Anda di halaman 1dari 81

KANDUNGAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . #. 1%. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Pendahuluan Konsep Pusat Sumber Profil Pusat Sumber Sekolah Visi PSS Misi PSS Moto PSS Matlamat PSS !b"ektif PSS !r$anisasi Pusat Sumber Senarai &u$as Ke'an$an Sistem (ail )ekod PSS Peraturan PSS Promosi Prosedur Pen*ediaan +kti,iti PSS -ampiran 17.1 17.2 17.3 17.4 17.5 17.6 .ontoh (ail Me"a /uru Perpustakaan .ontoh 0oran$ Pen$$unaan Perpustakaan .ontoh 0oran$ Pen$$unaan 0ilik Media .ontoh Surat1Minit Mes*uarat .ontoh Senarai Semak PSS .ontoh Pro$ram 23-+M

PENGENALAN (ail Me"a merupakan satu set panduan ker"a *an$ disediakan khusus untuk setiap ahli "a'atankuasa pusat sumber sekolah 4PSS5. 3a men"adi sumber utama ba$i memahami bidan$ tu$as6 prosedur7prosedur ker"a6 dan se$ala dokumen termasuk boran$7boran$6 peraturan7peraturan6 8arta aliran ker"a dan seba$ain*a *an$ berkaitan den$an bidan$ tu$as seseoran$ ahli "a'atankuasa. Pen*ediaan (ail Me"a ini akan lebih memudahkan setiap ahli "a'atankuasa men"alankan tu$as masin$7masin$. Seterusn*a pen$urusan dan pentadbiran PSS akan lebih teran8an$ dan sistematik.
K!2S9P P:S+& S:M09) S9K!-+;

Pusat Sumber Sekolah merupakan satu tempat yang mengumpul, memproses dan menyebarkan bahan atau sumber-sumber maklumat. Ia termasuklah keseluruhan koleksi bahan bercetak dan bukan cetak meliputi alatan teknologi terkini.
PSS turut dilihat sebagai pusat sokongan ke arah kecemerlangan pengajaran dan pembelajaran. Di samping itu, ia perlu memenuhi keperluan kegiatan pelajar-pelajar dalam pendidikan mereka termasuk dalam kegiatan ko-kurikulum.

<usteru itu6 PSS 'a"ar memiliki koleksi bahan dan alatan *an$ men8ukupi dan dipertin$katkan dari semasa ke semasa ba$i memenuhi keperluan tersebut.
P)!(3- P:S+& S:M09) S9K!-+;

!S! PSS

Se"arah Kemudahan fi=ikal Kemudahan sumber manusia 0ilan$an pelan$$an

Membuda*akan teknolo$i pendidikan selaras den$an (alsafah Pendidikan 2e$ara


M3S3 PSS

Men"adikan Pusat Sumber Sekolah pusat pen*ebaran ilmu dan maklumat


M!&&! PSS

> Pusat Sumber Sekolah Ke arah Ke8emerlan$an 0uda*a 3lmu

M+&-+M+& PSS

>

Menin$katkan mutu pendidikan di sekolah. Membentuk profesion per$uruan *an$ berilmu6 dinamis6 kreatif6 ino,atif dan berdisiplin untuk membantu pembinaan sahsiah $uru7$uru supa*a dapat memainkan peranan *an$ berkesan dalam pemban$unan ne$ara6 ban$sa dan a$ama. Membentuk $olon$an pela"ar *an$ berilmu6 kreatif dan berdisiplin untuk membantu sahsiah pela"ar supa*a dapat memainkan peranan positif. Mendedahkan pela"ar den$an pen$etahuan teknolo$i maklumat menerusi pen$$unaan komputer.

!0<9K&3( PSS

>> Men*ediakan sumber7sumber ba$i kemudahan $uru dan pela"ar. Men*ediakan tempat untuk $uru7$uru meran8an$ dan men$hasilkan sumber7sumber pen$a"aran dan pembela"aran Menin$katkan profesionalisme $uru Men$umpul6 men*impan dan men$edar pelba$ai "enis maklumat. Membina pro$ram media untuk pen$a"aran dan pembela"aran. Men*ediakan perisian pendidikan untuk ke$unaan $uru dan pela"ar.

1. 2. 3. 4.

.arta or$anisasi <a'atankuasa 3nduk Pusat Sumber Sekolah .arta or$anisasi <a'atankuasa Ker"a Pusat Sumber Sekolah Senarai tu$as <a'atankuasa 3nduk Pusat Sumber Sekolah Senarai tu$as <a'atankuasa Ker"a Pusat Sumber Sekolah

"arta organisasi #a$atankuasa !nduk Pusat Sumber Sekolah

PENGE%&S! Pen$etua NA!' PENGE%&S! Penolon$ Kanan &adbir dan Kurikulum SE(!A&SA)A /uru Media1 /uru Perpustakaan

P!'G

A)L! #A*A(AN+&ASA

Pen. Kanan ;9M

Kaunselor

Pen*elia Petan$

Ketua7ketua 0idan$

/uru Media ? /uru Perpustakaan

Pemerhati "arta organisasi #a$atankuasa +erja Pusat Sumber Sekolah

PENAS!)A( Pen$etua PENGE%&S! ,PEN-ELA%AS. Penolon$ Kanan &adbir dan Kurikulum SE(!A&SA)A /uru Media1 /uru Perpustakaan

A)L! #A*A(AN+&ASA

/uru Media

/uru Perpustakaan

Pembantu &adbir PSS

Ketua -emba$a Pen$a'as PSS

@akil staf sokon$an

@akil Panitia Mata Pela"aran

SENA%A! (&GAS #A*A(AN+&ASA !ND&+ P&SA( S&/'E% SE+0LA) 1. 2. 3. Meran8an$ pen$'u"udan PSS dan meran$ka peranan6 kepentin$an dan strate$i perkemban$ann*a. Menentukan sumber ke'an$an PSS. Men$a$ih dan men*elaraskan peruntukan dalam pembelian bahan7bahan PSS seperti bahan 8etak 4buku dan lain7lain56 media teknolo$i dan bahan7 bahan bantu men$a"ar1 bela"ar. Melakukan an$$aran perbelan"aan men$urus PSS *an$ dikemukakan oleh <a'atankuasa Ker"a. 0ertan$$un$"a'ab dalam pen$urusan pen$$unaan. .ontohn*aA menentukan "adual tu$as6 "adual 'aktu pen$$unaan PSS6 peruntukan masa pin"aman dan lain7lain Meran$ka strate$i perkemban$an PSS iaitu membuat un"uran men$enai keperluan7keperluan di masa akan datan$. .ontoh78ontohn*aA keperluan fi=ikal6 keperluan bahan7bahan dan ke$iatan7ke$iatan lain seperti pameran dan seba$ain*a. Meran8an$ untuk mendapatkan bantuan daripada pihak7pihak tertentu dalam bentuk moral dan material. .ontohn*aA 'an$ tunai6 buku7buku6 bahan bantu men$a"ar6 bahan media teknolo$i6 kepakaran tertentu dan seba$ain*a.

4. 5.

6.

7.

SENA%A! (&GAS #A*A(AN+&ASA +E%#A P&SA( S&/'E% SE+0LA) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . Men*elaraskan semua pro$ram media *an$ diran8an$ dan dilaksanakan. Mendapatkan peruntukan perbelan"aan pen$urusan dan pemban$unan Pusat Sumber. Men*ediakan an$$aran perbelan"aan tahunan PSS untuk dima"ukan ke <a'atankuasa 3nduk. Men*ediakan laporan tahunan Pusat Sumber Sekolah. Meran8an$ dan melaksanakan pro$ram perkemban$an kakitan$an. Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak *an$ memerlukan. Men$$alakkan $uru dan pela"ar men$$unakan pelba$ai media pendidikan *an$ terdapat di Pusat Sumber. 0ertindak seba$ai pen$hubun$ antara pihak sekolah den$an a$ensi7 a$ensi kera"aan dan s'asta dalam perkara7perkara *an$ berkaitan den$an akti,iti Pusat Sumber.

P92/9):S3

S9&3+:S+;+

/:): P9)P:S&+K++

/:): M9B3+

P92/+@+ S PSS K9&:+ P+23&3+ K9)+ 23 PSS

"

SENA%A! (&GAS PEN-ELA%AS P&SA( S&/'E% SE+0LA) ,GP+ 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . 0ertan$$un$"a'ab kepada Pen$etua Meran8an$ pemban$unan sumber manusia PSS dan men$emukakann*a kepada <1Kuasa 3nduk PSS Men$a'al selia dan men*elaras perbelan"aan dan rekod ke'an$an1stok PSS Me'u"udkan hubun$an *an$ baik den$an +$ensi luar seperti PSP26 0&P dan lain7lain supa*a memperoleh pen$etahuan *an$ terkini Mempen$erusikan Mes*uarat <1Kuasa Ker"a Meran$ka Pro$ram -ima &ahun PSS bersama +<K PSS Men"alankan tu$as7tu$as lain *an$ diarahkan oleh Pen$etua Memilih dan melantik /uru7$uru PSS bersama Setiausaha

SENA%A! (&GAS SE(!A&SA)A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . #. 1%. 11. 12. 13. Membantu dalam pen$elolaan6 pentadbiran dan pen$$unaan Mentadbir6 men*elaras perkhidmatan PSS Meran8an$ skim latihan untuk $uru7$uru PSS6 $uru7$uru lain6 Kerani PSS dan Pen$a'as PSS Memilih dan melatih Pen$a'as PSS6 Pela"ar dan Pembantu PSS Men*ediakan 0iblio$rafi untuk ke$unaan $uru dan pela"ar Meran8an$ bersama +<K PSS se$ala akti,iti PSS untuk sepan"an$ tahun Men*ediakan laporan6 taklimat dan memaklumkan kepada semua pihak *an$ berkenaan men$enai perkhidmatan PSS Men$uruskan mes*uarat7mes*uarat <1Kuasa 3nduk dan Ker"a PSS Men*ediakan peran8an$an dalam pen$$unaan dan pemban$unan PSS dan men$emukakann*a kepada <1Kuasa 3nduk pentadbiran PSS Men$urus perbelan"aan dan rekod ke'an$an PSS Meran$ka dan men$hasilkan Pro$ram -ima &ahun PSS bersama +<K PSS Men"adi Setiausaha <1Kuasa pentadbiran PSS Men"alankan tu$as7tu$as lain *an$ diarahkan oleh /uru 0esar1Pen$etua1/PK 1

14. 15.

