Anda di halaman 1dari 27

Ekosistem adalah suatu unit ekologi yang di dalamnya terdapat hubungan antara struktur dan fungsi.

Struktur yang dimaksudkan dalam definisi ekosistem tersebut adalah berhubungan dengan keanekaragaman spesies (species diversity). Ekosistem yang mempunyai struktur yang kompleks, memiliki keanekaragaman spesies yang tinggi.

D e f i n i s i e o s i s t e m

Ekosistem atau sistem ekologi adalah merupakan pertukaran bahan$bahan antara bagian$bagian yang hidup dan yang tak hidup di dalam suatu sistem. Ekosistem dicirikan dengan berlangsungnya pertukaran materi dan transformasi energi yang sepenuhnya berlangsung diantara berbagai komponen dalam sistem itu sendiri atau dengan sistem lain di luarnya.

). Ekosistem adalah tatanan dari satuan unsur$ unsur lingkungan hidup dan kehidupan (biotik maupun abiotik) secara utuh dan menyeluruh, yang saling mempengaruhi dan saling tergantung satu dengan yang lainnya. Ekosistem mengandung keanekaragaman 'enis dalam suatu komunitas dengan lingkungannya yang berfungsi sebagai suatu satuan interaksi kehidupan dalam alam ((ephut, !""#).

Ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara kompleks di dalamnya terdapat habitat, tumbuhan, dan binatang yang dipertimbangkan sebagai unit kesatuan secara utuh, sehingga semuanya akan men'adi bagian mata rantai siklus materi dan aliran energi ()oodbury, !"*+ dalam Setiadi, !",&).

Ekosistem, yaitu unit fungsional dasar dalam ekologi yang di dalamnya tercakup organisme dan lingkungannya (lingkungan biotik dan abiotik) dan di antara keduanya saling memengaruhi (%dum, !""&). Ekosistem dikatakan sebagai suatu unit fungsional dasar dalam ekologi karena merupakan satuan terkecil yang memiliki komponen secara lengkap, memiliki relung ekologi secara lengkap, serta terdapat proses ekologi secara lengkap, sehingga di dalam unit ini siklus materi dan arus energi ter'adi sesuai dengan kondisi ekosistemnya.

Ekosistem, yaitu tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling memengaruhi (UU Lingkungan Hidup ahun !""#). Unsur$unsur lingkungan hidup baik unsur biotik maupun abiotik, baik makhluk hidup maupun benda mati, semuanya tersusun sebagai satu kesatuan dalam ekosistem yang masing$masing tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, melainkan saling berhubungan, saling mempengaruhi, saling berinteraksi, sehingga tidak dapat dipisah$pisahkan.

Ekosistem (anau- Habitat sebagai mahluk hidup air ta.ar dan sebagai sumber makanan

ekositem Laut- Habitat, bahan makanan, perhiasan, alat rumah tangga, ob'ek .isata, dan penelitian

Ekosistem /urun- Habitat, tambang uranium, penyimpanan minyak bumi, dan bahan bangunan.

Fungsi ekosistem
Ekosistem Tundra dan Padang Rumput: Habitat dan rumputnya di manfaatkan oleh penternak.

Ekosistem Hutan: Habitat, mencegah hakisan, penyimpanan air, tempat penelitian dan mata pencarian.

0ayr (!"+1) species adalah kelompok populasi alam yang benar$benar atau memiliki potensi untuk melakukan perka.inan dan terisolasi secara reproduktif dari kelompok lain

Morpho
Genetic Agamospecies Biological Cohesion Cladistic Composite Ecological E!ol"tionary Significant #nit

GSC ASC BSC CSC

K !"EP "PE"#E"

finition
Hennigian Internodal Non-dimensional Phenetic Phylogenetic Polythetic ecognition eprod"cti!e Competition

