Anda di halaman 1dari 45
Hakcipta Terpelihara UPP PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, SELANGOR GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

Hakcipta Terpelihara UPP

Hakcipta Terpelihara UPP PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, SELANGOR GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, SELANGOR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR

TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM, SELANGOR GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROJEK TAHUN AKHIR Cetakan Pertama April, 2008 Page

Cetakan Pertama April, 2008

Page 1 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

ISI KANDUNGAN

1.0

PENGENALAN

6

1.1 Objektif

6

1.2 Prosedur Pelaksanaan

6

2.0

SKOP PROJEK

7

2.1 Pemilihan Tajuk PTA

7

2.2 Kriteria Pemilihan Tajuk PTA

8

2.3 Kriteria PTA Setiap Bahagian / Kursus

8

3.0

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL)

10

3.1 Objektif Penyediaan Kertas Cadangan Projek (Project Proposal)

10

3.2 Format Kertas Cadangan

10

4.0

BUKU LOG

11

4.1

Format

11

5.0

PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

12

5.1

Muka Hadapan Kulit Laporan PTA

12

5.2

Kertas dan Percetakan Laporan

12

5.4

Ukuran Ruang (margin) dan Jarak (spacing) Isi Kandungan Laporan PTA

13

5.5

Format dan Susunan Laporan PTA

14

5.6

Tajuk PTA di Muka Hadapan

15

5.7

Abstrak

15

5.8

Pengenalan

15

5.9

Senarai Bahan dan Peralatan (Apendiks)

15

5.10

Kajian Lapangan (Literature Review)

15

Page 2 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

 

5.11

Kajian Pelaksanaan Kerja:

16

5.12

Pengujian

16

5.13

Kesimpulan

17

5.15

Rujukan

17

5.16

Apendiks / Lampiran

18

5.17

Salinan dan Penyerahan

18

5.18

Tarikh Akhir Penyerahan Laporan Projek

19

6.0

PERSEMBAHAN PTA

19

6.1 Kriteria Pembentangan PTA

19

6.2 Masa Pembentangan PTA

20

7.0

PENILAIAN PTA

20

8.0

PENUTUP

21

9.0

PANDUAN UMUM LAPORAN PROJEK AHKIR

21

10.0

APENDIKS

22

 

LAMPIRAN A ñ Contoh Kulit Laporan

23

LAMPIRAN B ñ Contoh Tulang Tepi Kulit Laporan

24

LAMPIRAN C ñ Contoh Muka Hadapan Tajuk PTA

25

LAMPIRAN D ñ Contoh Pengakuan Pengarang

26

LAMPIRAN E ñ Contoh Perakuan

27

LAMPIRAN F ñ Contoh Penghargaan

28

LAMPIRAN G ñ Contoh Abstrak

29

LAMPIRAN H ñ Contoh Abstract

30

LAMPIRAN I ñ Contoh format Laporan PTA

31

Page 3 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN J ñ Contoh format Laporan PTA

32

LAMPIRAN K ñ Daftar Jadual

33

LAMPIRAN L ñ Daftar Rajah

34

LAMPIRAN M ñ Daftar Simbol

35

LAMPIRAN N ñ Daftar Plat / Gambar

36

LAMPIRAN O ñ Daftar Lampiran

37

LAMPIRAN P ñ Contoh Rujukan

38

LAMPIRAN Q ñ Contoh Borang Penilaian Persembahan PTA

42

LAMPIRAN R ñ Contoh Skema Pemarkahan PTA

43

Page 4 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

DEFINISI

PENERANGAN

PTA

Projek Tahun Akhir

LSK

Latihan Sambil Kerja

P ñ PTA

Penyelaras Pojek Tahun Akhir

PY ñ PTA

Penyelia Projek Tahun Akhir

PP ñ PTA

Pegawai Penilai Projek Tahun Akhir

DKM

Diploma Kemahiran Malaysia

DT

Diploma Teknologi

Page 5 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

1.0

PENGENALAN

Pelaksanaan Projek Tahun Akhir (PTA) adalah bagi pelajar-pelajar semester akhir (Semester 6) Diploma Kemahiran Malaysia (DKM). Para pelajar diberikan tempoh selama tiga (3) bulan untuk menyempurnakan PTA mereka sebaik kembali ke institut dari menyelesaikan Latihan Sambil Kerja (LSK) mereka.

PTA akan memberi pelajar peluang untuk mempraktikkan pengetahuan teori mereka untuk cuba mencari penyelesaian kepada masalah-masalah dalam bidang kejuruteraan. Para pelajar akan dinilai dari segi kemahiran merekabentuk, mengendalikan mesin, menyelesaikan masalah, dan melaksanakan kerja-kerja pengurusan teknikal yang telah dikuasai.

Ia dilaksanakan sebagai memenuhi

salah satu syarat penganugerahan Diploma Kemahiran Malaysia (DKM) dan Diploma Teknologi (DT).

Penyediaan laporan PTA adalah sangat penting.

1.1 Objektif

Tujuan pelaksanaan PTA ini adalah untuk :

i) menguji kemahiran para pelajar dalam mengaplikasi kemahiran yang telah dikuasai

ii) mencari penyelesaian kepada permasalahan kejuruteraan yang dihadapi

iii) memperkenalkan pelajar dengan kaedah dan prosedur kajian, pengumpulan data dan maklumat, dan juga pembentangan hasil projek

iv) memupuk sikap berdikari pelajar sewaktu proses menyempurnakan PTA

v) melatih pelajar dalam membuat pembentangan bagi hasil PTA

1.2 Prosedur Pelaksanaan Setiap projek akan dilaksanakan secara individu atau kumpulan (maksimum 5 pelajar) berdasarkan jenis kajian atau bentuk projek yang dilaksanakan. Untuk projek berkumpulan, skop tugasan bagi setiap ahli kumpulan hendaklah dinyatakan dengan jelas.

1.2.1 Jumlah Jam Kredit

Peruntukan jumlah jam kredit bagi PTA adalah 5 jam kredit.

Page 6 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

1.2.2 Tempoh Pelaksanaan

Tempoh pelaksanaan PTA adalah selama tiga (3) bulan semasa Semester Enam (6) pelajar. Pelajar dikehendaki membentangkan kertas cadangan projek akhir mereka pada Semester Lima (5).

Pelaksanaan PTA hendaklah dimaklumkan kepada Penyelia Projek dari masa ke semasa. Bagi projek yang tidak dapat disiapkan dalam tempoh yang ditetapkan, pelajar diberi tempoh tambahan bergantung kepada Penilai PTA.

1.2.3 Penyelia Projek (PY ñ PTA)

Setiap projek akan diselia dan dipantau oleh seorang tenaga pengajar sepanjang perjalanan dan pelaksanaan PTA dari masa ke semasa supaya segalanya berjalan lancar.

