Anda di halaman 1dari 41

MINGGU / TARIKH MINGGU 1 4 - 6 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Kelua rga Sistem Bahasa: -kata nama

am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih say ang,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengel askan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-m enghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataa n,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang b etul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara d idik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut kon teks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal d an ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dala m ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding ,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan mema hami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong ,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkata an dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabu ng dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 2 9-13 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hari Keluar ga Sistem Bahasa: -kata nama am Ilmu: -Pend.Moral,DM,DST Nilai Murni: Kasih saya ng,hormatmenghormati,kerjasama KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengela skan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-me nghubungkait KP-muzik EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataa n,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang b etul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara d idik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut kon teks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal d an ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dala m ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding ,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan mema hami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong ,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi perkata an dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabu ng dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 3 16-21 JANUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Hobi Mak U su Sistem Bahasa: -kata nama khas Ilmu: -Pend.Moral,Kem.Hidup Nilai Murni: Rajin ,jujur,tolong-menolong KBT : KB-mengenal pasti -mengumpulkan dan mengelaskan -me nghubungkait BCB-mendengar dengan berkesan -bacaan intensif Kontekstual-mengapli kasikan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.3 Mendengar,memahami dan member i respons terhadap sesuatu arahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber deng an sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebu tan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan b ahan yang diberi dengan betul dan kemas. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni da lam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golon gan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.3.1 Mendengar,memahami dan memberikan respons yang sesuai secara lisan atau gerak laku terhadap arahan berdasarkan aya t perintah jenis silaan dan ayat perintah jenis larangan dengan betul. 2.2.1 Mem baca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga su ku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan ya ng betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelba gai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata deng an lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul me ngikut tanda baca. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi p erkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan b ergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf d an konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menul is ayat majmuk dengan betul dan kemas. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jela s melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.2 Memahami dan menggunakan kata nama khas hidup manusia dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 4 30 JANUARI-3 FEBRUARI Tema :Keluarga Harmoni Tajuk : Se pupu Adam Sistem Bahasa: -kata ganti nama diri Ilmu: -Pend.Moral,MT Nilai Murni: Kebersihan,baik hati ,Kasih sayang KBT : KB-mengenal pasti -menyusun mengikut u rutan -menjana idea BCB-mendengar dengan berkesan KP-verbal linguistic -interper sonal Kontruktivismemenghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -keusahawanan -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar,memahami dan memberi respons terhadap sesuatu a rahan,soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.4 Bertutur,berbual dan me nyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situa si formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca da n memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk mem beri respons dengan betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang dib eri dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat den gan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golon gan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar,memahami dan memberikan respons dengan bet ul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar,memahami dan memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urut an dengan betul. 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti n ama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2. 3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan yang jelas,intonasi yang bet ul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yan g jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimed ia dengan tepat. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan frasa yang mengandungi per kataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konsonan ber gabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasark an soalan. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 Memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut konteks. 5.1.6 Mem ahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 1 MENGGENALI PENGGUNA JALAN RAYA 1.7 Pengguna jalan raya 1.7.1 Mengenal pasti jenis-jenis pengguna jalan raya yang berbeza.

MINGGU / TARIKH MINGGU 5 6 -10 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah K ebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral Nilai Murni: Kebersihan,gotong-royong,rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menja na idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghub ungkait KP-muzik,interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.4 Bertutur,berbual dan menyatak an permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi for mal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaa n dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan mena akul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami un sur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggu nakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal d an ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara den gan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak form al secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan y ang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan graf ik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan f rasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergandin g,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3 .2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perka taan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan m aksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didi k hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 2 MENJADI PENGGUNA JALAN RA YA YANG BERBEZA 1.7 Pengguna jalan raya 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu masa dal am setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

MINGGU / TARIKH MINGGU 6 13 -17 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Jagalah Kebersihan Sistem Bahasa: -kata kerja tunggal Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral Nila i Murni: Kebersihan,gotong-royong,rajin KBT : KB-mengenal pasti -mentafsir -menj ana idea -mensintesis -menghubungkaitkan BCB -bacaan intensif Kontekstual-menghu bungkait KP-muzik,interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.4 Bertutur,berbual dan menyatak an permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi for mal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaa n dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.5 Membaca dan mena akul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami un sur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggu nakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal d an ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara den gan menggunakan ayat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak form al secara bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar,sebutan y ang jelas,intonasi yang betul dan berjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan graf ik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.2.4 Menulis pelbagai perkataan dan f rasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergandin g,digraf dan konsonan bergabung dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3 .2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perka taan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 4.1.2 Memahami dan menyatakan m aksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didi k hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 3: SEMUA ORANG PEJALAN KAKI 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 7.2.2 Mengetahui lima langkah untuk menyempurnakan tugas melintas dengan selamat . 7.2.3 Menggambarkan prosedur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap la ngkah.

MINGGU / TARIKH MINGGU 7 20 -24 FEBRUARI Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Kantin S aya Bersih Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Moral Nilai Mur ni: Kebersihan,tolongmenolong,kekemasan,teliti,bersyukur KBT : KB-mengenal pasti -membuat urutan -menjana idea BCB -perbincangan KP-verbal linguistic -kinesteti k -interpersonal EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuat u perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbag ai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan deng an lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis p erkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan meng gunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Mema hami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata pan ggilan dengan tepat bagi keluarga bukan kalangan keluarga asas dalam situasi tid ak formal secara bertatasusila. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digrafda n konsonan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jeni s ayat dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda b aca. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisan beran gkai dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yan g betul dan kemas. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul,intonasi y ang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.1 Memahami dan menggunakan kata nama am hidup manusia dengan b etul mengikut konteks. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 1 PELBAGAI PENGGUNA JALAN RAYA TAJUK 4: BERJALAN DENGAN SELAMAT DI TEMPAT LETAK KERETA 1.7 Pengguna jalan raya 1.7.2 Memahami bahawa semua pengguna jalan raya ialah pejalan kaki pada suatu ma sa dalam setiap perjalanan, dan kemahiran sebagai pejalan kaki adalah penting.

