Anda di halaman 1dari 11

1.

0 PENDAHULUAN

Teori membolehkan kita mengorganisasi pemerhatian dan mengendalikannya

dengan cara yang paling bermakna berdasarkan maklumat yang sudah ada. Jika

pemerhatian tidak diorganisasikan dengan sempurna fakta atau data yang diperolehi

menjadi kucar-kacir dan tidak berguna. Teori juga membolehkan kita melihat

perhubungan antara fakta dengan implikasi yang terselindung antara data yang

bertaburan. Seterusnya teori dapat merangsang kemunculan persoalan-persoalan

mengenai pelbagai aspek tingkahlaku manusia yang tidak mudah untuk difahami. Dari

segi fungsi atau kegunaan teori, ia membawa kepada pengumpulan atau pemerhatian

perhubungan empirikal yang relevan. Teori merupakan andaian-andaian yang

mengandungi beberapa idea untuk menjelaskan sesuatu kejadian atau fenomena.

Terdapat pelbagai teori yang diperkenalkan oleh beberapa orang tokoh psikologi

dalam usaha untuk mengenal pasti personaliti individu. Setiap orang tokoh mempunyai

pandangan yang tersendiri dan biasanya kajian atau dapatan dan pandangan tokoh

tersebut adalah merujuk kepada apa yang dilalui dan dialami oleh mereka sendiri semasa

kecil sehinggalah ke dewasa. Dalam psikologi terdapat empat pandangan personaliti iaitu

teori dan orientasi pandangan psikodinamik, pandangan ketingkahlakuan, pandangan

humanistik dan pandangan biologikal. Atas hakikat ini terdapat pelbagai teori yang

berbeza dalam bidang psikologi. Apa yang menarik teori yang berbeza ini dapat

digunakan bagi mengkaji dan memahami tingkahlaku yang sama tetapi dilihat serta

ditafsir dari perspektif yang berbeza.

1
2.0 LATAR BELAKANG TEORI

Teori Carl Jung merupakan teori lanjutan daripada teori asas yang diperkenalkan

oleh Sigmund Freud. Kedua-dua teori ini dikenali di bawah satu teori iaitu Teori

Psikodinamik. Walau bagaimanapun terdapat sedikit perselisihan antara kedua-dua teori

ini berdasarkan beberapa aspek Teori Psikoanalisa yang dipelopori oleh Sigmund Freud

yang tidak dipersetujui dan disenangi oleh Carl Jung. Sebelum perbezaan kedua-dua teori

ini dibincangkan adalah wajar untuk melihat latar belakang kedua-dua teori ini sebagai

pencetus kepada mencari perbezaan kedua-dua teori ini.

2.1 TEORI CARL JUNG

Carl Jung dilahirkan di Kesswill, Switzerland pada tahun 1875. Jung

menerima pendidikan dalam bidang perubatan di School of Basil dan

meneruskkan pengajiannya dalam bidang psikologi di Paris. Kemudian beliau

menjadi pembantu di Zurich dan selepas itu menjadi pensyarah dalam psikiatri.

Dalam tahun 1912, beliau menubuhkan sekolah psikologinya sendiri di Zurich

dan menjadi profesor dalam psikologi di Federal Polytechnical University of

Zurich. Umum mengetahui bahawa Carl Jung merupakan seorang rakan karib dan

pengikut Sigmund Freud. Amir Awang (1987), Jung menolak penekanan yang

berlebihan oleh Freud kepada peranan seks dalam perkembangan personaliti. Ia

juga menolak pandangan Freud yang begitu pesimistik dan deterministik. Ia

beranggapan bahawa manusia bukanlah mangsa kepada warisan baka dan

persekitaran. Malah, Jung menganggap manusia adalah aktif dalam menentukan

corak hidupnya.

2
Amir Awang (1987) Jung berpendapat manusia mempunyai tujuan dan

matlamat dalam hidupnya. Tingkah laku manusia bukan sahaja ditentukan oleh

masa lampau tetapi juga dengan mementingkan masa hadapan. Bagi Jung,

manusia sentiasa berusaha untuk terus berkembang bagi mencapai nirwana

kendiri. Ia melihat manusia sebagai makhluk yang kreatif dan optimistik.