2.0 SKOP PROJEK

Pelajar digalakkan membuat perbincangan dan mendapatkan pandangan dari tenaga pengajar sebelum menetapkan jenis projek yang akan dibangunkan. Ini turut bergantung kepada kebolehan pelajar, kegunaan projek, skop kajian yang bersesuaian dan realistik, berdaya saing serta mempunyai nilai-nilai komersil bagi tujuan pemasaran (jika ada) dan beberapa lagi perkara yang perlu dipertimbangkan sebelum keputusan muktamad dibuat.

2.1 Pemilihan Tajuk PTA

Terdapat dua jenis projek yang boleh dibangunkan, iaitu:

a) Projek Jenis Nyata

b) Projek Jenis Kajian

2.1.1 Projek Jenis Nyata

Projek Jenis Nyata merujuk kepada produk atau perisian yang dibangunkan mengikut kaedah-kaedah yang sesuai. Pembangunan projek jenis ini perlulah mengabungkan teknologi-teknologi baru dan tidak meniru sebarang ciri-ciri produk yang sedia ada di pasaran. Perbandingan antara produk sedia ada dengan projek yang hendak dibangunkan perlu ditunjukkan dengan jelas beserta kajian dan sokongan data.

Projek jenis ini boleh merujuk kepada penyelesaian sesuatu masalah yang mungkin wujud sama ada di institut mahupun industri. Kaedah pembangunan dan pengujian ke atas

Page 7 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

projek yang dibangunkan perlu dinyatakan dengan jelas dan terperinci berserta sokongan data, analisa dan bukti-bukti yang berkenaan dengan projek (ditunjukkan dalam bentuk gambar foto).

2.1.2 Projek Jenis Kajian

Projek Jenis Kajian pula merujuk kepada kemahiran dalam membuat kajian tentang permasalahan, pengurusan teknikal, teknologi-teknologi baru, simulasi dan sebagainya yang berkaitan. Hasil kajian hendaklah disertakan sebagai bukti seperti dokumen- dokumen yang dibangunkan, borang soal selidik, senarai semak dan sebagainya.

2.2 Kriteria Pemilihan Tajuk PTA

2.2.1 Semua projek-projek yang dibangunkan mestilah berpandukan kehendak industri (industry driven) dan boleh dikomersilkan jika sesuai.

2.2.2 Projek-projek juga boleh mempunyai nilai-nilai ëfuture upgradeí yang mana boleh dibuat penambahsuaian bagi meningkatkan lagi kualiti projek tersebut.

2.2.3 Semua hasil cipta projek hendaklah asli. Adalah menjadi SATU KESALAHAN jika didapati pelajar meniru atau menciplak hasil dari mana-mana pihak. Pelajar akan GAGAL sekiranya melakukan kesalahan yang tersebut di atas.

2.2.4 Pemilihan tajuk projek boleh dilakukan dengan memilih tajuk yang disarankan oleh tenaga pengajar atau pilihan tajuk pelajar sendiri jika mendapat persetujuan dari tenaga pengajar atau penyelia.

2.3 Kriteria PTA Setiap Bahagian / Kursus

Bahagian / Kursus

Kriteria PTA yang perlu ada

1. DTE

a)

Penggunaan Litar Elektronik ñ Analog dan

Digital

b)

Pengaturcaraan ñ PLC, PC, Visual Basic,

C++

c) Sistem atau Aplikasi

2. DEK

a) AC Power Supply/Power Generator

b) Penggunaan motor

3. DTC

a) Penggunaan Software

b) Aplikasi Pengaturacaraan atau

Page 8 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

 

Bahagian / Kursus

Kriteria PTA yang perlu ada

 

c)

Network

4.

DPP

a)

Elemen sistem asas penyejukbekuan &

 

penyamanan udara (cth: compressor,

condenser)

b)

Elemen litar elektrik dan komponen

mekanikal

5.

DTK

a) Analisa pengurusan projek

 

b) Penggunaan peralatan atau mesin fabrikasi

c) Penggunaan lukisan kejuruteraan

(AUTOCAD)

d)

Kaedah membentuk / fabrikasi projek (cth:

template, bending, welding, rivet dan cutting)

6.

DTM

a) Pergerakan mekanikal

 

b) Mempunyai elemen kuasa elektrik

c) Elemen elektronik

d) Pengaturcaraan ñ PLC, PIC

7.

DJK

Projek Jenis Kajian

 

a)

Kajian permasalahanserta penyelesaian bagi

peningkatan (Quality Improvement Activities),

pemulihan (remedy) dan pelaksanaan

(implementation) kualiti produk / perkhidmatan

b)

Skop kajian berkaitan pengurusan kualiti

termasuk standard kebangsaan dan antarabangsa. Contoh MS ISO9000:2000, ISO/TS, ISO14000 dan lain-lain. Projek Model Nyata

a)

Produk yang ada kaitan dengan aktiviti

pemeriksaan, pengukuran, atau ëcalibrationí

b)

Proses penghasilan projek melibatkan aktiviti

ìmanufacturing processî, ìinspection and testingî, ìdesign developmentî, dan ìmetrologyî

7.

DTP

a) Pergerakan mekanikal atau stastik

 

b) Gabungan proses pemesinan (80%) dan

Page 9 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

Bahagian / Kursus

Kriteria PTA yang perlu ada

 

kimpalan (20%)

c) Analisis bahan menggunakan CAD/CAM

d) Rekabentuk perlu menggunakan perisian

CAD.

3.0 KERTAS CADANGAN (PROPOSAL)

Semua kertas cadangan hendaklah disediakan di akhir Semester 5. Kertas cadangan yang telah diluluskan akan diserahkan kepada Penyelia Projek yang telah dilantik oleh Penyelaras PTA untuk tujuan penilaian awal bagi melihat akan keberkesanan projek tersebut.

3.1 Objektif Penyediaan Kertas Cadangan Projek (Project Proposal) Tujuan penyediaan cadangan adalah untuk:

i) membentangkan idea dan cadangan PTA

ii) memastikan kesesuaian projek untuk dilaksanakan

iii) menekankan kepentingan komitmen pelajar dengan Penyelia Projek

iv) melengkapkan sebahagian syarat PTA

3.2 Format Kertas Cadangan Pelajar diminta menyediakan kertas cadangan mereka mengikut format yang telah ditetapkan. Kertas cadangan hendaklah disediakan dan ditaip di atas kertas A4 berwarna putih

dengan berat sekurang-kurangnya 80 gram dan mengikut ciri-ciri yang ditetapkan berikut.

a) Jenis tulisan : Arial

b) Saiz tulisan: 12 pt

c) Jarak perenggan (spacing) : 1.5 lines

d) Tajuk : 14 pt, bold

e) Sub-tajuk : 12 pt , bold

Kertas cadangan juga dikehendaki memuatkan perkara-perkara berikut:

a) Muka Depan

b) Kandungan dengan mukasurat

c) Abstrak

Page 10 of 45

d)

Pengenalan

e)

Isi kandungan

f)

Penutup

3.2.1

Isi Kandungan

Hakcipta Terpelihara UPP

Kertas cadangan PTA perlulah merangkumi perkara-perkara berikut:

a) Tajuk

b) Senarai nama individu / ahli kumpulan

c) Nama penyelia

d) Sinopsis

e) Pengenalan projek

f) Objektif

g) Konsep

h) Faedah jangkaan

i) Rujukan

j) Lain-lain dokumen sokongan

4.0 BUKU LOG

Setiap pelajar diwajibkan merekod segala pembangunan dan perjalanan PTA di di dalam buku log. Tujuan Buku Log dibangunkan adalah sebagai rujukan Penyelia bagi memastikan kelancaran PTA dan pencapaian pelajar dari masa ke semasa. Setiap nota, aktiviti dan langkah-langkah yang telah dilaksanakan pelajar akan diperiksa dan ditandatangani penyelia.