0ertan$$un$"a'ab terhadap pen$urusan rekod dan fail berkaitan PSS Memastikan semua akti,iti *an$ diran8an$ ber"alan dan dilaksanakan men$ikut peran8an$an

G&%& PE%P&S(A+AAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . #. 1%. 11. 12. 13. 14. 15. Membantu Pen*elaras dalam pen$urusan dan pentadbiran PSS Men$kelas6 merekod dan men$katalo$ koleksi bahan perpustakaan Men"alankan ker"a7ker"a membaikpulih6 men*emak dan men$hapuskira koleksi1bahan perpustakaan Men8eriakan suasana perpustakaan supa*a dapat menarik minat pela"ar men$$unakan perpustakaan Men*ediakan ran8an$an pemban$unan fi=ikal6 perabot dan koleksi bahan Men*ediakan peran8an$an dan melakukan promosi akti,iti perpustakaan *an$ bersesuaian den$an ob"ektif PSS Menubuhkan <1Kuasa /uru Pembantu Perpustakaan dan pen$a$ihan bidan$ tu$as Men$adakan orientasi ba$i pela"ar7pela"ar baru supa*a mereka tahu men$$unakan PSS den$an baik dan betul Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan7bahan baru *an$ diterima untuk makluman $uru dan pela"ar Men$atur "adual 'aktu pen$$unaan perpustakaan men$ikut keperluan di sekolah Melatih dan men*elia Kerani dan Pen$a'as Perpustakaan untuk membantu men$uruskan perpustakaan Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak *an$ memerlukan Memperoleh dan men*emak 0iblio$rafi7biblio$rafi6 Katalo$7katalo$ daripada penerbit7penerbit atau pun8a7pun8a tertentu untuk men$etahui "enis7"enis buku *an$ perlu dan dapat dibeli. Men$a"ar kemahiran pen$endalian maklumat kepada $uru7$uru6 dan pela"ar men$ikut keperluan. Men"alankan ker"a men*emak stok pada hu"un$ tahun

1$

SENA%A! (&GAS G&%& /ED!A :23& &9K2!-!/3 1 +PB 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . #. 1%. 11. 12. 13. Membantu Pen*elaras PSS dalam pen$elolaan6 pentadbiran dan pen$$unaan PSS Melaksanakan akti,iti7akti,iti *an$ diran8an$ oleh <1Kuasa 3nduk Men*edia dan men*esuaikan <adual @aktu &VVP dan lain7lain media &eknolo$i Memastikan $uru7$uru membuat 8atatan pada buku rekod berkenaan Membuat penilaian terhadap pro$ram &VP dari semasa ke semasa. Men*ediakan laporan7laporan men$enai pen$$unaan )an8an$an &VP dan bahan7bahan media teknolo$i lain kepada <1Kuasa 3nduk PSS Memberi pendedahan dan latihan men$enai pen$$unaan Media &eknolo$i di PSS kepada $uru7$uru lain6 Kerani PSS dan Pen$a'as Men$es*or dan men$$alakkan pen$$unaan sumber7sumber ba$i menin$$ikan tahap pen8apaian pen$a"aran dan pembela"aran Men$urus dan men$elolakan usaha7usaha produksi dan duplikasi sumber7sumber perisian media teknolo$i di PSS 0ertan$$un$"a'ab dalam pen*usunan perkakas dan perisian media teknolo$i di PSS Membuat penilaian men$enai perkhidmatan dan pen$$unaan bahan teknolo$i di PSS Men$enalpasti dan men8adan$kan kemasukan alat1 teknolo$i baru men$ikut keperluan dan kemampuan sekolah. &u$as7tu$as lain *an$ diarahkan oleh Penolon$ Kanan Pentadbiran dan Pen$etua

11

SENA%A! (&GAS PENGA*AS P&SA( S&/'E% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . #. 1%. 11. 12. 13. Membantu dalam pen$edaran bahan buku 4pemin"aman dan pemulan$an5 Membantu dalam pen*usunan bahan7bahan di rak dan lain7lain Men*impan dan men*usun bahan7bahan *an$ telah di$unakan oleh para pen$$una ketempat asal Men"a$a kebersihan PSS termasuk tu$as kemas7men$emas Membantu melakukan ker"a memproses bahan7bahan seperti melabel6 8op hak milik dan seba$ain*a Membantu dalam pen*emakan buku7buku6 ma"alah6 akhbar *an$ diterima daripada pembekal Membantu men$uruskan fail te$ak1buku skrap Membantu men$uruskan alat pandan$ den$ar termasuk perkakasan dan bahan perisian Membantu mempromosikan PSS Seranta dan me'u"udkan perhubun$an den$an para pen$$una Membantu pelan$$an dalam pen$$unaan PSS Membantu membaikpulih bahan7bahan rosak Men"alankan tu$as7tu$as lain *an$ diarahkan oleh /uru PSS

G&%& PAN!(!A /A(APELA#A%AN 2 PENAS!)A( +ELA' 1. 2. 3. 4. 5. Membantu <1Kuasa PSS memilih dan mendapatkan alat dan bahan pen$a"aran dan pembela"aran *an$ sesuai untuk ke$unaan $uru dan pela"ar Membantu <1Kuasa PSS menilai keberkesanan alat dan bahan media *an$ dibeli atau dihasilkan sendiri Men"alankan tu$as7tu$as lain seperti *an$ diarahkan oleh Pen$etua Meran8an$ pemban$unan koleksi bahan men$ikut mata pela"aran. Membantu men*usun6 mempromosi dan men*ediakan senarai alat1bahan men$ikut kemudahan $uru7$uru.

12

SENA%A! (&GAS +E%AN! PSS &%&SAN A*A/ a. b. 8. P!N#A/AN a. b. 8. d. Men$uruskan hal7hal *an$ berkaitan den$an pin"aman Men*emak buku7buku *an$ dipulan$kan Men$irimkan notis perin$atan kepada pemin"am7pemin"am *an$ belum memulan$kan buku Men*ediakan peran$kaan men$enai pin"aman Men$a'al perpustakaan semasa dibuka Men$aturkan buku7buku *an$ telah dipulan$kan di atas rak7 rak Men"a$a kebersihan perpustakaan

PE/'EL!AN a. Men"alan ker"a perkeranian men$enai pembelian seperti men*ediakan senarai pesanan6 menaipkan surat dan men*emak bahan7bahan *an$ baru dibeli

/E/P%0SES+AN '&+&-'&+& a. b. 8. d. Men*ediakan senarai rak Menulis nombor pan$$ilan di atas tiap7tiap buku Men*ediakan ko8ek dan slip tarikh ba$i setiap buku Men*ediakan kad7kad katalo$ serta lain7lain ker"a berkaitan den$an memproses buku6 ma"alah dan seba$ain*a

/E/PE%'A!+! '&+& a. b. membaikpulih buku7buku *an$ rosak atau ko*ak men"ilid ma"alah dan lain7lain *an$ perlu

13

'A)AN-'A)AN -ANG '&+AN 'E%'EN(&+ '&+& a. Men*ediakan bahan7bahan *an$ bukan berbentuk buku seperti $ambar7$ambar6 $untin$an akhbar dan seba$ain*a

/ENA!P a. b. %E+0D a. b. 8. SE%AN(A a. Men*ediakan seba$ain*a Pameran 0uku6 Papan Ken*ataan dan Merekod dan men*impan men$enai ke'an$an PSS Men$uruskan hal7hal berkaitan .he8kin$C1Pen*emakan Stok Men*usun Kad7kad Katalo$ bahan7bahan den$an dan CSto8k Pen$automasian PSS Menaip kad7kad Katalo$ ba$i setiap buku6 senarai buku dan seba$ain*a

LA!N-LA!N (&GAS a. b. Menolon$ $uru7$uru PSS dalam pentadbiran am dan seba$ain*a Men"alankan tu$as7tu$as lain men$enai PSS *an$ diarahkan oleh /uru7$uru PSS6 Pen*elaras PSS 4/KP 15 dan Pen$etua

14

PENGA*AS P&SA( S&/'E% SE+0LA)

A. 1. 2. 3. 4.

PENGA*AS Pen$a'as dilantik daripada para pela"ar tin$katan 162636465 dan 6 4S.M5 Pen$a'as dilantik daripada para pela"ar tahun 465 dan 6 4S.)5 Perlantikan Pen$a'as dilantik oleh +<K PSS dan /uru7$uru. 0ilan$an Pen$a'as PSS ber$antun$ kepada keperluan PSS. Sediakan "adual bertu$as Pen$a'as PSS .ontoh A7

'.

*A+(& 'E%(&GAS S9S3 P+/3 )A%! 3S232 S9-+S+ 7 K;+M3S <:M++& S9S3 P9&+2/ )A%! 3S232 S9-+S+ 7 K;+M3S <:M++& *A+(& %E)A( 1%.3% 7 1.%% p.m 1%.3% 7 1.%% p.m 1%.3% 7 12.3% p.m SELEPAS SE+0LA) 3.35 7 3.55 p.m 3.55 7 4.15 p.m 4.%5 7 4.25 p.m *A+(& %E)A( 1%.3% 7 1%.5% a.m 1%.1% 7 1%.3% a.m #.45 7 1%.1% a.m SELEPAS SE+0LA) 1.1% 7 3.3% p.m 1.1% 7 3.3% p.m 12.3% 7 3.3% p.m

".