GCD
HSC ISC NDSC PhSC PSC PtSC SC CC

ClSC CpSC EcSC ES#

E!ol"tionary

ESC

S"ccessional

SSC

Genealogical Concordance GCC

$a%onomic K !"EP Tiap species "PE"#E" bersifat konstan

$SC

"pesies terdiri atas indi$idu%indi$idu yang mirip yang memiliki karakter inti yang sama Tiap%tiap species terpisah antara satu dengan yang lainnya oleh diskontinuitas yang ta&am

sepa&ang 'aktu Kemungkinan $ariasi dalam satu species sangat terbatas

(erbeda dan monotipe Tidak mengalami mutasi dan terbentuk seperti adanya )elakukan perka'inan sesungguhnya

biodi$ersiti
Biodi!ersiti adalah istilah yang dig"na&an "nt"& menerang&an 'ilangan spesies( 'erapa 'anya& !ariasi geneti& ata" 'ilangan )enis &om"niti yang terdapat di ses"at" e&osistem

kompleksiti
+omple&siti ses"at" e&osistem 'ergant"ng &epada 'iodi!ersiti ses"at" e&osistem

Kestabilan ekosistem
ses"at" sistem "nt"& &em'ali &epada &eadaan asal selepas digangg"( le'ih cepat ia &em'ali &epada &eadaan asal le'ih sta'il ses"at" e&osistem it"*

H"tan h")an tropi&a adalah )enis h"tan yang paling l"as di Malaysia( iait" melip"ti &ira-&ira ,-. daripada &a/asan di Semenan)"ng Malaysia( dan &ira-&ira 01 . di Sa'ah dan Sara/a&* H"tan ini 'iasanya terdapat di &a/asan yang tingginya tida& mele'ihi 2--- meter*

Per&hidmatan e&osistem adalah proses-proses dimana perse&itaran menyedia&an s"m'er-s"m'er seperti air 'ersih( 'ala&( ha'itat "nt"& peri&anan( pende'"ngaan Ancaman e&osistem3 2* Pengaliran rac"n perosa&( 'a)a dan 'ahan '"angan hai/an* 4* Pencemaran tanah( air dan "dara* 5* Memper&enal&an spesies non nati!e 6*Penang&apan i&an yang 'erle'ihan 1* Ha&isan tanah t"m'"han asli dan pertanian* Kitaran biokimia

PERKHIDMATAN EKOSISTEM
Kitaran air Kesan ekosisitem i* Menyederhana&an c"aca yang &eterlal"an* ii*Mengitar dan menggera&&an n"trient iii* Menyahto&si& dan meng"rai&an 'ahan '"angan* i!* Menye'ar&an 'i)i 'enih

Kitaran air menghuraikan kewujudan dan pergerakan air di permukaan bumi, di dalam bumi dan di atmosfera atas bumi. Air bumi sentiasa dalam pergerakan dan sentiasa berubah bentuk, dari cecair ke wap ke ais dan kembali semula. Kitaran air telah bertindak berbilion-bilion tahun dan semua hidupan di bumi bergantung kepadanya; Bumi akan menjadi sebuah tempat tanpa hidupan jika tiadanya

Kitar nutrien

Nutrien ialah segala unsur yang diperlukan untuk proses fotosintesis iaitu terdiri daripada air, zat galian, gas-gas oksigen , karbon dioksida, nitrogen dan hidrogen. Nutrien-nutrien ini akan beredar melalui ekosistem sepertimana tenaga matahari.
Nutrien-nutrien ini diperlukan dengan banyak. Lain-lain nurien termasuklah fosforus, kalsium dan ferum Nutrien ini merupakan bahan asas untuk membolehkan tumbuhan membuat makanan seperti lemak, karbohidrat dan protin.

