Anda di halaman 1dari 6

SMP NEGERI 01 PUJON TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 KELAS 7 ULANGAN FORMATIF

Berilah tanda silang ( x ) pada jawaban yang paling tepat ! 1. Ilmu Tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara ... a. menyembah Allah SWT b. membaca Al-Quran c. mempelajari bahasa Arab d. belajar ilmu-ilmu agama Suara Nun mati / Tanwin dibaca jelas adalah cara membaca bacaan a. Ikhfa syafawi b. Idgham bighunnah c. Iqlab d. Idzhar Halqi Apabila ada Nun Mati bertemu dengan huruf hamzah, maka dibaca ... a. Idzhar halqi b. Iqlab c. Ikhfa d. Ghunnah Cara membaca bacaan iqlab adalah .... a. mengganti suara nun mati/tanwin dengan suara mim mati b. Mentasydidkan huruf sesudah nun mati tanwin c. membaca suara nun mati / tanwin dengan jelas d. Membaca samar-samar antara idzhar dan idgham Jika Nun Mati bertemu dengan huruf ta maka harus dibaca a. idgham Mimi b. Idgham Syafawi c. IkhfaHaqiqi d. Idzhar Syafawi Di bawah ini yang termasuk kelompok huruf hijaiyah bila didahului nun mati/tanwin harus dibaca ikhfa haqiqi adalah

2.

3.

4.

5.

6.

a. b. c. d.

- - - - - - - -
- - - - - - - -

7. Suara nun mati/tanwin dihukumi Idgham bilaghuunah bila bertemu dengan sebagian huruf hijaiyah yaitu

a. b. c. d.

8. Yang mengandung contoh bacaan idzhar halqi dari lafad berikut ini adalah ...

9.

a. b. c. d. Kalimat
a. b. c. d. Idgham bighunnah Ikhfa Idgham bilaghunnah Idhhar halqi

dibaca dengan

10. Pada lafadz

, suara tanwin harus dibaca mendengung karena hukum

bacaannya adalah a. Ikhfa syafawi b. Idgham bighunnah c. Iqlab d. Idhar Halqi 11.

lafadz tersebut mengandung

bacaan...

a. Idzhar halqi b. Iqlab c. Ikhfa haqiqi d. Idgham bighunnah 12. Berikut ini yang termasuk bacaan idgham bilaghunnah adalah

a. b. c. d.
13. Di bawah ini, contoh bacaan Ikhfa haqiqi adalah

a. b. c. d.
14. Lafadz-Iafadz berikut ini yang mengandung bacaan iqlab adalah

a. b. c. d.
15. Suara Mim mati dibaca jelas adalah cara membaca bacaan a. Ikhfa syafawi b. Idgham bighunnah c. Iqlab

d. Idhar syafawi 16. Bacaan Mim mati pada kalimat

adalah

a. Idzhar halqi b. Idzbar syafawi c. Idhar mutlaq d. Idzhar qamariyah 17. Contoh bacaan ikhfasyafawi terdapat pada lafadz

a. b. c. d.
18. Pada lafadz a. b. c. d. 19.

tersebut terdapat bacaan

Ikhfa syafawi Ikhfa haqiqi Iqlab Idghom bighunah

Pada lafadz tersebut terdapat bacaan


a. b. c. d. Idzhar halqi Ikhfa Idghom bilaghunah Idghom bighunah

20. a. b. c. d.


Idghom mimi Idghom syafawi Ikhfa haqiqi Ikhfa syafawi

Mengandung bacaan

SMP NEGERI 01 PUJON TAHUN PELAJARAN 2013 / 2014 KELAS 8


ULANGAN FORMATIF Pilihlah jawaban yang paling tepat dengan memberi tanda silang (X) pada huruf a, b, c, atau d ! 1. Memanjangkan bacaan karena ada salah satu huruf alif, ya, wau dinamakan bacaan a. Mad Wajib b. Mad lazim c. Mad Aridl d. Mad Thabii 2. Cara membaca bacaan mad thabii adalah dengan memanjangkan bacaan . .. a. Satu alif b. Dua alif c. Tiga alif d. Empat alif 3. Dinamakan Mad jaiz munfasil karena Mad Thabii diikuti a. Waqaf (pada akhir ayat) b. Dua hamzah yang satu harokat hidup dan satu sukun b. Hamzah pada lafadz yang berbeda c. Huruf-huruf pembuka 4. Jika ada.Mad Thabii kcmudian diikuti dengan waqaf maka dinamakan bacaan Mad a. Thabii b. Musaqol Kilmi c. Lisukun d. Muttasil 5. Dinamakan 'bacaan Mad Lazim musaqol kilmi karena Mad Thabii diikuti dengan a. Tasydid b. Waqaf c. Huruf pengganti d. Huruf hamzah 6. Apabila ada mad thobii bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata disebut a. mad wajib muttashil b. mad jaiz munfashil c. mad layyin d. mad lazim 7. Wamaa unzila ( )membacanya dengan bacaan .... a. b. c. d. a. b. c. d. mad wajib muttashil mad jaiz munfashil mad thabii mad lazim .

8. Bacaan Min Khauf ( mad badal mad layyin mad iwad mad lazim

) dibaca dengan ,...

9. Walaadh dholliin (

) dibaca sepanjang ....

a. dua harakat b. enam harakat c. empat harakat d. dua kali alif 10. Dalam ilmu tajwid kita dikenal istilah waqaf artinya .... a. bacaan panjang b. berhenti c. tempat keluarnya huruf d. terus

11.

Jika anda menemui tanda waqaf seperti pada lafadz di atas maka . .. a. lebih baik berhenti b. harus berhenti . c. lebih baik boleh terus d. terus lebih utama

12.

Jika anda menemukan tanda waqaf seperti pada lafad di atas adalah .... a. harus berhenti b. tidak boleh berhenti c. lebih baik berhenti d. boleh berhenti boleh terus

13.

Jika anda menemui tanda seperti pada lafad di atas maka .... a. membaca terus lebih utama b. boleh berhenti b. berhenti lebih utama a. tempat waqaf mad

14.

jika anda menemui tanda waqaf seperti pada ayat di atas maka .... a. boleh berhenti pada salah satu tanda waqaf tersebut b. baik sekali jika waqaf c. boleh waqaf tetapi terus lebih utama d. tidak boleh waqaf

15.

Jika anda menemukan tanda seperti pada lafad di atas maka .... a. membaca torus lebih utama. b. sama dengan tanda waqaf sebelumuya c. baik sekalijika berhenti d. berhenti lebih utama 16. a. b. c. d.

adalah tanda waqof

lazim mutlak jaiz mujawwaf

17. adalah tanda waqaf mujawwaz artinya a. lebih baik waqaf b. sama dengan tanda waqaf sebelumnya c. boleh berhenti terus lebih utama d. harus berhenti 18. adalah tanda waqaf a. mustahab b. mutlak c. simai d. murokh-khosh 19.

adalah tanda waqaf


a. mustahab b. simai c. aula d. mutlaq

20.

adalah tanda

a. kadzalik b. alwashlu aula c. al waqfuaula d. ruku