PE%A(&%AN PENGA*AS PSS

PA+A!AN SE%AGA/ PSS 5. Pakaian sera$am PSS seperti *an$ ditetapkan oleh +<K 3nduk1Ker"a PSS dan dipersetu"ui oleh pihak Pentadbir.

15

6. 7.

Ma"lis Perlantikan Pen$a'as PSS diberi surat perlantikan dan len8ana Pen$a'as PSS Sekiran*a di'u"udkan +<K Pen$a'as PSS6 senarai tu$as *an$ di8adan$kan adalah seperti A7 .ontoh A7

(&GAS #A*A(AN+&ASA PENGA*AS PSS


A#+ 2 +E(&A PSS Mempen$erusikan setiap mes*uarat <1K Pen$a'as 0ertan$$un$"a'ab di atas per"alanan -emba$a PSS Men"alankan tu$as7tu$as *an$ diarahkan oleh /uru Penasihat A#+ 2 NA!' +E(&A PSS Mempen$erusikan mes*uarat "ika tiada Ketua PSS Men"alannkan tu$as7tu$as khas *an$ diarahkan oleh /uru Penasihat PSS Menan$$un$ bersama per"alanan -emba$a PSS

A#+ 2 SE(!A&SA)A Men*ediakan a$enda dan minit mes*uarat Men*ediakan surat men*urat Men*ediakan -aporan akti,iti untuk direkodkan

A#+ 2 NA!' SE(!A&SA)A Men"alan tu$as S1: semasa ketiadaann*a Men*ediakan a$enda dan minit mes*uarat Men*ediakan surat men*urat Me*ediakan laopran akti,iti dan untuk direkodkan A#+ 2 A#+ )A%!AN Memastikan PSS *an$ bertu$as diba'ahn*a melaksanakan semua tu$as *an$ diberi Men8atat kedatan$an Pen$a'as Men*ediakan -aporan kehadiran Pen$a'as PSS

A#+ 2 'ENDA)A%! Menerima 'an$ *an$ dikutip daripada hasil denda6 komputer dan akti,iti *an$ di"alankan Men*erahkan 'an$ kepada /uru Penasihat Men*ediakan -aporan Ke'an$an A#+ 2 '!%0 +E"E%!AAN Memastikan suasana PSS sentiasa 8eria Men$hias dan men*ediakan Sudut Pameran Memberi idea atau pandan$an untuk men8eriakan PSS

A#+ 2 '!%0 D!SP!L!N Memastikan Pen$a'as PSS berdisplin Men*ediakan (ail Bisplin Men$edarkan surat amaran pertama6 kedua dan keti$a Men*ediakan laporan displin kepada /uru Penasihat 1

A#+ 2 !N EN(0%! Merekod peralatan *an$ terdapat di PSS Men$eluarkan peralatan *an$ diperlukan A#+ 2kepada P%0/0S! +<K ;arian Men*emak atau perabot pada Mempromosikan buku7buku baru akhir tahun Mempamerkan buku7buku baru di Perpustakaan Men*ediakan bahan7bahan promosi untuk setiap akti,iti PSS Men$ambil $ambar ba$i setiap akti,iti ba$i tu"uan dokumentasi

A#+ 2 '!%0 PENG+A(AL0GAN Men$adakan latihan1kursus dalaman *an$ diperlukan oleh Pen$a'as PSS A#+ Membantu $uru apabila 2 '!%0 (A/AN ANG+A(ada kursus dalaman Men*ediakan saranan untuk Men*ediakan ba$i&aman setiap menin$katkanlaporan ke8eriaan kursus *an$ di"alankan +n$kat PSS Men*ediakan senarai ahli serta <adual &u$as Memastikan &aman +n$kat sentiasa ter"a$a6 8antik dan bersih

SENA%A! (&GAS PENGA*AS PSS ADALA) (E%(A+L&+ +EPADA +EPE%L&AN DAN +AEDA) SE+0LA) /AS!NG-/AS!NG .ontoh A7 P!N#A/AN DAN PE/&LANGAN ,PE%P&S(A+AAN.. Pinjaman 'uku %ak (erbuka 1. 2. Pastikan nama *an$ tertera dikad perpustakaan *an$ di$unakan adalah kepun*aan si pemin"am. Pastikan pemin"am berkenaan tidak berhutan$ apa7apa den$an perpustakaan "ontoh 30uku7buku *an$ dipin"am telah dipulan$kan dan denda telah diba*ar 4"ika ada5. Pemin"am *an$ masih berhutan$ tidak boleh memin"am apa7apa dari perpustakaan sehin$$a beliau men"elaskan hutan$n*a.

3. 4. 5.

3sikan butir7butir pin"aman dalam kad pin"aman 4Kad Putih5 dan .op &arikh pemulan$an buku. Masukkan Kad Putih berkenaan kedalam Kad Perpustakaan pemin"am. Masukkan kad berkenaan kedalam kotak kad pin"aman 4men$ikut tarikh pulan$5.

1!

6. 7. . #.

.op tarikh pemulan$an buku pada helaian kertas C&arikh Pulan$C 4dibelakan$ buku5. .atatkan butir7butir pin"aman dalam kad pemin"am pela"ar 4Kad Kunin$5 dan pulan$kan kepada pela"ar. Serahkan buku kepada si pemin"am. .atatkan butir7butir pemin"am ke dalam C)ekod Pemin"am 0uku Pela"arC.

PE%!NGA(AN. &empoh pin"aman sebuah buku ialah 2 min$$u. Seoran$ pela"ar dibenarkan memin"am 2 buah buku saha"a pada satu7 satu masa 4ke8uali PPSS5 Pin"aman buku rak terbuka boleh dilakukan pada 'aktu rehat dan "u$a selepas 'aktu sekolah. 4Balam kes7kes tertentu6 pela"ar boleh memin"am di luar 'aktu pin"aman melalui $ur atau Kerani Perpsutakaan5 Seoran$ $uru han*a dibenarkan dibenarkan memin"am maksimum 5 buku pada satu7satu masa. 0a$i pemin"aman seterusn*a6 beliau mestilah memulan$kan buku7buku *an$ dipin"am sebelumn*a. Pen$a'as PSS *an$ bertu$as di kaunter mesti men"alankan tu$as den$an tenan$ dan sen*ap Pela"ar mestilah beratur den$an sen*ap dihadapan kaunter pemin"aman. Pela"ar *an$ in$kar tidak akan dila*an

Pemulangan 'uku %ak (erbuka 1. 2. 3. 4. 5. Pastikan tarikh buku dipulan$ka tidak le'at daripada C&arikh Pulan$C *an$ sepatutn*a <ika buku le'at dipulan$kan6 pemin"am akan didenda 4Sila ru"uk "adual denda5 <ika pemin"am berkenaan tidak dapat memba*ar dendan*a pada 'aktu itu6 beliau boleh memba*ar di lain hari Setiap kutipan denda hendaklah di8atat dalam D0uku BendaC dan 'an$ diserahkan kepada 0endahari pada hari *an$ sama <ika buku *an$ dipin"am hilan$6 pemin"am diminta memba*ar har$a asal buku berkenaan

1"

1. Peraturan pen$$unaan Perpustakaan 2. Peraturan pen$$unaan 0ilik +udio Visual 3. Peraturan pen$$unaan PSS untuk /uru

Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Bisiplin 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . #. Pela"ar diminta sen*ap apabila memasuki perpustakaan. Pela"ar mesti beratur semasa memin"am atau memulan$kan buku. Pela"ar tidak dibenarkan makan6 minum atau tidur di dalam Perpustakaan. Pela"ar tidak dibenarkan membuka tutup suis7suis dan men$ubah kedudukan kerusi me"a di dalam perpustakaan tanpa kebenaran $uru PSS. Pela"ar dikehendaki duduk di tempat7tempat *an$ disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak7rak6 pintu dan kaunter. Pela"ar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke ba'ah me"a den$an kemas selepas di$unakan. Pela"ar tidak boleh men$adakan mes*uarat atau per"umpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran. Pela"ar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembela"aran tanpa diirin$i $uru. Pela"ar dikehendaki meletakkan be$ mereka di luar perpustakaan di tempat *an$ disediakan.

0ahan7bahan Perpustakaan

1#

1. Pela"ar mesti men$$antikan kos buku7buku *an$ dihilan$kan6 di8onten$ atau dirosakkan. 2. +khbar atau ma"alah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan diba'a keluar dari Perpustakaan. 3. 0uku7buku *an$ selesai di$unakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan. Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan len$kap se'aktu berada dalam perpustakaan. 2. <aket6 ba"u panas dan lain7lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau diba'a masuk ke Perpustakaan. Peringatan3 &indakan boleh diambil pada pela"ar7pela"ar *an$ melan$$ar peraturan Perpustakaan. Peraturan-peraturan Penggunaan 'ilik Audio isual Bisiplin 1. Pela"ar diminta sen*ap apabila memasuki bilik audio ,isual. 2. Pela"ar tidak dibenarkan makan6 minum atau tidur di dalam bilik audio ,isual. 3. Pela"ar tidak dibenarkan membuka tutup suis7suis tele,is*en6 ,ideo6 radio atau peralatan lain serta men$ubah kedudukan peralatan ini tanpa kebenaran. 4. Pela"ar dikehendaki men*usun semula kerusi me"a sebelum menin$$alkan bilik ini. 5. Pela"ar tidak dibenarkan masuk ke bilik audio ,isual semasa sesi pembela"aran tanpa diirin$i $uru. 6. Pela"ar dikehendaki meletakkan be$ mereka di luar bilik audio ,isual di tempat *an$ disediakan. 0ahan7bahan bilik audio ,isual 1. Sebaran$ perisian seperti 8akera padat6 kaset6 pita ,ideo dan lain7lain tidak dibenarkan dita*an$ tanpa kebenaran /uru PSS. 2. Se$ala perisian di dalam bilik audio7,isual tidak boleh dikeluarkan dari bilik ini tanpa pen$etahuan /uru PSS. Pakaian 1. Pakaian mestilah kemas dan len$kap se'aktu berada dalam bilik audio ,isual. 2. <aket6 ba"u panas dan lain7lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau diba'a masuk ke bilik audio ,isual.

