Anda di halaman 1dari 4

Rujukan:Electronic Ministry of Education (2010). Integriti dan Akauntabiliti ala!"erk#id!atan A$a!. Retrie%ed August 2& 2010& fro!:#tt':((a''s.e!oe.go%.!y (b''k(nota()*+A,20+-.

(I)+E/RI+I,20 A) , 20A-A0)+A1I2I+I,20 A2AM,20"ER-3I MA+A),20A4AM.'df 5ari6al (2007). 1"R 8ara$ak +a#an /uru isyaki Rasua#. Retrie%ed onAugust 2& 2010 fro! #tt':((cikgufari6al.co!(category(keratan9ak#bar('age(:(5uad Ra6ali (200;). " e n g e t u a < a d a n g 1 a n t u a n - 4 A " M / u n a - a e d a # d a n "rosedur 1eri 1iasis$a. Retrie%ed on August 2& 2010 fro!#tt':((sekalibicara.blogs'ot.co!(200;(01('engetua9cadang9bantuan9 k$a'!guna.#t!l=abatan "erancangan 1andar dan esa 8e!enanjung Malaysia (2010). )ilai dan Etika ala! "erk#id!atan A$a!. Retrie%ed on August 2& 2010 fro!$$$.to$n'lan.go%.!y(...(nilai,20>,20etika,20dl!,20'kd!tn ,20a$a!.''t)oriati A. Ras#id& 1oon& ".?& > 4ong& -. 4 (2010).8iri "endidikan /uru Asas -e'i!'inan dan "erke!bangan "rofesional /uru. 8elangor:*@ford5ajar 4a'edia (ndA). Audit 8ekola#. Retrie%ed on August 2& 2010 fro!#tt':(($a'edia.!obi(!s(AuditB8ekola#4iki'edia (ndA). Audit -e$angan 8ekola#. Retrie%ed on August 2& 2010 fro!#tt':((!s.$iki'edia.org($iki(AuditB-e$anganB8ekola#

e$asa ini& banyak 'erke!b angan dan 'e!bangunan dari 'elbagaia s ' e k y a n g b e r l a k u d i s e k e l i l i n g k i t a . 8 a ! a a d a k i t a s e d a r a t a u t i d a k & 'erke!bangan dan 'e!bangunan yang kita li#at #ari ini adala# #asil kerjasa!aa#li !asyarakat teruta!anya golongan 'rofesional. Antara bidang 'rofesionalyang terlibat adala# keguruan& 'erubatan& kejuruteraan& 'erundangan dan lain Clain. A'a yang di!aksudkan dengan 'rofesionalD Menurut *rnstein dan2e%ine (1;;:)& konse' 'rofesional !erujuk ke'ada ciri C ciri yang terda'at dala! kalangan a#li suatu 'rofesion. Antara ciri C ciri yang tela# dinyatakan adala# ceka' dan !e!'unyai 'engeta#uan yang !endala! dala! bidang yangdiceburi dan adanya kod etika yang !enga$al tingka# laku a#li

/uru juga adala# seorang yang 'rofesional. Ini ber!akna guru adala#seorang yang !enda'at lati#an yang k#usus& ber'engeta#uan luas dan 'akar dala! bidang yang diceburi serta ada kod etika yang tersendiri.Merujuk ke'ada ciri C ciri yang dinyatakan& 'rofesion keguruan 'ada #ariini dili#at se!akin goya# kerana ada segelintir guru yang sanggu' !elanggar kod etika keguruan yang tela# sedia ter!aktub. Ini terbukti a'abila se!akin banyak isu !engenai sala# laku guru tersiar di internet dan dada C dada ak#bar.Ini suda# tentu akan !enganggu gugat !artabat 'rofesion keguruan sebagaisuatu 'rofesion yang !ulia. *le# itu& esei ini akan !e!bincangkan !engenaid u a i s u s a l a # laku guru yang !elanggar kod etika keguruan i a i t u 'enyala#gunaan !asa dan 'enyala#gunaan $ang.

