Anda di halaman 1dari 20

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

BAB 9 PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS


Mata pelajaran Sains merupakan mata pelajaran yang menyeronokkan murid-murid di mana sesi pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam bentuk teori atau amali. Penggabungjalinan Hands On, Minds On dan Hearts On adalah suatu elemen yang penting dan perlu dititikberatkan semasa pengajaran dan pembelajaran. Bagi merealisasikan pengajaran dan pembelajaran tersebut, makmal dan bilik sains di sekolah perlu mempunyai prosedur dan peraturan yang lengkap, selamat, selesa dan kondusif. Bab ini adalah bertujuan memberi panduan bagi membantu pihak pentadbiran sekolah dan guru-guru mata pelajaran sains melaksanakan pengajaran dan pembelajaran sains dengan lebih efisien, menyeronokkan, berkesan dan menghasilkan impak. Disamping itu, tahap pengetahuan dalam pengurusan pengajaran dan pembelajaran di makmal dan bilik sains dapat dipertingkatkan.

9.1

Peruntukan Waktu bagi Setiap Mata Pela aran !i Sek"la# Ren!a# !an Sek"la# Menenga# a. Peruntukan Bil $. ). (. +. ,. -. %a#un %ahun $ %ahun ) %ahun ( %ahun + %ahun , %ahun aktu untuk Sekolah !ebangsaan "S$# Mata Peruntukan Pela aran Waktu& Sains Sains Sains Sains Sains Sains &' minit "( aktu# &' minit "( aktu# &' minit "( aktu# $,' minit ", aktu# $,' minit ", aktu# $,' minit ", aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*$# ")*$# ")*$# ")*)*$# ")*)*$# ")*)*$# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan $ aktu berkembar $ aktu berkembar $ aktu berkembar ) aktu berkembar ) aktu berkembar ) aktu berkembar

Rujuk SPI Bil. 11/2002

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

b. Peruntukan aktu untuk Sekolah .enis !ebangsaan %amil "SJ$%# Bil $. ). (. +. ,. -. %a#un %ahun $ %ahun ) %ahun ( %ahun + %ahun , %ahun Mata Pela aran Sains Sains Sains Sains Sains Sains Peruntukan Waktu& &' minit "( aktu# &' minit "( aktu# &' minit "( aktu# $,' minit ", aktu# $,' minit ", aktu# $,' minit ", aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*$# ")*$# ")*$# ")*)*$# ")*)*$# ")*)*$# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan $ aktu berkembar $ aktu berkembar $ aktu berkembar ) aktu berkembar ) aktu berkembar ) aktu berkembar

Rujuk SPI Bil. 11/2002

/. Peruntukan aktu untuk Sekolah .enis !ebangsaan 0ina "SJ$'# Bil $. ). (. +. ,. -. %a#un %ahun $ %ahun ) %ahun ( %ahun + %ahun , %ahun Mata Pela aran Sains Sains Sains Sains Sains Sains Peruntukan Waktu&& &' minit B1 * &' minit B0 &' minit B1 * &' minit B0 &' minit B1 * &' minit B0 -' minit B1 * &' minit B0 -' minit B1 * &' minit B0 -' minit B1 * &' minit B0 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*$# B1 * ")*$# B0 ")*$# B1 * ")*$# B0 ")*$# B1 * ")*$# B0 ")# B1 * ")*$# B0 ")# B1 * ")*$# B0 ")# B1 * ")*$# B0 Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan $ aktu berkembar B1 *$ aktu berkembar B0 $ aktu berkembar B1 *$ aktu berkembar B0 $ aktu berkembar B1 *$ aktu berkembar B0 $ aktu berkembar B1 *$ aktu berkembar B0 $ aktu berkembar B1 *$ aktu berkembar B0 $ aktu berkembar B1 *$ aktu berkembar B0

Rujuk SPI Bil. 12/2002

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

d. Peruntukan aktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran 2 Sain+ Bil $. ). (. +. ,. %ingkatan %ingkatan $ %ingkatan ) %ingkatan ( %ingkatan + %ingkatan , Mata Pela aran Sains Sains Sains Sains Sains Peruntukan Waktu& )'' minit ", aktu# )'' minit ", aktu# )'' minit ", aktu# )'' minit ", aktu# )'' minit ", aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*)*$# ")*)*$# ")*)*$# ")*)*$# ")*)*$# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) aktu berkembar ) aktu berkembar ) aktu berkembar ) aktu berkembar ) aktu berkembar

e. Peruntukan aktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran 2 -i.ik Bil $. ). %ingkatan %ingkatan + %ingkatan , Mata Pela aran 3i4ik 3i4ik Peruntukan Waktu& $-' minit "+ aktu# $-' minit "+ aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*)# ")*)# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) aktu berkembar ) aktu berkembar

f.

