Anda di halaman 1dari 19

PANITIA BAHASA CINA

PENGENALAN :

Bahasa Cina merupakan mata pelajaran asas yang menegaskan penguasaan lisan, bacaan, dan tulisan. esemuanya ini menekankan aspek emahiran Ber!ikir secara kritis dan kreati!.

"A#$%NAL : Berhasrat membina rasa bangga terhadap bahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat dan memb&lehkan murid menggunakan Bahasa Cina secara berkesan dalam kehidupan harian serta sebagai s&k&ngan untuk memantapkan penguasaan Bahasa Cina. 'A(LA'A( : 'elahirkan indi)idu dengan berketrampilan berbahasa yang mencerminkan akal budi dan pemikiran rakyat dan memb&lehkan murid menggunakan Bahasa Cina secara berkesan dalam kehidupan harian serta sebagai s&k&ngan untuk memantapkan penguasaan bahasa murid. : ,. 'emberi kesedaran kepada guru dan murid baha-a Bahasa Cina bukan hanya mata pelajaran yang melibatkan lisan, bacaan, tulisan tetapi menuju ke arah membentuk pemikiran kreati! seperti yang digambarkan dalam B . .. 'engubah persepsi murid terhadap mata pelajaran Bahasa Cina dan cuba mengatasi kelemahan diri untuk meningkatkan kemahiran. /. 0apat meningkatkan pencapaian murid dan sek&lah serta mengekalkannya di tahap cemerlang di dalam peperiksaan P #" dan 1P#". 2. 'emberi kesedaran kepada semua pihak yang terlibat tentang kepentingan Bahasa Cina dalam persek&lahan dan kehidupan seharian.

%B*E ($+

ANALISIS SWOT
OBJEKTIF ,. 'engembangkan bakat dan p&tensi pelajar dalam berbahasa .. 'emperbanyakkan perbendaharaan kata pelajar. /. 'eningkatkan peratus kelulusan pelajar. KEKUATAN ,.(erdapat guru3guru yang berpengalaman dalam bidang ini. .. (erdapat . &rang guru pemeriksa kertas 1P#". /. Guru3guru yang berdedikasi. KELEMAHAN ,.(iada garis panduan khusus untuk menjalankan akti)iti. .. ekurangan kursus Bahasa Cina untuk guru3guru. /. (abiat membaca buku BC kurang.

PELUANG ,.Bilik ditentukan untuk menjalankan akti)iti ..Guru3guru terlatih /. elas tambahan untuk murid.

ANCAMAN ,. urang pendedahan tentang kepentingan berpersatuan .. 'urid bukan bangsa cina kurang berminat untuk belajar Bahasa Cina.

PELAN STRATEGIK
BIL MATLAMAT PROGRAM TEMPOH MASA ,. 'eningkatkan peratusan lulus mata pelajaran Bahasa Cina dari ,445 pada tahun .4,4 ke ,445 pada tahun .4,.6Penulisan7 .. 'eningkatkan peratus lulus mata pelajaran Bahasa Cina dari ,445 pada tahun .4,4 ke ,445 pada tahun .4,.6(atabahasa7 /. Pemahaman 'eningkatkan prestasi lulus mata pelajaran Bahasa Cina dari 89..95 pada tahun .4,4ke 9:.,:5 pada tahun .4,.. 2. Penu !"an 'eningkatkan prestasi lulus matapelajaran Bahasa Cina dari ;8.<;5 pada tahun .4,4 ke 9:.,<5 pada tahun .4,.. .. Penulisan a7 'embina 2 ayat seminggu b7 'enulis karangan yang ringkas c7 Pr&jek N$LA'. / tahun #emua murid tahun . Guru Bahasa Cina (ahun 0ua ;8.<; 5 9../, 5 9:.,< 5 ,44 5 ,445 , Pemahaman a7 Bacaan b7 Bercerita simpulan bahasa / tahun #emua murid tahun . Guru Bahasa Cina (ahun 0ua 89..9 5 9../ 5 9:.,: 5 ,44 5 ,445 , Pr&gram (atabahasa ..Bercerita simpulan bahasa /. membaca syair / (ahun #emua murid tahun , Guru Bahasa Cina (ahun #atu ,44 5 ,44 5 ,44 5 ,44 5 ,445 ,. Pr&gram Penulisan a7 #eminggu menulis perkataan b7 menulis perasaan sendiri / (ahun KUMPULAN SASARAN #emua murid tahun , TANGGUNG JAWAB Guru Bahasa Cina (ahun #atu ,44 5 ,44 5 ,44 5 ,44 5 ,445 2010 2011 2012 2013 ETR

