Anda di halaman 1dari 2

BRANN-(VERN)-FAl\[S

{iÅ,1
t!
""/
!
')" f.
--t''..3, ', un

UVB-Bunkeren på Laksevåg er- også ett apparater er i orden og fullt ut


av Sjøforsvarets verksteder som bedrifts- brukbare. Siste onsdag i hver måned'
avisen skal dekke (og dekkes av) med om formiddagen, har de brannøvelse
aktuelt stoff. Det er vanskelig å vite hva samt sjekking av alt brannmateriell. De
som "røtet seg" i Bunkeren, når de to sistå årene har de hatt en uke hvert
ansatte ikke er smittet av sykdommen år nrcd "gutta" på Bcrgens Brannsta-
kalt "skrivekløe". En dag tok iee mot sjon. Der har de vært med på realistiske
til meg og drog inn Foi a rn"url" llt" øvclscr og utrykninger, noe som er
grann. Etter forhåndstips fra noen av meget verdifullt i et slikt fag, og teamet
"gutta", tok jeg mot til meg og banket håper indcrlig at de får fortsette med
på hos brannmcstcr Rcidar Hcnrikscr.r, d ct tc.
for h høre hvordan brannvernet i Bunkeren kan ta inn tre U-båter i
Bunkcrcn fungcr:tc. Hcnrikscn var villig dokkcr, hvorav ro nå har fått Halon
- il e samtale oL d"tt", og her er hva je[ slukningsanlegg. Det store ønsket er at
oppfattet etter en hyggelig prat. d"l tredje dokken også får et slikt
Det er opprettet et brannvcrn pi 7 anlegg. Dctte ansees av ledelsen og
mann med Henriksen som leder. Disse arbeiderne som meget betryggende'.
har alle fåttt en opplæring som utover det har brannvernet ailt-iå fatt
røykdykkere, og har i sitt daglige arbeid god respons fra bcdriften når det har
også tilsyn med at alle brannsluknings-
vært behov for nytt ursryr.

L7
Mat'kan stille seg spørsmålet om det er ennå, og det er en plass hvor de kan
behbv for et biatinrretn i Bunkeren-
t, ,
holde øvelser og hvor utstyret kan
n(ed brannstasionen like rundt hiørnet, oppbevares under betryggende forhold,
os en arbeidssiokk hvor de allei fleste slik at det alltid står i riktig
kin behandle et brannslukningsapparat. utrykningsposisjon. Slik som forholdene
I Bunkeren har det klart vist seg at er nå, kan røyk og varme legge
brannvernet har sin berettieelse. De har hindringer i veien for dem under en
hatt tilløp til branneruorn"br"rrrrvernet eventuell utrykning. Jeg har med
hurtig og effektivt har slukket selv, bl.a. selvsyn sett det "kottet" under tråppen
kan en nevne en brann som oppsto i som de nå benytter, og det står ikke på
maskinrommet påL KNM "Stord" i noen måte i forhold til deres utstvr os
L977, og som hadde en kraftig ansvar. Det har vært skrev"t -vå oti
røkutvikling. Bergens Brannvesen som brann i dette stykket, men faktum er,
kom til, ville hatt store problemer at i Norge brenner det altfor mye, og
dersom brannvernet i Bunkeren ikke som om ikke det skulle være nok, så har
hadde kunnet rettlede dem inne i den jo Bergen et fotballag som heter
trange U-båten. For denne hjelpen har "Brann", men disse trenger å få igjen
de fått både ros og anerkjennelse fra den rette gnisten.
Brannvesenet.
På ønskelisten til brannvernet står en
hovedting, for alt er ikke helt perfekt