MINGGU / TARIKH MINGGU 8 27 FEBRUARI-2 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Makana n Bersih dan Berkhasiat Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -Pend.Kesihatan,P.Mor al,DST Nilai Murni: Kebersihan,sihat,menghargai,teliti,belas kasihan,menolong KB T : KB-mengkonsepsikan -mengenalpasti -menjana idea BCB bacaan intensif KP-verbal linguistik -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan in ovasi -keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuat u perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbag ai sumber dengan sebutan yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan baha n yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa da n ayat dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa ba dan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggun akan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Bertutur tentang sesuatu perkara menggunakan kata ga nti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusil a. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.1 Memb ina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.2 Memb ina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong ,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan a yat dengan sebutan yang betul ,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta me nggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.3 M emahami dan menggunakan kata ganti nama diri ketiga dengan betul mengikut kontek s. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengiku t konteks. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 1 PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakann ya. 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

MINGGU / TARIKH MINGGU 9 5-9 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Menyiha tkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesihat an Nilai murni: Cergas,sihat,kebersihan,rajin KBT : KB -menjana idea -mentafsir BCB bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktivism e-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuat u perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepa t menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memaha mi perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai b ahan untuk member respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahk an maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan saste ra dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan men ulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsure sen i dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan g olongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan a yat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertata susila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tent ang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Berce rita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul men ggunakan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal ya ng mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konso nan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat unt uk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan te pat. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik den gan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibu r untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang meng andungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan ko nsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ay at mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut k onteks. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 2: AMALKAN PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakann ya. 3.1.3 Menghuraikan bagaimana dan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya diaplikasikan kepada: pejalan kaki, penumpang, penunggang basikal, pemandu, penu nggang.

MINGGU / TARIKH MINGGU 10 19-23 MAC Tema :Sihat dan Cergas Tajuk : Bersenam Meny ihatkan Badan Sistem Bahasa: -kata adjektif Ilmu: Pend.Jasmani,P.Moral,Pend.Kesi hatan Nilai murni: Cergas,sihat,kebersihan,rajin KBT : KB -menjana idea -mentafs ir BCB bacaan intensif KP -interpersonal Kontekstual-menghubungkaitkan Kontruktiv isme-menghubungkaitkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuat u perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepa t menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memaha mi perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai b ahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindah kan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sast era dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan me nulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur sen i dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan g olongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan a yat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertata susila. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tent ang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Berce rita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul men ggunakan ayat majmuk. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal ya ng mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digraf dan konso nan bergabung dengan sebutan yang betul. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat unt uk Mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan te pat. 2.5.2 Membaca,memahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik den gan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibu r untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang meng andungi perkataan dua atau lebih suku kata,diftong,vocal bergabung,digraph dan k onsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk a yat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 3: KENAL PASTI PERATURAN JALAN RAYA DI KAWASAN KAMU 5.1.5 Memahami dan menggunakan kata adjektif pancaindera dengan betul mengikut k onteks. 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta meng gunakannya. 3.1.4 Mengenal pasti peraturan jalan raya, undang-undang jalan raya dan lain-lai n prosedur keselamatan yang relevan di persekitaran mereka.

MINGGU / TARIKH MINGGU 11 26-30 MAC Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiranku Mes ra Sistem Bahasa: -kata hubung Ilmu: -P.Moral,DST Nilai murni: Semangat kejirana n,menolong,berbudi bahasa KBT : KB -menjana idea -membuat urutan -mengenalpasti -membuat keputusan KP verbal linguistik -interpersonal Kontruktivismemenghubungka itkan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuat u perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepa t menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memaha mi perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai b ahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan mengg unakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan a yat tunggal dan ayat majmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertata susila. 1.5.1 Bercerita sesuatu perkara dengan tepat,sebutan yang jelas dan into nasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.4.2 Membaca dan mema hami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut uruta n dengan betul. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandungi perkataan dua at au lebih suku kata,diftong,vokal bergabung,digraf dan konsonan bergabung dengan betul. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul be rdasarkan soalan. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasa rkan bahan grafik dengan betul. 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang bet ul,intonasi yang jelas dan diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui l akonan secara didik hibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan bet ul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 2 PERATURAN JALAN RAYA TAJUK 4: PATUHI PERATURAN JALAN RAYA 3.1 Mengetahui tentang peraturan dan undang-undang jalan raya serta menggunakann ya. 3.1.1 Menerangkan mengapa peraturan dan undang-undang jalan raya itu perlu untuk keselamatan semua pengguna jalan raya.

MINGGU / TARIKH MINGGU 12 2-6 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Jiran Sepak at Sistem Bahasa: -kata tanya Ilmu: -P.Moral Nilai murni: Baik hati,bekerjasama, berhati-hati KBT : KB -membuat urutan -mengitlak -membuat keputusan -mengenalpas ti BCB-bacaan intensif -mendengar dengan berkesan EMK: -kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan me mahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang bet ul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersira t daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan me nulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semas a bercerita secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata denga n betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan te pat,sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.2 Me mbaca dan memahami frasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suk u kata, diftong,vockal berganding,digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan y ang betul. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar,sebutan yang jel as dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 2.4.2 Membaca dan memahami maklu mat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan b etul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada ba han multimedia yang sesuai. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majm uk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.1 Menulis imlak perkataan dan fras a yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata ,digraf dan konsonan berga bung dengan tepat. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul,intonasi yan g jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara didik hibur. 5.1.7 Memah ami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan unt uk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan den gan tanda jalan asas. TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 1: KENALI PAPAN T ANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik

