Anda di halaman 1dari 8

Perubahan Peraturan Olahraga 2010-2011 NEW RULES TRANSLATIONS IAAF 2010-2011

(1)

Peraturan 100

Semua pertandingan,kecuali Kejohanan-Kejohanan Dunia (Tempat Terbuka atau Tempat Tertutup) dan Sukan Olimpik, boleh diadakan dalam bentuk ormat !ang berbe"a daripada apa !ang terkandung dalam Peraturan Teknikal #$$%&KO$' ini( )alaubagaimanapun ormat ter*ebut tidak boleh memberi hak !ang lebih kepada atlet daripada hak !ang akan diberikan kepada atlet jika Peraturan Teknikal #$$%&KO$' ini digunapakai( %ormat berbe"a !ang akan digunakan hendaklah ditentukan oleh badan !ang menga+al pertandingan berkenaan( (,) -ika ra!uan melibatkan perkara !ang terkandung di ba+ah Peraturan ,.0, *ekurangkurangn!a *eorang daripada ahli Panel -uri /a!uan me*ti terdiri daripada $hli Panel 0akim -alan Kaki $ntarabang*a (atau )ila!ah berkenaan) 'ana-mana $hli -uri /a!uan me*ti menarik diri dari *e**i pertimbangan Panel -uri /a!uan jika ra!uan itu, *ecara lang*ung atau tidak lang*ung melibatkan atlet atau pa*ukan dari negara atau negeri $hli panel berkenaan( Pengeru*i -uri /a!uan akan mengarahkan $hli berkenaan bertindak *edemikian jika beliau belum lagi menarik diri( #$$%&KO$' atau badan !ang bertanggungja+ab ke ata* pertandingan ter*ebut akan melantik *eorang atau lebih dari *eorang pengganti untuk mengambil tempat ahli atau ahli-ahli !ang terpak*a mengundur diri dalam *itua*i di ata*( (.) Peraturan 1,1( 1( Seorang atau lebih dari *eorang /e eri, mengikut ke*e*uaian, hendaklah dilantik bagi 2ilik Panggilan, $cara-$cara 2alapan, $cara-$cara Padang, $cara-$cara 2ercampur dan bagi $cara-$cara 3arian dan -alan Kaki di luar *tadium( (4) Peraturan 1,1

4( Semua amaran dan pen!ingkiran !ang dibuat oleh /e eri me*ti maklumkan kepada Setiau*aha Pertandingan dan kepada /e eri-/e eri !ang lain(

(1)

Peraturan 1,1(

5( /e eri $cara -alanra!a (Peraturan 144 dan ,40(5) *eboleh-bolehn!a akan memberi amaran kepada pe*erta terlebih dahulu *ebelum bertindak membatalkan pe*erta itu( -ika amaran ini dipertikaikan dan ada bantahan langkah-langkah !ang terkandung dalam Peraturan 146 akan beropera*i( (7) Peraturan 1,7(#8S9/T .( Pengadil (atau Pengadil-Pengadil) berkenaan dikehendaki melaporkan kepada /e eri *ekiran!a berlaku perlanggaran Peraturan +alaupun atlet (atau pa*ukan) tidak menamatkan larian( (5)Peraturan 1.,( #8S9/T( Satu Pu*at 'aklumat Teknikal (Technical #n ormation :entre) akan ditubuhkan bagi Pertandingan-Pertandingan di ba+ah Peraturan 1(1 (a), (b), (c), ( ) dan (g)( Penubuhan Pu*at ini juga digalakkan untuk *emua pertandingan !ang mengambil ma*a lebih dari *atu hari( %ung*i utama Pu*at 'aklumat Teknikal ialah untuk mema*tikan pertukaran maklumat teknikal dan pertandingan diantara penganjur,)akil Teknik,atlet,pa*ukan dan pentadbir pertandingan berjalan dengan mudah dan licin( (;) Peraturan 1.7( D939T9 $8D /9P3$:9 Seorang atau lebih dari *eorang 0akim<kur hendaklah dilantik *ekiran!a alat ukur elektronik atau alat ukur =ideo digunakan( (10) Peraturan 1.7( D939T9 $8D /9P3$:9 0akim-0akim diba+ah pen!eliaan /e eri (jika boleh Pega+ai Teknik $ntarabang*a !ang dituga*kan untuk acara berkenaan) (11) Peraturan1.7( #8S9/T Satu borang penge*ahan akan ditandatangani oleh *emua !ang terlibat dan di*ertakan dengan kad keputu*an( Sema*a pertandingan *edang berjalan beliau bertanggungja+ab ke ata* *emua a*pek opera*i alat( 2eliau akan melaporkan kepada /e eri $cara Padang untuk menge*ahkan !ang alat ber ung*i dengan betul( (1,) Peraturan 141( #8S9/T

