Anda di halaman 1dari 4

LATIHAN UTS KIMIA KELAS X SEMESTER 2

1
Di bawah ini adalah hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan. Banyak Larutan Lampu gelembung Menyala 1. Banyak terang Menyala 2. Banyak redup 3. Tidak menyala Sedikit . Tidak menyala Tidak ada Dari data di atas! pasangan yang termasuk elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut" turut adalah .... A 1 dan 2 D. 2 dan

B C 2

1 dan 3

#.

3 dan

1 dan $at di bawah ini yang termasuk elektrolit senyawa ko%alen dan bersi&at basa adalah.... A 'a() D. *+(),3 B -)3-(() #. -12)22(11 C )-l *ernyataan yang benar tentang elektrolit adalah .... A #lektrolit adalah .at yang dapat menghantarkan listrik B #lektrolit adalah .at yang mengandung ion"ion yang bebas bergerak C #lektrolit adalah .at yang dalam bentuk larutan atau leburannya dapat menghantarkan listrik D #lektrolit adalah .at yang mengandung elektron"elektron yang bebas bergerak E #lektrolit adalah .at yang mengandung molekul"molekul yang bebas bergerak Di bawah ini! yang dapat menghantarkan listrik paling baik adalah .... A larutan gula /!1 M B larutan asam asetat /!1 M C larutan asam asetat 1 M D larutan 'a-l /!1 M E larutan 'a-l 1M 0sam klorida merupakan ... 1ika dilarutkan ke dalam air bersi&at .... A senyawa ionik2 non elektrolit B senyawa ionik2 elektrolit C senyawa ko%alen2 non elektrolit D senyawa ko%alen2 elektrolit E senyawa ko%alen non polar2 non elektrolit

Di bawah ini! .at yang dalam lelehannya tidak dapat menghantarkan listrik adalah.... A 'a-l D. 34 B -11)22(11 #. 0l2+S( ,3 C -a-l2 7 5aram dapur dan cuka keduanya menghantarkan arus listrik. )al ini menun1ukkan bahwa kedua larutan itu adalah .... A bersi&at asam D. dapat saling bereaksi B bersi&at basa #. mengandung ion C bersi&at netral 8 Senyawa )-l merupakan contoh dari .... A senyawa ionik yang elektrolit B senyawa ionik yang non elektrolit C senyawa ko%alen yang elektrolit D senyawa ko%alen yang non elektrolit E senyawa asam lemah yang elektrolit 9 Suatu larutan dapat menghantarkan arus listrik apabila mengandung.... A elektron yang bergerak bebas B air yang dapat menghantarkan listrik C air yang terionisasi D logam yang merupakan penghantar listrik E ion"ion yang bergerak bebas 10 Lampu alat pengu1i elektrolit tidak menyala ketika elektrodanya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka! tetapi pada elektroda tetap terbentuk gelembung gas. *en1elasan untuk keadaan ini adalah .... A cuka bukan elektrolit B sedikit sekali cuka yang terionisasi C cuka merupakan elektrolit kuat D alat pengu1i elektrolit rusak E gas yang terbentuk adalah cuka yang menguap 11 Dari senyawa"senyawa di bawah ini yang termasuk elektrolit kuat adalah6. A )2-(3 D. )-l B -a+(),2 #. -)3-(() C ') () 12 *asangan senyawa di bawah ini yang merupakan senyawa ion adalah .... A 'a-l dan 3Br D. )2( dan )Br B -) dan ')3 #. 3-l dan )-l

C 13

14

15

16

17

18

19

20

S(2 dan )-l Larutan di bawah ini yang dapat menghantarkan arus listrik adalah .... A gula pasir D. glukosa B alkohol #. urea C garam dapur Larutan yang bukan elektrolit adalah .... A soda D. tawas B minyak tanah #. kaporit C -uka *eristiwa terurainya molekul senyawa ko%alen men1adi ion"ion disebut6 A 4onisasi D. 4on negati& B 4on positi& #. 3o%alenisasi C 4on tunggal -ontoh senyawa ko%alen yang dapat menghantarkan arus listrik! kecuali6 A )-l D. )4 B )2S( #. --l C )7 8ang merupakan ciri"ciri larutan non" elektrolit adalah6 A Menghasilkan banyak gelembung gas! membuat lampu menyala terang. B Menghasilkan gelembung gas sedikit dan lampu menyala redup C Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. D Lampu tidak menyala tetapi ada gelembung gas. E Lampu menyala redup 8ang merupakan ciri"ciri larutan elektrolit lemah adalah6 A Menghasilkan banyak gelembung gas. B Menghasilkan gelembung gas sedikit dan lampu menyala redup bahkan tidak menyala. C Lampu tidak menyala dan tidak ada gelembung gas. D Membuat lampu menyala terang. E Lampu menyala redup. 0pa nama alat yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu .at cair dapat menghantarkan listrik atau tidak6 A Thermometer B p) meter C 0lat u1i elektrolit D 0lat re&luks E Tabung reaksi Data u1i elektrolit air dari berbagai sumber sebagai berikut.

