Anda di halaman 1dari 4

TEKNIK MENJAWAB SOALAN BAHAGIAN B

Pengenalan kepada pemboleh ubah / variables Di dalam sesuatu penyiasatan (fair test) , terdapat beberapa faktor atau perkara yang difikirkan oleh pengkaji sebelum penyiasatan itu dijalankan. Faktor-faktor tersebut ialah faktor atau perkara yang ingin diubah oleh pengkaji (what is changed / manipulated variable) , faktor atau perkara yang ingin diukur / diperhatikan/bergerakbalas (what is measured/observed dan perkara yang perlu disamakan/dimalarkan (what is kept the same / onstant variable). !esimpulannya langkah awal dalam penyiasatan, pengkaji perlu fikirkan tiga pembolehubah berikut iaitu "a) What is changed ( manipulated variable) diubah ( pembolehubah manipulasi) - perkara yang sengaja diubah oleh pengkaji dalam eksperimen atau penyiasatan yang dijalankan. Kebiasaannya pembolehuah ini hanya ada satu sahaja.

b) What is measured /observed ( responding variable) - faktor atau perkara diperolehi atau direkodkan. - perkara yang diukur atau direkodkan oleh pengkaji . - hasil penyiasatan

c) What is kept the same ( constant variable) - perkara atau faktor yang perlu disamakan supaya ia tidak akan mempengaruhi atau menganggu keputusan penyiasatan. What is changed (perkara diubah ) dan what is measured/observed (perkara yang diukur /diperhatikan) tidak boleh dijadikan sebagai what is kept the same (pembolehubah malar). CONTO !O"#"N $ "ni and her %riends carried out a %air test to %ind out i% plants need sunlight to grow well& Two potted plants o% the same si'e are placed as shown in the diagram below& The plants are watered everyday& They make an observations %or ( days& Ani dan rakan-rakannya menjalankan satu penyiasatan untuk mengkaji samada tumbuhan memerlukan cahaya untuk hidup subur, Dua pasu tumbuhan yang sama saiz diletakkan ke dalam

bekas seperti dalam rajah di bawah. umbuh-tumbuhan disiram air setiap hari. !ereka membuat pemerhatian selama " hari.

a) #tate the following #yatakan perkara berikut i) $hat is hanged ( manipulated variable) % diubah (pembolehubah manipulasi)$ ................................................................................................................... % &alon perlu memikirkan apakah perkara atau 'aktor yang diubah dalam penyiasatan ini. Tumbuhan di dalam pasu A mendapat cahaya matahari , manakala tumbuhan di dalam pasu B tidak mendapat cahaya matahari. (leh itu jawapan yang sesuai adalah ) the presence o' sunlight (keadaan tumbuhan) dan mungkin juga calon juga boleh menjawab ) the plants get sunlight or does not get sunlight"] ii) $hat is observed (responding variables) Apakah yang diperhatikan *diukur ( pembolehubah bergerakbalas)$ ................................................................................................................... & &alon perlu memikirkan 'aktor atau perkara yang ingin dijadikan oleh pengkaji sebagai hasil yang diukur atau diperhatikan. ernyata dalam eksperimen ini, pengkaji ingin melihat samada tumbuhan itu mati*layu atau masih hidup selepas " hari. (leh itu lebih sesuai calon menjawab ) the condition of the plants (keadaan tumbuhan ) atau the plant dies or stays alive (tumbuhan mati atau hidup sebagai pilihan jawapan. iii) $hat is kept the same ( onstant variable) Apakah yang disamakan ( pembolehubah malar )$ .................................................................................................................... % &alon perlu memikirkan apakah perkara yang perlu disamakan supaya tidak mempengaruhi atau menganggu penyiasatan. Antara jawapan yang berkemungkinan di'ikirkan ialah the type o' plants (jenis tumbuhan, the amount o' soil (jumlah tanah), the presence o' water (kehadiran air) dan banyak lagi+

C)*" !+N,-.- !O"#"N ,- *"W" soalan di bawah menggunakan teknik atau cara yang sama seperti di atas& Figure below shows a fair test arried out by a group of pupils. 'he same si(e of grasshoppers are pla ed in ontainer ) and * . ,ajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan pelajar. -elalangbelalang yang sama saiz diletakkan dalam bekas . dan /.

a) +ased on the investigation, state the following, -erdasarkan penyiasatan ini, nyatakan perkara berikut0 i) $hat do we hange% Diubah (dimanipulasikan)$ --------------------------------ii) $hat do we observe (measure)% Diukur 1diperhatikan (pembolehubah malar)$ --------------------------------

iii) $hat do we keep the same% Disamakan (pembolehubah malar)% --------------------------------.

TEKNIK MENJAWAB SOALAN PEMBOLEHUBAH (VARIABLES) 2


.bje ts / and 0 are the same si(e, shape and material. / and 0 were blown with e1ual strength as shown in figure 2 below. / felt first. (bjek ! dan # sama saiz, bentuk dan bahan. ! dan # ditiup dengan kekuatan tiupan yang sama seperti ditunjukkan dalam rajah di bawah. ! jatuh dahulu.

a) *ased on the investigation/ state the %ollowing0&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& ... Berdasarkan penyiasatan ini, nyatakan perkara berikut...... i) What do we change1 Diubah (dimanipulasikan ! .......................................................................................................... % &alon perlu 'ikirkan apakah perkara atau 'aktor yang diubah oleh pengkaji dalam penyiasatan ini...2unakan pengalaman anda. Ketahui tajuk pelajaran. 3oalan ini berkaitan dengan kestabilan dan 'aktor-'aktor yang mempengaruhi kestabilan adalah luas tapak dan ketinggian objek. (leh itu sebaiknya jawapan di atas untuk what is changed (diubah*dimanipulasikan) sebaiknya jawapan calon adalah the si"e of base area ( sai" tapak . 4ni adalah kerana terdapat perbezaan antara saiz tapak objek ! dan #. 3aiz tapak objek ! kelihatan lebih kecil daripada saiz tapak objek #.