Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN 2011 BAHASA MALAYSIA (SJK T/C) TAHUN 1 KURIKULUM STANDARD SEKOLAH RENDAH STANDARD KURIKULUM

STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

MINGGU

TAJUK/ TEMA

CATATAN

Minggu Pertama hingga Ketiga (MINGGU TRANSISI)

Tema 1 KELUARGA Unit 1 KELUARGA SAYA

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.1 Asas mendengar dan memberikan respon dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran. 1.1.1 Mendengar dan mengecam pelbagai bunyi dalam persekitaran dengan teliti dan betul. 1.1.2 Mendengar, mengecam dan mengajuk pelbagai bunyi dalam persekitaran yang didengar dengan betul. 1.1.3 Mendengar dan menentukan arah bunyi dalam persekitaran dengan betul. 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.1 Mendengar,mengecam menyebut bunyi bahasa iaitu dan menyebut nama abjad abjad, suku kata, perkataan, frasa dengan betul dan tepat. dan ayat dengan betul.

Kemahiran Bernilai Tambah a) Kontekstual b) Visual ruang

Kemahiran Belajar a) Menghubungkait b) Banding-beza Kemahiran Pelbagai Kinestetik

Pengisian Kurikulum Nilai Kasih sayang

KEMAHIRAN MEMBACA 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad dan membunyikan huruf vokal dengan sebutan yang betul.

Ilmu a) Sains b) Muzik

KEMAHIRAN MENULIS 3.1 Asas menulis dengan cara yang betul. 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau corak dengan kemas dan jelas.

KEMAHIRAN SENI BAHASA 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

MINGGU

TAJUK/ TEMA

STANDARD KURIKULUM STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Tema 1 KELUARGA Unit 2 BELAJAR BERSAMA-SAMA

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2 Mendengar, mengecam dan 1.2.1 Mendengar,mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut nama abjab dengan abjad, suku kata, perkataan, frasa betul dan tepat. dan ayat dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.

Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai Kinestetik

KEMAHIRAN MEMBACA 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.1Membaca bentukbentuk,abjad dan membunyikan huruf vocal dengan sebutan yang betul 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. KEMAHIRAN MENULIS

Kemahiran Belajar a) Membuat urutan b) Kreativiti dan inovatif c) Menghubung-kait Belajar Cara Belajar a) Tulisan Mekanis b) Bacaan Mekanis Pengisian Kurikulum Nilai a) Bertanggungjawab b) Hormat-menghormati c) Kasih-sayang

3.1 Asas menulis dengan cara yang betul.

3.1.2 Membentuk garisan yang menyerupai huruf dengan kemas dan jelas. 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas.

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

MINGGU 6

TAJUK/ TEMA Tema 1 KELUARGA Unit 3 SERONOKNYA DENGAN KELUARGA

STANDARD KURIKULUM STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam menyebut bunyi bahasa iaitu dan menyebut nama abjad abjad, suku kata, perkataan, frasa dengan betul dan tepat. dan ayat dengan betul. 1.2.2 Mendengar dan menyebut vokal dan suku kata terbuka dengan betul dan tepat.

CATATAN

Kemahiran Bernilai Tambah

1.2.3 Mendengar dan menyebut vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

Kecerdasan Pelbagai a) Verbal linguistik b) Interpersonal c) Muzik d) Kajian Masa Depan Kemahiran Belajar a) Menghubungkaitkan b) Menjana idea c) Membanding beza

KEMAHIRAN MEMBACA

2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. Pengisian Kurikulum Nilai a) Kasih sayang b) Kerajinan c) Bertanggungjawab KEMAHIRAN MENULIS 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

3.2.2 Membina dan menulis perkataan yang mengandungi diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul.

Ilmu a) Kajian Tempatan

SENI BAHASA 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melalui nyanyian secara didik hibur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan memahami seni kata lagu melalui nyanyian dan gerak laku secara didik hibur.

MINGGU 7

TAJUK/ TEMA Tema 2 MESRA JIRAN Unit 4 JIRAN SAYA

STANDARD KURIKULUM STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa, iaitu menyebut nama abjad dengan abjad, suku kata, perkataan, frasa betul dan tepat. dan ayat dengan betul. 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi vokal dan suku kata tertutup dengan betul dan tepat 1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut, dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. KEMAHIRAN MEMBACA 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.3 Mengeja dan membatang suku kata tertutup dengan sebutan yang betul

CATATAN

Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai a) Verbal linguistik b) Interpersonal c) Kinestetik d) Muzik Kemahiran Belajar a) Menjana idea b) Menghubungkait c) Mengelaskan Pengisian Kurikulum Nilai a) Kerjasama b) Baik hati c) Bertanggungjawab d) Hemah tinggi

KEMAHIRAN MENULIS 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf besar dan huruf kecil dengan cara yang betul serta tulisan yang kemas

Ilmu a) Pendidikan Moral

3.2.4 Menulis perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas. ASPEK SENI BAHASA

Sistem Bahasa Kata Nama Am 4.1 Menyebut dan memahami unsur seni dalam lagu melaui nyanyian secara didik hibur. ASPEK TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan golongan kata dengan betul menggunakan kata nama am mengikut konteks. yang mudah dengan betul mengikut konteks. 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui nyanyian secara didik hibur.