2$

Peringatan3 &indakan boleh diambil pada pela"ar7pela"ar *an$ melan$$ar peraturan bilik audio ,isual.

Peraturan Penggunaan PSS untuk Guru 1. /uru7$uru perlu men$isi 0uku Pen$$unaan bilik semasa men$$unakan bilik Pusat Sumber 4Perpustakaan atau 0ilik +udio Visual. 2. /uru7$uru pen$irin$ perlu men$a'al disiplin pela"ar di dalam bilik7bilik Pusat Sumber. 3. Sebaran$ tempahan pen$$unaan bilik perlu dibuat sekuran$7kuran$n*a sehari sebelum hari pen$$unaan. 4. Semua pemin"aman bahan dan buku perlu dibuat den$an pen$a'asan Pen$a'as Pusat Sumber bertu$as atau /uru PSS. 5. /uru7$uru perlu memastikan semua suis ditutup den$an elok dan bilik dikun8i selepas men$$unakan bilik7bilik Pusat Sumber. S&/'E% +E*ANGAN Peruntukan ke'an$an diperoleh daripada A7 @an$ Kera"aan 0antuan Pusat Sumber Pendidikan @an$ S:@+ Sumban$an P30/ Sumban$an indi,idu1s*arikat Pro"ek Khas

0utiran peruntukan ke'an$an boleh diperolehi daripada kerani sekolah. 4-ihat -ampiran5. #EN!S-#EN!S (A'&NG &abun$ PSS 7 &abun$ *an$ di'u"udkan khusus untuk membia*ai akti,iti PSS. .ontoh sumber ke'an$an A7 <ualan surat khabar1ma"alah

21

<ualan 8enderamata PSS <ualan ;ari Kantin

&abun$ Pen$a'as Pusat Sumber Sekolah 4PPS5 7 &abun$ *an$ di'u"udkan khusus untuk keperluan men"a*akan akti,iti sosial dan keba"ikan pen$a'as.

(ANGG&NG#A*A' Pen*elaras 0endahari PPS Setiausaha PSS1/uru Perpustakaan 'ELAN#A*AN +n$$aran belan"a'an perlu meru"uk kepada C0lue PrintC *an$ telah dihasilkan %E+0D PENDAPA(AN2PE%'ELAN#AAN 0uku +kuan Perbelan"aan 7 Kerani Sekolah 0uku rekod tabun$ ke'an$an 7 Pen*elaras10endahari PSS

S3S&9M (+3(+3-7(+3- P:S+& S:M09). 1. (ail <a'antankuasa 3nduk 2. (ail <a'atankuasa Ker"a 3. (ail <a'atankuasa Pen$a'as 4. (ail Me"a 7 Senarai&u$as 7 Prosedur Ker"a (ail 3n,ois (ail +kti,iti - -aporan akti,iti *an$ di"alankan - Peran8an$an (ail PSP2 1 PK/ - Surat keluar1masuk PSP21PK/ 7 .arta !r$anisasi 7 Senarai +<K 7 Minit Mes*uarat

7 Senarai Semak 7 0uku .atatan &u$as Seharian

5. 6.

7.

22

. #. 1%. 11. 12.

(ail Perkhidmatan Komputer 4 <ika Perlu 5 (ail Surat7surat )asmi PSS (ail Pro$ram 23-+M (ail <adual @aktu Siaran &V. Pendidikan (ail Maklumat <1K PSS

13. (ail )an8an$an &ahunan - )an8an$an untuk 1 &ahun *an$ telah dipersetu"ui oleh +<K - .arta /antt. Setiap fail ini perlu men$ikut Sistem (ail setiap sekolah

%&'() PSS
%E+0D PE%0LE)AN '&+& %E+0D PE%0LE)AN 'A)AN '&+AN '&+& %E+0D P!N#A/AN '&+& )A%!AN '&LANAN PELA#A% G&%& %E+0D PENGG&NAAN +ELAS D! PSS %E+0D P!N#A/AN 'E%'E+AL ,'&L+ L0AN. %E+0D P!N#A/AN 'A)AN ,"ontoh 3 %adio, +aset, Pita ideo dll. %E+0D A+(! !(! PSS %E+0D /A#ALA)

23

%E+0D A+)'A% '!L!+ /ED!A %E+0D PENGG&NAAN '!L!+ PE%P&S(A+AAN +&%S&S /ES-&A%A( P4P %E+0D PENGG&NAAN +0/P&(E% '&+& A+A&N (A'&NG PSS '&+& PELA*A(

.ontoh akti,itiA 1. 'rosur .ontoh isi kandun$anA - :ntuk pela"ar E Peraturan7peraturan pen$$unaan Pusat Sumber * Sistem pemin"aman dan pemulan$an bahan buku * Sistem pemin"aman dan pemulan$an bahan bukan buku * Sistem Pen$kelasan Be'e* * Susun atur Pusat Sumber * +lamat7alamat laman 'eb untuk pen*elidikan * @aktu perkhidmatan * +lamat laman 'eb Pusat Sumber Sekolah * 97mel sekolah1 Pusat Sumber Sekolah 7 :ntuk $uru7$uru1 pela'at E Visi6 Misi6 Motto6 Matlamat ? !b"ektif Pusat Sumber * Koleksi bahan 8etak * Koleksi bahan bukan buku * Kemudahan Perkhidmatan * Susun atur Pusat Sumber * @aktu perkhidmatan * +kti,iti tahunan * Susun atur Pusat Sumber * .arta or$anisasi <a'atankuasa 3nduk * +lamat laman 'eb Pusat Sumber Sekolah * 97mel sekolah1 Pusat Sumber Sekolah

2. 0rientasi PSS E Pada a'al tahun untuk pela"ar7pela"ar 7 Sekolah rendah 7 semua 7 Sekolah menen$ah E pela"ar &in$katan 1 dan 6

24

E Pen$enalan sistem pemin"aman dan pen$$unaan Pusat Sumber E Perkhidmatan PSS 3. Akti5iti Promosi PSS E Pameran1 publisiti E Papan ken*ataan E 0uletin E Papan ken*ataan E Promosi bahan baru * Promosi sudut

P%0SED&% PEN-ED!AAN A+(! !(! PSS

A+(! !(! D!%AN"ANG PADA A+)!% (A)&N

SE(!A&SA)A DAN #2+&ASA +E%#A A+AN /E%AN"ANG A+(! !(! LAP0%AN SE(!AP A+(! !(! /ES(! D!S!AP+AN

25

LAP0%AN (A)&NAN )A%&S D!SED!A+AN DAN D!)AN(A% +EPADA PSPN

LAMPIRAN

CONTOH REKOD PENGGUNAAN

2!

2"

6.1.7.8 %ekod-rekod Peminjaman dan Penggunaan %E+0D )A%!AN PENGG&NAAN '!L!+ PE%P&S(A+AAN NA/A G&%& /ASA +ELAS

'!L

(A%!+)

(&#&AN

2#

ANAL!SA PENGG&NAAN '!L!+ PE%P&S(A+AAN SEP( 0G0 /A" N0 AP% 0+( #&/

#AN

9E'

#&N

#&L

/E!

D!S

'!L

(&#&AN

Kursus Balaman1 0en$kel

Pen$a"aran dan pembela"aran

Mes*uarat 1 &aklimat -ain7lain 42*atakan5

#&/LA)

3$

%E+0D )A%!AN P!N#A/AN '&+& P&SA( S&/'E% '&LAN :::::::::: (A)&N :::::::::
(A%!+) 9!+S-EN 9iksAen '. /elaAu 9iksAen '. !nggeris 9iksAen '. "ina 9iksAen '. (amil '&+AN 9!+S-EN ;;; +arAa Am 1;; 9alsaBah 7;; Agama 6;; Sains Sosial 8;; 'ahasa <;; Sains (ulin =;; (eknologi >;; +esenian ?;; Sastera @;; GeograBi2 Sejarah #&/LA)
; 1 ; 7 ; 6 ; 8 ; < ; = ; > ; ? ; @ 1 ; 1 1 1 7 1 6 1 8 1 < 1 = 1 > 1 ? 1 @ 7 ; 7 1 7 7 7 6 7 8 7 < 7 = 7 > 7 ? 7 @

6 ;

6 1

#&/LA)

<umlah hari pin"aman F

hari buah buku pinjaman sehari

<umlah besar buku dipin"am ba$i bulan ini F

Purata pin"aman bulan ini F <umlah besar F GGGGGGGGG F ;ari pin"aman

31

ANAL!SA P!N#A/AN '&+& P&SA( S&/'E% (A)&N :::::::::


'&LAN 9!+S-EN 9iksAen '. /elaAu 9iksAen '. !nggeris 9iksAen '. "ina 9iksAen '. (amil '&+AN 9!+S-EN ;;; +arAa Am 1;; 9alsaBah 7;; Agama 6;; Sains Sosial 8;; 'ahasa <;; Sains (ulin =;; (eknologi >;; +esenian ?;; Sastera @;; GeograBi2 Sejarah #&/LA) #AN 9E' /A" AP% /E! #&N #&L 0G0S SEP( 0+( N0 D!S #&/LA)

32

%E+0D )A%!AN P!N#A/AN '&+& P&SA( S&/'E% /ENG!+&( +ELAS '&LAN :::::::::: (A)&N :::::::::
+ELAS #EN!S '&+&

; 1

; 7

; 6

; 8

; <

; =

; >

; ?

