Anda di halaman 1dari 7

Penduduk merupakan sumber penting dan tanggungjawab utama sesebuah bandar raya.

Keselesaan penduduk Kuala Lumpur merupakan perhatian terpenting pihak berkuasa Bandar Raya dan oleh itu, perumahan sentiasa menjadi agenda utamanya. Pembaikan persekitaran perumahan termasuk meningkatkan tahap keselesaan dalam dan luar pembangunan perumahan, meningkatkan peruntukan infrastruktur, utiliti dan kemudahan masyarakat ke tahap yang dinikmati oleh penduduk di bandar raya bertaraf dunia yang lain dan memperbaiki penampilan pembangunan perumahan. Reka bentuk inovatif, penyediaan kemudahan yang selesa dan terkini, pelbagai pilihan, kualiti kemasan dan susun atur yang menarik akan menjadi perhatian utama. Kebanyakan stok perumahan yang lama di Bandar Raya berada dalam keadaan buruk. Keadaan terbiar, kurang penyelenggaraan dan pembinaan yang buruk menyumbang kepada penurunan tahap penampilan di beberapa bahagian Bandar Raya. Program peningkatan dan pembangunan semula akan dimulakan bertujuan untuk memperbaiki piawaian dan kualiti persekitaran stok perumahan swasta dan awam sedia ada.

KUALITI PERUMAHAN Kualiti Persekitaran Perumahan Kualiti persekitaran perumahan telah meningkat sejak kebelakangan ini teruatama di kawasan pembangunan perumahan baru seperti di Damansara, Bangsar, "mpang dan #aman #un Dr. $smail. angsa !aju, alau bagaimanapun, kebanyakan taman perumahan

persendirian lama seperti #aman %etapak &aya, #aman Kok Doh, #aman Bullion, #aman Batu dan #aman %ri Rampai masih kekurangan penyediaan kemudahan masyarakat dan kawasan landskap. !asalah sosial yang berhubung kait dengan tempat tinggal berkepadatan tinggi telah mendorong berlakunya vandalisme dan kurangnya perhatian masyarakat dalam penjagaan kawasan ini telah meningkatkan masalah alam sekitar. #ahap penyelenggaraan di beberapa pembangunan swasta terutama perumahan bertingkat swasta adalah tidak memuaskan. $ni adalah disebabkan oleh kekurangan dana untuk penyelenggaran dan penggantian telah mengakibatkan kemerosotan visual dan keselesaan persekitaran merosot. Rumah kos rendah Piawaian asas untuk perumahan kos rendah adalah berdasarkan kepada piawaian 'egara se(ara menyeluruh dan diguna pakai oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur )DBKL*, dengan

sedikit perubahan. Piawaian ruang untuk perumahan kos rendah kini telah disemak daripada minimum +, meter persegi kepada +- meter persegi seunit. Kawasan tepu telah dibina maksimum untuk perumahan kos rendah ditetapkan pada ., peratus selebihnya /, peratus untuk utility dan kemudahan masyarakat manakal kepadatan maksimum ditetapakn pada 0-, meter sehektar. $ni adalah peran(angan unutk melihat kawasan pembangunan perumahan kos rendah lebih stabil dan mengambil berat tentang alam sekitar seperti mengelakkan dariapda mudahnya terjadi pen(emaran, gejala sosial dengan lebih teruk. Piawaian peruntukan kemudahan dan utiliti dalam perumahan kos rendah seperti taman permaianan kanak1kanak, bilik ba(aan, kemudahan masyarakat dan kawasan lapang adalah tidak men(ukupi untuk memenuhi keperluan penduduk. Piawaian ini adalah untuk memeudahakn masyarakat di sekitar perumahan kos rendah ini bergiata aktif tidak menira kanak1kanak mahupuan golongan dewasa. Kemudahan ini adalah piawaian yang penting bagi menyelaraskan sekitar perumahan tersebut didlihat lebih menraik. Penyumbang utama kepada kos penyelenggaraan yang tinggi adalah pengguanaan bahan yang berkualiti rendah dan berharaga murah dan juga tahap pembinaan yang tidak berkualiti. Rumah kos rendah adalah lebih mempunyai kos penyelenggaraan yang rendah seperti menggunakan barang1barang berkos rendah.