bagi acara-acara !ang dipertandingkan dalam *tadium dan atlet !ang mencapai hari lahir ke40bagi acara-acara di luar *tadium( (1.) Peraturan 144( #8S9/T( 1( Kebenaran untuk berbuat demikian han!a akan diberikan jika tidak ada alat paparan ma*a !ang diletakkan di tempat-tempat tertentu !ang boleh dilihat oleh *emua atlet !ang bertanding( Ka+a*an pertandingan haru*lah dia*ingkan dan ber*empadan( Ka+a*an ini dikha*kan untuk pertandingan dan boleh dima*uki oleh atlet-atlet !ang bertanding dan

pega+ai-pega+ai !ang berhak berada di ka+a*an itu *ahaja menggikut Peraturan dan Tatacara Teknikal dan Pertandingan( (14) Peraturan 146( D939T9 $8D /9P3$:9

.( Sebarang bantahan hendaklah terlebih dahulu dikemukakan *ecara li*an kepada /e eri berkenaan oleh atlet itu *endiri atau orang !ang bertindak bagi pihak atlet !ang terlibat( Orang atau pa*ukan !ang membuat bantahan me*ti ada kepentingan >bona ide? dalam acara ter*ebut( Semua keputu*an !ang dibuat oleh /e eri ma*ih boleh di cabar melalui ra!uan kepada -uri /a!uan( -ika /e eri tidak ada atau tidak dapat dike*an untuk dikemukakan bantahan li*an,bantahan ter*ebut boleh dibuat melalalui Pu*at 'aklumat Teknikal( (11) Peraturan 146( D939T9 $8D /9P3$:9( 4( b) -ika percubaan !ang menimbulkan bantahan (i) berlaku *ema*a tiga percubaan a+al acara padang ukuran mendatar !ang melibatkan lebih daripada lapan orang pe*erta, dan atlet itu akan mara ke tiga pu*ingan !ang berikutn!a jika bantahan itu berja!a atau (ii) dalam acara padang ukuran tinggi dimana atlet ter*ebut boleh meneru*kan lompatan jika bantahan itu berja!a( /e eri boleh membenarkan atlet ter*ebut meneru*kan pertandingan untuk menjaga hak *emua pihak( Semua percubaan !ang dibuat *ema*a bertanding diba+ah bantahan akan jadi *ah jika di*ahkan oleh /e eri atau -uri /a!uan jika ra!uan !ang kemukakan ke -uri /a!uan berja!a( (16)Peraturan 146( D939T9 $8D /9P3$:9 1( /a!uan kepada -uri /a!uan hendaklah dibuat dalam tempoh .0 minit (a)( *elepa* pengumuman ra*mi pencapaian !ang diperbetulkan !ang tertimbul daripada keputu*an /e eri ekoran bantahan li*an , atau@ (b)( makluman di*ampaikan kepada pihak !ang membuat bantahan,tanpa perubahan dibuat ke ata* pencapaian a*al( /a!uan kepada -uri /a!uan me*tilah dibuat *ecara bertuli*, ditandatangani oleh pega+ai !ang bertanggungja+ab untuk atlet atau pa*ukan dan di*ertakan +ang cagaran *eban!ak <SD 100 (atau *ama nilai)( )ang cagaran ini tidak akan dipulangkan *ekiran!a ra!uan itu gagal( PeringatanA )aktu keputu*an dibuat oleh /e eri berkenaan ke ata* *e*uatu bantahan me*ti di*ampaikan ke Pu*at 'aklumat Teknikal( Sekiran!a tidak boleh mengumumkan keputu*an kepada pihak !ang membantah *ecara li*an,ma*a ra*mi untuk mak*ud pengumuman ra*mi keputu*an akan dikira pada ma*a maklumat itu di*ampaikan ke Pu*at 'aklumat Teknikal(