Peruntukan aktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran 2 Bi"l"gi %ingkatan %ingkatan + %ingkatan , Mata Pela aran Biologi Biologi Peruntukan Waktu& $-' minit "+ aktu# $-' minit "+ aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*)# ")*)# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) aktu berkembar ) aktu berkembar

Bil $. ).

g. Peruntukan aktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran 2 $i)ia Bil $. ). %ingkatan %ingkatan + %ingkatan , Mata Pela aran !imia !imia Peruntukan Waktu& $-' minit "+ aktu# $-' minit "+ aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*)# ")*)# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) aktu berkembar ) aktu berkembar

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

h. Peruntukan aktu untuk Sekolah Menengah bagi mata pelajaran 2 Sain+ %a)ba#an. Bil (. +. %ingkatan %ingkatan + %ingkatan , Mata Pela aran Sains %ambahan Sains %ambahan Peruntukan Waktu& $-' minit "+ aktu# $-' minit "+ aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*)# ")*)# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) aktu berkembar ) aktu berkembar

i.

Peruntukan aktu untuk Sekolah Menengah %eknik bagi mata pelajaran 2 Sain+ Gunaan. Bil %ingkatan %ingkatan + %ingkatan , Mata Pela aran Sains 5unaan Sains 5unaan Peruntukan Waktu& )'' minit ", aktu# )'' minit ", aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu ")*)*$# ")*)*$# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) aktu berkembar ) aktu berkembar

,. -.

j.

Peruntukan aktu untuk %ingkatan - bagi mata pelajaran 2 -i.ik Bil %ingkatan %ingkatan - Ba ah %ingkatan - 7tas Mata Pela aran 3i4ik 3i4ik Peruntukan Waktu& ()' minit "6 aktu# ()' minit "6 aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu "(*(*$*$# ")*)*)*$*$# "(*(*$*$# ")*)*)*$*$# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) atau ( aktu berkembar ) atau ( aktu berkembar

(+. (,.

k. Peruntukan aktu untuk %ingkatan - bagi mata pelajaran 2 Bi"l"gi Mata Pela aran Biologi Biologi Peruntukan Waktu& ()' minit "6 aktu# ()' minit "6 aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu "(*(*$*$# ")*)*)*$*$# "(*(*$*$# ")*)*)*$*$# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) atau ( aktu berkembar ) atau ( aktu berkembar

Bil (-. (8.

%ingkatan %ingkatan - Ba ah %ingkatan - 7tas

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

l.

Peruntukan aktu untuk %ingkatan - bagi mata pelajaran 2 $i)ia Bil %ingkatan %ingkatan - Ba ah %ingkatan - 7tas Mata Pela aran !imia !imia Peruntukan Waktu& ()' minit "6 aktu# ()' minit "6 aktu# 'a!angan Pe(a#an Waktu "(*(*$*$# ")*)*)*$*$# "(*(*$*$# ")*)*)*$*$# Waktu Mini)u) Mak)al *ang Bia+a Dia)alkan ) atau ( aktu berkembar ) atau ( aktu berkembar

(6. (&.