4.1

Format

Pelajar menyimpan data dan rekod berkaitan PTA mereka berdasarkan butiran-butiran yang ditetapkan.

4.1.1 Format kandungan buku log Format kandungan buku log untuk aktiviti harian adalah seperti berikut:

Tarikh:

Masa:

Tempat:

Rujukan (buku, jurnal, majalah, ëwebsiteí), nota, dll:

Page 11 of 45

4.1.2 Format muka surat depan Tajuk :

Bahagian:

Penyelia:

Tempoh:

Sesi/semester:

Hakcipta Terpelihara UPP

5.0 PENYEDIAAN LAPORAN PROJEK TAHUN AKHIR (PTA)

Pelajar dikehendaki mengemukakan 2 salinan Laporan Projek Tahun Akhir (kulit keras

berwarna biru tua dan dijilid dengan PVC atau bahan yang sama) kepada institut ini untuk diedarkan kepada:-

1)

P ñ PTA

2)

Pusat Sumber

3)

Simpanan Pelajar Sendiri (sekiranya perlu)

bagi tujuan pengrekodan.

5.1 Muka Hadapan Kulit Laporan PTA Tajuk, nama pengarang, sesi, kursus dan institut muka hadapan salinan kulit keras hendaklah ditaip dengan huruf besar tebal dalam warna emas (bold gold). Rujuk Lampiran A (format muka hadapan kulit laporan PTA) dan Lampiran B (format tulang kulit laporan PTA).

5.2 Kertas dan Percetakan Laporan Saiz kertas yang ditetapkan adalah kertas A4 berwarna putih dan berat ialah 80 gram. Berat kertas yang kurang daripada garis panduan yang ditetapkan adalah tidak diterima sama sekali. Bagi tujuan percetakan, ëprinter laserí atau ëHigh Quality Printerí adalah dicadangkan. Jika terdapat bahan cetakan melebihi saiz A4, ia boleh difotokopi kepada salinan lebih kecil tetapi tdak kurang daripada 50% saiz asal cetakan.

5.2.1 Had Maksimum / Minimum Mukasurat

Had maksimum laporan projek akhir mesti tidak melebihi 100 mukasurat termasuk isi muka hadapan, isi kandungan, lampiran, jadual, gambarajah dan lain-lain illustrasi.

Page 12 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

Manakala had minimum mukasurat laporan projek akhir mesti tidak kurang daripada 50 mukasurat.

5.2.2 Penjilidan

Kulit Keras : Apabila menjilid Laporan PTA, satu helaian kosong hendaklah mendahului muka surat bertaip yang pertama, dan satu helaian kosong juga dilampirkan sebelum kulit belakang laporan.

5.2.3 Bahasa

Laporan PTA boleh ditulis sama ada di dalam Bahasa Inggeris atau Bahasa Malaysia (keseluruhannya). Tidak boleh dicampuradukkan kedua-dua bahasa. Jika terdapat perkataan yang tidak boleh diterjemah di dalam Bahasa Malaysia, ia boleh ditulis di dalam tulisan jenis ëitalicí.

5.4 Ukuran Ruang (margin) dan Jarak (spacing) Isi Kandungan Laporan PTA Untuk tujuan penjilidan dan kekemasan, jarak minimum bagi ruang tepi muka surat untuk setiap helaian laporan adalah seperti berikut:

Atas

-

20mm

Bawah

-

40mm

Kanan

-

25mm

Kiri

-

40 mm

Laporan hendaklah ditaip dalam 1.5 line spacing, dijustifikasi (justify) dan bahagian- bahagian yang lazim seperti jadual dibenarkan menggunakan satu jarak (single spacing).

5.4.1 Nombor Muka Surat

Nombor muka surat hendaklah mempunyai jarak minimum sekurang-kurangnya 15mm daripada hujung bawah muka surat. Setiap halaman muka surat kecuali tajuk Muka Hadapan Laporan sebelum muka surat Isi Kandungan harus dinomborkan. Ia mesti bermula dengan huruf kecil jenis Roman (i, ii , iii).

Page 13 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

5.4.2 Saiz huruf

Jenis tulisan yang disyorkan adalah ëArialí bersaiz 12 pt. Tajuk bab 14 pt, bold. Sub- tajuk di dalam bab 12 pt, bold. Singkatan-singkatan perkataan adalah tidak dibenarkan

sama sekali di buat di dalam laporan.

5.4.3 Bahan Ilustrasi

Bahan illustrasi asal seperti pelan, gambarajah dan lain-lain hendaklah disertakan di dalam saiz sebenar. Gambar hitam-putih atau warna boleh dikategorikan sebagai bahan illustrasi dan boleh diterima.

5.4.4 Pembetulan

Pembetulan kepada kesalahan seperti ejaan, perubahan ayat atau data haruslah dibuat dengan cermat dan kemas. Penggunaan pemadam cecair adalah tidak dibenarkan sama sekali. Oleh yang demikian adalah disarankan pelajar agar menghantar salinan draf kepada Penyelia bagi tujuan penyemakan sebelum menghantar salinan sebenar (finalize copy) untuk tujuan percetakan.

5.5 Format dan Susunan Laporan PTA

Format laporan haruslah mempunyai tiga (3) seksyen.

(a)

Kandungan Awalan

(b)

Isi Kandungan

(c)

Kandungan Akhir (Bahan-bahan rujukan, lampiran dan lain-lain)

5.5.1

Kandungan Awal

(a)

Tajuk Muka Hadapan (contents) -

Lampiran C

(b)

Pengakuan pengarang

-

Lampiran D

(c)

Perakuan penyelia

-

Lampiran E

(d)

Penghargaan

-

Lampiran F

(e)

Abstrak / Abstract

-

Lampiran G

5.5.2

Isi Kandungan

(f)

Isi kandungan

-

Lampiran H

nombor Roman (i , ii, iii)

nombor (1 , 2, 3)

Page 14 of 45

5.5.3 Kandungan Akhir

Hakcipta Terpelihara UPP

(g)

Daftar jadual

-

Lampiran I

(h)

Daftar rajah

-

Lampiran J

(i)

Daftar simbol

-

Lampiran K

(j)

Daftar plat (gambar)

-

Lampiran L

(k)

Daftar lampiran

-

Lampiran M

5.6 Tajuk PTA di Muka Hadapan Muka surat ini hendaklah mengandungi tajuk yang disahkan oleh Jabatan/Unit. Lihat Lampiran C

5.7 Abstrak Abstrak hendaklah lengkap dan jelas. Bahagian ini mengemukakan butir-butir penting mengenai kajian, skop kajian dan kesimpulan-kesimpulan penting yang diperolehi oleh pelajar. Panjangnya hendaklah di antara 100 hingga 200 perkataan (dalam satu halaman mukasurat sahaja). Abstrak perlu disediakan dalam dua bahasa iaitu Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris, dalam halaman mukasurat yang berasingan.

