Anda di halaman 1dari 8

SEKOLAH KEBANGSAAN BULU SILOU PETI SURAT 404 89008 KENINGAU, SABAH KERTAS KERJA PROGRAM KEM MOTIVASI

UPSR 2014 "USAHA KU MATLAMAT KU" ANJURAN : UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEKOLAH KEBANGSAAN BULU SILOU

KERTAS CADANGAN KEM MOTIVASI KEM MOTIVASI SK BULU SILOU

1.

Nama Aktiviti: Kem Motivasi Tahun 6

2. Rasional: Tahap jati diri dan kemahuan untuk belajar kendiri murid masih kurang di kalangan murid tahun 6 ang akan menghadapi !"#R. Mereka perlu diberi bimbingan dan pengetahuan tentang kepentingan potensi diri dan ilmu pengetahuan untuk masa depan murid.

$. Matlamat: Melahirkan murid ang mempun ai jati diri ang tinggi disamping mengenal potensi diri serta bermotivasi untuk belajar sebelum menghadapi !"#R.

%. %.2

&bjekti': %.1

Mengenali potensi diri murid agar dapat membina jati diri ang tinggi.

Melahirkan murid ang bermotivasi agar men(apati keputusan ang (emerlang dalam !"#R.

).

Tempat: kem Alapong *undu+ Ku(hing

6.

#asaran: #emua Murid Tahun 6

,.

Tarikh: 1%+1) dan 16 Ma( 2-1%

..

/il. Murid: 12- orang

0.

"enganjur: A1K /imbingan dan A1K 2isiplin

1-.

Kaedah: Aktiviti se(ara kumpulan3 *2K4 5 6eramah.

TENTATIF PROGRAM :

H !" P#!$ % Tarikh : 21 7 -2 7 2-1% 8ari : 1umaat Masa : 2.-- petang hingga 1-.-- malam MASA AKTIVITI 2.--ptg 9 2.$- ptg "enda'taran 2.$-ptg 9 $.-- ptg #lot 1 : Taklimat 1 3 senarai pendek aktiviti dan panduan keselamatan 4 $.--ptg 9 %.--ptg #lot 2 : /all push trial+ #tanding *ong 1ump+ :le;ed Arm 8ang.

TINDAKAN !rus setia Kem komanden 7 pemudah (ara "emudah (ara

LOKASI Ruang legar Ruang legar Ruang legar

%.-- ptg 9 %.$- ptg %.$- ptg 9 6.--ptg 6.--ptg 9 ..--mlm ..--mlm91-.--mlm

#lot $ : #ambungan #lot 2 "ersiapan diri7 Makan malam

R#& $ %"'(% )#$ '* + ,-. $ A, ! "emudah (ara "emudah (ara "emudah (ara 7 penolong kem komanden

"adang sekolah

#lot % : Taklimat 2 3"rinsip Kesihatan dan Ke(ergasan4

Makmal #ekolah

H !" K#/( Tarikh : 22 7 -2 7 2-1% 8ari : #abtu MASA ).-- pg 9 6.-- pg 6.-- pg 9 ,.-- pg ,.-- pg 9 ,.$- pg ,.$- pg 9 11.$- pg 11010)*2 1010 )$* 1.$-ptg 9 $.$- ptg $.$-ptg 9 ).$- ptg

AKTIVITI TINDAKAN #olat 7 Moral <uru "ersiapan diri 7 sarapan <uru #lot ) : Taklimat $ 3 senarai pendek aktiviti dan Kem komanden panduan keselamatan 4 #lot 6 : =nduran(e run <uru M 3 ' $#'* & & !" + ,-. $ 4-&-! #lot , : Taklimat % 3"sikologi "restasi :isikal4 Kem komanden #lot . : )- Meter dash+ T>test <uru

LOKASI "adang sekolah "adang sekolah Makmal #ekolah "adang sekolah

5010 )$* 2 6010 )$* ,.$-mlm91- mlm 1- mlm

P#!," ) ' /"!" + M 3 ' M . % #lot 0 : Taklimat ) 3 #port :irst Aid4 Kem komanden M"'(% % . % + T"/(! Makmal #ekolah