Nutrien ini pula akan kembali semula kepada tanah apabila organisma ini mati dan terurai. Kitar nutrien ini berlaku melaui atmosfera , hidrosfera litosfera dan akhirnya biosfera. Nutrien yang kembali ke tanah akan digunakan semula danoksigen, berterusan tidak *ontoh kitar nutrien ialah kitar kitarselagi karbon kitar adanya nitrogengangguan. ,kitar hidrologi Contoh kitar oksigen, kitar carbon, kitar hidrogen, kitar hidrologi dll

)anaman seperti )ongkat +li, Kacip *atimah, ubi &aga, serai ,angi dan %isai Kucing boleh di&adikan sebagai sumber perubatan $ebagai contoh, alternatif. penyelidikan berkaitan hutan simpan yang Perubatan herba boleh mengubati penyakit di&alankan di Pahang. Penyelidikan yang tertentu. misai di&alankan terhadap $ebagai contoh, daun Penyelidikan %enyerap karbon dioksida dan kucing dapat biodi'ersiti men&amin %embekalkan dan membebaskan oksigen melalui menyembuhkan penyakit kelestarian alam. proses fotosintesis. tekanan darah makanan Pembangunan $ebagai penstabil $elain itu, ka&ian terhadap $ebagai %engekalkan %enstabilkan kitaran hidrologi. tinggi dansumber akar pokok bioder'isiti &uga akan ( !"#. Kepentingan perubatan cuaca. habitat %emberikan keseimbangan suhu. baka,ali pula dapat men&adi disiplin penting di %engurangkan kesan rumah hi&au biodi$ersiti mengubati penyakit diabetis (nstitusi Penga&ian )inggi.

Pemuliharaan biodi'ersiti memberi &aminan pengekalan sumber semula&adi. *lora dan fauna akan )empat membekalkan perlindungan sumber makanan. hidupan liar. )empat pembiakan antaian makanan semula&adi. akan terpelihara

E!ol"si 'erarti per"'ahan pada ma&hl"& hid"p 'erdasar&an /a&t"( yang meng"'ah ma&hl"& hid"p di '"mi dari 'ent"& se'el"mnya men)adi 'ent"& yang ada se&arang ini*

Ma&roe!ol"si menye'a'&an per"'ahan 'iologis secara dramatis dan hal ini dim"lai dengan m"nc"lnya spesies 'ar"

Faktor%faktor yang mempengaruhi e$olusi adalah: seleksi alam, mutasi dan peran isolasi dalam pembentukan spesies baru. +da per&uangan untuk hidup iaitu antara indi$idu% indi$idu dalam suatu spesies untuk mendapatkan makanan, air, cahaya atau faktor%faktor lain yang penting dalam lingkungan itu

"pesies baru muncul

7i&a ada d"a !arieti dari s"at" spesies mendiami d"a ha'itat yang sangat 'er'e8a tanpa dapat mela&"&an per&a/inan antara &ed"anya( dan selan)"tnya mengalami per"'ahan morfologi( anatomi( dan ting&ah la&"( ma&a a&hirnya dapat mem'ent"& sat" spesies 'ar"*

9lora mem'a/a ma&s"d &esel"r"han t"m'"h-t"m'"han yang terdapat di ses"at" daerah ata" pada ses"at" Pem'a&aran h"tan masa* Pencemaran

9a&tor-fa&tor yang meny"m'ang &epada +ep"p"san dita&rif&an &ep"p"san flora dan +pakah se'agai ha'is sem"a se&ali( fa"na hilang kepupusa lenyap( 'inasa sem"anya( p"nah* n,

9a"na 'erma&s"d sel"r"h 'inatang yang hid"p di ses"at" +eperl"an 'arangan daerah tertent" Pem'"r" haram Perubahan suhu dunia 'erasas&an hai/an

+em"snahan dan per"'ahan ha'itat

Pem"liharaan Pem"liharaan e%-sit" e%-sit" p"la p"la mer"pa&an pem"liharaan mer"pa&an pem"liharaan terhadap terhadap organisma organisma ata" ata" spesies spesies t"m'"han t"m'"han yang yang diam'il diam'il dari dari lapangan lapangan ata" ata" daripada daripada ha'itat ha'itat asalnya* asalnya*

memelihara s"m'er "trategi pemuliharaan "trategi pemuliharaan germplasma yang &angka pan&ang dan &angka pan&ang dan sema&in terancam terbaik terbaik