5.8 Pengenalan Pengenalan meliputi perkara yang disiasati, tujuan kajian, satu ringkasan parameter yang dikaji dan gejala-gejala istimewa. Takrif istilah dan simbol yang digunakan hendaklah dimasukkan dalam bahagian ini.

5.9 Senarai Bahan dan Peralatan (Apendiks) Pelajar diminta menyenaraikan keperluan bahan dan peralatan serta harga yang dianggarkan untuk setiap item.

5.10 Kajian Lapangan (Literature Review) Kajian ini merujuk kepada kajian perpustakaan yang mana, pelajar adalah dikehendaki membuat kajian terhadap projek yang sedia ada di pasaran, kelemahan-kelemahan yang wujud, masalah-masalah yang cuba hendak diselesaikan, teori-teori sokongan dan sebagainya berkenaan. Pembangunan projek juga boleh merujuk kepada dasar pembangunan negara seperti Rancangan-rancangan Malaysia (RMK8, RMK9) dan dasar- dasar kerajaan yang lain.

Page 15 of 45

5.11 Kajian Pelaksanaan Kerja:

Hakcipta Terpelihara UPP

a) Prosedur Kerja beserta gambarajah Bahagian ini hendaklah mengandungi semua butir cara penyiasatan seperti :

Kajian-kajian Ujikaji : Rekabentuk dan penghuraian mengenai radas, teknik pengukuran termasuk punca-punca kesilapan dan cara-cara untuk mengurangkannya, bahan-bahan dan cara-cara mengeluarkan dan menguji contoh- contoh. Masalah Teori atau Rekabentuk : Penghuraian mengenai teknik yang digunakan. Terbitan matematik yang terlalu panjang hendaklah disediakan sebagai lampiran. Bahagian ini juga hendaklah mengandungi senarai ujian-ujian yang telah dilakukan.

5.12 Pengujian

a) Senarai alatan pengujian

b) Kaedah pengujian dan kalibrasi

c) Keselamatan dalam pengujian / langkah berjaga-jaga

d) Peringkat pertama keputusan pengujian dan kalibrasi

e) Peringkat akhir keputusan pengujian

f) Pembaikpulihan dan penyelenggaraan

5.12.1 Keputusan Bergantung berapa banyak maklumat yang hendak dipersembahkan. Bahagian ini boleh juga dimasukkan di bawah 5.12 atau 5.13. Keputusan lazimnya diringkaskan dalam bentuk jadual, rajah dan gambar. Data-data keputusan ujikaji dan cetakan komputer, jika saiz melebihi A4 boleh dilampirkan berasingan di dalam fail.

5.12.2 Perbincangan

Bahagian

mengandungi

berikut):-

a) Penilaian

b) Analisis

c) Tafsiran

d) Kajian Perbandingan

e) Ulasan-ulasan

f) Pertimbangan

ini

merupakan

bahagian

yang

paling

kritikal

bahagian-bahagian

berikut

(tidak

semestinya

dan

hendaklah

tertib

mengikut

Page 16 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

Syor-syor untuk kajian lanjut bagi memperbaiki teknik penyiasatan dinyatakan dalam bahagian perbincangan.

5.13 Kesimpulan Kesimpulan Laporan Projek adalah termasuk kepada permasalahan, motivasi dan cadangan penyelesaian (jika ada). Kesimpulan adalah berdasarkan laporan yang termaktub di dalam perenggan 5.11 hingga 5.12.

5.14 Cadangan ñ Berbentuk teknikal dan fakta Pelajar disarankan memberi cadangan di dalam Laporan PTA berbentuk teknikal dan fakta. Ia boleh disokong dan ditunjukkan di dalam jadual siri, penerangan teks, dan juga perbincangan. (Lanjutan dari perenggan 5.12.1 dan 5.12.2)

5.15 Rujukan Laporan hendaklah disertakan dengan satu senarai tepat rujukan-rujukan yang dipetik untuk membolehkan pembaca membuat carian dengan tepat. Setiap rujukan yang dipetik atau diterjemah/diolah di dalam laporan harus dimasukkan di dalam senarai rujukan dan dinomborkan. Semua petikan yang dibuat oleh penulis atau pengarang hendaklah disenaraikan.

5.15.1 Berikut adalah beberapa sumber rujukan:

(a)

buku;

(b)

artikel dari Jurnal; dan

(c)

bahan rujukan dari sumber elektronik.

5.15.2

Berikut adalah cara menulis petikan buku:

(a)

memaklumkan petikan di dalam bentuk nota kaki(footnote);

(b)

petikan berdasarkan sumber rujukan diikuti oleh petikan; dan

(c)

menggunakan idea penulis di dalam bentuk teks.

Contoh petikan yang diambil terus dari buku/artikel/web/e-book dan lain-lain dalam bentuk format nota kaki

ìReading is a complex cognitive skill (no one understands it) which we cannot break down into a series of steps that a teacher can take into a classroom and teachî.

Page 17 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

(Dubin, Eskey and Grabe 1986:5) Contoh: Ayat Terjemahan / Diolah dari Artikel Penulis To enable learners to view ideas globally and to connect different ideas, Ausubel (1963) proposes that learners arrange the information in a particular schema.

Setiap senarai rujukan perlu mengikut spesifikasi American Psychological Assosiation (APA), di mana senarai perlulah disusun mengikut abjad. Setiap baris kedua dan seterusnya hendaklah dibuat (indent) lima (5) langkauan, seperti yang ditunjukkan dalam contoh.

) lima (5) langkauan, seperti yang ditunjukkan dalam contoh. 5.16 Apendiks / Lampiran Bahagian ini mengandungi

5.16 Apendiks / Lampiran Bahagian ini mengandungi laporan bahan-bahan yang digunakan, di mana ia tidak sesuai disenaraikan sebagai sebahagian daripada bahagian laporan utama; umpamanya data- data, butir-butir atau peralatan dan aturcara komputer. Rujuk Lampiran N untuk format penulisan laporan akhir .

5.17 Salinan dan Penyerahan Laporan yang menggunakan salinan karbon adalah tidak dibenarkan. Sebaliknya pelajar dikehendaki membuat salinan fotokopi. Sekiranya pelajar menggunakan pelbagai warna diatas kertas graf, warna-warna ini hendaklah juga ditunjukkan dalam naskah salinan yang diserahkan kepada Penyelia Projek.