MINGGU / TARIKH MINGGU 13 9-13 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Semangat K erjasama Sistem Bahasa: -ayat tunggal Ilmu: -P.Moral,DM Nilai murni: Murah hati, bekerjasama,gotongroyong,semangat kejiranan KBT : KB menjana idea -mengenalpasti -menilai BCB-bacaan luncur -mendengar dengan berkesan KP: Muzik Kontruktivisme:m enerangkan dan menjelaskan EMK: -kreativiti dan inovasi -TMK belajar melalui TMK TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 2: KATEGORI PAPAN TANDA JALAN STANDARD KANDUNGAN 1.2 Mendengar,mengecam,dan menyebut bunyi bahasa,iaitu abjad, suku kata,perkataan,frasa dan ayat yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara be rtatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan,frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersur at dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bah an. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat dengan betul. 3.4 Menulis i mlak dengan tepat. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyany ian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa,ayat tunggal d an ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan makluma t yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusi la. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan dalam ayat tunggal yang mengandungi dua atau tiga suku kata,diftong,vokal berganding,digrafdan konsonan bergabung denga n sebutan yang betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan t epat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan gra fik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tungga l dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak per kataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata,digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas mela lui nyanyian secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunak an pola ayat FN+FN,FN+FK,FN+FA, dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan unt uk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 1.4.8 Membincangkan pe raturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan a sas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 14 16-20 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.Moral,P.Jasmani Nilai m urni: Menghargai,kerjasama,gembira,menolong KBT : KB membuat rumusan -membandingk an dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-m encatat nota -bacaan intensif KP: - verbal linguistik -interpersonal Kontruktivi sme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 3: AMBIL LANGKAH BIJAK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuat u perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan mem ahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang t erdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat d engan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada p elbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan d engan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan p embentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi y ang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusil a. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan m emahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan mult imedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.2 Membaca,mem ahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3 Memba ca,memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada be ntuk grafik serta ayat yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul ,i ntonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan s ecara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,akhiran dan api tan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan unt uk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.6 Mengklasifikasikan tanda jalan mengikut tujuan utamanya. 1.4.8 Membincangkan pe raturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan dengan tanda jalan a sas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 15 23 27 APRIL Tema :Semangat Perpaduan Tajuk : Sambutan Hari Kanak-kanak Sistem Bahasa: -imbuhan awalan Ilmu: -P.Moral,P.Jasmani Nilai m urni: Menghargai,kerjasama,gembira,menolong KBT : KB membuat rumusan -membandingk an dan mebezakan -menganalisis -mengitlak -mengenal pasti -membuat pilihan BCB-m encatat nota -bacaan intensif KP: - verbal linguistik -interpersonal Kontruktivi sme:menerangkan dan menjelaskan Kontekstual:mengaplikasikan EMK: -keusahawanan kreativiti dan inovasi TEMA PKJR: UNIT 3 PAPAN TANDA, ISYARAT DAN PENANDA JALAN TAJUK 4: JOM, JALAN-JAL AN STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur,berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuat u perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan mem ahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang t erdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan,frasa dan ayat d engan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada p elbagai sumber. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan d engan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan p embentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi y ang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusil a. 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.1 Membaca dan m emahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan mult imedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.5.2 Membaca,mem ahami dan menaakul bahan grafik dan bahan bukan grafik dengan betul. 2.5.3 Memba ca,memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada be ntuk grafik serta ayat yang betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber . 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan sebutan yang betul ,i ntonasi yang jelas,diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan s ecara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan,akhiran dan api tan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.4 Isyarat jalan raya, tanda jalan dan isyarat trafik 1.4.1 Memahami bahawa tanda jalan, penenda jalan dn isyarat trafik digunakan unt uk mengawal lalu lintas dan mesti dipatuhi untuk meningkatkan keselamatan. 1.4.8 Membincangkan peraturan dan tingkah laku pengguna jalan raya yang berkenaan den gan tanda jalan asas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 16 30 APRIL 4 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tan gan Sistem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia S eni Visual NM : menghargai, berusaha, bersyukur, rajin, menolong KBT : KB menjan akan idea, menghubungkaitkan, mengenal pasti, menyusun maklumat BCB mencatat not a KP interpersonal Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Keusahawanan, Kreati viti dan inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menya mpaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat s ecara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersira t daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan me naakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencat at maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Men ulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan baha sa yang santun 4.1 menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da lam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara l isan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 1.6.1 B erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia unt uk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat ke pada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat penting deng an betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yan g betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantuna n berbahasa secara berpandu. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhi ran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 1: BOLEH DILIHAT DAN LEBIH SELAMAT 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan

MINGGU / TARIKH MINGGU 17 7 11 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Kraf Tangan Si stem Bahasa : Imbuhan Akhiran Ilmu : Kajian Tempatan, Pend. Moral, Dunia Seni Vi sual NM : menghargai, berusaha, bersyukur, rajin, menolong KBT : KB menjanakan i dea, menghubungkaitkan, mengenal pasti, menyusun maklumat BCB mencatat nota KP i nterpersonal Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Keusahawanan, Kreativiti d an inovasi STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menya mpaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat s ecara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersira t daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan me naakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencat at maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Men ulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan baha sa yang santun 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai da lam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.3 Mendengar, memahami, dan memberikan respons secara l isan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut urutan dengan bercapah. 1.6.1 B erbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia unt uk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat ke pada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat penting deng an betul daripada pelbagai sumber. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yan g betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantuna n berbahasa secara berpandu. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhi ran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. 4.3.3 Menerangkan bagaimana keadaan cua ca tertentu dan pencahayaan boleh member kesan terhadap keselamatan pejalan kaki dan penunggang basikal. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 2: CUACA DAN WAKTU 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan

MINGGU / TARIKH MINGGU 18 14 18 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Permainan Tra disional Sistem Bahasa : Imbuhan apitan Ilmu : K. Tempatan, Pend. Moral NM : men ghargai, gembira, Kerjasama KBT : KB menghubungkaitkan, menjanakan idea, membuat keputusan BCB mencatat maklumat KP - interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Mem baca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat mem baca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis u ntuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yan g santun 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan b ahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan ka ta yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 1 .6.3 Berbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata y ang sesuai secara bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang me mpunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafi k dan bukan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesua i untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.6.1 Menulis unt uk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.4.1 Melafazkan dan mem ahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secar a didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 1.3.1 Mendefinisikan apa yang dimaksudkan demgam perabot jalan raya. 1.3.2 Menge nal pasti perabot jalan yang berlainan jenis dan bagaimana ia memberi impak atas keselamatan mereka yang berjalan kaki dan berbasikal. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 3: PERABOT JALAN 1.3 Perabot jalan raya 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan antara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat.