Perumahan Sementara: Setinggan dan rumahan pan ang! Kajian setinggan yang dijalankan pada tahuan 0223 menunjukan terdapat 02. petempatan setinggan di Kuala Lumpur dengan keluasan lebih kurang +4- hektar. &ika dilihat pada tahun 0225 sehingga 0223 terdapat pengurangan sebanyak /5,4 peratus penduduk setinggan. Pengurangan ini hasil dari tindakan intensif agensi kerajaan dalam membina lebih banyak perumahan kos rendah melalui program1program penswastaan dan pembanguan semula. alau bagaiamanpun, masih terdapat baki petempaatan setinggan dan kewujudannya dalam Bandar raya tidak dapat diterima, berisiko tinggi terhadap kebakaran dan kotor. #ambahan pula, kebanyakannya berada berhampiran atau di sepanjang laluan strategik atau tepian sungai yang memburukan imej Bandar Raya dan men(emarkan sungai,.

Kualiti perumahan yanga baik adalah gabungan daripada pelbagai aspek pembangunan perumahan. Reka bentuk dan susun attur peka alam persekitaran, mutu hasil kerja dan bahan peruntukan utility dan kemudahan landskap, penyelenggaraan dan peniakan taraf semuanya memainkan peranan dalam persekitaran perumahan. DBKL akan menggalakan dan bekerjasama dengan sektor swasta untuk meningkatkan piawaian perumahan di semua kawasan agar dapat menghasilakn kualiti perumahan yang tinggi. Kualiti persekitaran perumahan perlu dilihat melampaui sempadan sesebuah kawasan pembangunan perumahan individu. Penelitian harus diberikan kepada persekitaran luaran dalam pembangunan persendirian dan juga kepada penampilan persekitaran luarannya supaya pembangunan tersebut berkait rapat dengan persekitaran sekeliling. Pembangunan perumahan harus bersesuaian dengan persekitarannya, mengekalkan perhubungan, meningkatkan ruang awam yang bersebelahan dan mengoptimumkan ruang antara pembangunan. DBKL akan memainkan peranan yang aktif dalam memastikan pemaju memenuhi tanggungjawab mereka terhadap keseluruhan persekitaran bandar raya semasa meran(ang pembangunan perumahan.

Perumahan using Lebih kurang -.- peratus daripada stok perumahan sedia ada telah dibina dalam tahun +,1 an atau .,1an dan kebanyakan daripadanya sudah using dan perlu diganti. %elain daripada dalam keadaan yang buruk, kawasan perumahan isang ini kekurangan kemudahan asas, ini adalah diakibatkan daripada kos pembuatan adalah rendah berbanding rumah1rumah kos

yang tinggi. Kebanyakan perumahan using terletak du Pusat Bandar Raya seperti %elangor !ansion dan !alayan di &alan !asjid $ndia, Rumah Pangsa #uangku "bdul Rahman di &alan #un Ra6ak dan #an 7heng Lo(k !ansion dan Rumah Pangsa %elayang di 7how Kit. Kewujudan perumahan using yang berterusan du Pusat Bandar Raya tidak lagi ekonomik dar segi kegunaan tanah dan seterusnya menjejaskan imej Bandar Raya. Kebanyakan rumaha di kawasan Ri6ab melayu, kampong tradisional dan kampong1

kampung baru dibina di atas tanah hak milik ramai. Rumah1rumah ini kebanyakannya dibina tanpa memperoleh kelulusan dan tidak memenuhi dan mematuhi piawaian peran(angan dan bangunan. Kebanyakan perumahan kerajaan dan institusi lama untuk pekerja se(tor awam berada dalan keadaan using dan terletak di kawasan yang sering dilanda banjir dan memerlukan penggantian.

PEN"E#IAN PERUMAHAN MEN$IKUT %ENIS Stok perumahan "ntara tahuan 023, dan 5,,,, stok perumahan meningkat pada puarata 0,,,,, unit setahun )rujuk Rajah 5*. #erdapat sedikit kekurangan dalamn penyediaan perumahan sebanyak 5,,+,, unit jika perumahan sementara tidak diambil kira. 8 Pertumbuhan Perumahan Kuala Lumpur, 1980-2000

&enis1jenis perumahan dibahagikan kepada /jenis kategori umum iaitu perumahan kos rendah, kos sederhana dan kos tinggi. Perumahan kos sederhana dan kos tinggi dibina sepenuhnya oleh sektor swasta manakala perumahan kos rendah disediakan melalui

program perumahan kerajaan dan peruntukan kuota /, peratus perumahan kos rendah yang dikenakan kepada pemaju dalam setiap pembangunan perumahan baru.