; @

1 ;

1 1

1 7

1 6

1 8

1 <

1 =

1 >

1 ?

1 @

7 ;

7 1

7 7

7 6

7 8

7 <

7 =

7 >

7 ?

7 @

6 ;

6 1

#&/LA)

9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen

33

CONTOH REKOD PENGGUNAAN BAHAN MEDIA

)9K!B P92//:2++2 0+;+2 1 03-3K M9B3+

** Pada siaran ASTRO sila catat NG-National Geographic

34

0:-+2 GGGGGGGGGGGGGGG &+;:2 GGGGGGGGGGGGGGGGG


(A%!+) ,(2(gn.
/una1 Pin"am Pulan$

AP - Animal Planet D-Disney DIS-Discovery * Sila isi B ! "og nt ! T#P $"ive%Ra!aman&


PE%+A+ASAN ,(anda 2. + E L A S
+ S & ) !

(&#&AN NA/A G&%& P4P /ata Pelajaran LainLain ,nAatakan.

PE%!S!AN ,!si Nombor Perolehan.

( % A D ! 0 0 ) P P % 0 # E + ( 0 % S L A ! D + 0 / P & ( E % S E ( + A D ' 0 N E + A " A % ( A " D % 0 / D ! 0 % A / A D ! S + E ( G A / ' A % G L 0 ' / 0 D E L P E ( A P ! ( A A & D ! 0 P E % / A ! N A N P ! ( A ! D E 0 P A + E # S L A ! D

) + K + M + 2

35

'&+& L0G PENGG&NAAN S!A%AN ( PEND!D!+AN Nama Guru 3 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::


'!L. NA/A S!%! DAN (A#&+ %AN"ANGAN (A%!+) S!A%AN *A+(& S!A%AN +ELAS '!L. /&%!D +0/EN2 "ADANGAN2 "A(A(AN /ENGENA! %AN"ANGAN ( P ,#ika ada. 3si ran8an$an A7 i. Ben$an tahap umur dan persekitaran pela"ar

Sesuai1Kuran$ Sesuai1&.Sesuai ii. (akta &epat1Kuran$ &epat1&idak &epat .ara persembahan A i. Menarik1Kuran$ menarik1&. Menarik ii. Men$hiburkan 1 &idak Men$hiburkan Kualiti +udio dan Video A7 <elas 1 Kuran$ <elas -ain7lain Komen1.adan$an1.atatan A7

ANAL!SA PENGG&NAAN 'A)AN /ED!A (A)&N ::::::::::::::::

'!L. ( AS(%0

'A)AN 2ational /eo$raphi8 +nimal Planet Bis8o,er* Bisne*

#AN

9E'

/A"

AP%

/E!

#&N

#&L

0G0

SEP

0+(

N0

D!S

#&/

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . #. 1%. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 1 . 1#. 2%.

)akaman )adio !;P Pro"ektor Slaid Komputer Set Kad 0oneka .arta .B7)!M Biaroma Bisket /ambar /lob Model Peta Pita +udio Permainan Pita Video Pake" Slaid Pake" -utsinar

3!

ANAL!SA PENGG&NAAN '!L!+ /ED!A (A)&N :::::::::::::::

'!L. 1. 2. 3. 4.

(&#&AN Kursus Balaman 0en$kel Pen$a"aran dan Pembela"aran Mes*uarat 1 &aklimat -ain7lain 42*atakan5

#AN

9E'

/A"

AP%

/E!

#&N

#&L

0G0

SEP

0+(

N0

D!S

#&/

<:M-+;

3"

#AD&AL PENGG&NA '!L!+ +0/P&(E% "ontoh


/ASA )A%! !SN!N SELASA %A'& +)A/!S #&/AA( >.6< ?.;< ?.6< @.;< @.6< 1;.;< 1;.6< 1;.<< 11.7< 11.<< 17.;<

% E ) A (

3#

#AD&AL ( P AS(%0
.ontoh

)A%! 3S232 S9-+S+ )+0: K;+M3S

?.;; 0.M 4S.K5

?.6; S+32S 4S.K.5

@.;; M+&9 4S.M5

@.6; 0.3 4S.M5

1;.6; S9< 4S.M5

11.6; K.; 4S.K5

4$

CONTOH SURAT/MINIT MESYUARAT

41

CONTOH SENARAI SEMAK (Lihat senarai sema !

42

CONTOH "AIL ME#A SEORANG GURU PERPUSTAKAAN

43

031 2 3 4 5 6

&+;:2 2+M+ 2%%1 Pn Nurlina Abdullah 2%%2 2%%3 2%%4 2%%5 2%%6

44

K+2B:2/+2
+,+ S,-. /,%-, (%0,1IS,SI

BAB DUA

SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN BAB TIGA PROSEDUR TUGAS

6.1

PENGG&NAAN P&SA( S&/'E% 3.1.1 Peraturan7peraturan Pen$$unaan Perpustakaan 3.1.2 Sistem pemin"aman dan pemulan$an bahan Perpustakaan 3.1.2.1 3.1.2.2 3.1.2.3 3.1.2.4 Kela*akan Pemin"am dan <umlah Pin"aman @aktu Pemin"aman dan Pemulan$an Sistem Pen$$unaan Perpustakaan )ekod7rekod Pemin"aman dan Pen$$unaan

3.2 P92&+B03)+2 6.7.1 Senarai #2+ +erja Perpustakaan 6.7.7 #adual (ugas Guru Perpustakaan 6.7.6 #adual (ugas Penga$as Perpustakaan 3.3 P9M09-3+2 0:K: 6.6.1 Dasar pemilihan buku 3.3.2 Pemesanan buku 3.3.3 Penerimaan buku 6.8 P%0SES (E+N!+ DAN PENG+A(AL0GAN 3.4.1 .arta aliran Proses &eknik 3.4.2 Pen$katalo$an 6.< +E"E%!AAN 3.5.1 .adan$an untuk mempertin$katkan ke8eriaan 3.5.2 Senarai tu$as kebersihan 3.5.3 Pelan susun atur 6.= P%0G%A/-P%0G%A/ 2 A+(! !(!-A+(! !(! PE%P&S(A+AAN 3.6.1 )an8an$an &ahunan 3.6.2 .arta /antt 6.> P%0/0S! 6.? S&/'E% +E*ANGAN &N(&+ PE%P&S(A+AAN 6.@ LA!N-LA!N (&GAS 3.#.1 +nalisis 3.#.2 Semakan Stok

45

+,+ S,-.

/,%-, (%0,1IS,SI

Carta $r%anisasi #a&atan 'asa In(' P'sat S'm)er Se $*ah PENGE%&S! Pen$etua 42amaA HHHHHHHH5 P!'G 42amaA...HHH..5

NA!' PENGE%&S! Penolon$ Kanan &adbir dan Kurikulum 42ama AHHHHHHH..5

SE(!A&SA)A /uru Media1 /uru Perpustakaan 42ama AHHHHHHH..5

A)L! #A*A(AN+&ASA

Pen. Kanan ;9M 42ama AHHHHHHH..5

Kaunselor 42ama AHHHHHHH..5

Pen*elia petan$ 42ama AHHHHHHH..5

/uru Media1 /uru Perpustakaan 42ama AHHHHHHH..5

Ketua7ketua 0idan$ 42ama AHHHHHHH..5 42ama AHHHHHHH..5 Pemerhati

Carta $r%anisasi #a&atan 'asa Ker+a P'sat S'm)er Se $*ah

PENAS!)A( Pen$etua 42ama AHHHHHHH..5 PENGE%&S! ,PEN-ELA%AS. Penolon$ Kanan &adbir dan Kurikulum 42ama AHHHHHHH..5 SE(!A&SA)A /uru Media1 /uru Perpustakaan 42ama AHHHHHHH..5 A)L! #A*A(AN+&ASA

/uru Media 42ama AHHHHHHH..5

/uru Perpustakaan 42ama AHHHHHHH..5

Pembantu &adbir PSS 42ama AHHHHHHH..5

@akil staf sokon$an 42ama AHHHHHHH..5 @akil Panitia mata pela"aran 42ama AHHHHHHH..5 42ama AHHHHHHH..5 42ama AHHHHHHH..5

Ketua -emba$a Pen$a'as PSS 42ama AHHHHHHH..5

4!

BAB DUA

SENARAI TUGAS GURU PERPUSTAKAAN

16. 17. 1 . 1#. 2%. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 2 . 2#. 3%. 31.