2.2 TEORI PSIKOANALISA SIGMUND FREUD

Sigmund Freud adalah pengasas Teori Psikoanalisis. Dilahirkan pada 1856

dalam keluarga yang sederhana tetapi memastikan beliau mendapat pendidikan

yang terbaik. Beliau memilih bidang perubatan sebagai kerjayanya. Frued pernah

mengalami kecelaruan emosi dan fobia. Beliau menganalisis serta meneroka

mimpi-mimpinya dan akhirnya beliau menemui celik akal tentang dinamika

perkembangan personaliti manusia. Sebagai ahli neurology klinikal, Frued

mendekati psikologi melalui fisiologi. Frued telah mengasaskan apa yang

dikatakan sebagai teori personaliti pertama yang konprehensif. Psikoanalisis

bukan sahaja satu teori tetapi juga satu kaedah terapi. Teori Frued dijelaskan

dalam bukunya The Interpretation of Dreams (1890).

Selepas Freud memperkenalkan teorinya, ramai ahli-ahli teori personaliti

lain yang muncul hasil tintik tolak daripada teorinya. Teori Psikoanalisa adalah

merupakan hasil daripada pengalaman-pengalamannya semasa zaman kanak-

kanaknya.

3
3.0 TEORI CARL JUNG Vs TEORI PSIKOANALISA SIGMUND FREUD

Untuk melihat perbezaan antara kedua-dua teori ini beberapa aspek difikirkan

perlu dilihat seperti aspek pandangan teori terhadap manusia dan struktur personaliti

menurut kedua-dua teori ini.

3.1 PANDANGAN TEORI TERHADAP MANUSIA

Sigmund Freud berpandangan manusia dilahirkan dengan naluri-naluri

kebinatangan yang bersifat jahat. Kehidupan manusia telah ditentukan oleh naluri-

naluri ini. Lantaran dorongan-dorongan dari naluri-naluri ini manusia boleh

bertindak secara tidak rasional dan tidak logik. Manusia dianggap sebagai satu

sistem tenaga yang berfungsi sebagai system hidrolik. Sistem yang mempunyai

paling banyak tenaga akan berkuasa mengawal tingkahlaku dan kehidupan

manusia. Tenaga Eros dan tenaga Thanatos bertanggungjawab terhadap tingkah

laku manusia.

Manakala Jung berpendapat bahawa manusia mempunyai tujuan dan

matlamat dalam hidupnya sendiri. Tingkah laku manusia bukan sahaja ditentukan

oleh peristiwa-peristiwa masa lampau sepertimamna yang ditekankan oleh Freud

bahkan juga oleh impian-impian dan cita-cita masa hadapan. Kedua-dua ini

disebut sebagai teleology dan causality oleh Hall dan Lindzey dalam Amir Awang

(1987). Bagi Jung, manusia sentiasa berusaha untuk terus berkembang bagi

mencapai nirwana kendiri. Beliau melihat manusia sebagai makhluk yang kreatif

dan optimistik. Walaupun Jung mementingkan masa hadapan, tidaklah pula ia

mmengabaikan langsung masa lampau. Malah kalau dibandingkan cara ia melihat

4
masa lampau lebih tersusun yang mana dua komponen utama iaitu personal

unconscious dan collective unconscious.

3.2 STRUKTUR PERSONALITI MENURUT TEORI

Sigmund Freud membahagikan sistem personaliti mengandungi tiga

sistem iaitu id (biologi), ego(psikologi), dan superego (sosial dan nilai moral)

yang berinteraksi antara satu sama lain bagi menghasilkan tingkah laku yang

tertentu yang dengannya Freud simpulkan sebagai personaliti seseorang itu.

Frued sangat mementingkan unsur tidak sedar kerana bahagian tidak sedar adalah

sebahagian besar emosi yang memberikan kawalan ke atas tingkah laku sedar.

Bahagian tidak sedar menjadi penentu kuat tingkah laku manusia atau asas

personaliti. Justeru itu, pandangan tentang tingkah laku yang menekankan proses

sedar di anggap tidak lengkap.

Mengikut Frued, tingkahlaku manusia diarah oleh faktor luar kawalan. Ini

bermakna tingkah laku manusia ditentukan oleh faktor baka (blue print atau

rangka tindakan yang unik). Tingkah laku dipengaruhi oleh pengalaman lampau

iaitu konflik-konflik yang tidak selesai. Frued melihat keseragaman atau

kesamaan antara tingkah laku individu dan mengutamakan atau mementingkan

kestabilan ciri-ciri personaliti atau interaksi ketiga-tiga sistem personaliti tersebut.

Kerisauan terhasil seandainya ego gagal mengawal kehendak id atau gagal

menyalurkan kehendak id menurut batasan-batasan realiti dan nilai-nilai moral.

5
Dalam keadaan inilah ego akan didenda kerana gagal. Dengan kata lain, kerisauan

terhasil semasa interaksi ketiga-tiga sistem tenaga iaitu id, ego, dan superego.