MINGGU

TAJUK/ TEMA

STANDARD KURIKULUM STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Tema 2 MESRA JIRAN

KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR

Unit 8 RUMAH NAVIN

1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul.

1.2.4 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat. 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandung suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.

Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai a) Interpersonal b) Teknologi Maklumat & Komunikasi

Kemahiran Belajar Menghubungkaitkan

KEMAHIRAN MEMBACA 2.1 Asas membaca dengan sebutan yang betul. 2.1.2 Mengeja dan membatang suku kata terbuka dengan sebutan yang betul. 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Pengisian Kurikulum Nilai a) Hemah tinggi b) Kasih Sayang c) Berterima kasih

2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul.

Ilmu a) Kajian Tempatan b) Muzik

KEMAHIRAN MENULIS 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.2 Menulis suku kata terbuka dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. 3.2.3 Menulis suku kata tertutup dengan cara yang betul dan tulisan yang kemas. ASPEK SENI BAHASA

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah dan menggunakan bahasa badan dengan kreatif melalui lakonan secara didik hibur.

4.3.1 Mengujarkan dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas tentang sesuatu perkara melalui lakonan secara didik hibur.

MINGGU

TAJUK/ TEMA

STANDARD KURIKULUM STANDARD KANDUNGAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul. 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat. STANDARD PEMBELAJARAN

CATATAN

Tema 2 MESRA JIRAN Unit 9 RAKAN KARIB

Kemahiran Bernilai Tambah Kecerdasan Pelbagai a) Interpersonal b) Verbal linguistik c) Kontekstual d) Kajian Masa Depan

KEMAHIRAN MEMBACA 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul 2.2.1 Membaca dan memahami perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Kemahiran Belajar a) Menjanakan idea b) Menghubungkait

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal bacaan dengan lancar, sebutan dengan lancar,sebutan yang jelas yang jelas dan intonasi yang betul. dan intonasi yang betul.

Belajar Cara Belajar Tulisan mekanis

KEMAHIRAN MENULIS

3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas

3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan betul dan tulisan yang kemas.

Pengisian Kurikulum Nilai a) Hormat-menghormati b) Bertanggungjawab c) Hemah tinggi Ilmu a) Pendidikan Seni Visual

3.3 Membina dan menulis 3.3.3 Membina dan menulis frasa perkataan, frasa, dan ayat dengan dengan betul. betul. ASPEK TATABAHASA 5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan golongan kata dengan betul menggunakan kata nama am mengikut konteks yang mudah dengan betul mengikut konteks.

MINGGU 10

TAJUK/ TEMA Tema 3 INDAHNYA BUDAYA Unit 7 Rumah Terbuka

STANDARD KURIKULUM STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN KEMAHIRAN MENDENGAR DAN BERTUTUR 1.2 Mendengar, mengecam, dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul 1.2.5 Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tepat.

CATATAN

Kemahiran Bernilai Tambah

Kemahiran Belajar a) Menjanakan idea b) Menghubungkaitkan c) Kontekstual

1.2.6 Mendengar,memahami dan menyebut frasa dan ayat tunggal dengan betul dan tepat.

Kecerdasan Pelbagai a) Verbal Linguistik b) Interpersonal c) Visual-ruang

KEMAHIRAN MEMBACA 2.2 Membaca dan memahami perkataan, frasa dan ayat daripada pelbagai sumber dengan sebutan yang betul. 2.2.2 Membaca dan memahami frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan sebutan yang betul.

Belajar Cara Belajar Bacaan a) Bacaan Mekanis,Imbasan Mekanis

2.2.3 Membaca dan memahami ayat tunggal daripada pelabagai bahan bacaan dengan sebutan yang betul KEMAHIRAN MENULIS 3.2 Menulis secara mekanis berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan kemas. 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi perkataan dua atau tiga suku kata, diftong, vokal berganding, digraf dan konsonan bergabung dengan betul dan tulisan yang kemas.

Sistem Bahasa Kata Nama Khas

Pengisian Kurikulum Nilai

ASPEK TATABAHASA

a) Kesederhanaan b) Hormat-menghormati c) Kepercayaan Kepada Tuhan d) Toleransi e) Kerjasama Ilmu Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan golongan kata dengan betul menggunakan kata nama khas mengikut konteks yang mudah dengan betul mengikut konteks.

Anda mungkin juga menyukai