Anda di halaman 1dari 1

BIBLIOGRAFI. BUKU: Ahmad Mahmood Musanif. 1992. Pemahaman dan Penghayatan Sejarah Melayu. Selangor: Masa Enterprise.

Ali Ahmad. 1987. Karya-Karya Sastera Bercorak Sejarah. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Arbai'yah Mohd Noor.2002. Ilmu Sejarah dan Pensejarahan.Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Brown, C.C. 1970. Sejarah Melayu or Malay Annals (terj.). London: Oxford University Press. Flaron bin Daud. 1985. Sejarah Melayu: Satu Kajian Dari Aspek Pensejarahan Budaya. Bangi: Institusi Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu, Universiti Kebangsaan Malaysia. Muhd. Yusoff Hashim. 1988. Pensejarahan Melayu Nusantara: Kajian Mengenai Sumber, Penghayatan Masalah dan Tafsiran Naskah-Naskah Terpilih Sejarah Melayu. Singapura: Gaints Prints Sdn. Bhd. Muhd Yusof Ibrahim dan Mahayudin Haji Yahaya. 1988. Sejarahwan dan Pensejarahan: Ketokohan dan Karya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sheikh Othman bin Sheikh Salim (eds.). 1997. Kamus Dewan Edisi Ketiga. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Suntharalingam, R. 1985. Pengenalan kepada Sejarah. Kuala Lumpur: Marican. Suntharalingam, R. 1987. Pensejarahan Barat. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. The Colombia Encyclopedia, 6th Edition. 2001. Colombia: University Press. Yusoff Iskandar dan Abdul Rahman Kaeh. 1978. Sejarah Melayu: Satu Perbicaraan Kritis Dari Pelbagai Bidang. Kuala Lumpur: Heineman Educational Book (Asia) Ltd. ARTIKEL: Abdul Rahman Haji Ismail. 1985. "Sejarah Melatyu: Antara dan Dakyah". Kajian Malaysia, Jilid III, NO.2. Bottom, J.C. 1962. "Malay Historical Works" dalam K.G.Tregonning (ed.). Singapore: Malaysian Historical Sources. Hassan Ahmad. 2007. "Makna Sebuah Kedaulatan: Pandangan Melayu Terhadap Dirinya", dalam Dewan Budaya. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Thilagavathi Gunalan, V. 2005. "Dari Bukit SiGuntang ke Bukit Larangan: Parameswara dalam teks Sejarah Melayu" dalam Prof.Emeritus DatoDr. Mohd Yusoff Hashim (penyt.), Parameswara Pengasas Empayar Melaka. Melaka: Institut Kajian Sejarah dan Patriotisme Malaysia (IKSEP) GRAHA IKSEP. Yusoff Iskandar. 1986. "Sejarah Melayu Sastera yang Bercorak Sejarah", dalam Zahrah Ibrahim (penyt.), Sastera Sejarah: Interpretasi dan Penilaian. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sumber: http://jironakamura.blogspot.com/2007/09/relevankah-sulalatus-salatin-dinilai.html

Anda mungkin juga menyukai