Dalam proses menapis, mengawal dan memenuhi kehendak-kehendak id, ego

akan risau jika gagal sebaliknya akan tenang jika berjaya. Menurut Frued, ada tiga

jenis kerisauan yang boleh dialami oleh individu iaitu kerisauan realiti iaitu

ancaman nyata atau ancaman yang dijangka dari persekitaran, kerisauan moral

iaitu daripada hati nurani atau conscience seseorang dan kerisauan neurotic iaitu

rasa bimbang tidak dapat mengawal naluri sehingga melakukan sesuatu yang di

luar kawalan. Freud memperkenalkan helah bela diri digunakan bertujuan untuk

mengurangkan penderitaan ego yang tidak dapat mengawal id dengan baik dan

juga mempertahankan ego dari cemuhan dan kutukan superego.

Freud mengemukakan lima peringkat perkembangan personaliti indvidu

iaitu peringkat oral, peringkat anal, peringkat falik, peringkat latensi dan

peringkat syahwat. Freud percaya bahawa peringkat-peringkat perkembangan

personaliti seseorang dinamakan seperti itu kerana kepuasan seks yang diperolehi

oleh seseorang individu semasa ia berkembang berkisar di kawasan-kawasan

berahi yang berkenaan. Bahagian-bahagian badan yang memberikan kepuasan ini

dinamakan zon-zon erotik malah bagi Freud semua tingkah laku manusia adalah

berasaskan motif seks sahaja. Apa sahaja yang dilakukan mestilah bagi memenuhi

keperluan tenaga seks.

Manakala Jung menyatakan personaliti seseorang terdiri daripada

sembilan sistem yang berlainan tetapi saling bergantungan di antara satu sama

lain. Sistem-sistem ini dinamakannya sebagai ego, personal unconscious,

6
collective unconscious, persona, anima dan animus, bayangan, sikap, fungsi dan

kendiri. Ego merupakan pusat bagi alam sedar, personal unconscious merupakan

alam tidak sedar peribadi yang mana pengalaman-pengalaman yang menyakitkan

ditekan ke alam tidak sedar dan kadang kala ia mengganggu individu dan boleh

menjelma ke alam sedar. Collective unconscious merupakan pengalaman-

pengalaman yang berkisar mengenai bangsa, keturunan ataupun kaum yang

diwarisi zaman berzaman. Pengalaman-pengalaman yang terkumpul ini

dinamakan arkitaip dan antara arkitaip yang terpenting dalam teori Jung adalah

persona iaitu satu bentuk arkitaip yang merupakan topeng yang dipakai oleh

setiap individu untuk memenuhi kehendak masyarakat. Anima dan animus

merupakan arkitaip bahawa seorang lelaki dan perempuan mempunyai ciri-ciri

kelelakian dan keperempuanan. Orang lelaki yang mempunyai ciri-ciri

keperempuanan dinamakan anima dan sebaliknya dinamakan animus.

Bayangan merupakan arkitaip yang jauh sekali terpendam dalam lubuk

collective unconscious dan mempunyai dua sifat utama iaitu ciri-ciri primitif dan

kebinatangan yang ingin kita nafikan dan juga ciri-ciri kreatif yang jika tidak

dihidupkan akan termusnah. Kendiri merupakan arkitaip yang terpenting kerana ia

merupakan kesatuan, keseluruhan dan kesepaduan personaliti. Arkitaip seterusnya

adalah sikap iaitu semasa individu berkembang ia dipengaruhi oleh dua jenis

sikap yang berbeza iaitu ekstroversi dan introversi. Personaliti yang bersikap

ekstroversi suka bergaul, bersifat terbuka dan peramah manakala personaliti yang

bersikap introversi mempunyai ciri-ciri seperti pemalu, pendiam dan suka

bersendirian.

7
Akhir sekali, Jung mengemukakan arkitaip fungsi iaitu memikir, merasa,

deria dan intuisi. Dengan arkitaip ini, individu dapat berfikir untuk membuat

tindakan secara logik dan menghadapi sesuatu situasi dengan tenang, objektif dan

rasional. Individu juga boleh merasa nilai-nilai dan aspek-aspek subjektif dan

melalui deria individu dapat mengamati segala-galanya melalui sistem deria ini.

Instuisi pula menyatakan bahawa individu sentiasa bersedia untuk menghadapi

semua kemungkinan dalam sesuatu situasi.

Teori personaliti yang dikemukakan oleh Carl Jung menunjukkan

terdapatnya beberapa perbezaan berbanding teori yang dikemukakan oleh Freud.

