Anda di halaman 1dari 3

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN PERKEMBANGAN PROFESIONAL (MAPP 2231) PENULISAN REFLEKSI ARAHAN KEPADA PELATIH: Sediakan satu

(1) penulisan refleksi daripada mana-mana bidang seperti di bawah: 1. Akta/Peraturan/Etika Pembantu Perubatan dan aspek perundangan berkenaan dengan profesion Penolong Pegawai Perubatan/Penolong Pengamal Perubatan. . !edi"o-legal dan Akta Perubatan #. !edi"o-legal dalam bidang psikiatrik dan Akta $esihatan !ental %. Etika Perubatan dan isu-isu etika dalam bidang perubatan &. 'uda(a $orporat $ementerian $esihatan !ala(sia ). Pengurusan *ad + Pen,agaan $eselamatan Pesakit -. Pengurusan kualiti dan nilai-nilai murni semasa ker,a Obj !t"# A$: !embolehkan pelatih mendalami pemahaman mengenai mana-mana ta,uk (ang dipilih serta mengha(ati kepentingan isu-isu tersebut dengan tugas dan tanggung,awab seseorang Penolong Pegawai Perubatan. Ga%"s Pa&'ua& P &u("sa&: a. b. ". d. e. 1. . #. %. &. ). -. 7. .enis tugasan 'ilangan perkataan : : /ugasan indi0idu 1111 (2 113) # (!inima) !inggu ke-11 sesi akademik

'ilangan sumber ru,ukan : /arikh Penghantaran $andungan /ugasan : :

/a,uk Pengenalan Pen"arian literatur Perbin"angan/4u,ah 5umusan Senarai 5u,ukan 6ampiran (.ika ada) !ana-mana ta,uk ke"il (ang rele0an

f.

8ormat Penulisan: - $ertas - Sai9 kertas - Font - Sai9 font - Spacing - !argin - Pen,ilidan - Putih 71gm - A% - Times New Roman/Arial -1 - 1.& - $iri 1: ; - $anan< atas dan bawah - 1= - Simple staple binding

g.

Penilaian adalah berasaskan kualiti hasil tugasan serta pematuhan kepada semua garis panduan (ang ditetapkan.

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN FORMAT PEMARKAHAN PENULISAN REFLEKSI Na$a P (at"): **************** N+, Mat%"!: ****,***,

Ta)u&: *,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,* S $ st %: *,,,,,,,,,,,,,,,,,,,** B"(, 1 P %!a%a Pengenalan (ang ,elas Pen"arian literatur (ang lengkap dan rele0an Perbin"angan + hu,ah (ang ,elas< lengkap serta menun,ukkan keaslian 5umusan (ang padat dan konklusif Sumber ru,ukan (ang sesuai dan men"ukupi 8ormat: - $ulit pake, (ang ,elas - 'ilangan perkataan seperti ditetapkan - >etakan (ang ,elas dan bersih - Pen,ilidan (ang kemas - 8ormat mengikut (ang ditetapkan D $ %"t: - $esilapan e,aan ? 1 perkataan /0 1UMLAH @ota: $elewatan penghantaran asignmen akan diperiksa berdasarkan wa,aran 713. -aja%a& 11 #1 #1 11 11 S!+% .atata&

# % &

/andatangan Pemeriksa @ama /arikh

: AAAAAAAAAAAA.AAAAA : AAAAAAAAAAA.AAAAAA : AAAAAAAAAAAA.AAAAA