Perumahan a&am !emandangkan 3.0 peratus isi rumah tidak mampu untuk membeli rumah kos rendah, DBKL menyediakan perumahan awam untuk disewa pada harga subsidi. Kini terdapat /5,,,, unit perumahan awam sedia ada di Kuala Lumpur. $ni keran kebanyakan golongan muda ynag berhijrah yang berpendapatan sederhana untuk men(ari rumah yang mampu memliki di sekitar sempadan Bandar raya telah mengakibatkan kesesaka lalu lintas dan ke pusat Bandar.

Perumahan untuk golongan khas Pada masa kini, terdapat dua buah rumah orang tua telah dibina oleh pihak swasta manakalaa DBKL pula sedang meran(ang untuk membina sebuah lagi rumah tersebut di samping dua buah asrama belia, sebuah di 9omabk dan sebuah lagi di 7han sow Lin. alau bagaimanapun, terdapat desakan unutk menyediakan lebih banyak perumahan untuk golongan khas seperti golongan kurang upaya, orang1orang tua, ibu tunggal dan lelaki dan wanita bujang. #etapi dalam masa yang sama, akibat daripada begitu ramai golongan seperti golonagn khas ini, peruntukan perumahan tersebut tidak men(ukupi.

Perumahan untuk peker a sektor a&am %ewa rumah persendirian di Kuala Lumpur adalah sangat tinggi berbandig di negeri1negeri lain, dan jauh elaun perumahan yang diperolehi oleh pekerja sektor awam. "kibatnya ramai yang terpaksa menyewa rumah berkualiti rendah atau men(ari kediaman alternative di luar Bandar Raya. Kini terdapat sejumlah 00,,,, unit perumahan telah disediakan oleh agensi kerajaan berkenaan untuk pekerjanya yang dikenakan sewa bersubsidi. alau bagaimanapun rumah jenis ini masih berkurangan untuk memenuhi keperluan semasa ! Kebanyakan peruamahan utnuk pekerja se(tor awam adalah berkepadatan rendah dan dibina di atas tanah kerajaan yang tidak digunakan sepenuhnya

KUALITI PERUMAHAN Kualiti persekitaran perumahan Kualiti perumahan yang baik adalah gabungan daripada pelbagai aspek pembangunan perumahan. Reka bentuk dan susun atur, peka alam persekitaran, mutu hasil kerja dan bahan, peruntukan utility dan kemudahan, landskap, peyelenggaraan dan penaikan taraf, semuianya memainkan peranan dan persekitaran perumahan. DBKL akan menggalakan dan bekerjasama dengan se(tor swasta untuk meningkatkan piawaian perumahan di semua kawasan agar dapat mengahsilkan kualiti perumahan yang tinggi. Kualiti persekitaran perumahan perlu dilihat melmpaui sempadab sesebuah kawasan pembangunan perumahan individu. Penelitian harus diberikan kepada persekitaran luaran dalam pembangunan persendirian dan juga kepada penampilan persekitaran luarannya supaya pembangunan tersebut berkait rapat dengan persekitaran sekeliling. Pemabngunan perumahan harus besesuaian dengan persekitarannya, mengekalkan perhubungan, meningkatkan ruang awam bersebelahan dan mengoptimumkan ruang antara pembangunan. DBKL akan memainkan peranan yang aktif dalam memastikan pemaju memenuhi tanggungjawab mereka terhadap keseluruahan persekitaran Bandar raya semasa meran(anag pembangunan perumahan.

:reka bentuk dan susun atur, peka alam persekitaran, muu hasil kerja dan bahan, peruntukan utilityi dan kemudahan, landskap, penyelenggaraan dan penaikan taraf, semuanya memainkan peranan dalam persekitaran

Rumah Kos Rendah dan perumahan A&am

!emandangkan kemungkinan piawaian ruang rumah kos rendah akan terus dipertingkat, peruntukan akan dibuat dalan reka bentuk pembangunan tersebut bagi membolehkan peningkatan piawaian ruang tanpa memerlukan pembangunan semula yang berkos tinggi. :saha hendaklah dibuat bagi menigkatkan standard ruang di mana sesuai dalam kerja1kerja mengubahsuai atau membangunkan semula kos rendah sedia ada. Piawaian pemasangan dan kemasan dalam pembangunan perumahan kos rendah akan diperbaiki, begitu juga dengan peruntukan kemudahan seperti kawasan permainan tempat letak kereta dan kemudahan masyarakat. Persekitaran lauaran perumahan kos rendah harus diperbaiaki dengan menambah kawasan landskap, memperbaiki taraf kemasan luaran, menyediakan tempat laluan pejalan kaki bertutup serta mnge(at semula atau di mana perlu mengganti bahagian fasad sedia ada.