9./

%ata(ara Penguru+an Penga aran Dan Pe)bela aran Dala) Mak)al Dan Bilik Sain+ Makmal dan bilik sains adalah satu tempat untuk guru menyampaikan pengajaran dan pembelajaran dalam bentuk latihan amali9praktikal. .adi, makmal dan bilik sains perlu ditadbir urus dengan /ekap. &.).$ Pengurusan makmal dan bilik sains yang /ekap penting untuk: a. Membantu pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. b. Mengelakkan kemalangan. /. Memudahkan akti;iti9eksperimen dijalankan. d. Mengemaskinikan bekalan bahan dan radas. e. Menentukan bahan dan radas yang dibeli adalah sesuai mengikut spesifikasinya. &.).) Penyelenggaraan stok yang /ekap dan sistematik membantu keli/inan proses pengajaran dan pembelajaran. <adas dan bahan di makmal dan bilik sains mestilah disimpan dan diselenggarakan dengan baik dan selamat. %erdapat radas dan bahan yang berbahaya dan berharga yang perlu disimpan dengan selamat di dalam almari atau kabinet yang berkun/i. Penyimpanan dan pengurusan radas dan bahan juga boleh dipamerkan dalam pelbagai bentuk dan konsep mengikut kreati;iti !etua Panitia.

&.).( &.).+

9.0

%ata(ara Pen1e!iaan Peralatan Penga aran Dan Pe)bela aran Dan Ba#an Ek+peri)en &.(.$ Peraturan-peraturan pentadbiran a. Borang pesanan persediaan peralatan makmal hendaklah dikemukakan tiga hari sebelum tarikh diperlukan. Rujuk Lampiran 9A

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

b. Persediaan keperluan perlu dibuat satu hari lebih a al dari tarikh diperlukan tertakluk kepada keperluan eksperimen. /. !eperluan perlu disediakan dengan lengkap dan berada dalam keadaan yang baik, berfungsi serta selamat digunakan. d. =aktu keperluan penggunaan perlu dikenal pasti. e. Sebarang kerosakan dan kehilangan peralatan perlu direkodkan. &.(.) Proses kerja: %ata/ara urusan penyediaan peralatan P>P dan bahan eksperimen. UNDANG 4 UNDANG3 PERA%URAN 7rahan Pengetua9 5uru Besar. %erima ( hari sebelum eksperimen dijalankan. Penyediaan di makmal dan bilik sains yang berkenaan. Mengikut Buku Panduan Pengurusan dan !eselamatan Makmal Sains Sekolah: "BP!, !PM#. 7rahan Pengetua9 5uru Besar.

BIL $.

PR2SES $ERJA Menyediakan borang pesanan persediaan. Menerima borang pesanan persediaan daripada 5uru Sains. Memastikan peralatan disediakan berdasarkan borang pesanan dan pada aktu yang ditetapkan. Mematuhi prosedur dan langkah-langkah keselamatan semasa menyediakan alatan eksperimen atau bahan kimia yang akan digunakan. Memastikan sentiasa berada di dalam bilik persediaan ketika eksperimen sedang dijalankan. 5uru Sains mesti men/uba atau membuat eksperimen terlebih dahulu sebelum P>P dilaksanakan.

PEGAWAI *ANG MELULUS$AN3DIRUJU$ !etua Bidang9 !etua Panitia Pembantu Makmal

).

(.

Pembantu Makmal

+.

Pembantu Makmal

,.

Pembantu Makmal

-.

5uru Sains dan Pembantu Makmal

5uru Sains dan Pembantu Makmal

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

&.(.( 0arta alir:

%ata/ara urusan penyediaan peralatan P>P dan bahan eksperimen.

M?@7

Menerima borang pesanan dari 5uru Sains. Pembantu Makmal merujuk dan meneliti borang pesanan.

Semak dan sediakan radas 9 bahan kimia seperti yang diperlukan. <ujuk 5uru Sains. %idak

@engkap

Aa
Penyediaan radas 9 bahan kimia.

5uru Sains men/uba eksperimen sebelum P>P

Menyusun radas dan bahan kimia di dalam makmal dan bilik sains

Membantu 5uru Sains semasa eksperimen jika diperlukan.

%7M7%

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

&.(.+ Senarai semak diisi oleh Pembantu Makmal: %ata(ara uru+an pen1e!iaan peralatan P5P !an ba#an ek+peri)en

Na)a Guru Sain+6 %arik#6

%in!akan
$ Semak borang pesanan bahan dan peralatan sains yang telah diisi dengan lengkap > mematuhi segala prosedur yang telah ditetapkan.