Page 18 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

5.18 Tarikh Akhir Penyerahan Laporan Projek Tarikh akhir penyerahan ketiga-tiga salinan Laporan Projek (berkulit keras) bagi semua pelajar ialah 1 minggu sebelum pelajar menamatkan pengajian.

Salinan-salinan ini mestilah diserahkan kepada Penyelia Projek, Pusat Sumber dan satu salinan untuk simpanan pelajar(sekiranya perlu). Bentuk kulit keras hendaklah mengandungi salinan taip asal yang memuaskan (atau salinan fotokopi yang baik).

6.0 PERSEMBAHAN PTA

Berikut adalah penetapan tentang pembentangan projek:

a.

Pembentangan PTA kebiasaanya akan diadakan 2 minggu sebelum tamat pengajian.

b.

Pelajar dibenarkan membentang persembahan PTA menggunakan MS Power Point.

b.

Satu salinan laporan (berkulit lembut) perlu disediakan dan dihantar seminggu sebelum persembahan projek kepada Ketua bahagian / unit.

d.

Pelajar dikehendaki menyediakan 4 salinan laporan teknikal berkenaan PTA semasa pembentangan dijalankan. Laporan tersebut hendaklah diberikan kepada P-PTA, PY-PTA dan 2 orang PP-PTA .

6.1 Kriteria Pembentangan PTA Isi kandungan persembahan

mana hanya

memaparkan isi-isi penting persembahan sahaja serta dipersembahkan mengikut turutan. Pembentangan PTA mestilah merangkumi perkara-perkara seperti berikut:

a) Tajuk projek dan nama kumpulan

b) Kerangka persembahan

c) Pengenalan projek

d) Objektif projek

e) Kelebihan projek

f) Gambarajah 2D dan 3D / struktur program (teknologi komputer sahaja)

g) Cadangan penambahbaikan / masalah-masalah yang dihadapi

h) Penutup / kesimpulan

hendaklah ringkas dan padat, yang

Page 19 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

6.2 Masa Pembentangan PTA Masa yang diberikan bagi setiap persembahan adalah 15 minit. Masa untuk demonstrasi adalah 10 minit, manakala sesi soal jawab selama 5 minit. Setiap kumpulan perlu mengagihkan masa dengan bijak antara ahli kumpulan bagi setiap penyampaian.

Pengagihan masa boleh berpandukan kepada pembahagian masa seperti dibawah:

a) Persembahan teknikal

- Pengenalan projek

- Kesimpulan dan penutup

20

minit

10

minit

b) Demonstrasi Projek

- Sesi soal jawab

7.0 PENILAIAN PTA

Projek tahun akhir ini akan dinilai mengikut format penilaian ISO (BK-T12-01 dan BK-T12- 02 rujuk Lampiran O dan P) yang diterima pakai dalam Sistem CGPA ILJTM dan JPK.

i. Semua projek hendaklah disiapkan dan diuji sepenuhnya sebelum penilaian

dibuat.

ii. Panel-Panel Penilai persembahan projek adalah terdiri daripada satu atau dua orang wakil ADTEC, seorang wakil JPK, dan seorang wakil industri. (Tertakluk kepada perubahan)

iii. Kriteria penilaian dan permarkahan PTA adalah merangkumi perkara-perkara berikut:

a. Laporan Projek

b. Kertas Cadangan Projek

c. Kebolehfungsian dan Pengoperasian Projek

d. Persembahan Projek

e. Komitmen Keseluruhan

iv. Pelajar yang GAGAL PTA akan dibenarkan melaksanakan semula projek tersebut dengan syarat tidak melebihi tiga (3) kali status Dalam Perhatian sebelum ini.

Page 20 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

8.0

PENUTUP

 

Pelaksanaan PTA adalah pentas bagi pelajar untuk mempamerkan keupayaan mereka dalam mempraktikkan segala ilmu dan kemahiran yang telah dikuasai bagi mengeluarkan hasil kerja yang bermutu tinggi.

Adalah menjadi harapan institut ini, agar semua graduan yang bakal dilahirkan mempunyai daya kreativiti, inovasi dan kompetensi yang tinggi dan dapat menyumbang tenaga untuk menjana sektor perindustrian bagi mempertingkat ekonomi negara ini.

9.0

PANDUAN UMUM LAPORAN PROJEK AHKIR

9.1 Penggunaan pemadam cecair (liquid paper) adalah di LARANG sama sekali.

9.2 Laporan boleh di tulis sama ada dalam Bahasa Malaysia atau Bahasa Inggeris. Penggunaan bahasa tidak boleh dicampuradukkan. Jika terdapat bahasa yang tidak boleh diterjemah di dalam Bahasa Malaysia, ia boleh di tulis di dalam tulisan jenis ëitalicí.

9.3 Laporan di taip dalam jarak 1.5 line spacing.

9.4 Tulisan jenis Arial bersaiz 12 pt. Kepala tajuk 14 pt, bold. Sub-tajuk di dalam bab 12 pt, bold

9.5 Laporan hendaklah disediakan menggunakan kertas putih bersaiz A4, berat 80 gm.

Page 21 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

10.0

APENDIKS

Page 22 of 45

Dari kiri - 40 mm

Hakcipta Terpelihara UPP

Saiz A4, kulit tebal (PVC- lembut) berwarna biru gelap

LAMPIRAN A ñ Contoh Kulit Laporan

SESI 1/2006 Tajuk - 60 mm AUTOMATIC STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS/RS) USING PLC Nais
SESI 1/2006
SESI 1/2006

Tajuk - 60 mm

AUTOMATIC STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS/RS) USING PLC Nais

STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS/RS) USING PLC Nais 18 pt, bold , huruf besar, single spacing,

18 pt, bold, huruf besar, single spacing, warna emas

Pengarang- 60 mm

18 pt, bold, warna emas

warna emas Pengarang- 60 mm 18 pt, bold , warna emas FAHMY BIN MOHD. SALLEH SITI

FAHMY BIN MOHD. SALLEH SITI SARAH BT. ALIAS

18 pt , bold , warna emas

Sesi - 35 mm

DIPLOMA TEKNOLOGI MEKATRONIK ADTEC SHAH ALAM

emas Sesi - 35 mm DIPLOMA TEKNOLOGI MEKATRONIK ADTEC SHAH ALAM 18 pt , bold, warna

18 pt , bold, warna emas

emas Sesi - 35 mm DIPLOMA TEKNOLOGI MEKATRONIK ADTEC SHAH ALAM 18 pt , bold, warna

Dari kanan - 25 mm

Kursus - 60 mm

Page 23 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN B ñ Contoh Tulang Tepi Kulit Laporan

50 mm Saiz 18 pt, huruf besar, bold , warna emas 50 mm
50 mm
Saiz 18 pt, huruf besar, bold , warna
emas
50 mm

