Anda di halaman 1dari 2

TOPIK 1 Teori Huraian Bahasa Tradisional 1.

Teori Tradisional (Panini) - kajian bhs dibuat terhdp btk2 tulisan - bhs boleh berkemban -setiap bhs ada hubun an d n bhs induk -tatabhs bersi!at seja at" berasaskan tbhs #unani $ %atin -bhs merupakan &b ilmu !alsa!ah ' men'elidik tabii alam - kajian bhs bersi!at dedukti! ( mmenin kan hukum2 sesuatu bhs -pen kaji ju a menetapkan olon an kata kpd kata nama" kata si!at $ kata kerja 2. Teori )truktural (Bloom!ield) -kajian tt !onem dan mor!em serta kaitan antara !onem" mortem $ a'at -&iri-&iri bhsn'a bersi!at pertuturan" bersistem" arbitrari $ utk perhubun an -ahli2 bhs ini b'k men umpulkan bhn pertuturan $ mementin !akta2 ' dilihat. *. Teori Trans!ormasi +enerati! (,homsk') -penutur jati blh m unakan bhs apabila berhadapan d n pelba ai keadaan -Bhs adalah sistem tt rumus-rumus bhs -a'at mpun'ai struktur dlman $ pmukaan -pen etahuan bhs mrupakan suatu !enomena mental -penutur dilahirkan d n ke&ekapan semulajadi -bhs bersi!at seja at $ kreati! -. Teori .un sional (Halida') -struktur bhs ikut !un si dlm komunikasi -kajian tt perubahan ' berlaku pd struktur bhs ketika seseor berkomunikasi -Terdpt !un si sosial ' terdiri drpd * !un si idea" !un si interpersonal $ !un si tekstual -!un si sosial bhs memainkan peranan ' pentin dlm pmbtkan sis bhs Teori Pemerolehan Bahasa 1. Teori Beha/iurisme (Bloom!ieild) -Bhs dikuasai melalui proses pen ulan an -proses pen ajrn haruslah menekan latihan $ pen ulan an ' b'k -proses pen uasaan bhs melalui latihan ' memerlukan mekanisme ' bersistem -mementin kan persekitaran murid utk mbantu proses PnP -berasaskan teori pela0iman klasik iaitu kanak2 mempelajari bhs menerusi hukuman $ anjaran - sesuatu ujaran terbtk krn adan'a ran san an $ rkbls dlm btk bhs $ bukan bhs -proses pendedahan ' berulan 2 $ konsep peniruan men&epatkan pmbljran bhs -aspek pen ukuhan memudahkan in atan -pen jran tbhs adalah berdsrkan penekanan induki!1kaedah terus" den ar $ tutur" dan teknik latih tubi. 2. Teori 2entalis (,homsk') - men utamakan proses ber!ikir berbandin an d n pelakuan kanak2. -kanak2 berupa'a membuat rumusan -tulisan $ ba&aan diutamakan tp kemahiran menulis lebih pentin -diukur melalui ke&ekapan $ pen&apaian mereka - pen'ampaian makna lebih diutamakan -tbhs diajarkan se&ara !ormal melalui kaedah dedukti! *. Teori Interaksionalis - mementin kan akti/iti komunikasi -men hasilkan bhs apabila ia memerlukann'a -perkemban an bhs ( proses ko niti! $ proses interaksi bhs -interaksi ( mhasilkan a'at pen'ata $ a'at perintah -hasil interaksi akan mpen aruhi utk mpljari sistem bhs