'o. 1.

9enis air

'yala lampu

3ecepatan timbul gas

0ir " Lambat Sumur 2. 0ir Laut Terang -epat 0ir 0gak 3. " Sungai cepat . 0ir )u1an " Lambat *ernyataan yang tepat untuk data di atas adalah ... .

A B

21

22

23

24

25

air laut tergolong elektrolit kuat air sungai tergolong elektrolit paling lemah C daya hantar listrik air sungai lebih kecil dari air hu1an D daya hantar listrik air hu1an paling lemah E air dari berbagai sumber adalah elektrolit Bilangan oksidasi klorin dalam kalium klorat adalah .... A :1 B ;< C ;1 D ;= E ;3 Di antara senyawa"senyawa mangan di bawah ini! yang manakah mangan mempunyai bilangan oksidasi tertinggi adalah .... A Mn(2 B 3Mn( C 32Mn( D Mn( E Mn-l2 Bilangan oksidasi &os&orus paling rendah terdapat pada senyawa .... A *) Br B *-l< C *(Br3 D -a3+*( ,2 E *73 *ipa yang dibuat dari bahan sintetik banyak dipakai untuk menggantikan pipa besi! sebab pada pipa besi akan mudah timbul karat. 8aitu senyawa6 A 7e( B 7e-(3 C 7e+(),3 D 7e2(2 E 7e2(3. >)2( Bilangan oksidasi -l dalam senyawa 3-l(2 adalah .... A ;= B ;1 C "1

;< ;3 26 *ada reaksi? -l2 ;23() @3-l ; 3-l( ;)2( Bilangan oksidasi klor berubah dari .... A :1 men1adi ;1 dan / B :2 men1adi / dan ;1 C ;1 men1adi :1 dan / D / men1adi :1 dan ;1 E / men1adi :1 dan :2 27 Manakah senyawa klor yang bertindak sebagai reduktorA A -l(2: @ -l(3: B -l" @-l(2: C -l( : @-l: D -l2 @2-l(3: E -l(: @-l( : 28 *ernyataan yang salah mengenai reaksi reduksi adalah....

D E

A B C D E 29

pelepasan oksigen pengurangan bilangan oksidasi. penerimaan elektron zat oksidator zat reduktor

30

31

32

33

Menurut 4B*0-! senyawa dengan rumus kimia '2(3 mempunyai nama .... A dinitrogen oksida B nitrogen oksida+444, C nitrogen+444, oksida D dinitrogen monoksida E nitrogen trioksida Bilangan oksidasi hidrogen C :1 terdapat pada senyawa .... A ')3 B )'(3 C 'a) D )2( E *)3 0pabila suatu unsur menerima elektron! maka .... A bilangan oksidasinya akan turun B bilangan oksidasinya akan naik C reakti%itasnya akan meningkat D unsur tersebut mengalami oksidasi E menghasilkan bilangan oksidasi positi& Bilangan oksidasi halogen pada senyawa asam klorit! asam klorat! dan asam perklorat berturut"turut adalah .... A ;3! ;<! ;= B ;1! ;=! ;< C ;<! ;3! ;= D ;=! ;<! ;3 E ;1! ;3! ;< *ada reaksi? 0g-l(3 ; -l2 @ 0g-l ;-l(2! atom klor pada senyawa 0g-l( 3 mengalami perubahan bilangan oksidasi sebesar ....

:D ; : ;E :1 34 7os&or +F, oksida mempunyai rumus .... A *<( B *(< C *3(< D * (1/ E *2(3 35 Bilangan oksidasi klor dalam senyawa )-l( adalah .... A :1 B ;< C ;1 D ;= E ;3 36 Geaksi reduksi adalah .... A reaksi melepaskan elektron B reaksi menerima proton C reaksi pelepasan oksigen D reaksi penggabungan oksigen E reaksi pelepasan hydrogen 37 Bnsur mangan yang mempunyai bilangan oksidasi sama dengan krom dalam 32-r2(= adalah ... . A 3Mn( B Mn( C 32Mn( D Mn(2 E MnS( 38 *ada reaksi redoks? 3Mn( ; 34 ; )2S( @MnS( ; 42 ; 32S( ; )2(! bilangan oksidasi Mn berubah dari ... . A ;1 men1adi ;E B :1 men1adi ;2 C ;= men1adi ;2 D :2 men1adi ;2 E ;= men1adi : 39 Dari reaksi"reaksi dibawah ini yang merupakan reaksi redoks adalah6 A 0g; ; -l" @ 0g-l B ); ; -l" @ )-l C 'a() ; )-l @ 'a-l ; )2( D 2*b ; (2 @ 2*b( E -u2; ; $n @ -u ; $n2; 40 Senyawa yang mempunyai biloks nitrogenC ;3 adalah6 A 0mmonium klorida B 3alium nitrat C 'itrogen trioksida D 'itrogen monoksida 0mmoni

A B C D E

Anda mungkin juga menyukai