MINGGU / TARIKH MINGGU 19 21 25 MEI Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Makanan Tradi sional Sistem Bahasa : Ayat Tanya Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : kesungguhan, meng hargai, seronok, bersopan KBT : KB mentafsir, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea BCB menulis cepat, mengingat, bacaan intensif KP int erpersonal Konstruktivisme mengembangkan idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusa hawanan STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara b ertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 3.4 Men ulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkar a daripada pelbagai sumber. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai ge nre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyi an secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai s ituasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebu tan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.2 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber seca ra bertatasusila. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang je las, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat den gan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca d an memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang s esuai. 3.4.2 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua at au lebih suku kata, digraf dan konsonan bergabung dengan tepat. 3.5.1 Mencatat m aklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.7.1 Menghasilkan penuli san berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.1 Menyebut seni k ata lagu dengan jelas melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan me mbina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan bet ul dalam pelbagai konteks. 2.1.5 Menceritakan faktor yang menghalang penglihatan pemandu di jalan raya dan terhadap pejalan kaki. 4.3.1 Menunjukkan kesedaran kesan saiz badan mereka yang kecil ke atas keselamatan mereka. 4.3.2 Menunjukkan kefahaman ke atas kaitan ant ara berada dalam keadaan selamat dan boleh dilihat. TEMA PKJR: UNIT 4 KEBOLEHLIHATAN DI JALAN RAYA TAJUK 4: KEBOLEHLIHATAN DI ANTARA DUA BUAH KERETA YANG DILETAKKAN 2.1 Jenis dan ciri-ciri kenderaan 4.3 Darjah penglihatan

MINGGU / TARIKH MINGGU 20 11 16 JUN Tema : Seni dan Budaya Tajuk : Warisan Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral, PSK, Sejarah NM : berani, m enghargai, tanggungjawab,bersyukur KBT : KB menaakul, mengenal pasti, menghubung kaitkan, menjanakan idea BCB bacaan intensif KP - interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi TMK- belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara b ertatasusila. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, aya t dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan meng gunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Mem ahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebu tan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber seca ra bertatasusila. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkata an dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbag ai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3. 1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.3. 3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan s oalan. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan menegask an kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan y ang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui penceritaan secara d idik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam p elbagai konteks. 1.1.1 Memahami bahawa jalan raya adalah tempat yang kompleks dan berbahaya. 1.5. 1 Kenal pasti arah datangnya lalu lintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang palin g selamat untuk melintas jalan. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 1: JALAN RAYA ADALAH KOMPLEKS DAN BERBAHAYA 1.1 Jenis-jenis jalan raya 1.5 Aliran lalu lintas arah lalu lintas 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan

MINGGU / TARIKH MINGGU 21 18 22JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Kebun Sekolahku S istem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Pertanian NM : rajin, kerjasama, be rhatihati, bersyukur KBT : KB membuat urutan, mengenal pasti, verbal-linguistik BCB mendengar dengan berkesan, bacaan intensif, mencatat nota Kontekstual - meng hubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Mem baca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan un tuk memberi respons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan s astera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3 .7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.2 Menguja rkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif semasa bercer ita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tungga l dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk men yatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.6.1 Membaca pelbagai bahan krea tif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. 3.4 .1 Menulis imlak perkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih s uku kata, diftong dan vokal berganding dengan tepat. 3.7.2 Menghasilkan penulisa n berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 2: MENGIMBAS LALU LINTAS 7.3 Pemilihan ruang dan pengimbasan 7.3.1 Memahami apa yang dimaksudkan dengan mengimba lalu lintas untuk mengenal p asti risiko dan bahaya.

MINGGU / TARIKH MINGGU 22 25 29 JUN Tema : Petani Moden Tajuk : Dusun Pak Long S istem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Pertanian NM : rajin, kerjasama, be rhatihati, bersyukur, tekun KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti BCB mendeng ar dengan berkesan, bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan EMK : Kreati viti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Mem baca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan un tuk memberi respons dengan betul. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4.1 Menyebut dan mema hami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan be tul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 2.3.1 Membaca kuat ayat peny ata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.1 Me mbaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan d alam bahan multimedia dengan tepat. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimed ia yang sesuai. 3.3.3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ej aan dan tanda baca. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni ka ta lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan m embina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan be tul dalam pelbagai konteks. 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul makl umat mengenai lalu lintas. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 3: MENCARI PETUNJUK 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas.