(17)Peraturan 16,(

D939T9 and /9P3$:9

PeringatanA <ntuk pertandingan diba+ah Peraturan 1(1 (a), (b) (c) (e) dan (i), arahan Pelepa* me*tila dalam 2aha*a #nggeri* *ahaja( (15) Peraturan 16,( D939T9 and /9P3$:9

1( Setelah menerima arahan >Ke gari*an? atau >*edia? *emua atlet dikehendaki mematuhi arahan dan me*ti bergerak dan mengambil po*i*i dengan kedudukan ber*edia tanpa membuang ma*a( -ika Pelepa* berpendapat baha+a ada pe*erta (a) *elepa* arahan >Ke Bari*an? atau >*edia? dan *ebelum tembakan pi*tol, telah men!ebabkan pro*edur permulaan dihentikan dengan cara mengangkat tangan,atau berdiri atau bangun tanpa *ebab !nag muna*abah (dari pandangan /e eri) atau (b) gagal mematuhi *ecara betul arahan >ke gari*an? atau >*edia?,menganggu atlet lain dengan mengeluarkan bun!i dan *ebagain!a Pelepa* akan membatalkan permulaan dan mengarah *upa!a pro*edur diulangi( /e eri bekenaan boleh memberi amaran kepada atlet ter*ebut kerana tidak berkelakuan baik (boleh di*ingkirkan jika diulangi) mengikut Peraturan-Peraturan 1,1(1 and 141(,( -ika permulaan terpak*a di batalkan oleh kerana kua*a luar,atau /e eri tidak *etuju dengan tindakan Pelepa* kad hijau akan ditunjukkan kepada *emua atlet untuk memberitahu mereka !ang *alah mula telah berlaku tetapi bukan di*ebabkan oleh mana-mana atlet !ang bertanding( (1;) Peraturan 16,( D939T9 $8D /9P3$:9 7( 'ulai 1 -anuari ,010( Kecuali dalam $cara 2ercampur,mana-mana atlet !ang melakukan *alah mula akan di*ingkirkan( Dalam $cara 2ercampur pe*erta !ang melakukan *alah mula hendaklah diberi amaran(0an!a *atu *alah mula dalam *atu perlumbaan dibenarkan tanpa pembatalan atlet( 'ana-mana atlet !ang melakukan *alah mula lagi dalam perlumbaan itu akan dibatalkan( (,0)Peraturan 161( D939T9 $8D /9P3$:9 1( Semua Penjaga 'a*a hendaklah menggunakan jam elektronik !ang dikendalikan *ecara manual dengan paparan digital( (,1)Peraturan 161( D939T9 $8D /9P3$:9

(c) S!*tem berkenaan akan dimulakan dengan tembakan pi*tol pelepa* atau di*erentakan dengan i*!arat mula(

(,,) Peraturan 166( $'98D 10,000 (,.) Peraturan 166( D939T9 $8D /9P3$:9 -ika boleh,pe*erta dari negara atau pa*ukan !ang *ama dan atlet-atlet !ang mempun!ai tara terbaik akan diletakkan dalam *aringan !ang berlainan di pu*ingan a+al pertandingan( Diba+ah Peraturan ini, *elepa* pu*ingan a+al, pertukaran atlet dari *atu *aringan ke *aringan !ang lain han!a boleh dibuat diantara atlet !ang *etara mengikut Peraturan 166(.( (,4) Peraturan 167( D939T9 $8D /9P3$:9