Membantu Pen*elaras dalam pen$urusan dan pentadbiran PSS Men$kelas6 merekod dan men$katalo$ koleksi bahan perpustakaan Men"alankan ker"a7ker"a membaikpulih6 men*emak dan men$hapuskira koleksi1bahan perpustakaan Men8eriakan suasana perpustakaan supa*a dapat menarik minat pela"ar men$$unakan perpustakaan Men*ediakan ran8an$an pemban$unan fi=ikal6 perabot dan koleksi bahan Men*ediakan peran8an$an dan melakukan promosi akti,iti perpustakaan *an$ bersesuaian den$an ob"ektif PSS Menubuhkan <1Kuasa /uru Pembantu Perpustakaan dan pen$a$ihan bidan$ tu$as Men*ediakan "adual tu$as /uru Perpustakaan dan Pen$a'as Perpustakaan. Men$adakan orientasi ba$i pela"ar7pela"ar baru supa*a mereka tahu men$$unakan PSS den$an baik dan betul Mempromosi dan mempamerkan koleksi bahan7bahan baru *an$ diterima untuk makluman $uru dan pela"ar Men$atur "adual 'aktu pen$$unaan perpustakaan men$ikut keperluan di sekolah Melatih dan men*elia Kerani dan Pen$a'as Perpustakaan untuk membantu men$uruskan perpustakaan Memberi khidmat nasihat dan kepakaran kepada pihak *an$ memerlukan Memperoleh dan men*emak 0iblio$rafi7biblio$rafi6 Katalo$7katalo$ daripada penerbit7penerbit atau pun8a7pun8a tertentu untuk men$etahui "enis7"enis buku *an$ perlu dan dapat dibeli. Men$a"ar kemahiran pen$endalian maklumat kepada $uru7$uru6 dan pela"ar men$ikut keperluan. Men"alankan ker"a men*emak stok pada hu"un$ tahun

4"

BAB TIGA 6.7 PENGG&NAAN P&SA( S&/'E%

PROSEDUR TUGAS

6.1.1 Peraturan-peraturan Penggunaan Perpustakaan Bisiplin 1%. Pela"ar diminta sen*ap apabila memasuki perpustakaan. 11. Pela"ar mesti beratur semasa memin"am atau memulan$kan buku. 12. Pela"ar tidak dibenarkan makan6 minum atau tidur di dalam Perpustakaan. 13. Pela"ar tidak dibenarkan membuka tutup suis7suis dan men$ubah kedudukan kerusi me"a di dalam perpustakaan tanpa kebenaran $uru PSS. 14. Pela"ar dikehendaki duduk di tempat7tempat *an$ disediakan dan tidak dibenarkan berhimpun di rak7rak6 pintu dan kaunter. 15. Pela"ar dikehendaki memasukkan kembali kerusi ke ba'ah me"a den$an kemas selepas di$unakan. 16. Pela"ar tidak boleh men$adakan mes*uarat atau per"umpaan di dalam perpustakaan tanpa kebenaran. 17. Pela"ar tidak dibenarkan masuk ke perpustakaan semasa sesi pembela"aran tanpa diirin$i $uru. 1 . Pela"ar dikehendaki meletakkan be$ mereka di luar perpustakaan di tempat *an$ disediakan. 0ahan7bahan Perpustakaan 4. Pela"ar mesti men$$antikan kos buku7buku *an$ dihilan$kan6 di8onten$ atau dirosakkan. 5. +khbar atau ma"alah hendaklah dikembalikan ke tempat asal dan tidak dibenarkan diba'a keluar dari Perpustakaan. 6. 0uku7buku *an$ selesai di$unakan hendaklah diletakkan di tempat disediakan. Pakaian 3. Pakaian mestilah kemas dan len$kap se'aktu berada dalam perpustakaan. 4. <aket6 ba"u panas dan lain7lain pakaian selain pakaian sekolah adalah tidak dibenarkan dipakai atau diba'a masuk ke Perpustakaan. Peringatan3 &indakan boleh diambil pada pela"ar7pela"ar *an$ melan$$ar peraturan Perpustakaan.

4#

6.1.7 S!S(E/ PE/!N#A/AN DAN PE/&LANGAN 'A)AN PE%P&S(A+AAN 6.1.7.1 +elaAakan Peminjam dan #umlah Pinjaman

S2,%,- .3.3

Mempun*ai kad pin"aman buku biru6 merah atau kad matrik pela"ar. ;an*a untuk staf atau pela"ar sekolah &idak dibenarkan memin"am kad kepada oran$ lain.

P9-+<+) 03+S+

Pela"ar &in$katan 3 hin$$a 3V. Kad Pin"aman 0uku be'arna biru dan kad pin"aman pela"ar. Maksima 2 buah buku 7 sekali pin"am

P9-+<+) &32/K+&+2 V3

Kad pin"aman buku be'arna biru6 merah serta kad pin"aman pela"ar. Kad 0iru 7 1 buku rak terbuka Kad Merah 7 1 buku rak tertutup Maksima 2 buah buku dari mana7mana kombinasi 7 sekali pin"am 40udi bi8ara sekolah5.

P92/+@+S P:S+& S:M09)


&in$katan 333 dan V. Kad pin"aman buku biru dan kad pin"aman pela"ar. &in$katan V3 A Kad Merah dan kad pin"aman pela"ar 0erhak memin"am maksima 3 buku pada satu7satu masa

/:):1 S&+(

Kad 0iru 3 buah buku dari rak terbuku. 2 buah buku dari rak tertutup 40udi bi8ara sekolah5.

&9MP!; P32<+M+2

0uku rak tertutup 7 sehari 0uku rak terbuka 7 2 min$$u Ma"alah 7 selepas berusia sebulan 0ank Soalan 7 2 "am 4ru"ukan dalam perpustakaan saha"a5.

5$

6.1.7.7 *aktu Peminjaman

*aktu Peminjaman dan Pemulangan

Men$ikut 'aktu pen$$unaan Perpustakaan.

.ontoh @aktu Perpustakaan )A%! 3S232 7 K;+M3S <:M++& Peraturan Pinjaman .ontoh Kad tidak boleh dipindah hak milik &an$$un$"a'ab pela"ar men"a$a buku *an$ dipin"am. <ika hilan$6 pela"ar 'a"ib memba*ar balik men$ikut har$a asal buku tersebut. Sila beratur semasa melakukan proses pin"aman dan pastikan dalam keadaan sen*ap. Sila pastikan tarikh pemulan$an tidak le'at dari Ctarikh pulan$C. <ila le'at6 tindakan akan diambil. Kertas soalan &ahun -epas10ank Soalan 7 <ika didapati pela"ar men8oten$ atau men$hilan$kann*a6 pela"ar 'a"ib memba*ar har$a fotostat untuk setiap muka surat. Sekiran*a melan$$ar peraturan *an$ ditetapkan6 kad pela"ar akan ditahan. K+B P32<+M+2.

/ASA '&+A 1%.%% P+/3 1%.%% P+/3

/ASA (&(&P 4.%% P9&+2/ 3.3% P9&+2/

Men$$unakan kad *an$ ditetapkan oleh PSS. Sistem Kad A7 .ara pen$edaran Kad PSS ditentukan oleh Setiausaha PSS.

.!2&!; K+B.

51

Pandan$an ;adapan
P9)P:S&+K++2 S9K!-+; M9292/+; 4K5. &32//3 K:+-+ -:MP:).

Pandan$an 0elakan$
P9)+&:)+2 P9)P:S&+K++2 0uku han*a boleh dipim"am selama dua min$$u saha"a. 0uku *am$ le'at dipilan$kan akan dibenda 3% sen sehari. Pemin"am adalah bertan$$un$"a'ab ke atas buku *an$ dipin"am.<ika ia dapati rosak 1 hilan$6pemin"am dikehendaki memba*ar har$a buku atau men$$antikan den$an *an$ baru. Kad ini tidak boleh dipindah milik. -amban$ Sekolah

1. 2.

/+M0+)

3.

2ama A HHHHHHHHHHHHH. &ahun HHHH HHHH ..HHH. &in$katan HHHHH.. HHHHH.. HHHHH.

4.

6.1.7.6 Sistem Penggunaan Perpustakaan Peraturan Penggunaan Perpustakaan untuk Guru 6. /uru7$uru perlu men$isi 0uku Pen$$unaan Perpustakaan semasa men$$unakan bilik Perpustakaan. 7. /uru7$uru pen$irin$ perlu men$a'al disiplin pela"ar di dalam Perpustakaan. . Sebaran$ tempahan pen$$unaan Perpustakaan di luar 'aktu Perpustakaan perlu dibuat sekuran$7kuran$n*a sehari sebelum hari pen$$unaan. #. Semua pemin"aman bahan dan buku perlu dibuat den$an pen$a'asan Pen$a'as Pusat Sumber bertu$as atau /uru Perpustakaan. 1%. /uru7$uru perlu memastikan semua suis ditutup den$an elok dan bilik dikun8i selepas men$$unakan Perpustakaan. 11. Sebaran$ mes*uarat atau per"umpaan tidak dibenarkan diadakan ke8uali den$an kebenaran /uru Perpustakaan.

52

6.1.7.8 %ekod-rekod Peminjaman dan Penggunaan %E+0D )A%!AN PENGG&NAAN '!L!+ PE%P&S(A+AAN NA/A G&%& /ASA +ELAS

'!L

(A%!+)

(&#&AN

53

ANAL!SA PENGG&NAAN '!L!+ PE%P&S(A+AAN SEP( 0G0 /A" N0 AP% 0+( #&/

#AN

9E'

#&N

#&L

/E!

D!S

'!L

(&#&AN

Kursus Balaman1 0en$kel

Pen$a"aran dan pembela"aran

Mes*uarat 1 &aklimat -ain7lain 42*atakan5

#&/LA)

54

%E+0D )A%!AN P!N#A/AN '&+& P&SA( S&/'E% '&LAN :::::::::: (A)&N :::::::::
(A%!+) 9!+S-EN 9iksAen '. /elaAu 9iksAen '. !nggeris 9iksAen '. "ina 9iksAen '. (amil '&+AN 9!+S-EN ;;; +arAa Am 1;; 9alsaBah 7;; Agama 6;; Sains Sosial 8;; 'ahasa <;; Sains (ulin =;; (eknologi >;; +esenian ?;; Sastera @;; GeograBi2 Sejarah #&/LA)
; 1 ; 7 ; 6 ; 8 ; < ; = ; > ; ? ; @ 1 ; 1 1 1 7 1 6 1 8 1 < 1 = 1 > 1 ? 1 @ 7 ; 7 1 7 7 7 6 7 8 7 < 7 = 7 > 7 ? 7 @

6 ;

6 1

#&/LA)

<umlah hari pin"aman F

hari buah buku pinjaman sehari

<umlah besar buku dipin"am ba$i bulan ini F

Purata pin"aman bulan ini F <umlah besar F GGGGGGGGG F ;ari pin"aman

55

ANAL!SA P!N#A/AN '&+& P&SA( S&/'E% (A)&N :::::::::


'&LAN 9!+S-EN 9iksAen '. /elaAu 9iksAen '. !nggeris 9iksAen '. "ina 9iksAen '. (amil '&+AN 9!+S-EN ;;; +arAa Am 1;; 9alsaBah 7;; Agama 6;; Sains Sosial 8;; 'ahasa <;; Sains (ulin =;; (eknologi >;; +esenian ?;; Sastera @;; GeograBi2 Sejarah #&/LA) #AN 9E' /A" AP% /E! #&N #&L 0G0S SEP( 0+( N0 D!S #&/LA)

%E+0D )A%!AN P!N#A/AN '&+& P&SA( S&/'E% /ENG!+&( +ELAS '&LAN :::::::::: (A)&N :::::::::
+ELAS #EN!S '&+&

; 1

; 7

; 6

; 8

; <

; =

; >

; ?