Pem"liharaan simpanan germplasma e%-sit" "nt"& r")"&an dan kepentinga


&eg"naan di masa a&an datang

Sampel Sampel ata" ata" spesies spesies t"m'"han t"m'"han yang yang diam'il diam'il ini ini '"&an '"&an saha)a saha)a terhad terhad &epada &epada sesetengah sesetengah 'ahagian 'ahagian t"m'"han t"m'"han it"( it"( malah ia merang&"mi malah ia merang&"mi 'i)i 'i)i 'enih( 'enih( de'"nga( de'"nga( 'ahagian 'ahagian !egetati!e !egetati!e seperti seperti propag"l( propag"l( menyedia&an sel 'ahan &"lt"r* "nt"& sel dan dan tis" tis" &"lt"r* penyelidi&an 'iologi secara 'erter"san

Pem"liharaan in sit"

)empamerkan +rboretum fokus kepada spesies marin &enis tanaman atau yang menarik dan sesuatu )en&alankan program Pendidikan famili tumbuhan saha&a luar biasa pendidikan dan kesedaran pemuliharaan Peranan spesies marin a/uaria

Pemulihara an e-%situ

)embangunkan Taman botani %Pusat ru&ukan bank germplasma Pusat perlindungan dan Taman )emantapkan program pendidikan, penyelidikan,perhiasan pemuliharaan biodi$ersititumbuh%tumbuhan botani0arboretum serta rekreasi terancam "eed bank Peranan .oopembiakbakaan

85)2+H "EPE"#E" 6+2+) #!6EK" #ndeks )E!H#R#* K )5!#T# margalef9:; K9:;>?= <1=

#!6EK" KEK+4++ "#)P" !@" ! "PE"#E"

PE! 35K T P#K 1. 5R+ KEPE2(+3+#+! ! 6#7E R"#T#

#!6EK" "H+!! !

KER+T++! "PE"#E"

Kerataan spesies menun&ukkan banyaknya spesies yang tersebar antara banyak spesies dalam sesuatu komuniti

"#E"

"pesies nadir
fa&tor meny"m'ang &epada terancamnya hai/an antaranya ialah pem"snahan ha'itat( penero&aan h"tan( pene'angan Masalah pop"lasi &ecil:spesies nadir; po&o& dan a&ti!iti pem'a&aran "nt"& Spesies yang memp"nyai 'ilangan &ecil( mem'eri lal"an &epada tanah ladang Hai/an spesies nadir sama ada 'el"m s"a&a ata" m"dah p"p"s( tetapi menye'a'&an ha'itat m"snah dan memp"nyai pop"lasi di &a/asan &em"ng&inan ada spesies menghadapi 'ahaya &ep"p"san. geografi yang sempit ata" 'erta'"ran )a"h-)a"h di sel"r"h &a/asan yang l"as

Kepelbagaian genetik ialah kepelbagaian dalam spesies yang diukur mengikut variasi dalam gen setiap tanaman, haiwan dan 6i )alaysia usaha perlin% dungan dan pembiakbakaan giat mikroorganisma. di&alankan bagi memastikan spe% sies hai'an terpelihara.

/enetik merupakan bidang sains yang mengka&i fenomena pe'arisan dan $ariasi dalam kesemua makhluk hidup, samada manusia mahupun bakteria

Topik :A Kepelbagaian genetik ::

)engukur kepelbagaian genetik*ontoh: helang harpy,


DNA

eletroforesis delima, jentik-jentik, isoen8im sentul serta mata kucing

A"sti& e&ologi adalah ane&a '"nyi se'agai se'"ah <m"si&=*dan 'agaimana &ita mengolah dan mempersepsi&annya

Topik :?% +kustik ekology

B6efinisi penderiaan &auh lain lebih umum, iaitu suatu sains yang mendapatkan maklumat mengenai sesuatu ob&ek, ka'asan atau fenomena melalui analisis data yang diperolehi daripada peralatan yang tidak menyentuh ob&ek yang dika&i ituC )engumpul data menggunakan kaedah remote

)enyelesaikan masalah menggunakan teknik molicular

Biologi molekular adalah studi biologi pada tingkat molekul. Lapangan tumpang tindih dengan daerah lain biologi dan kimia, terutama genetika dan biokimia. Biologi molekular terutama kekhawatiran sendiri dengan memahami interaksi antara berbagai sistem sel, termasuk interaksi antara !A, "!A dan biosintesis protein serta belajar bagaimana interaksi tersebut diatur.