H !" K#$"* Tarikh : 2$ 7 -2 7 2-1% 8ari : Ahad

6.-- pg 9 ..-- pg

"ersiapan diri 7 sarapan 7 Membersihkan Ka?asan 7 "ulang

<uru

SENARAI JA7ATANKUASA

JA7ATANKUASA INDUK PROGRAM KECEMERLANGAN UPSR DAN KEM MOTIVASI UPSR 2014 PENAUNG PENGERUSI NAIB PENGERUSI : "ega?ai "elajaran 2aerah Keningau : "n #uriat binti Rahmat 8G(!( B#, ! SK B(.( ,".-(9 : "n Kija @ =mil binti *a?asa 8PK HEM SK B(.( ,".-(9 : =n "etrus <eorge Kampios 8PK 1+K(!"3(.(% SK B(.( ,".-(99 : "n 1ailin /rasik 8PK K-3(!"3(.(% SK B(.( ,".-(9 : "n. Ro'lin @ Rosnani MAnal 8PK P#$ '* SK SK B(.( ,".-(9 PEN:ELARAS PROGRAM SETIAUSAHA : =n Mohd ABmi b. Ruslan 8G(!( B"%;"'* ' / ' K (',#."'*9 : "n. 8aidah "g. Mohiddin 8S#$" (, & U'"$ B"%;"'* ' / ' K (',#."'*9 : =n Cajir #ung A. Kapat 8G(!( D",")."' SK B(.( S".-(9 AHLI A&." J < $ '3( , 3#=".: 1. :asilitator i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. =n. 6assius 6hia =n. 1a?ahir 1aluin =n. Khairoul NashreD 1apar =n :aiBal =n Riseon Maloi =n. Cajir Kapat. "n 8aidah "n Eana : S#%( G(!( SK B(.( S".-(

2.

"eralatan

i. ii. iii. iF. v.

=n. Nasir <hani =n. 8aidah Mohiddin "n .1ailin /rasik =n 1aini Antai =n #argius Mi(heal

"enda'taran 7 !rusetia i. ii. iii. iv. 6ik. Melanie Anak 1err 6ik :ran(es(a Anak :ran(is =n. Mohd # a'iee /in M2 8asim 6ik Nasiha #akina /inti #ukirman

Makanan 7 Minuman i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii. "n. NorBila?ati bt /istaman. "n. #alisah Rasimin. "n. Eanah /aharom "n 8aidah Mohiddin. "n. Nurinah #agudau "n. 8aslina Manang "n. Gurina Mustapah "n 1orinah #ulah.

).

#ijil "en ertaan. i. ii. "n. Gurinah Mustapha. "n. #abarina #.

6.

/uku "rogram i. =n. Cajir Kapat Anak #ung *uking

,.

Keselamatan 7 Kebersihan i. ii. iii. iv. =n. #argius Mi(heal =n. ABmi Ruslan =n7"n "enga?al keselamatan sekolah. #emua peserta kem

..

"erubatan dan pertolongan (emas i. ii. iii. i;. "n Arene /olong. "n # lvia 1itor "n Nurinah # "n Ra''idah #ius

0.

"ublisiti dan 2okumentasi i. ii. =n Muein Mohd Nor =n Khairoul NashreD

1-.

Keagamaan dan Kerohanian i. ii. =n. Muein Mohd Nor "n 1ailin /rasik.

1-.

Majlis "enangguhan "rogram i. #emua guru>guru

12.

"en ediaan "enginapan. i. ii. iii. iv. v. 6ik *ili 6hio. =n. Nasir <hani =n ABmi Ruslan =n 6assius 6hia =n Riseon Maloi

J /( . M#% , 3 217272-1% 1umaat 227272-1% #abtu 1. 2. $. %. ). 6. ,. 1. Nurinah #agundau 2. 8aslinah Manang $. "n #a'ini /uta %. Fivien 6harles Eanah /aharom 8aidah Mohiddin #alisah Rasiman "n 1ailin /rasik # lvia 8adl Arene /olong *il 6hio 1. "n. NurBilah?ati /t /istaman 2. 1orinah #ulah $. Eannah /aharom %. Gurinah Mustapha ). 8aBlina Ramlee Malam 7 Minum Malam

#arapan 7 Tengahari 7 Malam 7 Minum Malam

2$7272-1% Ahad

#arapan

ANGGARAN PERBELANJAAN

ANGGARAN PERBELANJAAN Perbelanjaan /anner *ain>lain 1!M*A8 3% kaki ; . kaki4 RM RM RM 6-.-1--.-16-.--

Pendapatan "6< !nit /imbingan dan Kaunseling 1!M*A8 RM 16-.-RM 16-.--

PENUTUP

Program Kem Motivasi UPSR kali ini digalas dengan harapan dapat meningkatkan keyakinan kendiri dalam diri setiap calon UPSR 2014 UPSR. Kerjasama erat antara pentad ir! g"r"#g"r" dan para penceramah jemp"tan diharap mamp" me$"j"dkan kondisi selesa ke arah program yang dis"s"n. %iharapkan "saha yang dilak"kan oleh pihak sekolah mem erikan ke aikan "kan hanya kepada pelajar ahkan kepada peningkatan perat"san kep"t"san UPSR 2014 kepada yang le ih aik dan cemerlang.

Penyelaras

&ai Penger"si 1

''''''''''''''''''''' (MOHD AZMI BIN RUSLAN) KAMPIOS) ("r" )im ingan * Ka"nseling SK. )"l" Silo"! Keninga"

''''''''''''''''''''''' (PETRUS GEORGE PK1+K"rik"l"m SK. )"l" Silo"! Keninga"

&ai Penger"si 2 ''''''''''''''''''''' (KIJA@EMILY BINTI LAWASA) PK ,al -h$al M"rid SK. )"l" Silo"! Keninga"

Penger"si ''''''''''''''''''''''' (SURIATY BINTI RAHMAT) ("r" )esar SK. )"l" Silo"! Keninga"

Anda mungkin juga menyukai