BIL

MATLAMAT

PROGRAM

TEMPOH MASA

KUMPULAN SASARAN #emua murid tahun /

TANGGUNG JAWAB Guru Bahasa Cina (ahun (iga

2010

2011

2012

2013

ETR

<.

Pemahaman 'eningkatkan prestasi lulus pemahaman dari ;2.2.5 pada tahun .4,4ke 82.225 pada tahun .4,..

, Pemahaman a7 #ayangi buku. b7 Pr&gram kaya kata c7 Bercerita simpulan bahasa d7'embaca suratkhabar

/ tahun

;2.2. 5

;;.;; 5

82.22 5

8:.:; 5

8:.:; 5

:.

Penu !"an 'eningkatkan prestasi lulus penulisan dari <,.,:5 pada tahun .4,4 ke </.//5 pada tahun .4,..

.. Penulisan a7 'embina ayat dari gambar b7 Pertandingan menulis karangan ringkas c7 Pr&jek N$LA' , Pemahaman a7 #&al ja-ab b7 Pr&gram aya kata c7 Bercerita simpulan bahasa d7'embaca suratkhabar .. Penulisan a7 #alin ayat yang gramatis b7'enulis karangan bahagian B dan C berselang3seli c7 Pr&jek N$LA'

/ tahun

#emua murid tahun /

Guru Bahasa Cina (ahun (iga

<,.,: 5

<..,, 5

</.// 5

<;.;8 5

<;.;8 5

;.

Pemahaman 'eningkatkan peratus lulus matapelajaran Bahasa Cina dari 82./85 pada tahun .4,4 ke 88.8;5 pada tahun .4,..

/ tahun

#emua murid3murid (ahun 2

Guru Bahasa Cina (ahun Empat

82./8 5

8;.<4 5

94.:/ 5

,44 5

,445

8.

Penu !"an 'eningkatkan peratus lulus matapelajaran Bahasa Cina dari <9./85 pada tahun .4,4 ke :/.;25 pada tahun .4,..

/ tahun

#emua murid3murid (ahun 2

Guru Bahasa Cina (ahun Empat

<9./8 5

:..<, 5

;,.88 5

8,..: 5

8,..: 5

BIL

MATLAMAT

PROGRAM

TEMPOH MASA

KUMPULAN SASARAN #emua murid(ahun <.

TANGGUNG JAWAB Guru Bahasa Cina (ahun Lima

2010

2011

2012

2013

ETR

9.

Pemahaman 'eningkatkan prestasi lulus matapelajaran Bahasa 'elayu dari 9,.895 pada tahun .4,4 ke 9;..95 pada tahun .4,..

,. Pemahaman a7 #&al ja-ab b7 Pr&gram aya kata c7 Bercerita simpulan bahasa

/ tahun

9,.89 5

92.<9 5

9;..9 5

9;..9 5

,4.

Penu !"an 'eningkatkan prestasi lulus matapelajaran Bahasa 'elayu dari 8/.;85 pada tahun .4,4 ke 89.,95 pada tahun .4,.

.. Penulisan a7 #alin ayat yang gramatis b7'enulis karangan bahagian B dan C berselang3seli c7 Pr&jek N$LA' d7 'embina < ayat seminggu ,. Pemahaman a7#&al ja-ab b7 Pr&gram aya kata c7Bercerita simpulan bahasa

/ tahun

#emua murid3murid (ahun <.

Guru Bahasa Cina (ahun Lima

8/.;8 5

8:.29 5

89.,9 5

89.,9 5

,,.