%an!a 7 3 8

'atatan

). Pastikan alatan men/ukupi dan berfungsi se aktu penyediaan eksperimen. ( . Patuhi langkah-langkah keselamatan semasa menyediakan alatan eksperimen.

Bama Pembantu Makmal : %andatangan Pembantu Makmal :

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

9.9

%ata(ara Penguru+an Peralatan P5P Selepa+ Ek+peri)en &.+.$ Proses kerja: %ata/ara pengurusan peralatan P>P selepas eksperimen

BIL

PR2SES $ERJA

GURU3$A$I%ANGAN *ANG MELULUS$AN3 DIRUJU$

UNDANG:UNDANG3 PERA%URAN Mengikut peraturan penggunaan makmal dan bilik sains yang ditetapkan oleh !etua Bidang9 !etua Panitia. Mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Di/atat dalam daftar9 buku rekod kerosakan Mengikut prosedur yang telah ditetapkan.

$.

Mengumpul dan mengemas radas serta bahan eksperimen yang telah selesai. Memastikan kuantiti alatan9jenis bahan kimia yang dikembalikan men/ukupi. Memastikan peralatan berkeadaan baik dan boleh digunakan. Merekodkan alatan9bahan yang hilang9 rosak oleh murid. Menyimpan alatan9radas di tempat yang betul dan selamat.

5uru Sains

).

5uru Sains

(.

Pembantu Makmal

+.

5uru Sains

,.

Pembantu Makmal

Bab 9 - Pengurusan Pengajaran Dan Pembelajaran

&.+.) 0arta alir:

%ata/ara pengurusan peralatan P>P selepas eksperimen

M?@7

Mengumpul bahan 9 alat radas yang telah selesai digunakan. Merekodkan alatan yang rosak 9 hilang

Semak bahan men/ukupi. %idak

Merekodkan di dalam borang !e . ('' .-+

Aa Membersih peralatan supaya berkeadaan bersih dan boleh digunakan semula.

Menyimpan alat radas di tempat asal dan selamat.

%7M7%

9.;

Da<tar Rek"! Pergerakan Dan Pin a)an Ba#an3 Ra!a+3 Alat Bantu Menga ar 7ABM8 Untuk Penga aran Dan Pe)bela aran Di Mak)al Dan Bilik Sain+. &.,.$. Senarai bahan9 radas9 7BM yang boleh diba a keluar daripada makmal dan bilik sains adalah seperti berikut: a. 7BM seperti model, /arta dan lain-lain. b. Bahan9radas untuk keperluan eksperimen. /. CDP9 @0D9 Dynas/an. d. 0D Teaching Courseware dan lain-lain tertakluk kepada peraturan sedia ada. &.,.). Peminjam perlu mengisi borang pergerakan9pinjaman bahan dan kelulusan perlu diperolehi melalui !etua Panitia9 !etua Bidang. &.,.( Peminjam mesti bertanggungja ab atas keselamatan dan kebersihan radas9 bahan9 7BM semasa tempoh pinjaman. Peminjam mestilah bertanggungja ab memastikan bilangan radas9bahan9 BM yang dipinjam sama bilangan seperti dalam borang prgerakan9pinjaman bahan.

&.,.+

&.,.,. Peminjam mesti memulangkan radas9bahan97BM sebaik sahaja amat proses pengajaran dan pembelajaran. &.,.-. Sebarang kerosakan dan kehilangan menjadi peminjam dan perlu dilaporkan kepada !etua Panitia. 9.= tanggungja ab

%ata(ara Pe)bantu Mak)al Sebelu)> Se)a+a Dan Selepa+ Pelak+anaan Penga aran Dan Pe)bela aran Di Dala) Mak)al Dan Bilik Sain+ &.-.$ &.-.) Pembantu Makmal mesti berada di bilik persediaan supaya dapat dihubungi apabila diperlukan. Pintu dan tingkap makmal dan bilik sains dibuka pada a al pagi hari persekolahan dan ditutup selepas tamat aktu persekolahan. Peralatan dan bahan sains disediakan seperti yang dipesan oleh guru dalam Borang Pesanan Bahan dan Peralatan Sains. Memastikan semua peralatan dan bahan sains dalam keadaan baik dan boleh berfungsi semasa eksperimen dijalankan. Semua langkah keselamatan telah dipatuhi dalam mengendalikan peralatan dan bahan sains.