MINGGU / TARIKH MINGGU 23 2 6 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Ternakan Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Penternakan NM : rajin, membantu, teliti, Bersih KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti, menganalisis, membuat urutan B CB bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan KP - interpersonal EMK : Krea tiviti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Mem baca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan un tuk memberi respons dengan betul. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan 4. 2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif sema sa bercerita secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.2 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan be tul secara lisan terhadap pelbagai soalan bercapah. 1.3.3 Mendengar, memahami, d an memberikan respons secara lisan dan gerak laku berdasarkan pesanan mengikut u rutan dengan bercapah. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan ya ng jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis aya t dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.2 Memb aca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat me ngikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat de ngan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat melalui pen ceritaan secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan p ola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. TEMA PKJR: UNIT 5 MENGIMBAS LALU LINTAS TAJUK 4 : PEMERHATIAN LALU LINTAS 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas. 7.2.6 Menggunakan pelbagai kemahiran dan pancaindera mereka untuk mengumpul makl umat mengenai lalu lintas. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 24 9 13 JULAI Tema : Petani Moden Tajuk : Hasil Laut Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan NM : rajin, membantu, berusaha, Kerjasama KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti, menganalisis, mensintesis, membandingk an dan membezakan BCB mencatat maklumat, bacaan intensif Kontekstual - menghubun gkaitkan KP naturalis, interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebuta n yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang ter surat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2 .6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk min at membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betu l dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.4 Me nulis imlak dengan tepat. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perka ra daripada pelbagai sumber. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membin a ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bert anggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Penggunaan alat penahan 1.4.1 Berbual tentang sesuatu perkara dengan menggunakan ayat tunggal dan ayat m ajmuk yang betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan debutan yang betu l. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi y ang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.2.6 Menulis ayat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.4 Membina dan menulis ayat tungg al dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3.4.2 Menulis imlak pe rkataan dan frasa yang mengandungi perkataan dua atau lebih suku kata, digraf da n konsonan bergabung dengan tepat. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpandu dan m elafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibu r. 5.3.1 Memahami dan membina ayat dasar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+ FA dan FN+FSN dengan betul dalam pelbagai konteks. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggu ngjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpa ng supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.2.6 Menerangkan akibat k epada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 1: T ALI PINGGANG KELEDAR 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 25 16 20 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Hari Jualan sekolahku Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan NM : rajin, kerjasama, jujur, adil, Kebersihan, bersungguhSungguh KBT : KB menjanakan idea, mengenal p asti, menaakul BCB mencatat maklumat, bacaan intensif, bacaan imbasan Kontekstua l - menghubungkaitkan KP verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahaw anan 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan s ebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untuk menyampaikan makl umat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertat asusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai su mber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklu mat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan b ahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, fras a, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara d aripada pelbagai sumber. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang bet ul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunaka n pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan int onasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan makl umat yang tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatas usila. 2.2.2 Membacadan memahamifrasa dalam ayat yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung den gan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai p erkataan dengan betul. 3.2.5 Menulis ayat yang mengandungi perkaatan dua atau le bih suku kata, diftong,vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan ca ra yang betul dan tulisan yang kemas. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan fr asa dengan cara yang betul dan kemas. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan bet ul daripada pelbagai sumber. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat de ngan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.2.2 Memaha mi dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pelbagai konteks. 6.1.1 Menerangkan kepentingan untuk menjadi penumpang yang selamat dan bertanggu ngjawab. 6.2.4 Membincangkan tanggungjawab dari segi undang-undang untuk penumpa ng supaya memakai tali pinggang keledar dengan betul. 6.2.6 Menerangkan akibat k epada penumpang dan objek di dalam kenderaan apabila kenderaan tersebut membelok dselekoh tajam atau melanggar objek. TEMA PKJR: UNIT 6 MENJADI PENUMPANG YANG SELAMAT DAN BERTANGGUNGJAWAB TAJUK 2: M ENJADI PENUMPANG YANG BERTANGGUNGJAWAB 6.1 Tingkah laku yang selamat dan bertanggungjawab seseorang penumpang. 6.2 Peng gunaan alat penahan 10.1 Kesan daripada tingkah laku yang berisiko. 10.1.3 Mengenal pasti tingkah laku pengguna jalan raya yang bertanggungjawab. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 26 23 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Kedai Cenderamata Sistem Baha sa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, DST NM : rajin, menghormati, menghargai, t eliti KBT : KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, menaakul, membandingkan dan me mbezakan BCB mencatat maklumat, bacaan intensif Kontekstual - menghubungkaitkan KP interpersonal EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan TMK belajar melalui TM K 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intona si yang betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuat u perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 4.3 Mengujarkan bahasa yang inda h dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur . 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi yang betul tentang sesu atu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan b erjeda. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3 .6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan percatan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. 4.3.1 Meng ujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tep at melalaui lakonan spontan secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 1: PENGGUNA JA LAN RAYA YANG BERHEMAH 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan seca ra sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penun ggang basikal. 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimba ng rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 27 23 27 JULAI Tema : Mari Berniaga Tajuk : Nasihat Pak Long Sistem Bahas a : kata tanya, kata hubung Ilmu : Pend. Moral, DST NM : gigih, murah hati, meno long, merendah diri KBT : KB menjanakan idea, mengenal pasti, menghubungkaitkan BCB mencatat nota, bacaan luncuran KP verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan ino vasi Keusahawanan 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelba gai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan ba caan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.6 Membaca pelb agai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunak an bahasa yang santun 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan g olongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat tentang sesuatu perkara da ripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis a yat dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.6.1 Me mbaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatk an kelancaran bacaan. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelb agai sumber. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan me negaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pan tun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik h ibur. 5.1.6 Memahami dan menggunakan kata hubung dengan betul mengikut konteks. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. TEMA PKJR: UNIT 7 MENJADI PENGGUNA JALAN RAYA YANG BERHEMAH TAJUK 2: BERHEMAH DI JALAN RAYA 1.6 Laluan kaki dan laluan kongsi untuk pejalan kaki dan penunggang basikal. 1.6.3 Mengenal pasti pengguna jalan raya yang mana mungkin berkongsi laluan seca ra sah atau tidak sah, serta kemungkinan bahayanya kepada pejalan kaki dan penun ggang basikal. 1.6.4 Membandingkan penggunaan yang bertanggungjawab dan bertimba ng rasa di laluan/lorong pejalan kaki dan /atau laluan kongsi dengan kemungkinan berlakunya aktiviti berbahawa dan berisiko. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 28 6 10 OGOS Tema : Mari Berniaga Tajuk : Dunia Perniagaan Sistem Bahasa : kata tanya Ilmu : Pend. Moral, Perdagangan NM : gigih, rajin, peramah, jujur, berhati-hati KBT : KB menyusun maklumat, mengenal pasti, membandingkan dan membe zakan BCB bacaan intensif Konstruktivisme mengembangkan idea, menghubungkaitkan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK 1.6 Berbicara untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelba gai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam p elbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat denga n betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelba gai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara deng an menggunakan bahasa yang santun 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan mengguna kan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelb agai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memah ami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2 .5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan makluma t kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelba gai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3 .3 Membina dan menulis jawapan dalam bentuk ayat mudah dengan betul berdasarkan soalan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3 .6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi , frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan brevaza secara berpandu. 4.3.2 Men gujarkan dialog dengan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yang sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.7 Memahami d an menggunakan kata tanya dengan betul mengikut konteks. 4.2.1 Menerangkan kenapa berjalan menghadap lalu lintas adalah lebih selamat dar ipada berjalan mengikut arah yang sama dengan kenderaan. 7.1.1 Memahami bahawa j alan raya adalah tempat yang berbahaya, melintas jalan raya adalah kompleks dan orang dewasa boleh membantu kanak-kanak untuk melintas dengan selamat. 7.1.2 Men genal pasti dan menerangkan bahagian-bahagian persekitaran jalan raya yang dapat meningkatkan keselamatan sewaktu melintas. 7.1.3 Mengenal pasti tempat yang pal ing selamat untuk melintas jalan. 7.1.5 Membincangkan kelebihan dan keburukan da ri aspek keselamatan jika menggunakan atau tidak menggunakan tempat melintas yan g ditentukan. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 1 MELINTAS DENGAN SELAMAT 4.2 Arah yang paling selamat untuk pejalan kaki 7.1 Memilih tempat yang selamat untuk melintas MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU 29 13 17 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gemilang Sistem Bah asa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : semangat patriotik, bersyukur, mengenang jasa KBT : KB menyusun maklumat, mengenal pasti, menaakul, menjanakan idea, mengitlak BCB mencatat maklumat, Kontekstual - menghubungkaitkan KP Muzik , verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebu tan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, fras a dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.5 Membaca dan m enaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Memba ca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat memba ca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.7 Menghasilka n penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5.2 Memahami dan men ggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri ketiga de ngan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila. 1.5.1 Bercerita tent ang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul men ggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai b ahan bacaan dengan debutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan memahami bahan grafik y ang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan memahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan kosa kata. 3.3.1 Membin a dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul dan kemas. 3.7.1 Mengha silkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.2 Me mahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, a khiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. 7.2.1 Memahami bahawa melintas jalan adalah lebih selamat apabila langkah terten tu diambil untuk menyempurnakan tugas tersebut. 7.2.2 Mengetahui lima langkah un tuk menyempurnakan tugas melintas jalan dengan selamat. 7.2.3 Menggambarkan pros edur melintas dengan selamat dan menerangkan setiap langkah. 7.2.4 Menunjukkan p engetahuan dan kemahiran lima langkah melintas dengan selamat dalam situasi yang dikawal dan diselia. TEMA PKJR: UNIT 8 MELINTAS DENGAN SELAMAT TAJUK 2: LANGKAH CERMAT JIWA SELAMAT 7.2 Prosedur yang selamat untuk melintas