Page 24 of 45

Saiz A4, 80 gm berwarna putih

Tulisan saiz 18 pt, huruf besar, bold, warna hitam

putih Tulisan saiz 18 pt, huruf besar, bold , warna hitam Hakcipta Terpelihara UPP LAMPIRAN C

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN C ñ Contoh Muka Hadapan Tajuk PTA 60 mm

LAMPIRAN C ñ Contoh Muka Hadapan Tajuk PTA

60 mm

LAMPIRAN C ñ Contoh Muka Hadapan Tajuk PTA 60 mm

55 mm

LAMPIRAN C ñ Contoh Muka Hadapan Tajuk PTA 60 mm 55 mm AUTOMATIC STORAGE AND RETRIEVAL

AUTOMATIC STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS-RS) USING PLC Nais

50 mm

STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS-RS) USING PLC Nais 50 mm Oleh Saiz 14 pt FAHMY BIN
STORAGE AND RETRIEVAL SYSTEM (AS-RS) USING PLC Nais 50 mm Oleh Saiz 14 pt FAHMY BIN

Oleh

AND RETRIEVAL SYSTEM (AS-RS) USING PLC Nais 50 mm Oleh Saiz 14 pt FAHMY BIN MOHD.

Saiz 14 pt

FAHMY BIN MOHD. SALLEH

USING PLC Nais 50 mm Oleh Saiz 14 pt FAHMY BIN MOHD. SALLEH Tulisan saiz 18

Tulisan saiz 18 pt, huruf besar, bold, warna hitam

50 mm

50 mm

50 mm

Saiz 14 pt, single spacing, warna hitam

warna hitam 50 mm Saiz 14 pt, single spacing, warna hitam Laporan Projek yang dikemukakan kepada

Laporan Projek yang dikemukakan kepada Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam Bagi memenuhi sebahagian daripada keperluan Diploma Kemahiran Malaysia / Diploma Teknologi Mekatronik

KURSUS TEKNOLOGI MEKATRONIK PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM Jun 2006

PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM Jun 2006 Saiz 14 pt 45 mm Saiz 14
PUSAT LATIHAN TEKNOLOGI TINGGI (ADTEC) SHAH ALAM Jun 2006 Saiz 14 pt 45 mm Saiz 14

Saiz 14 pt

45 mm

Saiz 14 pt, huruf besar, single spacing, warna hitam

Page 25 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN D ñ Contoh Pengakuan Pengarang

PENGAKUAN PENGARANG

Dengan ini saya akui bahawa laporan ini adalah hasil kerja saya sendiri dan dibuat berdasarkan undang-undang yang termaktub di bawah peraturan Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam. Ia adalah asli berpandukan daripada kajian yang telah dilakukan oleh saya. Projek ini masih belum dihasilkan oleh mana-mana pihak atau institut untuk mana-mana diploma atau kelayakan.

Saya dengan ini berjanji sekiranya projek yang dilaksanakan oleh saya melanggar mana-mana syarat yang tertera di atas, segala hasil kerja saya akan digagalkan dan didapati sebagai tidak melengkapkan diploma dan bersetuju untuk dikenakan sebarang tindakan undang-undang di bawah peraturan Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam.

Nama Penulis

: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

NDP

: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

Kursus

: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

Institut

: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

Tajuk Projek

:

Tandatangan

Tarikh

: ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ : ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ

Page 26 of 45

PERAKUAN PENYELIA

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN E ñ Contoh Perakuan

Saya dengan ini memperakui bahawa telah membaca laporan ini dan segala yang terkandung di dalam adalah benar. Projek ini adalah memadai dari segi skop dan kualiti serta telah memenuhi segala syarat dan undang-undang di bawah peraturan Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Shah Alam bagi tujuan penganugerahan Diploma Teknologi / Diploma Kemahiran Malaysia

Nama Penyelia

:

Tandatangan

:

Tarikh

:

Page 27 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN F ñ Contoh Penghargaan

PENGHARGAAN

Jutaan terima kasih dan sekalung penghargaan diucapkan kepada Penyelia Projek saya, En. Rosman b. Mohamad yang telah banyak memberi bimbingan dan nasihat kepada saya untuk menyiapkan projek ini dengan penuh kesabaran.

Tidak lupa juga kepada seluruh keluarga yang banyak memberi sokongan dan dorongan yang kuat sepanjang kajian ini dijalankan. Kepada semua rakan-rakan seperjuangan yang secara langsung atau tidak dalam memberikan idea-idea dan cadangan. Segala tunjuk ajar, nasihat dan panduan tidak akan saya lupakan.

Semoga kajian yang telah dijalankan ini mendapat keberkatan dari tuhan.

Sekian

Page 28 of 45

ABSTRAK

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN G ñ Contoh Abstrak

Sistem Penyimpanan dan Penghantaran Automatik (AS/RS) telah digunakan secara meluas di seluruh negara pada masa kini, untuk menggerakkan barang secara auto, tekstil dan produk makanan ke dalam dan keluar dari tempat penyimpanannya secara cepat dan pantas.

Teknologi pada Sistem AS/RS ini dapat mengurangkan tenaga kerja, memerlukan ruang yang lebih disamping memaksimakan penggunaan ruang yang sedia ada. Mesin ini dapat membawa beban yang besar dan menyediakan struktur mekanikal yang terkini supaya lebih berdaya tahan sebagaimana rekabentuk elektronik yang terbaik di pasaran.

Page 29 of 45

ABSTRACT

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN H ñ Contoh Abstract

Automated Storage and Retrieval System (AS/RS) systems are in widespread use across the country today, moving auto parts, textiles and food products in and out of storage at lightening speed.

Automated Storage and Retrieval Systems (AS/RS) technology minimizes labor and required floor space while maximizing the utilization of existing vertical space. These machines handle a wide range of loads and provide the latest in mechanical structures for extended life as well as the best electronic design on the market. AS/RS continue to be a strategic weapon of choice for successful companies around the globe. To reduce staffing, improve performance and maintain accuracy, mission critical facilities use AS/RS in a broad variety of applications including Manufacturing, Security, Electronics, Food and Beverage and Conventional Warehousing.