Isu pertama adalah berkenaan penyalahgunaan masa . i Malaysia&$aktu bagi satu sesi 'ersekola#an yang u!u! adala# dari 'ukul E.:0 'agi #ingga 1.1F& iaitu lebi# kurang ena! ja! tidak ter!asuk akti%iti kokurikulu! 'ada sebela# 'etang. 8e'anjang te!'o# ini& !urid C !urid dan guru terlibat se c a r a l a n g s u n g d a l a ! ' r o s e s ' e n g a j a r a n d a n ' e ! b e l a j a r a n . 4 a l a u bagai!ana'un& sejak kebelakangan ini ti!bul isu 'enyala#gunaan !asa di kalangan guru di sekola#. Me!ang benar isu 'enyala#gunaan ini jarang tersiar d i ! e d i a ! a s s a k e r a n a i a n ya l e b i # ! e n j u r u s k e ' a d a # a l e # $ a l d a l a ! a n sekola#& teta'i adala# 'enting bagi kita untuk !e!bendung isu ini dari'ada terus !enular. Antara conto# 'enyala#gunaan !asa di sekola# adala# guru tidak !ene'ati !asa !e!asuki kelas& guru tidak !enya!'aikan isi 'engajaran dengan bersunggu#9sunggu#& guru !engajar tidak !engikut sukatan 'elajaran yang tela# diteta'kan ole# ke!enterian& guru tidak !ene'ati !asa keluar dari'ada kelas& guru !enggunakan !asa di sekola# dengan !elakukan kerja y a n g t i d a k b e r k a i t a n d e n g a n ' e n d i d i k a n ! i s a l n y a ! e l a y a r i f a c e b o o k & berGc#attingG& bergosi'& !ele'ak di kantin& guru !elakukan kerja sa!bilan di !ala! #ari (!isalnya !engajar tuisyen& berniaga di 'asar !ala!) #ingga ! e n j e j a s k a n ' r o d u k t i % i t i n y a d a l a ! ! e n y a ! ' a i k a n " > " d i s i a n g # a r i d a n banyak lagi.
Merujuk ke'ada 'er!asala#an yang dinyatakan& terda'at dua puncautama kena'a !asala# ini bole# berlaku iaitu indi%idu dan 'entadbir. Pertama,i n d i v d u d a l a m k o n t e k s i n i i a i t u g u r u m e m p u n y a i s i k a p y a n g t i d a k s e p e r t i mempunyai sikap malas dan tidak ambil peduli, kurang komitmen dalam kerja,kurang nilai dalam kehidupan, dan etika kerja yang lemah. A'abila sika' ini$ujud& !aka indi%idu tersebut !enga!bil ringan tugas yang tela# dia!ana#kanse#inggakan tiada lagi rasa tanggungja$ab untuk bersunggu# C sunggu# dala!!endidik anak bangsa dan a'a yang 'enting bagi !ereka #anyala# gaji yangbakal diteri!a 'ada setia' bulan.Punca seterusnya adalah daripada pihak pentadbir . "enguatkuasaany a n g l e ! a # d a n k u r a n g n ya 'e!antauan yan g dil akukan tel a# !e ndoro ngk e ' a d a b e r l a k u n y a ' e r ! a s a l a # a n i n i . A ' a b i l a t i a d a ' e ! a n t a u a n d a n 'enguatkuasaan juga le!a#& !aka guru C guru !enjadi lebi# berani untuk!enyala#gunakan !asa kerana !ereka tidak 'erlu risau akan akibat dari'adatindakan !ereka. Masala# ini jika tidak dibendung akan !endatangkan kesan yang a!atburuk ke'ada banyak 'i#ak teruta!anya ke'ada guru sebagai a#li 'rofesionaldan !urid C !urid. Antara kesan yang bole# dili#at dari'ada 'er!asala#an iniadala# !erosotnya 'restasi kerja guru dan 'enca'aian 'elajar di sekola#.Masyarakat juga akan !e!andang sinis akan 'rofesiaon keguruan dan tidakyakin dengan kebole#an guru dala! !endidik anak C anak !ereka.Menyedari akan kesan yang akan !eni!'a jika 'er!asala#n ini tidakdibendung& !aka se!ua 'i#ak ter!asuk 'i#ak 'entadbir& rakan seja$at& danindi%idu itu sendiri 'erlu !e!ainkan 'eranan bagi !e!astikan 'er!asala#an initidak terus !enular dan !enjadi se!akin teruk.Pertama, pihak pentadbir perlulah sentiasa membuat pemantauan darisemasa ke semasa terhadap prestasi kerja guru guru di sekolah . engana d a n y a 'e!antauan secara berterusan& !aka 'eluang guru