MINGGU / TARIKH MINGGU 30 27 31 OGOS Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Jalur Gem ilang Sistem Bahasa : imbuhan awalan Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : semangat patri otik, bersyukur, mengenang jasa KBT : KB menyusun maklumat, mengenal pasti, mena akul, menjanakan idea, mengitlak BCB mencatat maklumat, Kontekstual - menghubung kaitkan KP Muzik, verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar mel alui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesua tu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tep at menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.2 Membaca dan memah ami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul . 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbag ai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan bet ul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.1 Me nyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 5 .2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara menggunakan kata gan ti nama diri ketiga dengan betul dalam situasi tidak formal secara bertatasusila . 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebutan yang jelas dan i ntonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majm uk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.5.1 Membaca dan m emahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 2.5.2 Membaca, memah ami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.6.2 Membaca dan m emahami pelbagai bahan bacaan berbentuk didik hibur untuk menambahkan ilmu dan k osa kata. 3.3.1 Membina dan menulis perkataan dan frasa dengan cara yang betul d an kemas. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1.2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lag u melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggun akan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 31 3 7 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Bahasa Kita Sistem Bahasa : kata ganda penuh Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : bersopan san tun, berani bersyukur, mencintai KBT : KB mengenal pasti BCB bacaan intensif Kon tekstual menghubungkaitkan, mengaplikasikan EMK : Kreativiti dan inovasi TMK bel ajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan permintaan tentang sesua tu perkara daripada pelbagai sumber dalam situasi formal dan tidak formal secara bertatasusila. 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelb agai sumber dengan sebutan yang betul. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan de ngan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memaham i maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi resp ons dengan betul. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesu ai bagi memupuk minat membaca. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang i ndah secara didik hibur. 5.2 Memahami dan menggunakan pembentukan kata yang sesu ai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.4.4 Bertutur dan menyatakan permintaan dengan intonasi y ang betul tentang sesuatu perkara dalam situasi tidak formal secara bertatasusil a. 2.2.3 Membaca dan memahami ayat majmuk daripada pelbagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul. 2.3.1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang betul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai. 2.6.1 Membaca pelb agai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelanca ran bacaan. 3.2.7 Menulis secara mekanis abjad dan perkataan dalam bentuk tulisa n berangkai dengan betul. 3.8.2 Mengedit dan memurnikan perkataan dalam ayat dar ipada aspek ejaan dan tanda baca. 4.4.2 Membina pantun empat kerat secara berpan du dan melafazkannya dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara di dik hibur. 5.2.2 Memahami dan menggunakan kata ganda penuh dengan betul dalam pe lbagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 32 10 14 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Nega ra Kita Sistem Bahasa : ayat majmuk Ilmu : Pend. Moral, PSK NM : menghargai, pat uh bersyukur, semangat patriotik, hormat KBT : KB menganalisis, mengenal pasti, menjanakan idea BCB perbincangan Kontekstual - mengaplikasikan KP verbal-linguis tik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara b ertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yan g diberi dengan betul dan kemas. 3.3 Membina dan menulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan bet ul. 4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreati f melalui lakonan secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan betul mengikut konteks. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan te pat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.2 B erbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai su mber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul mengikut tanda baca. 3.2.6 Menulis a yat majmuk dengan betul dan kemas. 3.3.2 Membina dan menulis ayat yang mengandun gi perkataan dua atau lebih suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan kon sonan bergabung dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.3.2 Mengujarkan dialog den gan sebutan yang betul, intonasi yang jelas, diksi yang tepat dan mimik muka yan g sesuai melalui lakonan secara didik hibur. 5.1.4 Memahami dan menggunakan kata kerja tunggal dengan betul mengikut konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 33 17 21 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lamb ang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT NM : menghar gai, patuh hormat, mengenang jasa KBT : KB menghubungkaitkan, menganalisis, menj anakan idea BCB bacaan intensif, perbincangan Kontekstual - menghubungkaitkan KP verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untu k menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang ses uatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pel bagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bah an untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahka n maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan , frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang s esuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul meng gunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan te pat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.3 B erbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripa da pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang se suai secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang se suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul me ngikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca, me mahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina da n menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. 5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menul is untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berb ahasa secara berpandu. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membin a ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 34 24 28 SEPTEMBER Tema : Saya Anak Malaysia Tajuk : Lamb ang Negara Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK, KT NM : menghar gai, patuh hormat, mengenang jasa KBT : KB menghubungkaitkan, menganalisis, menj anakan idea BCB bacaan intensif, perbincangan Kontekstual - menghubungkaitkan KP verbal-linguistik EMK : Kreativiti dan inovasi TMK belajar melalui TMK STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untu k menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang ses uatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pel bagai bahan bacaan dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 2. 4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bah an untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahka n maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan menulis perkataan , frasa, ayat dengan betul. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu per kara daripada pelbagai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang s esuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.8 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul meng gunakan bahasa yang indah secara didik hibur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara yang didengar dengan te pat, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.3 B erbicara untuk menyampaikan maklumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripa da pelbagai sumber dengan menggunakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang se suai secara bertatasusila. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang se suatu perkara daripada pelbagai sumber secara bertatasusila. 2.3.2 Membaca kuat pelbagai jenis ayat dengan lancar, sebutan yang jelas dan intonasi yang betul me ngikut tanda baca. 2.4.1 Membaca dan memahami maklumat untuk mengenal pasti idea utama dan idea sampingan dalam bahan multimedia dengan tepat. 2.5.2 Membaca, me mahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 3.3.4 Membina da n menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik dengan betul. 3. 5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3.6.2 Menul is untuk menyampaikan maklumat berbentuk puisi dengan menegaskan kesantunan berb ahasa secara berpandu. 3.8.1 Mengedit perkataan dalam ayat daripada aspek ejaan dan tanda baca. 4.4.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan yang betul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.2 Memahami dan membin a ayat penyata dengan menggunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 35 1 5 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Kelab Reka Cipta Sistem Bahasa : ayat penyata Ilmu : Pend. Moral, PSK, KH NM : menghargai, patuh hormat, mengenang jasa KBT : KB menghubungkaitkan, menganalisis, menjanakan ide a BCB bacaan intensif, mencatat nota KP interpersonal EMK : Kreativiti dan inova si TMK belajar melalui TMK Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.3 Mendengar, memahami dan memberi respons terhadap sesuatu arahan, soalan dan pesanan yang didengar dengan betul. 1.6 Berbicara untuk menya mpaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat s ecara bertatasusila. 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan bacaan dengan lancar, sebut an yang jelas dan intonasi yang betul. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang te rsurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbag ai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara denga n menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbag ai genre dengan betul. 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui n yanyian secara didik hibur. 5.1 Memahami dan menggunakan golongan kata dengan be tul mengikut konteks. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai si tuasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.3.1 Mendengar, memahami, dan menyebut frasa, ayat tungga l dan ayat majmuk dengan betul dan tepat. 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan mak lumat dengan tepat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan mengg unakan ayat yang mengandungi rangkai kata yang sesuai secara bertatasusila. 2.3. 1 Membaca kuat ayat penyata dengan lancar, sebutan yang jelas, intonasi yang bet ul dan berjeda. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat d aripada bahan multimedia yang sesuai. 2.5.3 Membaca, memahami dan menaakul bahan bukan grafik untuk memindahkan maklumat kepada bentuk grafik serta ayat dengan betul. 3.5.2 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. 3. 6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Me nghasilkan penulisan berbentuk naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.1. 2 Memahami dan menyatakan maksud perkataan dalam seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur. 5.1.7 Memahami dan menggunakan kata tanya de ngan betul mengikut konteks. 5.3.2 Memahami dan membina ayat penyata dengan meng gunakan tanda baca yang betul dalam pelbagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 36 8 12 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, DSV NM : kerjasama, berani, tekun, Sabar KBT : KB menghubungkaitkan, menyusun mengikut urutan, meny atakan rasional, menjanakan idea BCB bacaan intensif, perbincangan Kontekstual menghubungkaitkan KP verbal-linguistik KMD meramal Konstruktivisme mengembangka n idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara b ertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat darip ada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan m enulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklu mat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilk an penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hib ur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebu tan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber seca ra bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memaha mi maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5 .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.3. 4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik deng an betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan meneg askan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbent uk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan ber bentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.2 Memb ina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang bet ul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat d asar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pel bagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 37 15 19 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Sains dan Reka Cipta Sistem Bahasa : pola ayat Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, DSV NM : kerjasama , berani, tekun, Sabar KBT : KB menghubungkaitkan, menyusun mengikut urutan, men yatakan rasional, menjanakan idea BCB bacaan intensif, perbincangan Kontekstual - menghubungkaitkan KP verbal-linguistik KMD meramal Konstruktivisme mengembangk an idea EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.7 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara b ertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat darip ada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 3.3 Membina dan m enulis perkataan, frasa, ayat dengan betul. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklu mat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilk an penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan betul. 4.4 Melafaz dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hib ur. 5.3 Memahami dan membina ayat yang betul dalam pelbagai situasi. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebu tan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.7.1 Berbincang dan mengemukakan pendapat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber seca ra bertatasusila. 2.4.2 Membaca dan memahami maklumat daripada bahan multimedia untuk menyatakan maklumat mengikut urutan dengan betul. 2.4.3 Membaca dan memaha mi maklumat yang tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5 .1 Membaca dan memahami bahan grafik yang mempunyai perkataan dengan betul. 3.3. 4 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan bahan grafik deng an betul. 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan maklumat berbentuk diksi dengan meneg askan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3.7.1 Menghasilkan penulisan berbent uk naratif secara separa terkawal dengan betul. 3.7.2 Menghasilkan penulisan ber bentuk naratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. 4.4.2 Memb ina pantun empat kerat secara berpandu dan melafazkannya dengan sebutan yang bet ul dan intonasi yang jelas secara didik hibur. 5.3.1 Memahami dan membina ayat d asar menggunakan pola ayat FN+FN, FN+FK, FN+FA dan FN+FSN dengan betul dalam pel bagai konteks.