Pengg"naan &aedah Penderiaan 7a"h : emote Sensing ata" se'agai alat mempercepat proses menyiap&an pel'agai )enis data

*arrying capacity

Carrying Capacity atau "aya dukung lingkungan mengandung pengertian kemampuan suatu tempat dalam menyokong kehidupan makhluk hidup secara optimum dalam ,aktu yang pan&ang. "aya dukung lingkungan dapat pula diertikan kemampuan lingkungan memberikan kehidupan organisma secara se&ahtera dan lestari bagi penduduk yang mendiami suatu ka,asan.

"aya dukung dapat dibezakan berdasarkan beberapa peringkat

6aya dukung maksimum

6aya dukung subsistem

6aya dukung optimum

6aya dukung suboptimum

Pemuliharaan dan masyarakat manusia


)aksud dari segi bahasa sustainability bertahan, menanggung atau berlan&utan

)e'u&udkan rangkaian ka'asan perlindungan untuk pemeliharaan kepelbagaian hayat dengan penubuhan taman%taman negara, suaka dan re.ab hidupan liar

Topik :<% Pemuliharaan dan Kehilangan biodiversiti dan kemerosotan sustainability persekitaran akibat daripada
pembangunan yang pesat dan tidak dikawal akan menghasilkan kesan yang (iodi$ersiti negatif kepada negara dan masyarakat. dan Keseimbangan perlu wujud di antara sustainability pembangunan dan pemuliharaan biodiversiti.

Konsep sustainability% lestari, mapan atau se&ahtera

kualiti alam sekitar yang merosot akan memba'a kepada kemusnahan sumber alam dan akhirnya mengancam kese&ahteraan Pengetahuan manusia mengenai manusia. kepentingan alam sekitarseperti untuk tamak sikap negatif manusia kelan&utan hidup dandan kesedaran haloba, DegoismeD DmaterialismeD memulihara alam sekitar di kalangan merupakan kelemahan asas masyarakat perlu di&adikan asas dalam manusia ke arah memusnah alam usaha mengimbangi pembangunan sekitar se'enang%'enangnya. dan alam sekitar

Bibliografi http3>///*scri'd*com>doc>2?4--2?@>pop"lation-Gro/th-Carrying-Capacity-and-Aimiting-9actors* http3>>///*a&ademisains*go!*my>do/nload>estidotmy>4--0>9EB4--0>estipg4-*pdf http3>>ms*/i&ipedia*org>/i&i>pem'"r"an http3>>en*/i&ipedia*org>/i&i>Gene*pool http3>en*/i&ipedia*org>/i&i>Genetic-!ariation


///*scribd.com>doc>2?,1-?46>Ekosistem .!df. ri.org>eh/Bindonesian*pdf

///*scribd.com>doc>2,,521,0>BioDi"eRsiTi .gege!lace.blogs!ot.com>4-2->-,>ke!e#ti#ga#-biodi"ersiti .!e#ga$ia#amkertas%&cikg's'e.blogs!ot.com>4--?>22>nota ///*scribd.com>doc>0,@5646>Stpm-Pa4-Ans-S'h .smr!a#$a#g.blogs!ot.com>4--0>-0>***,a***2-kitar-#'trie#*html ///*scribd.com>doc>41544@2,>Aliran-$enaga-Dan-Kitar*** .ms. iki!edia.org>/i&i>S!esies .ms. iki!edia.org>/i&i>Ke!'!'sa# .ma#'sia(i$a'.blogs!ot.com>4--@>-5>t"m'"han-sedang ///*ama)o#.com>KEPE*BA+AIAN -BIO*O+I-PENG# #SAN-NEGE I .!k'km eb.'km.m,>Cpener'it>f446--*htm ///*fa&tailmiah*com ///*ga*/ater*"sages*go! ///*sa'ah*org*my

Anda mungkin juga menyukai