u n t u k !enyala#gunakan !asa di sekola# adla# terbatas. 8eterusnya& 'i#ak 'entadbir juga 'erlu berusa#a !ngenal 'asti dan bersedia !e!berikan k#id!at nasi#atk e ' a d a g u r u y a n g b e r ! a s a l a # . = i k a ' i # a k ' e n t a d b i r t i d a k ! a ! ' u & ! a k a bole#la# !erujuk guru tersebut ke'ada kaunselor. Ak#irnya& 'i#ak 'entadbir bole# !enga!bil tindakan tegas dengan !e!berikan a!aran dan !ngenakantindakan tatatertib ke'ada guru yang terlibat jika !asala# yang dilakukan adala#serius dan berulang. engan cara ini& guru C guru akan sedar akan kesila'andiri dan tidak akan !engulanginya lagi R a k a n s e j a w a t j u g a p e r l u m e m a i n k a n p e r a n a n d a l a m m a e n a n g a n i masalah ini. Rakan seja$at 'erlula# !enjadi teladan ke'ada rakan C rakan yang ber!asala# !e!berikan nasi#at dan dorongan su'aya guru yang terlibatdala! 'enyala#gunaan !asa itu da'at !enguba# dirinya. 8elain itu& individu yang terlibat juga 'erlu !e!ainkan 'eranan dala!usa#a untuk beruba# !enjadi lebi# baik. Antara cara yang bole# dialkukan adala# dengan cara sentiasa !u#asaba# diri tentang a'a yang tela# dilakukan. e n g a n c a r a i n i & s e g a l a k e k u a t a n d a n k e l e ! a # a n d a ' a t d i k e n a l ' a s t i d a n di'erbaiki. Ia juga akan !eni!bulkan kesedaran untuk berusa#a !enjadi lebi#baik. 8eterusnya& guru 'erlu bijak dala! !e!ili# ka$an yang !a!'u !enjaditeladan agar diri akan lebi# terara# untuk !enconto#i sifat 9 sifat yang idealsebagai seorang guru. Ak#ir sekali& guru juga bole# !enyediakan log akti%itisu'aya tugas da'at dilaksanakan dengan lebi# terancang dan tiada 'e!ba6iran!asa. Isu kedua adalah berkenaan penyalahgunaan wang. 8ejak ak#ir C ak#ir ini&s e ! a k i n b a n y a k i s u ! e n g e n a i ' e n y a l a # g u n a a n $ a n g d i k a l a n g a n g u r u disiarkan dala! !edia !assa. 8ebagai conto#& seorang guru tela# dita#an ole#' i # a k b e r k u a s a k e r a n a ! e ! a l s u k a n i n % o i s dan 'es anan keraj aan ya ng ! e n g a n d u n g i b u t i r ' a l s u . A n t a r a c o n t o # l a i n 'enyala#gunaan $ang yang berlaku di sekola# adala# se'erti !e!aksa !urid!e!beli buku akti%iti ta!ba#an untuk da'atkan ko!isyen dari'ada 'engedar&!elakukan 'e!belian tan'a !engikut tatacara 'e!belian& !enge!ukakantuntutan 'erjalanan yang !engandungi butiran yang 'alsu& guru !enguti' yurank#as dari'ada 'elajar teta'i tidak !enyera #kannya ke'ada 'i#ak sekola#dengan tujuan !e!belanjakan $ang tersebut untuk ke'entingan diri& guru tidak!engeluarkan resit bagi setia' 'e!bayaran yang dilakukan !urid dan banyaklagi

Ada bebera'a sebab kena'a !asala# ini berlaku. Pertama a d a l a h berpunca dari individu yang menguruskan wang itu sendiri. /uru yang terlibatdala! 'enyala#gunaan $ang biasanya !e!'unyai sika' ta!ak dan ingin #idu'!e$a#. A'abila ta!ak dan ke#endak yang tidak kesa!'aian !enguasai diri&!aka guru !enjadi gela' !ata dan bertindak !enggela'kan $ang yang tela#dia!ana#kan ke'adanya. Ini berkait ra'at dengan 'eng#ayatan nilai !urni dankei!anan dala! diri. /uru yang !enyala#gunakan $ang tidak !eng#ayati nilaikejujuran dala! #idu' dan le!a# i!annya untuk !ene'is godaan syaitan.8 e t e r u s n y a a d a l a # g u r u t e r s e b u t k u r a n g f a # a ! a k a n 'rosedur dala!! e n g u r u s k a n $ a n g ! e n ye b a b k a n g u r u t e r s e b u t s e c a r a s a ! b i l l e $ a !enguruskan $ang yang dikuti' dan di'eruntukkan. Ak#ir sekali& guru tersebutbiasanya le!a# dala! !eng#ayati kod etika 'rofesionnya yang !enggariskanbatas C batas tatacara 'engurusan kejayanya.Punca yang kedua mengapa masalah ini boleh berlaku adalah dari pihakp e n t a d b i r . A n t a r a n y a i a l a # ' e n g u a t k u a s a a n y a n g l e ! a # d a n k u r a n g n y a 'e!antauan yang dijalankan ole# 'i#ak 'entadbiran ter#ada' 'engurusan$ang di sekola#. A'abila kurangnya 'e!antauan dan 'enguatkuasaan jugaadala# le!a#& !aka guru C guru !enjadi lebi# berani untuk !enggela'kan$ang kerana !ereka tidak 'erlu risau akan akibat dari'ada tindakan yang d i a ! b i l . + i d a k k u r a n g j u g a ' i # a k ' e n t a d b i r ya n g k u r a n g j e l a s ! e n g e n a i 'rosedur 'engurusan 'erbelanjaan di sekola# yang !enyebabkan guru C guru!enga!bil kese!'atan !eni'u atau !e!alsukan butir C butir 'erbelanjaanuntuk ke'entingan diri.M a s a l a # i n i j i k a d i b i a r k a n