Pemahaman 'eningkatkan prestasi lulus matapelajaran dari ;<.445 pada tahun .4,4 ke 9,.2/5 pada tahun .4,,

/ tahun

#emua murid (ahun :

Guru Bahasa Cina (ahun Enam

88.:4 5

9,.2/ 5

9,.2/ 5

,..

Penu !"an 'eningkatkan prestasi lulus matapelajaran dari ;<.445 pada tahun .4,4 ke 9,.2/5 pada tahun .4,,

.. Penulisan a7 #alin ayat yang gramatis b7'enulis karangan bahagian B dan C berselang3seli c7 'enbuat bahagian A seminggu sekali d7 Pr&jek N$LA' e7 'embina < ayat seminggu

/ tahun

#emua murid (ahun :

Guru Bahasa Cina (ahun Enam

8<.;4 5

9,.2/ 5

9,.2/ 5

PELAN BERTIN#AK BAHASA CINA TAHUN 2011


B$L , P"%G"A' 'esyuarat Panitia Bahasa Cina B1LAN *an .4,, 'ay .4,, %g&s .4,, %kt .4,, %B*E ($+ , 'enyediakan #ukatan dan "ancangan Pelajaran .. 'erancang Pr&gram=akti)iti /. Peperiksaan 2. Penyemakan buku dan pencerapan guru, dan lain3lain 1'. #A#A"AN ($N0A AN #emua guru Bahasa Cina etua panitia

'inggu BE#(A"$ BA>A#A C$NA 31jian Bertulis 3Bercerita 3#yarahan 3Bina ayat 3'engarang

April3#ept .4,,

Pertandingan = akti)iti meningkatkan minat pelajar terhadap Bahasa Cina

#emua murid

Guru3guru Bahasa Cina

/.

Penyemakan buku latihan 'ac .4,

'enyemak n&ta=latihan

#emua 'urid

GB dan GP

#ept .4,, 2 Pencerapan P?P guru3 guru Bahasa Cina. +eb, .4,, April, Aug 'encerap kaedah Pengajaran Guru. #emua guru Bahasa Cina GB dan GP

<

P B# $, $$, $$$ dan $@, $nter)ensi 0iagn&stik, 1P#" $, $$, 1jian

+eb AN&) .4,,

'enguji ke!ahaman dan keb&lehan murid.

#emua 'urid

#emua guru

Percubaan

Papan Pameran Panitia

*an A %kt .4,,

'emaklumkan tentang

kepada

murid #emua murid Bahasa

#emua guru Bahasa Cina

akti)iti3akti)iti

Cina semasa.

Pertandingan ujian bertulis bercerita dan syarahan peringkat luar sek&lah.

April .4,,

'endedahkan

murid

ke 'urid yang berkemahiran tinggi.

Cikgu Chua Cikgu +&ng

peringkat luar sek&lah

Ceramah (eknik 'enja-ab ertas $$ 1P#". 9 Pr&gram Anak Angkat

*ulai .4,,

'enerangkan !&rmat permarkahan kertas $$

'urid3'urid (ahun : aunsel&r

'ar3%kt .4,,

'emberi murid

bimbingan

kepada 'urid3murid galus #emua guru

yang lemah terus berusaha

,4

1langkaji intensi! 1P#"

'ei3 %g&s .4,,

'eningkatkan prestasi murid.

'urid3murid tahun : 'urid3murid (ahun : Guru yang berkursus

Guru BC tahun : Guru BC (ahun : GP

,,

elas tambahan 1P#"

+eb 3 %kt .4,,

'eningkatkan prestasi murid.

,.

ursus 0alaman

+eb3%kt .4,,

Pelbagaikan kaedah pengajaran guru3guru serta mempertingkatkan pengetahuan dalam kaedah pengajaran

,/

PEN1L$#AN 3jejak penulisan

*an3%kt .4,,

'eningkatkan penguasaan mengarang

#emua murid

Guru Bahasa Cina

,2

(A(ABA>A#A 3kaya kata 3permainan bahasa

*an3%kt .4,,

'eningkatkan penguasaan tatabahasa

#emua murid

Guru Bahasa Cina

,<

Pemahaman

*an3%kt .4,,

'eningkatkan dalam

penguasaan #emua murid

Guru Bahasa Cina

memahami petikan serta teknik menja-ab s&alan

,:

Pr&gram Am

Pengetahuan 'ar 3 %g&s .4,,

'eningkatkan Bahasa Cina

penguasaan Pelajar tahap .