&.-.( &.-.+ &.-.,

&.-.-

%indakan yang se ajarnya diambil dan mematuhi prosedur yang telah ditetapkan apabila berlakunya ke/emasan seperti kebakaran dan ke/ederaan. Peralatan dan bahan sains dibersih dan disimpan di tempat se ajarnya setelah selesai setiap sesi kerja amali. Meja makmal, papan tulis dan singki dibersihkan serta gas, air, kipas dan lampu ditutup setelah selesai setiap sesi kerja eksperimen. Memeriksa dan menyelenggara kemudahan makmal sains termasuk perabot, bekalan elektrik, air dan gas.

&.-.8 &.-.6 &.-.&

&.-.$' Menga as dan membantu murid mendapatkan peralatan dan bahan sains semasa eksperimen. &.-.$$ Memastikan tindakan berikut diambil selepas eksperimen yang terakhir pada setiap hari: a. Memastikan makmal dan bilik sains berkeadaan bersih dan kemas b. Menutup pili gas, pili air dan suis elektrik /. Menutup tingkap dan mengun/i makmal dan bilik sains d. Menyimpan kun/i makmal dan bilik sains mengikut arahan !etua Bidang 9.? %ata(ara Guru Sain+ Dala) Pengen!alian Dan Pelak+anaan Penga aran Dan Pe)bela aran Di Mak)al Dan Bilik Sain+ &.8.$ Sebelum murid masuk makmal dan bilik sains: a. Beratur di luar makmal dan bilik sains sehingga guru benarkan masuk. b. Murid diminta meletakkan beg atau bekalan makanan9 minuman di luar makmal dan bilik sains dan hanya memba a bahan yang diperlukan untuk akti;iti P>P. &.8.) Semasa murid berada dalam makmal dan bilik sains: a. Murid masuk dan duduk dalam makmal dan bilik sains dengan tertib. b. 5uru mengingatkan murid tentang bahaya yang mungkin berlaku sepanjang eksperimen. Cleh itu semua prosedur eksperimen perlu dipatuhi sepanjang masa.

/. Murid-murid dibahagikan kepada kumpulan ke/il yang terdiri daripada )E+ orang dalam satu kumpulan. Setiap kumpulan akan melantik seorang ketua mengikut giliran. d. 7hli kumpulan diberi tugasan seperti mengambil peralatan, men/atat keputusan, menulis laporan dan mengemas semula peralatan sains. Setiap tugasan akan digilirkan pada semua ahli kumpulan. e. Murid menjalankan eksperimen mengikut prosedur yang betul. f. Pastikan murid dapat mengurus masa se/ara berkesan semasa eksperimen dijalankan.

g. Pembantu Makmal sentiasa menga asi pelaksanaan eksperimen terutama yang melibatkan penggunaan haba dan bahan kimia. h. 5uru sentiasa bergerak dan memantau dari satu kumpulan ke kumpulan murid yang lain dan menggalakkan semua murid melibatkan diri dalam eksperimen yang dijalankan. i. 5uru menggalakkan murid dari setiap kumpulan membuat analisis se/ara per/ambahan idea tanpa memberi kesimpulan terus kepada murid. 5uru memberi peluang kepada murid untuk mengulangi eksperimen jika eksperimen itu tidak berjaya. dengan murid mengapa eksperimen itu tidak

j.

k. 5uru berbin/ang berjaya. l.

Murid digalakkan untuk menyiapkan laporan dan membentangkan hasil eksperimen yang lengkap dan guru memastikan murid yang berlainan yang membuat pelaporan pada setiap kali pembentangan.

m. 5uru digalakkan menggunakan peralatan 10% semasa melaksanakan P>P. n. 5uru selalu mengaitkan set induksi dan konsep9 dengan kehidupan harian. aplikasi sains

o. 5uru memastikan murid memadam papan tulis, membersih meja, mengemas dan membuang sampah pada akhir eksperimen. 9.@

Pentak+iran $er a A)ali Sain+ 7PE$A)


&.6.$ !onsep PF!7 Sains terdiri daripada PF!7 Sains ?PS<, Sains PM<, Sains SPM, Sains %ambahan, 3i4ik, !imia dan Biologi. PF!7 Sains ialah pentaksiran berasaskan sekolah yang dilaksanakan di peringkat sekolah sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan di dalam makmal dan bilik sains.

