Anda di halaman 1dari 3

JEMAAH Menteri bersetuju dengan cadangan Jawatankuasa Induk Menangani Gejala Disiplin supaya salah laku pelajar diperangi

habis-habisan oleh 1 ke!enterian " Menurut kenyataan #e!enterian $elajaran Malaysia %#$M& kepada 'utor baru-baru ini( kerjasa!a itu dijalin kerana terdapat tindakan dan isu berkaitan disiplin luar bidang kuasa dan kepakarannya" ))Maka( #$M !e!erlukan bantuan( sokongan dan kerjasa!a daripada ke!enterianke!enterian lain( agensi-agensi kerajaan( *G+( !asyarakat dan juga ibu bapa(, ujar kenyataan tersebut" #$M telah !e!inta kerjasa!a seperti berikutI" Jabatan $erdana Menteri .antuan Jabatan $egua! *egara untuk !engkaji dan !eneliti akta dan undang-undang serta !eneliti keperluan penguatkuasaan undang-undang ini terhadap !urid sekolah" II" #e!enterian #esela!atan Dala! *egeri .antuan #e!enterian #esela!atan Dala! *egeri( khususnya polis untuki" !eningkatkan usaha bersa!a bagi !e!banteras gejala disiplin !urid di luar sekolah ii" !e!bantu !enangani gejala ponteng sekolah iii" !e!astikan kesela!atan !urid dan guru yang dianca! oleh kegiatan ku!pulan sa!seng( gangster dan kongsi gelap i/" !e!perluas progra! dan akti/iti pencegahan jenayah seperti $rogra! 0akan 1op ke seluruh negara !elalui #elab $encegahan Jenayah di sekolah /" !eningkatkan dan !e!antapkan lagi hubungan dengan pihak sekolah !elalui $egawai $erhubungan 2ekolah secara konsisten( dan /i" !ena!bah bilangan platun #adet $olis di setiap sekolah serta !e!perluas lagi kegiatan #adet $olis di se!ua sekolah dan !aktab perguruan di seluruh negara " III" #e!enterian $e!bangunan 3anita( #eluarga dan Masyarakat .antuan #e!enterian $e!bangunan 3anita( #eluarga dan Masyarakat bagii" Meneliti aspek penguatkuasaan Akta #anak-#anak 4 1( teruta!anya dala! hal ponteng sekolah dan !engkategorikannya sebagai kelakuan yang boleh !erosakkan diri seseorang !urid selain sebagai kegagalan ibu bapa atau penjaga dala! !engawal anak atau jagaan !ereka" ii" Menggiatkan lagi ke!pen )2e!akin Hari 2e!akin 2ayang, dala! konteks peranan dan tanggungjawab ibu bapa bagi !e!astikan anak-anak !ereka !e!punyai tahap disiplin yang tinggi serta tidak terlibat dala! salah laku disiplin atau jenayah

iii" !e!bantu dala! ke!pen untuk !eningkatkan penglibatan ibu bapa dala! $ersatuan Ibu .apa dan Guru %$I.G& i/" !e!bantu !e!perluas progra! dan kursus ke!ahiran keibubapaan( dan /" !e!bantu !e!pakej se!ula $endidikan 2eksualiti supaya pendedahan dapat diberikan kepada !urid( guru dan ibu bapa untuk !engelakkan salah laku seksual( jenayah seksual dan !asalah yang berkaitan dengannya" I5" #e!enterian #esihatan Malaysia .antuan #e!enterian #esihatan Malaysia untuki" !e!perluaskan skop $asukan #esihatan 2ekolah( dengan !ena!bah perkhid!atan psikiatri bagi !e!bantu !urid yang !enghadapi tru!a akibat gejala disiplin serta !urid yang didapati liar dan sukar dikawal dan( ii" !eningkatkan ke!ahiran pihak sekolah !engenal pasti !urid yang sukar dikawal dan !e!erlukan perhatian lanjut oleh pakar-pakar psikiatri" 5" #e!enterian $e!bangunan 6sahawan Dan #operasi .antuan Majlis A!anah 0akyat %MA0A& untuk !e!buat penyelarasan dan pe!antauan terhadap pengurusan disiplin !urid di sekolah bawah pentadbirannya iaitu Maktab 0endah 2ains Mara %M02M& yang !ene!patkan !urid seu!ur dengan sekolah di bawah #$M" 5I" #e!enterian $engajian 'inggi .antuan Institusi $engajian 'inggi Awa! %I$'A& ter!asuk Hospital 6ni/ersiti untuki" !enjalankan kajian yang berkaitan kenakalan re!aja dan kanak-kanak serta kajian yang berkaitan ke!ahiran yang sesuai dala! !enangani per!asalahan disiplin !urid( dan ii" !enjalankan kajian-kajian yang berkaitan aspek $sikologi( $sikososial serta #esihatan yang ada kaitan dengan !asalah disiplin !urid serta cadangan tindakan yang perlu dia!bil bagi !engatasi !asalah tersebut" 5II"#e!enterian $eru!ahan dan #erajaan 'e!patan .antuan #e!enterian $eru!ahan dan #erajaan 'e!patan untuki" Meneliti cadangan pengawalan perniagaan $usat 2iber dan ka7e siber !elalui caraa" !e!perketatkan pengeluaran lesen bagi $usat 2iber dan ka7e siber b" !e!astikan $usat 2iber dan ka7e siber !engadakan pe!antauan rapi secara berterusan terhadap setiap la!an yang dilayari pelanggan

c" !engehadkan !asa operasi $usat 2iber dan ka7e siber kepada ja! 1 !ala! sahaja dan bagi pengunjung di bawah u!ur 14 tahun( kebenaran kepada !ereka adalah sehingga ja! 8 petang sahaja" d" !ewajibkan setiap pelanggan !enulis butiran pelanggan( dan ia boleh dise!ak bukan sahaja oleh pihak berkuasa te!patan !alah pihak polis dan juga ibu bapa" e" !e!astikan lokasi $usat 2iber dan ka7e siber berada di kawasan tu!puan awa! agar segala kegiatannya sentiasa !endapat perhatian awa! 7" !e!astikan penggunaan cer!in gelap dilarang sa!a sekali" g" !e!astikan $usat 2iber dan ka7e siber yang ingkar terhadap peraturan yang telah ditetapkan( teruta!anya yang !enjalankan kegiatan-kegiatan yang berunsur perjudian( ga!bar-ga!bar lucah atau seu!pa!anya ditutup dan lesennya ditarik balik serta !erta tanpa a!aran" h" !e!ohon kerjasa!a #e!enterian $eru!ahan dan #erajaan 'e!patan !e!antap dan !e!perluas lagi kegiatan #adet .o!ba di sekolah dan juga di !aktab perguruan di seluruh negara 5III" #e!enterian #ebudayaan( #esenian dan 3arisan .antuan #e!enterian #ebudayaan( #esenian dan 3arisan bagi !enggiatkan lagii" #e!pen .erbudi .ahasa khususnya budaya beradab sopan dan ii" !enggerak dan !enggiatkan kegiatan berkaitan #esenian !elalui kurikulu! dan kokurikulu! di sekolah I9" #e!enterian $enerangan Malaysia .antuan #e!enterian $enerangan Malaysia untuki" !eningkatkan lagi progra! penyiaran berkaitan nilai !urni dan per!asalahan disiplin !urid !elalui tele/isyen dan radio khususnya se!asa cuti persekolahan( dan ii" !e!ohon kerjasa!a ke!enterian ini untuk !e!bantu ke!pen kesedaran pe!babitan ibu bapa dala! akti/iti $I.G "