#emua guru

,;

'engemaskini !ail Panitia %kt A N&) .4,,

Persediaan untuk tahun .4,.

#etiausaha

etua Panitia

,8

Pertandingan dan menulis

aligra!i #ept .4,,

'emupuk teknik menulis

#emua murid

#emua guru

,9

'engha!al B0i Ci GuiD

#epanjang tahun

'emupuk nilai murni dan penguasaan Bahasa Cina

#emua murid

#emua guru

.4

'embaca surat khabar

#epanjang tahun

'emupuk murid membaca

#emua murid

#emua guru

CARTA GANTT PELAN BERTIN#AK BAHASA CINA 2011


Bil AKTIVITI Mesyuarat Panitia Min u BESTARI BC ! Pertan"in an "l# se$%la&' Penye#a$an (u$u lati&an Pen)era*an P+P Penye"iaan s%alan *e*eri$saan + #in u PKBS Pa*an *a#er *anitia Pertan"in an u,ian (ertulis-(er)erita + syara&an *erin $at luar se$ Cera#a& te$ni$ #en,a.a( $ertas II UPSR Pr% ra# Ana$ An $at Kelas ta#(a&an ta&un / Ulan $a,i intensi0 UPSR Kursus Dala#an Pr% ra# Ba&sa 1*enulisan !,e,a$ *enulisan' 1tata(a&asa ! $aya $%ta*er#ainan (&s ' 1*e#a&a#an! PROTAB ' Pr% ra# Di"i$ Jaya Men e#as$ini 0ail *anitia Ben $el *enye"iaan ABM JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS

PELAN TAKTIKAL BAHASA CINA TAHUN 2011

B I L

NAMA PROGRAM

OBJEKTIF

SENARAI PROJEK

KUMPULAN SASARAN

TEMPOH MASA

PELAKSA$ NAAN

SUMBER KEWANG$ AN

T O %

0TI1

0TI2

0TI3

ETR

,.

Penulisan

'encapai peratusan lulus matapelajara n Bahasa Cina sebanyak ,445

,. Bijak membaca 6N$LA'7 .. (iru macam saya 6#alin C&nt&h arangan7

(ahun ,

, (ahun

GP

urikulum

P$BG #1EA

..

(atabahasa

'encapai peratus lulus matapelajara n Bahasa Cina sebanyak ,445

,. amus Bergambar .. amus $ndi)idu /. Gerak Gempur Bahan 60alam perhimpunan, kuiF sp&ntan perkataan7

(ahun ,

, (ahun

P$BG #1EA

/.

Pemahaman

'eningkat kan

,. Bacaan . Pertandingan Bercerita.. /. #udut Bacaan.

(ahun .

, (ahun 6*anuari hingga %kt&ber7

#emua guru Bahasa Cina (ahun .

,. P$BG .. #1EA

89..9 5

9...9 5

9<..9 5

98..9 5

,445

peratusan lulus bidang pemahaman murid3murid (ahun . dari 94..25 ke ,445

BI L 2.

NAMA PROGRAM

OBJEKTIF

SENARAI PROJEK

KUMPULAN SASARAN

TEMPOH MASA

PELAKSA$ NAAN

SUMBER KEWANG$ AN

T O %

0TI1

0TI2

0TI3

ETR

Penulisan

'eningkat kan

,. 'enulis jurnal. .. 'embina Ayat. /. #udut Bacaan. 2 Pertandingan menulis karangan ringkas. ,. Pertandingan Bercerita. .. 'embuat Latihan 'ajalah /'. /. #udut Bacaan.

(ahun .

, (ahun 6*anuarai hingga %kt&ber7

#emua guru Bahasa Cina (ahun .