Antara perbezaan tersebut adalah Freud menyatakan seks mempengaruhi

personaliti manusia dan perlakuan neurotik adalah kesan kekecewaan pada

kehendak seks yang tidak dipenuhi namun Jung tidak menafikan pengaruh seks

tersebut. Walaupun begitu Jung memberi penjelasan yang mendalam tentang

libido sebagai tenaga yang membentuk personaliti. Libido ialah tenaga psikik dan

seks hanya memainkan peranan kecil dalam libido.

Pada pendapat Freud manusia dipenjarakan oleh peristiwa-peristiwa yang

berlaku pada masa lampau. Manusia adalah mangsa kepada peristiwa-peristiwa

tersebut. Jung pula menyatakan tingkah laku manusia dipengaruhi oleh peristiwa-

peristiwa yang berlaku dan juga aspirasi kita pada masa hadapan. Pembentukan

personaliti seseorang individu bukan sahaja akibat daripada peristiwa-peristiwa

yang berlaku semasa zaman kanak-kanak tetapi juga ramalan-ramalan kejadian

ataupun aspirasi kita pada masa depan.

8
Shahabudin & Rohizani (2002) perbezaan hujah yang ketara antara Freud

dan Jung berkisar kepada pengalaman bawah sedar. Jung tidak mengurangkan isi-

isi penting dalam huraian Freud mengenai pengalaman bawah sedar seperti

dilakukan oleh setengah-setengah pengkritik teori personaliti. Jung memberi

penekanan yang panjang lebar mengenai perkara tersebut. Beliau menambahkan

dua dimensi baru iaitu pengalaman warisan dan pengalaman pramanusia.

Maksudnya, Sigmund Freud menimbulkan faktor-faktor phylogenetic sebagai

faktor yang mempengaruhi pembentukan personaliti iaitu pengaruh pengalaman

primal yang bersifat keturunan. Jung memasukkan unsur pengalaman bawah

sedar sebagai sistem asas dalam pembentukan personaliti individu. Untuk

memantapkan hujahan beliau mengenai pembentukan personaliti manusia,

kombinasi idea-idea daripada bidang ilmu yang lain seperti bidang sejarah,

mitologi, keagamaan dan antropologi digabungjalinkan dalam hujahan beliau.

4.0 KESIMPULAN

Walaupun Carl Jung membangunkan teori yang baru dan pada dasarnya bersetuju

ataupun menentang pandangan Freud dalam teori yang dikemukakan Jung sebenarnya

tetap berhutang dengan Freud. Engler dalam Shahabudin dan Rohizani (2002), adalah

sukar untuk membangunkan teori personaliti yang baru tanpa memahami terlebih dahulu

teori personaliti yang dikemukakan oleh Freud.

Sistem personaliti yang disuburkan oleh Freud perlu didalami, bukan sahaja

kerana aspek pensejarahannya, tetapi juga pengaruhnya yang masih hangat hingga ke hari

9
ini. Walaupun teori Freud kelihatan terlalu abstrak dan sukar diterapkan dalam dunia

nyata namun sumbangannya perlu dihargai dalam aspek kefahaman yang diberikan

kepada kita tentang dinamika-dinamika yang sering berinteraksi dalam jiwa kita sehingga

membawa kepada kerisauan. Peringkat-peringkat perkembangan personaliti dan masalah-

masalah yang berkaitan dengannya dan sifat semula jadi manusia yang sering didorong

oleh nafsu semata-mata tidak dapat disangkalkan. Sebagai teori yang menjadi pelopor

kepada teori-teori psikologi yang lain adalah wajar untuk diterima kerana teori yang lahir

dahulu semestinya mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Walau bagaimanapun,

kita tidak dapat menafikan sumbangannya yang begitu besar dalam era perkembangan

personaliti dan ilmu psikologi di dunia ini.

Teori yang dikemukakan oleh Carl Jung sudah tentulah lebih kompleks daripada

yang dipelopori oleh Freud. Terdapat pelbagai penambahbaikan daripada apa yang telah

dikemukakan oleh Freud. Saya melihat hanya terdapat sedikit sahaja perbezaan seperti

yang telah dinyatakan di atas antara kedua-dua teori ini selebihnya hanyalah

penambaikan dan perluasan teori yang dibuat Jung tentang apa yang telah dikemukakan

oleh Freud dalam sumbangannya terhadap Teori Psikodinamik ini.

10
RUJUKAN

Andrew Barrows. Carl Jung. Diperoleh September 8, 2008 daripada

http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/fghij/jung_carl.html

Amir Awang .(1987). Teori dan Amalan Psikoterapi. Pulau Pinang : Penerbit Universiti

Sains Malaysia.

Schultz Duane P. (2001). Theories of personality. Belmont : Wadsworth Thomson

Learning

11