Page 30 of 45

4 cm

4 cm 3 cm Kertas A4, 80 g m, putih, align - justfify Hakcipta Terpelihara UPP

3 cm

Kertas A4, 80 gm, putih, align - justfify

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN I ñ Contoh format Laporan PTA

BAB 1

UPP LAMPIRAN I ñ Contoh format Laporan PTA BAB 1 1.5 line spacing PENGENALAN 14 pt,

1.5 line spacing

PENGENALAN

14 pt, huruf besar, bold

Pelaksanaan Projek Tahun Akhir (PTA) adalah bagi pelajar-pelajar semester akhir (Semester 6) Diploma Kemahiran Malaysia (DKM). Para pelajar diberikan tempoh institut dari menyelesaikan Latihan Sambil Kerja (LSK) mereka.

dari menyelesaikan Latihan Sambil Kerja (LSK) mereka. 1.1 Objektif 1.5 line spacing Tujuan pelaksanaan PTA ini

1.1 Objektif

Latihan Sambil Kerja (LSK) mereka. 1.1 Objektif 1.5 line spacing Tujuan pelaksanaan PTA ini adalah untuk

1.5 line spacing

Tujuan pelaksanaan PTA ini adalah untuk :

i)

menguji kemahiran para pelajar dalam mengaplikasi kemahiran yang telah dikuasai

ii)

mencari penyelesaian kepada permasalahan kejuruteraan yang dihadapi

ii)

memperkenalkan pelajar dengan kaedah dan prosedur kajian,

1.2 Prosedur Pelaksanaan

dengan kaedah dan prosedur kajian, 1.2 Prosedur Pelaksanaan 12 pt, huruf besar permulaan tajuk, bold Setiap

12 pt, huruf besar permulaan tajuk, bold

Setiap projek akan dilaksanakan secara individu atau kumpulan (maksimum 5 pelajar) berdasarkan jenis kajian atau bentuk projek yang dilaksanakan.

1.2.1 Jumlah Jam Kredit

Peruntukan jumlah jam kredit bagi PTA adalah 5 jam kredit.

3 cm

Page 31 of 45

1.5 line spacing 2.5 cm

1.5 line spacing

2.5 cm

BAB PERKARA

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN J ñ Contoh format Laporan PTA

CONTOH ISI KANDUNGAN

HALAMAN

I TAJUK PROJEK

i

PENGAKUAN

ii

PENGHARGAAN

iii

ABSTRAK

iv

ABSTRACT

v

ISI KANDUNGAN

vi

DAFTAR JADUAL

vii

DAFTAR RAJAH

viii

DAFTAR SIMBOL

ix

DAFTAR PLAT / GAMBAR

x

DAFTAR LAMPIRAN

xi

II PENGENALAN

1.1 PENGENALAN

1

1.2 OBJEKTIF PROJEK

2

III ULASAN MAKLUMAT

3

IV SENARAI BAHAN DAN PERALATAN

6

V KAJIAN LAPANGAN

5.1

PENGENALAN KAJIAN

8

5.2

OBJEKTIF KAJIAN

9

5.3

JADUAL PERBANDINGAN

10

Ö

Ö.

RUJUKAN

70

Page 32 of 45

DAFTAR JADUAL

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN K ñ Daftar Jadual

NO.

TAJUK

HALAMAN

3.1

Perkembangan AS/RS di Malaysia

4

4.1

Senarai Bahan Guna Habis Projek

6

4.2

Senarai Peralatan Tangan

 

7

4.3

Senarai Perisian

7

5.1

Jadual penggunaan Sistem AS/RS

Ö.

mengikut jenis mesin

10

Ö.

Ö.

Page 33 of 45

DAFTAR RAJAH

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN L ñ Daftar Rajah

NO.

TAJUK

HALAMAN

5.1

Carta alir perkembangan AS/RS Tahun 1980 ñ 2000

9

5.2

Graf perbandingan masa penyimpanan

Ö.

menggunakan manual dan auto

11

Ö.

Ö.

Page 34 of 45

DAFTAR SIMBOL

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN M ñ Daftar Simbol

beban dalam Voltan (V)

m

Berat (kg)

σ

pemalar untuk julat A dan B (Range)

P

Tekanan Pneumatik (Pa)

RPM

Rotation per minute / Putaran per minit

CPM

Cycle per minute / Kitaran per minit

Ö.

Ö

Ö

Page 35 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN N ñ Daftar Plat / Gambar

DAFTAR PLAT / GAMBAR

NO.

TAJUK

HALAMAN

5.1

Gambar sistem AS/RS Model S16

9

5.2

Gambar sistem AS/RS Model MT231

11

Ö.

Ö

Page 36 of 45

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1.

Program Step Function 1

2.

Program Ladder Diagram ñ PLC Nais

Ö.

Ö

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN O ñ Daftar Lampiran

Page 37 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN P ñ Contoh Rujukan

Format rujukan dari Buku

Berikut adalah cara untuk membuat petikan dari sebuah Buku berpandukan bilangan pengarang:

(i)

Buku oleh seorang pengarang Nama Pengarang (Tahun). Tajuk Buku. (Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar. Contoh:

Haig, M. (2001). The B2B e-commerce handbook: how to transform your business- tobusiness global marketing strategy. London: Kogan Page.

(ii)

Buku oleh dua orang pengarang Nama Pengarang Pertama dan Kedua (Tahun). Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku. (Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar. Contoh:

Boone, L. E. dan Kurtz, D. (2001). Contemporary marketing. (10th ed.). Fort Worth, Texas: Harcourt Colleges Publishers.

(iii)

Buku oleh tiga orang pengarang Nama Pengarang Pertama, Kedua dan Ketiga. (Tahun). Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku. (Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar. Contoh:

Allen, C., Kania, D. dan Yaeckel, B. (2002). One-to-one web-marketing: build a relationship marketing strategy one customer at a time. (2nd ed.). New York: John Wiley. Antil, J. M. dan Ryan, P. V. S., ìCivil Engineering Constructionî, Ed. Ke-3, Sydney, Angus and Robertson, 1967, halaman 631.

5.15.2 Format rujukan dari Jurnal

Berikut adalah cara untuk membuat petikan artikel dari sebuah Jurnal berpandukan bilangan penulis:

(i) Artikel yang dikarang oleh seorang penulis Nama Penulis. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal. Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama ñ halaman terakhir. Contoh:

Kargonkar, P. (2002). Web usage, advertising and shopping: relationship patterns. Internet Research: Electronic Networking and Policy, 12 (2), 191ñ204.

Page 38 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

(ii) Artikel yang dikarang oleh dua orang penulis Nama Penulis Pertama dan Kedua. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal:

Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama ñ halaman terakhir.

Contoh:

Kargonkar, P. dan Wolin, L.D. (2002). Web usage, advertising and shopping:

relationship patterns. Internet Research: Electronic Networking and Policy, 12 (2),

191ñ204.

(iii) Artikel yang dikarang oleh tiga orang penulis

Nama Penulis Pertama, Kedua dan Ketiga. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal:

Tajuk Jurnal: Tajuk Kecil Jurnal, Jilid (Isu), halaman pertama ñ halaman terakhir. Contoh:

Cruise, J.T. Shaharuddin Salleh dan Tan T.H. (2000). Dolly: Implications on human cloning. Journal of Genetics, Vol 1, 212ñ222.

(iv) Artikel yang dikarang oleh lebih dari tiga orang penulis

Nama penulis Pertama et al. (Tahun). Tajuk Artikel di dalam Jurnal. Tajuk Jurnal,

Jilid (Isu), halaman pertama ñ halaman terakhir. Contoh:

Cruise, J.T. et al. (2000). Dolly: Implications on human cloning. Journal of Genetics, Vol 1, 212ñ222.