,. P$BG .. #1EA

;2.2< 5

;;.2< 5

84.2< 5

8/.2< 5

8/.2< 5

peratus lulus dalam bidang penulisan murid3murid (ahun . dari ;<.:,5 ke 94..25

<.

Pemahaman

'eningkatkan

(ahun /

, (ahun

#emua guru Bahasa Cina (ahun /

,. P$BG .. #1EA

;2.2. 5

;;.2. 5

84.2. 5

8/.2. 5

8/.2. 5

peratusan lulus bidang pemahaman murid3murid (ahun / dari 8..,25 ke 8:..,5

:.

Penulisan

'eningkatkan

,. Pertandingan Buku skrap. .. Pertandingan penulisan kreati!. /. Pertadingan Esei 2. 'embina Ayat

(ahun /

, (ahun

#emua guru Bahasa Cina (ahun /

,. P$BG .. #1EA

<,.,: 5

</.,: 5

<:.,: 5

<9.,: 5

<9.,: 5

peratus lulus dalam bidang penulisan murid3murid (ahun / dari <;.,25 ke 89.::5

;.

Pemahaman

'eningkat kan

,. amus di P##. .. amus indi)idu. /. Pertandingan uiF Bahasa Cina. 2. #&al *a-ab.

'urid3murid (ahun 2

, (ahun 6 *anuari >ingga %kt&ber 7

#emua guru Bahasa Cina (ahun 2

,. P$BG .. #1EA

82./8 5

8;./8 5

94./8 5

9/./8 5

9/./8 5

peratusan lulus bidang pemahaman murid3murid (ahun 2 dari 9;./5 ke 92.8;5

9.

Penulisan

'eningkatkan

,. Pertandingan Buku skrap. .. 'enyalin Ayat yang Gramatis. /. 'embina Ayat. 2. Pertandingan arangan.

'urid3murid (ahun 2

, (ahun 6 *anuari >ingga %kt&ber 7

#emua guru Bahasa Cina (ahun 2

,. P$BG .. #1EA

<9./< 5

:../< 5

:<./< 5

:8./< 5

:8./< 5

peratus lulus dalam bidang penulisan murid3murid (ahun / dari 8/.;85 ke 89.;25

,4.

Pemahaman

'eningkatkan

,. amus di P##. .. amus indi)idu. /. Pertandingan uiF Bahasa Cina. 2. #&al *a-ab..

#emua murid3murid tahun <.

, (ahun 6*anuari hingga %kt&ber7

#emua guru Bahasa Cina (ahun <

,. P$BG .. #1EA

9,.89 5

92.89 5

9:.89 5

98.89 5

98.89 5

peratusan lulus bidang pemahaman murid3murid (ahun < dari ::.:;5 ke 8/.;85

,,.

Penulisan

'eningkatkan

,. Pertandingan Buku skrap. .. 'enyalin Ayat yang Gramatis. /. 'embina Ayat. 2. Pertandingan arangan.

#emua murid tahun <.

, (ahun 6*anuari hingga %kt&ber7

#emua guru Bahasa Cina (ahun <

,. P$BG .. #1EA

8/.;8 5

8:.;8 5

89.;8 5

9..;8 5

9..;8 5

peratus lulus dalam bidang penulisan dari ;....5 ke 89.,95.

<. Peta 'inda.

,..

(atabahasa

'eningkatkan

,. kaya k&ta .. Permainan Bahasa

#emua murid tahun <.

, (ahun 6 *anuari hingga %kt&ber 7

#emua guru Bahasa 'elayu (ahun <

,. P$BG .. #1EA

9,.89 5

92.89 5

9:.89 5

98.89 5

98.89 5

Penguasaan 0alam bidang tatabahasa murid3murid (ahun < dari ::.:;5 ke 8/.;85

,/.

Pemahaman

'eningkatkan

,. amus di P##. .. amus indi)idu. /. Pertandingan uiF Bahasa Cina. 2. #&al *a-ab. ,. Pertandingan Buku skrap. .. 'enyalin Ayat yang Gramatis. /. 'embina Ayat. 2. Pertandingan karangan. <. Peta 'inda. ,. kaya k&ta .. Permainan Bahasa

#emua murid (ahun :.