1( -ika 0akim-0akim atau 0akim %oto Penamat tidak boleh menga*ingkan kedudukkan atlet mengikut Peraturan-Peraturan 164(,, 161(11, 161(,1 atau 161(,4 (!ang dapat dikaitkan), kedudukan *eri akan kekal( (,1) Peraturan 167( D939T9 $8D /9P3$:9 C(mengikut Peraturan 167(1) ,untuk menentukan tempat kela!akan, ian!a akan ditentukan *ecara undian( -ika terdapat *eri untuk mela!akkan ke pu*ingan berikut berda*arkan ma*a dan tempat,atlet-atlet !ang *eri akan dibenarkan ke pu*ingan berikutn!a atau, jika tidak praktikal, undian akan dibuat untuk menentukan atlet !ang la!ak( (,6) Peraturan 165( #8S9/T Peme*ongan mendatar mak*ima bahagian ata* pagar (terma*uk tiang-tiang) *ekiran!a tekanan *eberat 10 kg dikenakan di bahagian tengah tidak boleh melebihi .1 mm( (,7) Peraturan 150( D939T9 $8D /9P3$:9 1((a) giliran bertanding untuk percubaan ke-empat dank e-lima akan dibuat men!on*ang *u*unan kedudukan !ang dicapai *elepa* tamat tiga pu*ingan a+al( Biliran untuk percubaan terakhir me*ti dalam urutan *ong*ang mengikut kedudukkan !ang dicatat melalui lima percubaan !ang a+al( (,5) Peraturan 150( D939T9 $8D /9P3$:9 Peringatan i( <ntuk 3ompatan Tinggi,lihat Peraturan 151(, Peringatan ii( -ika *eorang atau lebih atlet dibenarkan oleh /e eri untuk bertanding ba+ah bantahan mengikut Peraturan 146(4 (b), atlet berkenaan akan membuat percubaan terlebih dahulu daripada atlet-atlet lain( -ika ada lebih dari *eorang dalam *itua*i *edemikain, mereka juga akan membuat percubaan terlebih dahulu tetapi giliran *e*ama mereka akan mengikut urutan giliran a*al( (,;) Peraturan 15;( D939T9 $8D /9P3$:9 ,0( Kecuali acara lompatan ketinggian,jika berlaku *eri di mana-mana kedudukkan,terma*uk pertama,kedudukan itu akan kekal(

5( 'enentukan Tempat -ika dua atau lebih daripada dua orang atlet berja!a melepa*i ketinggian tertinggi !ang *ama maka langkah-langkah berikut akan dilak*anakan untuk menentukan tempat A (a)( $tlet !ang mempun!ai jumlah percubaan !ang paling *edikit untuk melepa*i ketinggian tertinggi ter*ebut akan diberi tempat lebih terata*( (b)( -ika ma*ih *ama *elepa* melalui langkah !ang terkandung dalam Peraturan 151(5 (a), pe*erta !ang mencatat jumlah kegagalan !ang paling kurang *epanjang pertandingan, terma*uk percubaan di ketinggian !ang terakhir !ang dilepa*i, akan diberi tempat !ang lebih terata*( (c) -ika ma*ih *ama *elepa* langkah dalam Peraturan 151(5 (b), atlet Datlet akan diberikan tempat !ang *ama kecuali ian!a melibatkan tempat pertama( (d) -ika melibatkan tempat pertama atlet-atlet !ang berkenaan hendaklah diberi *atu lompatan *i*ih di ketinggian !ang mengikuti ketinggian tertinggi !ang dilepa*i, *eperti !ang di ditetapkan dalam Peraturan 151(1, kecuali ada ketetapan !ang berlainan dalam peraturan pertandingan !ang dibuat kha* untuk pertandingan ter*ebut, atau oleh )akil Teknik (atau /e eri jika )akil teknik tidak dilantik)( Sekiran!a lompatan *i*ih tidak diadakan, terma*uk keadaan di mana atlet-atlet berkenaan ber*etuju *e*ama mereka untuk tidak melompat lagi, kedudukan *eri di tempat pertama akan dii*tiharkan( Peringatan A Pro*edur ini tidak dikenakan dalan $cara :ampuran( ;( 3ompatan Si*ih (a) Pe*erta-pe*erta berkenaan me*ti melompat di *emua ketinggian *ehingga kedudukan dapat ditentukan atau *ehingga *emua pe*erta ber*etuju untuk tidak mahu melompat lagi( (b) Setiap pe*erta diberikan *atu percubaan di *atu para* ketinggian( (c) 3ompatan akan bermula di ketinggian !ang mengikuti ketinggian tertinggi !ang dilepa*i *eperti !ang terdapat dalam Peraturan 151(1( (d) -ika keputu*an tidak dicapai, palang akan dinaikkan jika lebih daripada *eorang pe*erta berja!a melepa*i ketinggian itu, atau diturunkan jika *emua pe*erta gagal melepa*in!a( Perubahan ketinggian me*tilah *ama iaitu , *m bagi 3ompat Tinggi dan 1 *m untuk 3ompat 2ergalah( (e) -ika ada atlet !ang tidak melompat mana-mana ketinggian beliau *ecara otomatik kehilangan hak mendapat tempat pertama( -ika terdapat han!a *eorang atlet !ang ma*ih tinggal,beliau akan dii*tiharkan *ebagai pemenang *amada beliau melepa*i atau tidak ketinggian itu( (.1) Peraturan 15. D939T9 $8D /9P3$:9