; @

1 ;

1 1

1 7

1 6

1 8

1 <

1 =

1 >

1 ?

1 @

7 ;

7 1

7 7

7 6

7 8

7 <

7 =

7 >

7 ?

7 @

6 ;

6 1

#&/LA)

9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen 9iksAen 'ukan BiksAen

5!

3.2 P92&+B03)+2 3.2.1 Senarai <1K Ker"a Perpustakaan 1. 7. 6. 8. <. =. >. PenAelaras Pusat Sumber 3 CCCCCCCCCC.. +etua Guru Perpustakaan ,Pagi. 3 CCCCCCCCCC.. Guru Perpustakaan ,Petang. 3 CCCCCCCCCC.. Guru Perpustakaan ,/ajalah2 Suratkhabar. 3 CCCCCCCCCC.. Guru Perpustakaan ,+eceriaan. 3 CCCCCCCCCC.. +erani Pusat Sumber 3 CCCCCCCCCC.. +etua Penga$as Pusat Sumber 3 CCCCCCCCCC.. 3.2.1 <adual &u$as /uru Perpustakaan .ontohA <adual &u$as /uru Perpustakaan 4Sesi Pa$i5 )A%! !SN!N SELASA %A'& +)A/!S #&/AA( /ASA 1.6; D 6.;; P/ 1.6; D 6.;; P/ 1.6; D 6.;; P/ 1.6; D 6.;; P/ 1.;; D 7.6; P/ NA/A G&%& Pn Siti %ohani Pn Nurlina Abdullah Pn ShariBah Aini Pn Nurlina Abdullah Pn Siti %ohani "A(A(AN

<adual &u$as /uru Perpustakaan 4Sesi Petan$5 )A%! !SN!N SELASA %A'& +)A/!S #&/AA( atau <adual &u$as /uru Perpustakaan 4Sesi Pa$i5
)A%! !SN!N SELASA %A'& +)A/!S #&/AA(

/ASA 11.6; D 1.;; P/ 11.6; D 1.;; P/ 11.6; D 1.;; P/ 11.6; D 1.;; P/ 1.6; D 7.6; P/

NA/A G&%& "ik Noraini "ik Noraini Pn Earina Pn Earina "ik Noraini

"A(A(AN

*A+(& 1 7 6 8 %E)A( < 6 7

atau <adual &u$as /uru Perpustakaan )A%! !SN!N SELASA %A'& +)A/!S #&/AA( SES! PAG! Pn Siti %ohani Pn Nurlina Abdullah Pn ShariBah Aini Pn Nurlina Abdullah Pn Siti %ohani SES! PE(ANG "ik Noraini "ik Noraini Pn Earina Pn Earina "ik Noraini

3.2.2 <adual &u$as Pen$a'as Perpustakaan


)A%! !SN!N SELASA %A'& +)A/!S #&/AA( F lantik seorang ketua 4 seorang penolong ketua harian untuk setiap sesi SES! PAG! NA/A +ELAS SES! PE(ANG NA/A +ELAS

3.3 Pembelian buku 3.3.1 Basar pemilihan buku Basar Pemilihan bahan7bahan seperti berikut hendaklah dipertimban$kan A +. Panduan +m 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. . #. 1%. 0. Konsep Keaslian1Ketulenan Kesesuaian !lahan Memupuk minat !r$anisasi Pen$olahan +spek &eknikal +spek Khas (aedahn*a ;ar$a

+lat Pemilihan 0ahan7bahan +lat 0antuan Memilih 0ahan itu termasuk A7 1. 2. 3. Basar Pela"aran Keban$saan 7 +kta Pela"aran -aporan <1Kuasa Kabinet men$enai Pelaksanaan Basar Pela"aran Mala*sia )isalah6 Katalo$ dan edaran dari penerbit6 pembekal s'asta dan a$ensi pendidikan Senarai 0uku 0ahasa Mala*sia untuk Perpustakaan Sekolah Menen$ah dan )endah terbitan :nit Perpustakaan Sekolah6 Kem. Pendidikan Mala*sia 0uletin Sebaran Pendidikan6 terbitan 0h$. 0&P6 Kem. Pendidikan Mala*sia Senarai 0uku7buku dalam 0ahasa Perpustakaan 2e$ara Mala*sia 0erita 0uku 0aru B0P Mala*sia6 terbitan

4. 5.

0erita Perpustakaan6 :nit Perpsutakaan Sekolah6 Kem. Pendidikan Mala*sia .adan$an78adan$an oleh Panitia Matapela"aran disekolah Sukatan Pela"aran

6.6.7 Pesanan buku


Prosedur pesanan buku

Kaunselor

/PK ;em

/uru Kanan

!si borang pemilihan2 Pesanan 'uku

>Semakan oleh S1:saha PSS1 /uru Perpustakaan

Kelulusan /uru 0esar1 Pen$etua1 /PK1

PSS

Ketua Panitia

> :ntuk memastikan tidak membeli naskah berbilan$ atau perlun*a naskah1bilan$an tambahan.

"0N(0) '0%ANG PESANAN '&+& SE+.

'!L. 1. 7. 6. 8. <. =.

PENGA%ANG

#&D&L2 ED!S!

(A)&N (E%'!(AN

PENE%'!(

'!L. /2S

!L&S(%AS!

)A%GA ,%/.

L&L&S2 (.L&L&S

N0. PE%0.

N0. PANGG.

Dicadangkan 32ama A GGGGGGGGGGGGGGGG <a'atan A GGGGGGGGGGGGGGGG &1&. A GGGGGGGGGGGGGGGG

FDisemak 32ama A GGGGGGGGGGGGGGGG /uru Perpustakaan 1 Pen*elaras PSS >> &1&. A GGGGGGGGGGGGGGGG

Dilulus 32ama A GGGGGGGGGGGGGGG Pen$etua1/.01/PK 1 >> &1&. A GGGGGGGGGGGGGGG

(indakan 3&arikh Pesan AGGGGGGGGGG Pembekal A GGGGGGGGGGG &arikh &erima AGGGGGGGGG 2o. 3n,ois A GGGGGGGGGGG .atatan A GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

&arikh A GGGGGGGGGGGGGGGG

&arikh A GGGGGGGGGGGGGGGG

&arikh A GGGGGGGGGGGGGGG

> Bisemak oleh /uru Media1Pen*elarasan PSS untuk memastikan bahan belum ada dalam stok PSS atau untuk bilan$an tambahan. >> Poton$ *an$ tidak berkenaan.

6.6.6 Penerimaan buku "A%(A AL!%AN P%0SES PENE%!/AAN


M929)3M+ 0:K: B+)3 P9M09K+-

SEMAK BORANG PESANAN DAN IN,OIS DENGAN BUKU YANG DITERIMA

&3B+K

+B+K+; 0:K: I+2/ B3&9)3M+ 3&: S9P9)&3 I+2/ &9).+&+& B-M. 0!)+2/ P9S+2+2

P.4,10',1 +.'.5+,6,1 '&P,), P&3+&',4

&3B+K

P9)3KS+ K9+B++2 (3J3K+- 0:K: 3&: +B+K+h B+-+M K9+B++2 M9M:+SK+2

REKODKAN BUTIR-BUTIR BUKU DALAM STOK/PEROLEHAN

!N 0!S /uru akan menerima buku1bahan dari pembekal bersama den$an boran$ pesanan dan in,ois. Selepas pen*emakan dilakukan dan semuan*a ter8atat seperti *an$ diterima6 maka pemba*aran akan dilakukan. Salinan 3n,ois akan dimasukkan ke dalam (ail 3n,ois. '&+& S(0+ 0uku Perolehan 0uku 0uku peralatan pe"abat 4Ke'. 3155 )ekod perolehan ma"alah dan suratkhabar SENA%A! PE/'E+AL 42ama dan alamat pembekal perlu di8atatkan di sini.5

6.8 P%0SES (E+N!+ DAN PENG+A(AL0GAN

6.8.1 "arta aliran Proses (eknik


Biterima6 disemak6 direkodkan dalam 0uku Stok

3enentukan 6ak 3ilik

1. .op ;ak Milik 2. Merekodkan 2o. Perolehan

/enAediakan +emudahan Penggunaan 1. Sediakan slip ker"a 2. Sediakan kad katalo$ 3. Sediakan kad pin"aman 4. Sediakan ko8ek buku 5. &ampalkan ko8ek buku ? masukkan kad pin"aman 6. &ampalkan label pada buku 7. &ampalkan slip tarikh pulan$

Menent' an Tem.at Leta Bahan 1. 0uku bukan fiks*en ikut Sistem Pen$kelasan Perpuluhan Be'e* 2. 0uku (iks*en ikut 0ahasa dan ab"ad Pen$aran$1<udul 3. 0ahan 0ukan 0uku diletak pada rak atau tempat lain *an$ sesuai

Pr$m$si

!1

"0N(0) "0P )A+ /!L!+ > cm


P.S,- S.3+&% S&'(4,6 42ama Sekolah5
5 8m

2!. P9)!-9;+2 2!. P+2//3-+2 &+)3K;

'oleh cop di muka surat judul dan muka surat rahsia .ontoh muka surat rahsia 4ditentukan oleh sekolah5A 'uku 9iksAen a5. b5. ;alaman buku lebih 1%% 7 m1s ## ;alaman buku kuran$ 1%% 7 m1s #