, (ahun 6*anuari hingga %kt&ber7

#emua guru Bahasa 'elayu (ahun :

,. P$BG .. #1EA

;<.44 5

84.44 5

8..8< 5

88.: 5

88.:5

peratusan lulus bidang pemahaman murid3murid (ahun : dari ;/.,;5 ke 8<./;5

,2.

Penulisan

'eningkat kan

#emua murid (ahun :.

, (ahun 6*anuari hingga %kt&ber7

#emua guru Bahasa 'elayu (ahun :

,. P$BG .. #1EA

;<.44 5

84.44 5

8..8< 5

8<.; 5

8<.;5

peratus lulus dalam bidang penulisan murid3murid (ahun : dari ;4.;/5 ke 9<.,.5

,<.

(atabahasa

'eningkatkan

#emua murid tahun :.

, (ahun 6 *anuari hingga %kt&ber 7

#emua guru Bahasa 'elayu (ahun :

,. P$BG .. #1EA

;<.44 5

84.44 5

8..8: 5

88.: 5

88.:5

Penguasaan dalam bidang tatabahasa murid3murid (ahun : dari

;/.,;5 ke 8<./;5

PELAN OPERASI BAHASA CINA TAHUN 2011 Nama Pr&jek %bjekti! Pertandingan Bercerita 0an #yarahan ,. 'emupuk 'inat Pelajar 0alam Bahasa Cina .. 'eningkatkan emahiran Lisan (emp&h umpulan #asaran Guru (erlibat Pr&ses erja Pemantauan Penilaian Penambahbaikan +ebruari hingga April 'urid (ahun , sampai 'urid (ahun : Guru 'ata Pelajaran Bahasa Cina Guru mata pelajaran Bahasa Cina akan menetapkan masa untuk melatih murid. Guru mata pelajaran Bahasa Cina 'elalui Pertandingan Bercerita 0an #yarahan Berdasarakan penilaian tersebut, murid3murid akan diberi lebih banyak bimbingan dalam aspek kelemahan masing3masing.

PELAN OPERASI BAHASA CINA TAHUN 2011 Nama Pr&jek %bjekti! (emp&h umpulan #asaran Guru (erlibat Pr&ses erja elas tambahan 'embantu murid menja-ab s&alan 1P#" Bahasa Bina dengan betul. +ebruari hingga %kt&ber. 'urid (ahun 2 sampai 'urid (ahun : Guru 'ata Pelajaran Bahasa Cina 'engadakan kelas tambahan pada hari yang ditetapkan selepas -aktu persek&lahan. Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Guru mata pelajaran Bahasa Cina 'urid3murid dikehendaki membuat latihan pemahaman berdasarkan !&rmat 1P#". Berdasarakan penilaian tersebut, murid3murid akan diberi lebih banyak bimbingan dalam aspek kelemahan masing3masing.

PELAN OPERASI BAHASA CINA TAHUN 2011 Nama Pr&jek %bjekti! (emp&h umpulan #asaran Guru (erlibat Pr&ses erja Pemantauan Penilaian Penambahbaikan Pertandingan arangan 0an 'embina Ayat 'eningkatkan pengguasaan penulisan dan tatabahasa Bahasa Cina. *anuari hingga *ulai. 'urid (ahun , sampai 'urid (ahun : Guru 'ata Pelajaran Bahasa Cina Guru mata pelajaran Bahasa Cina akan menetapkan masa untuk melatih murid. Guru mata pelajaran Bahasa Cina 'elalui Pertandingan arangan 0an 'embina Ayat Berdasarakan penilaian tersebut, murid3murid akan diberi lebih banyak bimbingan dalam aspek kelemahan masing3masing.

SJK & C ' S( Te)e"a

BRICKFIEL#S PELAN STRATEGI* PELAN TAKTIKAL + PELAN OPERASI BAHASA CINA TAHUN 2011

Anda mungkin juga menyukai