5.15.3 Petikan jurnal daripada sumber elektronik (perpustakaan digital, CD,

software) Garfinkel, D. dan Chowlewka, K. (2002). Making the most of it: how to squeeze more profits from the web. Sales and Marketing Management, 154 (3) March, 19. In Ebscohost (OUM Digital Collection). Karayanni, D. A. dan Baltas, G. A. (2003). Web site characteristics and business performance: some evidence from international business-to-business organizations. Marketing Intelligence and Planning, 21 (2), 105ñ114. In Emerald (OUM Digital Collection).

5.15.4 Format rujukan daripada penulisan oleh tokoh korporat

Nama penulis boleh juga diletakkan di dalam bentuk institusi, persatuan, jabatan atau kementerian. Rujuk kepada contoh di bawah:

MALAYSIA. Ministry of Education. National Board of Education. (1989). Implications

Page 39 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

of computers in the classroom. Kuala Lumpur: Pelangi Press.

5.15.5 Format rujukan petikan dari laman web

Nama Penulis (Tahun). Tajuk teks elektronik. [Online]. Laman WEB: Alamat laman web. [Tahun, Bulan, Hari] Contoh:

Morisson, K. (n.d.)*. Thinking skillsñkeys to fusing talents. [Online]. Available:

http:// www.nexus.edu.au/TechStud/gat/morrisson.htm. [1999, Dec. 29].

5.15.6 Format rujukan dari Buku Elektronik (e-Book)

Pelajar juga boleh membuat petikan rujukan dari buku elektronik. Contoh:

(i) Allen, C., Kania, D. dan Yaeckel, B. (2002). One-to-one web-marketing: build a relationship marketing strategy one customer at a time. (2nd ed.). New York: John Wiley. In library (OUM Digital Collection). (ii) Kuegler, T., J. (2000). Web advertising and marketing. (3rd ed.). Boston, Mass.:

Premier Press. In Books 24 7 (OUM Digital Collection).

5.15.7 Format rujukan petikan dari bab tertentu di dalam

Berikut adalah cara-cara untuk membuat petikan di dalam bab-bab tertentu sesebuah buku:

(i) Buku oleh seorang penulis Nama penulis bab. (Tahun). Tajuk Bab. Nombor bab di dalam penulis utama atau pewasit(editor), Tajuk Buku (pp halaman pertama-halaman terakhir). Tempat dikeluarkan: Pengeluar. Contoh:

Kuegler, T. J. Jr. (2002). Web advertising: banners and beyond; Chapter 12 in T. J. Kuegler Jr. (2002). Web advertising and marketing. (3rd ed.). Boston, Mass.:

Premier Press. (ii) Buku oleh dua orang penulis Nama Penulis Pertama dan Kedua. (Tahun). Tajuk Bab: Tajuk Kecil Bab. in Nama Penulis Pertama dan Kedua, Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku (edisi m/s. halaman pertama ñ halaman terakhir). Tempat dikeluarkan: Pengeluar. Contoh:

Cruise, J.T. dan Shaharuddin Salleh (1999). Video: Effective use in creating

Page 40 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

learning material. in J.L. Hunters dan M.K. Brown, Multimedia: Applications and implications (2nd Edition, m/s. 98ñ104). Kuala Lumpur: Pelangi Press. (iii) Buku oleh tiga orang penulis Nama penulis Pertama, Kedua dan Ketiga (Tahun). Tajuk Bab: Tajuk Kecil Bab; in Nama Penulis Pertama, Kedua dan Ketiga, Tajuk Buku: Tajuk Kecil Buku. (Edisi). Tempat dikeluarkan: Pengeluar. Contoh:

Cruise, J.T., Shaharuddin Salleh dan Tan T.H. (2000). Hypermedia authoring:

Knowledge constructing through hypermedia authoring. in Ahmad Albab, P.L. Hunters dan M.K. Brown, Authoring Tools: Educational Technology (3rd Edition, m/s. 86ñ98). Kuala Lumpur: Pelangi Press.

Page 41 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN Q ñ Contoh Borang Penilaian Persembahan PTA

BK-T12-01

Pindaan: 0

Tarikh Pindaan:

Persembahan PTA BK-T12-01 Pindaan: 0 Tarikh Pindaan: BORANG PENILAIAN PERSEMBAHAN PROJEK TAHUN AKHIR PERSEMBAHAN

BORANG PENILAIAN PERSEMBAHAN PROJEK TAHUN AKHIR

PERSEMBAHAN PROJEK

Nama Pelajar :

 

Tajuk Projek

:

Nama Penyelia

:

Pemeriksa

ñ

Panel 1

:

Skima Pemarkahan:

25%

a) Kandungan

(

/

25)

b) Audio Visual Aids yang digunakan

(

/

10)

c) Persediaan

(

/

10)

d) Pakaian dan penampilan

(

/

10)

e) Sesi Soal Jawab

(

/

25)

f) Komunikasi

(

/

10)

g) Pengurusan Masa

(

/

10)

JUMLAH

(

/ 100)

Page 42 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

LAMPIRAN R ñ Contoh Skema Pemarkahan PTA

BK-T12-02

Pindaan : 0

Tarikh Pindaan :

PTA BK-T12-02 Pindaan : 0 Tarikh Pindaan : SKEMA PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR ILJTM 100 TAJUK

SKEMA PEMARKAHAN PROJEK TAHUN AKHIR ILJTM

100
100

TAJUK PROJEK

:

NAMA PELAJAR

:

:

PENYELIA PROJEK:

NAMA PEMERIKSA

ñ Panel 1

:

ñ Panel 2

:

Project Assessment

1)

Overall Commitment (to be filled by supervisor)

40 %

Page 43 of 45

Hakcipta Terpelihara UPP

 

a) Log book activities

(

/

20)

b) Knowledge

 

(

/

10)

c)

Creativity

(

/

10)

d) Studentís Commitment

(

/

20)

e) Viability

 

(

/

20)

f) Projectís Functionality

(

/

20)

 

Total

(

/ 100)

2)

Report

 

25 %

(to be filled by supervisor)

 

a) Contents

 

(

/ 40)

b) Format

(

/

20)

c) Reference

(

/

20)

d)

Overall

(

/

20)

 

Total

(

/ 100)

3)

Presentation (to be filled by examiner/project coordinator)

 

25 %

h)

Contents

 

(

/

25)

i)

Audio Visual Aids used

(

/

10)

j)

Preparation

 

(

/

10)

k)

Dress code

(

/

10)

l)

Question and Answer Session

(

/

25)

m)

Communication

 

(

/

10)

n)

Time Management

(

/

10)

 

Total

(

/ 100)

4)

Project Proposal (to be filled by supervisor)

 

10 %

Page 44 of 45

Total

TOTAL MARK:

(to be filled by project coordinator)

Hakcipta Terpelihara UPP

(

/ 10)

OVERALL COMMITMENT

:

/40

REPORT

:

/25

PRESENTATION

:

/25

PROJECT PROPOSAL

:

/10

TOTAL MARKS

Supervisorís comment:-

Page 45 of 45