MINGGU / TARIKH MINGGU 38 22 26 OKTOBER Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan R eka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, NM : kerja sama, berani, gigih, Sabar KBT : KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, membandin gkan dan membezakan, menjanakan idea BCB bacaan intensif, Kontekstual - menghubu ngkaitkan KP verbal-linguistik Konstruktivisme menerangkan dan menjelaskan EMK : Kreativiti dan inovasi Keusahawanan STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. 1.6 Berbicara untu k menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat secara bertatasusila. 2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. 2.5 Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. 3.5 Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelb agai sumber. 3.6 Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara den gan menggunakan bahasa yang santun 3.7 Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelb agai genre dengan betul. 4.2 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahas a badan dengan kreatif semasa bercerita secara didik hibur. 5.2 Memahami dan men ggunakan pembentukan kata yang sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat, sebu tan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. 1.6.2 Berbicara untuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber deng an tepat dan jelas secara bertatasusila. 2.4.3 Membaca dan memahami maklumat yan g tersurat dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai 2.5.2 Membaca, mem ahami dan menaakul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. 2.6.1 Membaca pel bagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelanc aran bacaan. 3.5.1 Mencatat maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumb er. 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan menegaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. 3. 7.2 Menghasilkan penulisan berbentuk naratif dan bukan naratif secara separa ter kawal dengan betul. 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan sebutan yang betul, intonasi y ang jelas dan diksi yang tepat serta menggunakan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. 5.2.1 Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, a khiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai konteks. MINGGU / TARIKH STANDARD KANDUNGAN 1.5 Bercerita dan menceritakan sesuatu perkara semula STANDARD PEMBELAJARAN 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara dengan tepat,

