Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

LAPORAN AKTIVITI KEJOHANAN RENANG PERINGKAT IPG INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS RAJA MELEWAR SEREMBAN, NEGERI SEMBILAN

NAMA PELAJAR NOMBOR KAD PENGENALAN KUMPULAN / UNIT KOD KURSUS NAMA KURSUS NAMA PENS%ARAH KURSUS TARIKH HANTAR

: HUONG HONG MING : 931118-13-5935 : PJ(SJK ! PISMP SEM " AMBILAN JAN "#13 : PJM 31#$ : RENANG : EN IK JALIL BIN OSMAN : 11 OKTOBER "#13

1&# T'()* Pengelolaan Kejohanan Renang Peringkat IPG Institut Pendidikan Guru Kampus Raja Melewar Seremban, Negeri Sembilan.

"&# O+(,*-./ Pelaksanaan Kejohanan Sukan Renang peringkat Institut Pendidikan Guru Kebitaraan Sukan Kampus Raja Melewar, Seremban ini diharapkan dapat memberikan peluang kepada guru guru pelatih !." Mendapat dan meningkatkan pengetahuan tentang teknik#teknik renang. !.! Mempamerkan kebolehan sebagai peserta dan meningkatkan mutu sukan. !.$ Mengeratkan hubungan silaturahim antara guru guru pelatih. !.% Meningkatkan kerjasama dan perkongsian pengalaman antara guru guru pelatih.

3&# B)-.0'1 P0230'4 $." &arikh "! September !'"$

$.! &empat Kompleks Sukan &an Sri (aji Mohd Said, Seremban, Negeri Sembilan. $.$ Masa !.$' petang hingga %.$' petang

$&# P,5,0-' Semua guru pelatih ops)en Pendidikan *asmani PISMP Semester !. "+ ,nit PISMP Semester ! P* -SK+ !+ ,nit PISMP Semester ! P* -S*K.+ $+ ,nit PISMP Semester ! P* -S*K&+ J)46'7 # $$ orang # "/ orang # % orang : 58 20'13

5&# A76. J'9'-'1*)'5' 0 ." *121&1NK,1S1 IN3,K Pn Sura)a 4ibi 1. K 4apotti - Ketua *abatan P* + 5n *alil bin 6sman .ik Nora7ian binti *aa8ar Sdr 1meer 9irdaus bin Red7uan Sdri Ili Gan binti 1bdul Rahman Gan Sdr (uong (ong Ming Sdri :im Shu &ing Sdr Muhammad 9irdaus bin *ohari Pen)elaras Renang Pengurus Kejohanan Setiausaha Kejohanan Ketua 1jk &eknikal 0.! *121&1NK,1S1 K5R*1 K5*6(1N1N Mohd. 17i7an 4in Kaunsin Su7anne :au (ui ;ing 1jk Penda8taran 1jk &empat Nurha)atianim 4inti 1bd.Rahman Rowena :im Siew <ian Nor 17lin 4inti 1bd Rashid

Penasihat Pen)elaras Penolong Pen)elaras Pengurus Kejohanan Penolong P. Kejohanan Setiusaha Penolong Setiausaha 4endahari *uri Ra)uan

1jk Pertandingan

Suthersan 1=: Go>indasam) 1jk Keselamatan Khairrul 1nuar 4in Musta88a Muhammad Il)as 4in 9o7ilan 1m) &ing Shu &ing 1jk &eknikal 1jk Pengadil 1jk Peralatan Nor 1mirul 1kmal 4in (isham &an 2an &ing 3i?kl) Mi?hael 6o 2oei &ian Mohamad 1mir 9akhri 4in Ismail 1l>in &on) 1=: 1ntone)sam) :ee ;en ;ee 1jk Pengangkutan 1jk 3okumentasi 1jk Makanan Mohamad Khairul Ni7am 4in Mohad *ohar @inothini 1=P :inggam 9ai7al 4in :ahaning Nur 1is)ah (a8i7ah 4inti Mohd Aainudin 3oroth) 5dward Muhammad Na7mi 4in Shamsuddin Nur Suhailah 4inti Samson Nurul 1shikin 4inti Aulkapli Penga?ara Majlis 1jk P1 Sistem 1jk *emputan 9erah 9ran?is?a *ustin Muhammad Ni7amuddin 4. 4adrul (isham Nor 1mirul8itri 4in 6thman 2ong Pooi Man Ng Kim Moi Siti Nor 1is)ah 4inti (usin 6ng Ahi &ing 4a?aan 3oa Muhammad 1shraa8 Sa8uan 4in *alaluddin ;ap Pei 2oon Ri77a 4inti 1b. Rashed 1jk (adiah dan .enderamata Mohd 1i7uddin 4in 17eran

8&# K,9'13'1 (adiah dan .endermata Kategori (adiah (arga ,ntuk " Pingat :elaki Pingat -RM+ 0.'' 4ilangan (adiah ,ntuk " 1?ara $ !" -B a?ara C $ hadiah+ Perempuan Pingat 0.'' $ !" -B a?ara C $ hadiah+ JUMLAH "1# "'0 "'0 4ilangan Peserta Pemenang *umlah (arga (adiah -RM+

Makanan dan Minuman ,rus Setia JUMLAH 0D orang E RM 0.'' C "hari F RM $''.'' RM 3##&##

*umlah Keseluruhan Perbelanjaan JUMLAH KESELURUHAN RM 51#&##

:&# K,*)'-'1 8&# K,6,4'7'1 9&# ';'13'1

1#&# G'4+'0 A*-.<.-.