11( Balah boleh mempun!ai balutan pita pelekat pada pemegang dan pita atau bahan !ang lain !ang *e*uai di penghujung tapakn!a(

(.5) Peraturan 1;11 $'98D 7( CC atau dengan pendakap tidak melebihi 110mm panjangn!a( (4,) Peraturan ,.0 D939T9 $8D /9P3$:9.( (a) CPe*erta ter*ebut akan diberitahu tentang pembatalan itu oleh Ketua 0akim -alan Kaki atau Penolong Ketua 0akim -alan Kaki dengan ditunjukkan papan merah apabila *ahaja pe*erta ter*ebut menamatkan perlumbaan( (44) Peraturan ,.0 #8S9/T

.( (b) Cdan ( ), dua atau lebih dari dua orang Penolong-Penolong Ketua 0akim -alan Kaki hendaklah dilantik( (46) Peraturan ,.0 #8S9/T 6( (e) Dalam *emua pertandingan lain, di mana *!*tem di ata* tidak digunakan, Ketua 0akim, *elepa* tamat perlumbaan akan melaporkan dengan *egera kepada /e eri, identiti atlet-atlet !ang telah dibatalkan di ba+ah Peraturan ,.0(.(a) atau ,.0(6(a)( 'ereka dikenali melalui bib !ang mereka pakai('a*a pembatalan juga dilaporkan( Perkara !ang *ama dilakukan untuk *emua atlet !ang menerima kad merah( (47) Peraturan ,.0 D939T9 $8D /9P3$:9

7( -ika perlumbaan melibatkan bilangan pe*erta !ang ramai, amaran lima minit, tiga minit dan *atu minit *ebelum perlumbaan akan dibuat( (45) Peraturan ,.0( ;( (b) Peringatan A Ste*en kabu* boleh didirikan jika *e*uai dengan mengambil kira actor- aktor cuaca dan penguru*an (4;) Peraturan ,.0( #8S9/T ;( (d) Per*egaran !ang di*ediakan oleh atlet akan di*impan di ba+ah pen!eliaan pega+aipega+ai !ang dilantik oleh penganjur, dari ma*a ian!a di*erahkan oleh atlet atau +akiln!a( (10) Peraturan ,.0 ( D939T9 $8D /9P3$:9 (e) Pega+ai-Pega+ai !ang dilantik (lihat d) tidak boleh ma*uk laluan atau menghalang mana-mana atlet( 'ereka dikehendaki mengulurkan per*egaran ter*ebut *amada dari belakang atau di po**i*i !ang tidak melebihi *atu meter di hadapan atau tepi meja( ( ) Pe*erta !ang mengambil per*egaran dari tempat *elain daripada *te*en per*egaran boleh dibatalkan( #8S9/T

(11) Peraturan ,40 #8S9/T Permulaan&Penamat boleh diadakan di ata* rumput atau tapak !ang lembut( 1,( Peraturan ,40( #8S9/T Peringatan =( nSijil /e*mi <kuran 3aluan !ang *ah untuk lima tahun akan dikeluarkan( Selepa* lima tahun laluan me*ti diukur *ekali lagi +alaupun tiada apa-apa perubahan berlaku( (1.) Peraturan ,40 D939T9 $8D /9P3$:9 Permulaan hendaklah dimulakan dengan tembakan pi*tol,meriam,horn-angin atau alat-alat lain !ang *e*uai( Kata arahan bia*a untuk acara jarak dari 400m ke ata* digunakan(Peraturan 16,(.) Dalam perlumbaan !ang terdapat ramai pe*erta, amaran lima minit, tiga minit minit dan *atu minit akan diberikan( (14) Peraturan ,40( #8S9/T ;((b) Peringatan( Ste*en kabu* boleh diadakan jika *e*uai dengan mengambil kira aktoraktor cuaca atau penguru*an( (11) Peraturan ,40( #8S9/T ;((c)( Pega+ai-pega+ai !ang dilantik tidak boleh ma*uk laluan atau menghalang mana-mana atlet( 'ereka akan menghulurkan per*egaran ter*ebut *amada dari belakang atau dari po*i*i !ang tidak melebihi *atu meter di hadapan atau di tepi meja(