&.6.) Cbjektif PF!7 Sains PF!7 Sains dilaksanakan untuk membolehkan murid: a. Menguasai kemahiran saintifik. b. Memperkukuhkan teori dan konsep sains. /. Memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni. &.6.( 0iri-/iri PF!7 Sains &.6.(.$ !eserasian dengan kehendak kurikulum 3ormat pentaksiran direkabentuk dengan mengambil kira ahiran saintifik, sikap saintifik dan nilai murni yang ingin diperkembangkan dalam proses pengajaran dan belajaran sains. &.6.(.) Berpusatkan pelajar PF!7 sains memberi peluang kepada murid untuk ditaksir apabila mereka telah bersedia untuk ditaksir. 1ni membolehkan pentaksiran dilaksanakan dalam keadaan tenang, selesa dan selaras dengan ran/angan pengajaran guru. &.6.(.( %elus dan terbuka PF!7 sains mengetahui: memberi peluang kepada murid untuk

a. Perkara yang ditaksir. b. Bagaimana perkara itu ditaksir. /. Bila perkara itu ditaksir. d. Di mana perkara itu ditaksir. &.6.(.+ Bolehlaksana dan sistematik 3ormat pentaksiran PF!7 ini telah mengambil kira aspekaspek berikut: a. !ebolehlaksanaan. b. !ebolehtadbiran. &.6.(., Pelbagai instrumen

%ujuan menggunakan pelbagai instrumen adalah untuk menghasilkan lebih banyak e;idens yang akan memberikan gambaran yang menyeluruh dan lebih tepat tentang prestasi

pembelajaran murid. 7ntara instrumen yang boleh digunakan ialah pemerhatian, kaji selidik, senarai semak, projek, laporan amali, temu bual, folio dan lain-lain. &.6.(.Berterusan dan 3ormatif Pentaksiran dilakukan berterusan dari %ahun ( hingga %ahun - bagi /alon ?PS<, dari %ingkatan $ hingga %ingkatan ( bagi /alon PM< dan dari %ingkatan + hingga , bagi /alon SPM. Sepanjang tempoh pentaksiran PF!7, murid diberi peluang untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam perkara yang ditaksir. Murid juga diberi peluang untuk memperbaiki skor yang diperoleh. &.6.(.8 !esahan dan kebolehper/ayaan !esahan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu dapat menggambarkan /ukup /akup dan kerele;anan tentang perkara yang ditaksir. 1ni dapat ditentukan dengan menetapkan perkara yang ditaksir adalah terangkum dalam Duraian Sukatan Pelajaran. !ebolehper/ayaan merujuk kepada sejauh mana skor pentaksiran itu tepat dan tekal. !esahan dan kebolehper/ayaan skor pentaksiran ini dipastikan melalui pelaksanaan mekanisma penyelarasan dan pemantauan. &.6.(.6 Pelaporan positif Skor yang dilaporkan menunjukkan tahap penguasaan murid dan ini boleh diperbaiki dan dipertingkatkan dari masa ke semasa. &.6.(.& Pemantauan berterusan Pemantauan dilakukan se/ara berterusan bertujuan untuk memastikan PF!7 sains dilaksanakan dan mengikut prosedur yang ditetapkan. &.6.+ Pengoperasian PF!7 Pengoperasian PF!7 dilaksanakan seperti berikut: &.6.+.$ Peran/angan Peran/angan yang teliti dilaksanakan antara @embaga Peperiksaan, .abatan Pelajaran Begeri dan Pelaksana PF!7 yang telah dilantik. &.6.+.) Penataran Penataran ialah pendedahan tentang konsep, kerangka dan pengoperasian program PF!7 kepada pihak yang terlibat dengan

pelaksanaan PF!7 seperti pentadbir sekolah, penyelaras, pentaksir sekolah dan murid-murid