'uku 'ukan 9iksAen a5. ;alaman buku lebih 1%% 7 m1s 55 b5. ;alaman buku kuran$ 1%%% 7 m1s 15 "A%A /EN-ED!A+AN +E/&DA)AN PENGG&NA
Sediakan slip ker7a

.ontohA
P&SA( S&/'E% SE+0LA) Sekolah CCCCCCCCCCCC SL!P +E%#A , '&+&. 2o. Perolehan A

2o. Pan$$ilan A 2ama Pen$aran$ A <udul 0uku A 9disi A &empat A 0il. M1S A Sai= A 8m &a"uk Perkara A ;ar$a A )M .atatan A

2o. 2as A

Penerbit A 3lus A 3ndeks A Pun8a A 3n,ois A

&ahun A Siri A &arikh A

3S02 A

Pen$katalo$ A

&arikh A

!2

Sediakan +ad +atalog 43kut prosedur 0ab 33 7 Pen$katalo$an5 Sediakan +ad Pinjaman Menaip kad pin"aman. 3sikan nombor pan$$ilan6 nombor perolehan6 nama pen$aran$ dan "udul pada kad pin"aman. 'ontoh A
7#6.4 +B2 Pen$aran$A +dnan 0in !mar <udul A !lahra$a &arikh Pulan$ 2ama %%245 Kelas

Sediakan +ocek 'uku .ontoh A

3 "arak 2 "arak 2o. Pan$$ilan 7#6.4+B 2 7 "arak +dnan 0in !mar !lahra$a %%245 2 "arak 2ombor Perolehan

!3

(ampalkan +ocek 'uku pada buku dan /asukkan +ad Pinjaman


7#6.4 +B2 Pen$aran$A +dnan 0in !mar %%245

Kad Pin"aman

7#6.4+B 2 +dnan 0in !mar !lahra$a

%%245

Ko8ek 0uku

(ampal Slip (arikh Pulang


(A%!+) P&LANG ,DA(E D&E. 14.4.1##4

4abelkan +uku

a.

0uku &ebal 7 -abel pada tulan$ belakan$ .ontohA

Pita 8elofin 3.5 8m

7#6.4 +B2

label

!4

b. 0uku 2ipis 7 -abel pada kulit depan .ontoh

Kulit depan buku 2ipis 1.2 sm 3.5 sm


7#6.4 +B2

6.8.7 Pengkatalogan
9ungsi katalog Memudahkan pen$$una men$esan sesuatu buku atau bahan *an$ diperlukan

Nombor pengkelasan 3kut Sistem Pen$kelasan Perpuluhan Be'e*

Nombor panggilan Kombinasi nombor pen$kelasan dan 3 ab"ad pertama dari nama pen$aran$ atau "udul 4"ika tiada pen$aran$5. .ontoh 8ara menulisA >76.1 DE*

:ntuk bahan ru"ukan6 tambahkan huruf % di atas nombor pan$$ilan. .ontohA % >76.1 DE* :ntuk buku fiks*en6 tiada nombor penkelasan. /unakan kombinasi huruf 9 dan ab"ad untuk menun"ukkan bahasan*a. /ontoh 8 9 9! 9/ 'Latau 'Latau 'L- atau 9"6 9(
!5

#enis-jenis kad katalog a. 0uku *an$ ada Pen$aran$ Kad Pen$aran$ 4Kad :tama5 Kad <udul Kad Perkara 4Pilihan5 Kad Senarai )ak 4Pilihan5 Kad Siri 4Pilihan5 0uku *an$ tiada Pen$aran$ Kad <udul 4Kad :tama5 Kad Perkara Kad Senarai )ak 4Pilihan5 Kad Siri 4Pilihan5

b.

'utiran dalam kad katalog entri utama 0uku *an$ ada pen$aran$
2o. Pan$ . 2o. perolehan 2ama Pen$aran$ <udul A <udul ke8il1Ken*ataan men$enai pen$aran$. 7 9disi. &empat terbit A nama penerbit6 tahun diterbitkan. Kolasi. 7 4Siri5 2ota. &)+S32/.

0uku *an$ tiada pen$aran$

2o. Pan$ .

2o. perolehan <udul A <udul ke8il. 7 9disi. &empat terbit A nama penerbit6 tahun diterbitkan. Kolasi. 7 4Siri5 2ota. &)+S32/.

"ontoh-contoh kad katalog a. Kad Pen$aran$ 49ntri utama5

523.2 09.

%%366 0e8klake6 Sue. Manusia dan bulan 1 Sue 0e8klake.79disi Ke2. Kuala -umpur A Ma8millan6 1# 2. 35ms.A ill. 4Siri penerokaan dan penemuan Ma8millan5 3S02 %#77 11347%5 1. 0:-+2 3. <udul 33. Siri

b. Kad <udul 4seba$ai kad tambahan5

Manusia dan 0ulan


523.2 09. %%366 0e8klake6 Sue. Manusia dan bulan 1 Sue 0e8klake.79disi Ke2. Kuala -umpur A Ma8millan6 1# 2.

0:-+2 8. Kad Perkara 4seba$ai kad tambahan5


523.2 09. %%366 0e8klake6 Sue. Manusia dan bulan 1 Sue 0e8klake.79disi Ke2. Kuala -umpur A Ma8millan6 1# 2.

!!

d. Kad Senarai )ak 4Seperti Kad 9ntri :tama5

Muka Bepan Kad 9ntri :tama

523.2 09.

%%366 0e8klake6 Sue. Manusia dan bulan 1 Sue 0e8klake.79disi Ke2. Kuala -umpur A Ma8millan6 1# 2. 35ms.A ill. 4Siri penerokaan dan penemuan Ma8millan5 3S02 %#77 11347%5 1. 0:-+2 3. <udul 33. Siri

Muka belakan$ Kad 9ntri :tama

4&arikh5 11.%2.1##

2o.Perolehan %%366

4Pun8a5 Sumban$an P30/

4;ar$a5 )M1#.#%

6.< +E"E%!AAN 3.5.1 .adan$an untuk mempertin$katkan ke8eriaan a. b. 8. d. e. -an$sir Kata7kata hikmat 0un$a6 pokok +las me"a ;iasan dindin$ E $ambar6 poster

!"

3.5.2 Senarai tu$as kebersihan 4&andakan sekiran*a dilakukan5


;ari &u$as 3S232 S9-+S+ )+0: K;+M3S <:M++& Susun buku Sapu 1 -ap -ap -antai &in$kap Susun Kerusi .atatan Me"a

3.5.3 Pelan susun atur 4Sertakan pelan susun atur perpustakaan masin$7masin$5 6.= P%0G%A/-P%0G%A/ 2 A+(! !(!-A+(! !(! PE%P&S(A+AAN 6.=.1 %ancangan (ahunan
031 2 3 4 5 6 7 # 1% 11 12 13 14 15 16 +K&3V3&3 0ulan Memba8a 5 Minit 0ersama 0uku Kui= Maklumat 0uletin PSS Pro$ram 2ilam Min$$u PSS &a*an$an Video 1 .B Pertandin$an 0er8erita <ualan +khbar -ama .abutan 0ertuah Pertandin$an 0uku Skrap -a'atan Ke PSS .ontoh -aluan 3lmu Pertandin$an Melukis Poster .eramah kemahiran 0ela"ar Pameran 0ertema K!S 4)M5 P:2.+ K9@+2/+2 .+&+&+2

!#

6.=.7 "arta Gantt


<+2 03P9)K+)+ Min$$u 174 1 2 3 4 5 6 7 # 1% 11 12 13 14 15 16 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 Min$$u 174 (90 M+. +P) M93 <:2 <:!/! S9P !K& 2!V B3S

0ulan Memba8a 5 Minit 0ersama 0uku Kui= Maklumat 0uletin PSS Pro$ram 2ilam Min$$u PSS &a*an$an Video 1 .B Pertandin$an 0er8erita <ualan +khbar -ama .abutan 0ertuah Pertandin$an 0uku Skrap -a'atan Ke PSS .ontoh -aluan 3lmu Pertandin$an Melukis Poster .eramah kemahiran 0ela"ar Pameran 0ertema

6.> P%0/0S! .adan$an 8ara promosi A a. 0rosur Pusat Sumber Sekolah b. !rientasi Perpustakaan 8. Pameran 1 publisiti d. 3nter$rasi pen$$unaan alat 1 bahan den$an pen$a"aran dan pembela"aran e. Ker"a7ker"a pro"ek f. Pertandin$an 4/uru perlu sertakan brosur *an$ disediakan serta se$ala kertas ker"a dan laporan pro$ram *an$ dilaksanakan.5 6.? S&/'E% +E*ANGAN &N(&+ PE%P&S(A+AAN Sumber ke'an$an untuk perpustakaan 42*atakan ikut *an$ sebenar. <umlah boleh diperolehi daripada kerani ke'an$an sekolah.5A 3. 33. 333. 3V. /eran Perpustakaan men$ikut kadar perkapita HH.. @an$ S:@+ HH.. Sumban$an P30/ HH.. &abun$ Perpustakaan HH.. <:M-+; HH.. )MKKKKKKK )MKKKKKKK )MKKKKKKK )MKKKKKKK )M KKKKKKK

6.@ LA!N-LA!N (&GAS 3.#.1 Analisis 0uru Perpustakaan akan membuat analisis setiap tahun

pemin"aman bahan1 buku6 analisis stok buku men$ikut pen$kelasan dan pen$$unaan bilik Perpustakaan
+nalisis akan dilakukan pada akhir tahun.

3.#.2 Semakan Stok Bilakukan setahun sekali Pada bulan !ktober hin$$a 2o,ember

Pen$a'as PSS6 /uru Perpustakaan6 Kerani PSS

CONTOH PROGRAM NILAM (R'+' Pan('an Pr$%ram Ni*am!

"!

""