MINGGU 39 29 OKTOBER 2 NOVEMBER 1.6 Tema : Reka Cipta Tajuk : Pertandingan Reka Cipta Sistem Bahasa : imbuhan apitan Ilmu : Pend. Moral, DST, KH, NM : kerjasama , berani, gigih, Sabar KBT : KB menghubungkaitkan, mengenal pasti, membandingkan dan membezakan, menjanakan idea BCB bacaan intensif, Kontekstual - menghubungka itkan KP verbal-linguistik Konstruktivisme menerangkan dan menjelaskan EMK : Kre ativiti dan inovasi Keusahawanan 2.4 2.5 2.6 3.5 3.6 3.7 4.2 5.2 dengan tepat menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul. Berbicara u ntuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber deng an tepat secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dan t ersirat daripada pelbagai bahan untuk memberi respons dengan betul. Membaca dan menaakul untuk memindahkan maklumat yang terdapat dalam pelbagai bahan. Membaca pelbagai bahan sastera dan bukan sastera yang sesuai bagi memupuk minat membaca. Mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampaikan maklumat tentang sesuatu perkara dengan menggunakan b ahasa yang santun Menghasilkan penulisan kreatif dalam pelbagai genre dengan bet ul. Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif se masa bercerita secara didik hibur. Memahami dan menggunakan pembentukan kata yan g sesuai dalam pelbagai situasi dengan betul. 1.6.2 2.4.3 2.5.2 2.6.1 3.5.1 3.6.1 3.7.2 4.2.2 5.2.1 sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat majmuk. Berbicara un tuk mendapatkan maklumat tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber dengan tepat dan jelas secara bertatasusila. Membaca dan memahami maklumat yang tersur at dengan tepat daripada bahan multimedia yang sesuai Membaca, memahami dan mena akul bahan grafik dan bukan grafik dengan betul. Membaca pelbagai bahan kreatif yang sesuai untuk menambah kosa kata dan meningkatkan kelancaran bacaan. Mencata t maklumat penting dengan betul daripada pelbagai sumber. Menulis untuk menyampa ikan maklumat yang betul menggunakan perkataan, diksi, frasa dan ayat dengan men egaskan kesantunan berbahasa secara berpandu. Menghasilkan penulisan berbentuk n aratif dan bukan naratif secara separa terkawal dengan betul. Mengujarkan ayat d engan sebutan yang betul, intonasi yang jelas dan diksi yang tepat serta menggun akan mimik muka yang sesuai melalui penceritaan secara didik hibur. Memahami dan menggunakan imbuhan awalan, akhiran dan apitan dengan betul dalam pelbagai kont eks. MINGGU / TARIKH MINGGU 40 5 - 9 NOVEMBER STANDARD KANDUNGAN PEMULANGAN DAN PEMINJAMAN BUKU TEKS PENGAGIHAN KELAS STANDARD PEMBELAJARAN