pemantau,

tentang pelaksanaan PF!7. &.6.+.( Pelaksanaan pentaksiran Pelaksanaan PF!7 ialah mentaksir perkara yang hendak ditaksir dalam PF!7 mengikut prosedur yang telah ditetapkan seperti dalam Buku Panduan PF!7. &.6.+.+ Penyelarasan Penyelarasan ialah satu proses untuk memastikan pentaksiran PF!7 dilaksanakan dengan /ara yang betul dan seragam dari segi kefahaman peraturan penskoran, penggunaan peraturan penskoran dan pemberian skor. &.6.+., Pemantauan Pemantauan ialah satu proses mendapatkan maklumat dan memastikan program PF!7 dilaksanakan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. &.6.+.Pengesanan Pengesanan ialah proses menilai program PF!7 dari segi pen/apaian objektif, kekuatan dan kelemahan serta impaknya untuk tujuan memperbaik program itu. &.6.+.8 @aporan Penyelaras, Pemantau, Pengesan dan .abatan Pendidikan Begeri akan membuat laporan mengenai pelaksanaan PF!7 untuk penambahbaikan. &.6., Penjaminan !ualiti PF!7 sains berperanan sebagai mekanisma untuk memastikan objektif bagi mata pelajaran ini dapat direalisasikan dan menepati kualiti yang dihasratkan. Pensijilan akan dibuat dan dikeluarkan oleh sekolah seiring dengan penghantaran skor PF!7 ke @embaga Peperiksaan.

&.6.-

0arta alir pengurusan dan pengendalian peka


M?@7

PFB7%7<7B D1 PF<1B5!7% P?S7%

PFB7%7<7B D1 PF<1B5!7% .PB

PF@7!S7B77B PF!7

PFB7MB7DB71!7B

PFBAF@7<7S7B

PFM7B%7?7B

PFB5FS7B7B

@7PC<7B

PFB5?<?S7B S!C<

PFBS1.1@7B SF!C@7D

%7M7%

9.9

-ung+i:-ung+i Lain Mak)al Dan Bilik Sain+ Selain melaksanakan eksperimen, makmal dan bilik sains juga boleh berfungsi sebagai tempat untuk: &.&.$ Pameran a. Mempamerkan bahan-bahan projek sains yang dihasilkan oleh muridmurid seperti buku skrap, folio dan model dari bahan terbuang. b. Mempamerkan alat-alat, bahan-bahan, /arta-/arta dan model-model ( dimensi yang digunakan sebagai bahan bantu mengajar dalam pengajaran dan pembelajaran sains. /. Selain itu, ia juga berfungsi sebagai tempat untuk mempamerkan informasi penting dan menimbulkan kesedaran si;ik kepada arga sekolah dan masyarakat tentang penyebaran abak penyakit berjangkit dan berbahaya kepada kesihatan manusia seperti In luen!a " H#$# "Selesema Babi# , Demam Denggi, %e&ere "cute 'es(irator) %)ndrome SARS "Selesema Burung# dan lain-lain serta langkah-langkah pen/egahan dan ka alan penyakit terbabit. d. Sebagai tempat mengadakan pameran dan &.&.) pertandingan reka/ipta dan projek sains sempena minggu sains sekolah dan tempat tayangan ;ideo mengenai bahaya dadah dan kemudaratan merokok serta menayangkan ;ideo astronomi dan national geogra(hic.

%aman Sumber Sains 3ungsi lain makmal dan bilik sains adalah untuk me ujudkan satu taman sumber sains yang objektifnya menyedarkan murid-murid dan arga sekolah tentang mesra alam dan ke/intaan terhadap kha4anah alam sekitar. a. Me ujudkan satu taman herba yang ditanam dengan pokok-pokok yang boleh digunakan untuk perubatan radisional seperti misai ku/ing, serai angi, kunyit, pegaga, tongkat ali, ka/ip fatimah dan lain-lain. b. Mengadakan %aman !imia supaya murid-murid dapat lihat pertumbuhan pelbagai jenis hablur garam ber arna- arni dalam larutan natrium silikat. /. Menyediakan akuarium atau balang ka/a atau kolam untuk memelihara ikan hiasan dan tumbuhan air bagi mengkaji ekosistem. d. Me ujudkan satu taman mini burung bagi tujuan mengkaji pengkelasan dan habitat hai an tersebut.