b e r t e r u s a n a k a n ! e n j u r u s k e ' a d a 'er!asala#an yang lebi# b e s a r d a n k e s a n n ya a ! a t l a # b u r u k . M e n y e d a r i #akikat ini& !aka langka# yang sesuai dan berkesan 'erlu dia!bil. Pertama&'i#ak 'entadbir 'erlu !e!'ertingkatkan lagi siste! 'e!antauan (!onitoring)dan susulan yang sedia ada su'aya lebi# berkesan dan ceka' dengan carasentiasa !e!eriksa 1uku +unai dan 1uku Resit bagi !engelakkan dari'ada berlakunya
'enyele$engan dan 'enyala#gunaan $ang sekola#. Seterusnyaguru besar #endakla# !enga!bil tindakan segera ter#ada' segala kele!a#anyang dibangkitkan& !enyelia tugas9tugas 'ungutan sekola# dengan lebi# ceka'bagi !engelakkan 'enyele$engan dan 'enyala#gunaan 'enda'atan sekola#&!e!buat 'enyelidikan yan g ra'i ter#ada' guru9guru di ba$a# jagaan bagi! e ! a s t i k a n ! e r e k a ! e ! a # a ! i u n d a n g 9 u n d a n g & ' e r a t u r a n k e $ a n g a n & 'ekeliling 9 'ekeliling dan ara#an 9 ara#an yang diedarkan dari !asa ke se!asasu'aya da'at !elaksanakan tugas dengan lebi# ceka' dan ak#ir sekali gurub e s a r # e n d a k l a # ' e k a t e r # a d a ' t e g u r a n d a n n a s i # a t A u d i t a g a r d a ' a t !e!'ertingkatkan kualiti 'engurusan ke$angan di sekola#.Rakan seja$at juga !e!ainkan 'eranan 'enting dala! !e!bendung! a s a l a # i n i d e n g a n c a r a ! e ! b e r i n a s i # a t k e ' a d a r a k a n y a n g !enyala#gunakan $ang su'aya sedar akan kesala#an yang tela# dilakukan d a n ! e l a ' o r k a n k e ' a d a ' i # a k ' e n t a d b i r a n t e n t a n g k e s a l a # a n y a n g t e l a # dilakukan ole# rakan serta tidak bersuba#at dala! !enyala#gunakan $ang. Akhir sekali adalah bergantung kepada individu itu sendiri untuk berubah./uru yang terlibat dala! 'enyala#gunaan $ang 'erlu sentiasa ber!u#asaba#d i r i d a n # i d u ' ! e n g i k u t k e ! a ! ' u a n . 8 e t e r u s n ya & g u r u ' e r l u b i j a k d a l a ! !e!ili# ka$an yang bole# !enjadi teladan dan !a!'u !e!beri nasi#at agar da'at terus !e!'erbaiki kele!a# an diri& bekerja dengan ik#las dan tekad!enolak rasua# dengan tegas.8ecara kesi!'ulannya& guru sebagai 'enja$at a$a! 'erlu ber'egangtegu# ke'ada kod etika yang tela# digariskan. Isu Cisu 'elanggaran kod etikakeguruan se'erti isu 'enyala#gunaan !asa dan 'enyala#gunaan $ang disekola# 'erlu dibendung dari'ada terus !enular kerana ianya !e!ba$a kesanyang buruk ter#ada' 'rofesion keguruan& 'e!bangunan !odal insan dan !asade'an anak bangsa.