

CD CD CD CD

$ $ # #

1 $ # #

# # # #

# # # #

ersamaan Boolean E 0 * % <

7,

um)ulan 2

AB

AB

AB

AB

CD CD CD CD

$ # # #

1 # # #

# # $ #

# # $ #

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

ersamaan Boolean E 0 * % < D , % < D

%pabila / keluaran adalah $! kedua.dua keluaran boleh dikumpulkan dalam satu kumpulan.

2ontoh 11.3a ermudahkan persamaan Boolean di bawah menggunakan kaedah peta 6 k . ) * %B , %B< , %B< , %B<

Pen(ele0a"an Terdapat @ angkubah! oleh itu ia memerlukan peta.k 8 dengan 8 sel. erhatikan % B hanya mempunyai / angkubah bermakna angkubah < boleh jadi T'&88' atau 79&D%H.
AB AB AB AB

C C

$ $

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

ersamaan Boolean E ) * % B , <

2ontoh 11.3b ermudahkan persamaan Boolean berikut E ) * %B<D , %B<D , %B<D , %B<D , %B<D , %B<D Pen(ele0a"an ersamaan ini mempunyai A angkubah! oleh itu peta .k $C sel diperlukan.

CD AB AB AB AB

CD

CD

CD

$ $ $ $

ersamaan Boolean E ) * % B D , % B < , < D

2ontoh 11.39

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

ermudahkan persamaan Boolean berikut E ) * B 1 <D , < ( , < D 1 % , B , % B ( Pen(ele0a"an Sebelum mengisi peta. k! persamaan di atas mestilah ditukarkan dalam bentuk jumlah hasildarab terlebih dahulu. ) *B<D ,B< , <D1%B ,%B( * B<D ,B< , %B<D,%B<D

CD AB AB AB AB

CD

CD

CD

$ $

$ $

$ $

) * %B , B< ,BD , %B<D

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

Jangan lupa buat aktiviti supaya anda akan lebih memahamai unit ini !!!!

+-'K%& K9F%H%M%& %&D% D9&8%& M9MB+%T 5%T'H%& D' B%4%H. D'H%7% %&D% D% %T M9&-%4% K9S9M+% S:%5%& . S95%M%T M9&<+B% G G G

$$c.$

ermudahkan persamaan Boolean berikut menggunakan peta 6 k i( ii( ) * %D ,%BD,%<D ,%<D 0 * %BD ,%<D ,%B< ,%B<D ,%B<D

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

$$c./ Tuliskan persamaan Boolean jumlah hasildarab bagi jadual kebenaran di bawah. Seterusnya dapat persamaan Boolean yang dimudahkan dengan menggunakan peta 6 k.

% # # # # # # # #

B # # # # $ $ $ $

< # # $ $ # # $ $

D # $ # $ # $ # $

0 $ # $ # $ # $ #

% $ $ $ $ $ $ $ $

B # # # # $ $ $ $

< # # $ $ # # $ $

D # $ # $ # $ # $

0 # # # # # # # $

S+D%H M9&<+B% S9M+% S:%5%& > S9M%K -%4% %& %&D% H%5%M%& D' B%4%H . %KT'D'T' $$< $$c.$i.
AB AB AB AB CD CD CD CD

%D%

$ $ $ $

$ $ $ $

) * BD , B<

Operasi-Operasi Boolean
$$c.$ii(
AB AB AB AB CD CD CD CD

E1002 /

$ $ $

$ $

$ $

$ $ $

) * %D , %BD , %<D , %<D * % , BD

$$c./.

0 * %B<D , %B<D ,%B<D ,%B<D , %B<D


CD AB AB AB AB CD CD CD

$ $ $

$ $

0 * %D , %B<D

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

PENILAIAN PENILAIAN KENDIRI KENDIRI


T%H&'%H G %&D% T95%H M9&8H%M '7' K9-%0%%&. S'5% <+B% S9M+% S:%5%& D%5%M 9&'5%'%& K9&D'7' D%& S9M%K -%4% %& %D% M%K5+MB%5%S D' %KH'7 +&'T '&'. S95%M%T M9&<+B% G G G

S:%5%& $ Diberi " * % . B , % . 1 % , < ( a( 5ukiskan litar logik bagi persamaan di atas. b( Seterusnya permudahkan persamaan di atas dan bina jadual kebenaran untuk persamaan tersebut. S:%5%& / ermudahkan persamaan di bawah menggunakan kaedah peta 6 k E a( ) * B < D , % B < D , % B < D , % B < D , % B < D b( ) * % D , % B D , % < D , % < D S:%5%& @ 5itar logik pada rajah @a menunjukkan untuk I:& I kan buHHer " ! ia bergantung kepada keadaan masukan %! B dan <. a( ermudahkan keluaran ) menggunakan aljabar Boolean. b( 5ukiskan litar logik bagi keluaran pada 1a(.
A C B

Buzzer

Operasi-Operasi Boolean
7ajah @a

E1002 /

S:%5%& A +lang soalan @ untuk mendapatkan litar seperti dalam rajah Aa.
X

A B

C 7ajah Aa

S:%5%& B +lang soalan @ untuk mendapatkan litar seperti dalam rajah Ba.
A

X B C

7ajah Ba

Tahniah G %nda berjaya menjawab kesemua soalan. Selamat maju jaya G G G

Operasi-Operasi Boolean

E1002 /

MAKLUM MAKLUM ALA! ALA! PENILAIAN PENILAIANKENDIRI KENDIRI


S+D%H M9&-%4% K9S9M+% S:%5%& > B%&D'&8K%& -%4% %& %&D% %D% H%5%M%& D' B%4%H . 9&'5%'%& K9&D'7' S:%5%& $. a(
A B A.B

)
C

A.(A+C)

b( ) * %B , % 1% , < ( * 1 % , B , 1% ,% , <( * % , B , % , %< * % , % , %< , B * % , %< ,B * % , < , B

Operasi-Operasi Boolean
-%D+%5 K9B9&%7%&

E1002 /

% # # # # $ $ $ $ S:%5%& / a(
AB AB AB AB CD

B # # $ $ # # $ $

< # $ # $ # $ # $

) $ $ $ $ $ # $ $

CD

CD

CD

$ $

$ $

$ $

) * BD , B<
CD CD CD CD

b(
AB AB AB AB

$ $ $

$ $

$ $

$ $ $

) * % , BD

S:%5%& @ a( ) * B 1 % , < ( , < * B% , B< ,< * B% ,<1B , $( * B% ,<* %B , < b(


A B X C

S:%5%& A
A B C

Operasi-Operasi Boolean
) * 1 % , B ( B< , % * %B< , BB< , % * %B< , B< , % * B< 1 % , $ ( , % * B< . $ , % * B< , % S:%5%& B ) * 11%,B(1B,<((B * 1 %B , %< , BB , B< ( B * 1 %B , %< , B< ( B * %BB , %B< , BB< * %B , %B< , # * %B 1 $ , < ( * %B

E1002 /

X = BC + A

A B

X = AB