-. Teori Konstrukti/isme -mementin pmbljaran semasa intraksi dlm kelas -2emberikan &ontoh a'at( membina a'at setelah memahami konsep -pembinaan semula a'at ( pemban unan semua minda utk men&ipta sesuatu ' baru 1 idea ' baru TOPIK 2 Konsep strate i - &ara 1 lan kah 1 tindakan ' harus dilakukan utk men&apai objekti! PnP Perspekti! a. pendekatan berpusatkan murid b. Kepelba aian Teknik &. Kepelba aian )umber Bahan d. Pen unaan T1bhs ' tepat e. PnP Bertema !. Ba&aan luas . Pen abun jalinan h. Pen'erapan i. Penilaian j. Pemulihan k. Pen a'aan Pendekatan Indukti! - pendekatan pen jran bhs 'n melibatkan satu proses penaakulan ' tin i. -pelajar di alakan men&ari" meneliti $ mempelajari sendiri. -men emukan satu rumusan hasil kajian ' dilakukan -peranan uru han'a ( men emukan soalan" bertan'a" berbin&an " memperhatikan" men kaji $ memberikan &ontoh Konsep Indukti! dlm Pen jran Bhs 1. mempelajari sesuatu utk mdptkan hukum 2. memperkenalkan pen etahuan $ mberi pen alaman *. 2 umpulkan maklumat utk mmbtk hukum -. mbtk satu kesimpulan umum drpd &th2 tertentu 3. mdptkan satu kesimpulan drpd satu urutan pemikiran 4. merupakan kaedah penaakulan ' bertujuan mdptkan peraturan umum drpd !akta2 1 &th2 tertentu. - perin kat pen ajaran 1. pendedahan 2. pembentukan konsep *.2en&uba eneralisasi -. Penutup Pendekatan 5edukti! -satu proses men analisis data 1 isi ' membentuk eneralisasi $ men apikasikan peraturan2 ' diberikan Konsep 5edukti! 1. mempelajari sesuatu berdsrkan sesuatu hukum 2. satu proses penaakulan ' tin i *. satu produksi !akta utk mbuktikan satu pen'ataan umum -. men analisis !akta atau isi ' membtk eneralisasi 3. membuat satu pen&erakinan drpd umum kpd spesi!ik Perin kat pen ajaran 1 a6al eneralisasi 2. men emukan eneralisasi *. men analisis konsep -. men&uba eneralisasi 3. penutup Pendekatan 7klektik - abun an antara beberapa pendekatan -sesuai utk murid2 ' mempun'ai pelba ai kebolehan $ pen&apaian - si!at pendekatan ini mudah ubah - pelba ai &iri2 ' baik Pendekatan Komunikati! - manusia berbhs se&ara komunikasi

-setiap manusia akan men una akal utk men'atakan !ikiran masin 2 Pendekatan Oral -berkaitan d n komunikasi tp se&ara perbandin an - memberi penekanan kpd pen uasaan aspek lisan - ka6alan t1bhs ju a dipberi perhatian Kaedah Pen ajaran - satu peran&an an 1prosedur b mlaksanakan sesuatu pen ajaran se&ara teratur" kemas" sistematik. -lan kah2 pen jran ' tersusun $ berkesinambun an utk men&apai objekti! Kaedah situasi ( mementin kan latihan pen'ebutan" ulan kaji" struktur baru" perbendaharaan kata" latihan lisan $ memba&a bhn ' melibatkan struktur baru 1 latihan bertulis. Kaedah Oral 8ural ( den ar $ tutur. 2embolehkan murid2 memperkemban kan kemahiran menden ar" bertutur" memba&a dan menulis Kaedah Pen libatan tindakbalas !i0ikal (TP9) ( mementin kan pemahaman bhs melalui penden aran serta memulakan pelajaran d n kemahiran mend r

Teknik Pen ajaran - )uatu alat ' di unakan b i men'ampaikan bhn2 pen ajaran ' telh dipilih utuk pelajar - sejajar d n kaedah dan pendekatan 'an dianuti -antaran'a a. teknik latih tubi b. simulasi &. 2ain peranan d. Teknik sumban saran e. Permainan Bahasa !. soal ja6ab . ber&erita h. drama i. Inkuiri j. Perbin&an an k. .orum l. Perbahasan m. Kui0 - Teknik )imulasi ( satu situasi ' di6ujudkan se&ara merupai keadaan sebenar ( berintraksi sesama sendiri brdsrkan peranan masin 2 ( membuat keputusan men'elesaikan masalah" isu 1 tu asan. -teknik Inkuiri ( tinjau siasat- soal selidik utk mendptkan j6pan 1 kesimpulan. 5a'a re!leksiselalu bertan'akan soalan- kemahiran ber!ikir se&ara kreati! dan kritis 1. men enal masalah 2. men aji ramalan *. men umpul maklumat -. men analisis 3. membuat rumusan

TOPIK * 2 pendekatan Kemahiran menden ar a. membuat jan kaan b. menentukan tujuan * perin kat k. md ar a. perin kat prameden ar b. perin kat semasa menden ar &. perin kat selepas menden ar Kamhiran Bertutur

)atu &ara komunikasi ' kompleks $ melibatkan proses mental ' men erakkan alat pertuturan utk men eluarkan bun'i bhs ' bermakna" 8spek pentin a. sebutan b. tekanan &. mora (pj ( pdk) d. :eda (persendian) e. Intonasi !. ;ada . T1bahasa h. Kelan&aran i. Ke!asihan j. %aras bhs * perin kat PnP lisan a. perin kat persediaan b. pelaksanaan akti/iti &. susulan $ penilaian TOPIK 2emba&a ( satu pelakuan mendapatkan maklumat melalui lamban -lamban bertulis $ ber&etak. 2 proses ( menterjemah lamban kpd bun'i bhs ( mdpt maklumat1makna drpd bun'i2 bhs. - jenis ba&aan 1. Ba&aan mekanis -ba&aan kuat ' mementin kan sebutan huru! $ bun'i d n betul" ikut intonasi" nada dan tekanan ' betul. Bhn mudah di!ahami 2. mentalis -ba&aan akaliah-ba&aan se&ara sen'ap. 2enekan aspek ke!ahaman *. Ba&aan Intensi! -memperkemban kan kebolehan dlm meneliti" mamaham $ menta!sir d n tepat -merlukan bimbin an uru -. 7kstensi! -ba&aan meluas ba&aan luar kelas ( pen ukuhan asas ba&aan" menambah kemahiran memaham" menaakul isi" kepantasan ba&aan" membina minat dan bekebolehan memetik isi-isi pentin TOPIK 3 Perin kat pemahaman 1. %ateral (penubuhan makna) 2. Interptretasi (penta!siran makna) *. In!erens (perumusan makna) -. menilai (penilaian makna) Teknik )<*9 )ur/e' ( tinjau <uestion ( pen'oalan 9ead ( Ba&a 9e&ite ( Imbas kembali 9e/ie6 ( ba&a semula

3.

bebas

4.

membantu uru menjelaskan konsep

Pendekatan Pan ajaran penulisan 1. Terka6al 2. berpandu *. Bebas -. Proses 3. Komunikati! 4. %78 (pen alaman bahasa) TOPIK = 8spek sistem bahasa 1. Tatabahasa > mor!olo i" sintaksis 2. kosa kata > umum" istilah *. sebutan > bhs mela'u baku -. Peribahasa > bhs kiasan " simpulan bhs" perumpamaan" pepatah 3. Intonasi men ikut pola> jenis a'at" susunan a'at" ra am a'at 4. sis ejaan > pola keselarasan /okal" ejaan kata pinjaman" ejaan kata dsr" kata pinjaman pembentukan kata -kata tun al -kata terbitan -kata majmuk -kata anda Pola a'at .; $ .nama .; $ .Kata .; $ .8k!ekti! .; $ .)i!at :enis a'at -a'at tun al -a'at tan'a -a'at perintah -a'at seruan Pen unaan tanda sempan -di unakan ba i kata ' diulan sepenuh 1 sebaha ian -men hubun kan a6alan se- nama khas $ men hubun huru! ke&il dan huru! besar -meran kaikan an ka -men'atakan hubun an antara kata2 pada istilah TOPIK ? Bahasa kiasan kiasan asal kiasan berpindah kiasan terus kiasan bersajak kiasan berbun a kiasaan pemanis kiasan melompat kiasan melarat kiasan berka&au

Topik 1A +an uan Bahasa 1. an uan dialek 2. an uan bhs ibunda *. 8spek semantik Pen a'aan 8kti/iti -akses kendiri Kerja projek Ba&aan tambahan Permainan $ rekreasi komputer

TOPIK 4 2enulis ( ber!ikir" menaakul" me'usun $ men olah idea sblm dilahirkan dlm btk 6a&ana ' len kap. -men uasai struktur karan an ( menulis panduan" peren an dan kesimpulan Perin kat menulis 1. Pra menulis 2. mekanais *. pelahiran jenis penulisan 1. Terka6al 2. )epara terka6al *. Berpandu -. )epara berpandu

9a am Bahasa -bhs sindiran - bhs men iat -bahasa men ejek Bahasa terbalik Bahasa turun Bahasa naik Bahasa besar Bahasa ke&il Bahasa herdik Bahasa in kar Bahasa tempelak Bahasa na!i Bahasa pembenar Bahasa melampau1kasar TOPIK @ Kepentin 1. 2. *. -. 3. an BB2 menarik minat men ekalkan tumpuan men&etuskan pemikiran murid men'eronokkan emosi memudahkan ke!ahaman