Anda di halaman 1dari 7

LATIHAN BAHAGIAN A

1. Siapakah yang bertanggungjawab menyediakan kad-kad keputusan A. !engurus "ej#hanan B. $e%eri &. !engurus Teknik '. Setiausaha !egawai ini akan meran)angkan keper*uan #rganisasi teknika* bagi sesuatu pertandingan. A. !engurus Teknik B. !engurus "ej#hanan &. !engarah !ertandingan '. !engurus !ersembahan A)ara A. &. -. !egawai yang berkuasa menyingkirkan se#rang pegawai daripada tugasnya jika ke*akuannya tidak baik. !engurus "ej#hanan B. ,uri $ayuan !engawas '. "etua Hakim

(.

+.

Siapakah yang mempunyai kuasa untuk menyingkir mana.mana pegawai yang tidak mematuhi peraturan A. "etua Hakim B. !engurus Teknik &. !engurus "ej#hanan '. $e%eri Bi*angan ah*i ,uri $ayuan yang di)adangkan da*am sesuatu kej#hanan ia*ah A. /0 1 atau 2 B. +0 / atau 1 &. + atau / '. / atau 1 !egawai yang menentukan kehadiran pegawai-pegawai0 jika per*u men)ari ganti ia*ah............. A. !engurus "ej#hanan B. $e%eri &. !engurus Teknik '. Setiausaha !egawai yang menentukan kedudukan tiap-tiap peserta da*am sesuatu a)ara ia*ah..................... A. $e%eri B. !engadi* &. !egawai Teknika* Antarabangsa '. Hakim-hakim !egawai manakah akan memeriksa n#mb#r-n#mb#r peserta dipakai dengan betu* dan juga memeriksa samada mereka bertanding di da*am a)ara yang betu* A. !engadi* B. $e%eri &. !engurus Teknik '. !en#*#ng pe*epas !egawai yang berhak memberi ia*ah......................... A. $e%eri &. !engurus "ej#hanan keputusan B. '. supaya sesuatu a)ara itu dibata*kan dan ditanding semu*a

/.

3.

1.

4.

2.

Hakim-hakim !engurus Teknik

15.

Bantahan berkenaan ke*ayakan sese#rang peserta mengambi* bahagian da*am pertandingan patut dibuat0 sebe*um pertandingan bermu*a0 kepada ...................... A. 6aki* Teknik B. !engurus "ej#hanan &. Setiausaha "ej#hanan '. Hakim Bi*ik !anggi*an Se#rang peserta b#*eh disingkir daripada pertandingan #*eh se#rang ........................ jika ke*akuannya didapati tidak sen#n#h. A. !engawas B. $e%eri &. !engurus "ej#hanan '. 6aki* Teknik !engurus "ej#hanan bersama ........................... akan menentukan bahawa hanya #rang-#rang yang berkenaan sahaja dibenarkan berada da*am arena pertandingan. A. !engakap B. !engawas &. !en#*#ng !engurus "ej#hanan '. !egawai !#*is !egawai yang bertanggungjawab menentukan ke*i)inan perja*anan a)ara-a)ara da*am sesuatu kej#hanan #*ahraga ia*ah........................... A. $e%eri B. !engurus Teknik &. !engurus !asukan '. !engurus "ej#hanan !egawai-pegawai yang bertugas ia*ah.................................. A. !engadi*-pengadi* di 7#n-7#n B. penukaran bat#n da*am a)ara-a)ara *ari berganti-ganti

11.

1(.

1+.

1-.

!engurus "ej#hanan

&. 1/.

Hakim-hakim Ba*apan

'.

!engawas-pengawas

Sete*ah tamat sesuatu a)ara0 kad-kad keputusan hendak*ah diisi dengan serta-merta0 ditandatangani #*eh $e%eri berkenaan dan kemudian diserahkan kepada ........................ A. 6aki* Teknik B. ,uruhebah &. !engurus "ej#hanan '. Setiausaha "ej#hanan ,ika satu rek#d di)ipta da*am a)ara ba*apan0 jam randik yang digunakan akan disemak #*eh 8. A. $e%eri B. "etua !enjaga 9asa &. !engurus Teknik '. Se#rang Ah*i ,uri $ayuan !egawai yang menentukan semua pegawai te*ah me*ap#rkan diri dan0 jika per*u0 men)ari ganti0 serta bertanggungjawab menentukan ke*i)inan perja*anan a)ara-a)ara da*am sesuatu kej#hanan #*ahraga ia*ah ...... A. Setiausaha B. $e%eri &. !engurus "ej#hanan '. !engawas. !egawai-pegawai ini b#*eh me*ap#rkan sesuatu kesa*ahan yang ber*aku kepada $e%eri tetapi tidak berkuasa membata*kan peserta. A. !engawas-pegawas B. !en#*#ng-pen#*#ng !e*epas &. !engadi*-pengadi* '. !en)atat-pen)atat !usingan Sebarang bantahan bertu*is berserta wang dep#sit :S'155 per*u dikemukakan kepada A. $e%eri B. !engadi* &. ,uri $ayuan '. !engurus "ej#hanan !egawai yang akan menerima keputusan yang *engkap sesuatu a)ara0 perin)iannya daripada $e%eri0 "etua !enjaga 9asa atau "etua Hakim ;#t# ;inis dan !egawai !enyukat Angin ia*ah A. Setiausaha "ej#hanan B. ,uruhebah &. !engurus "ej#hanan '. !engarah !ertandingan !egawai-pegawai yang bertugas di 7#n-7#n penukaran bat#n da*am a)ara-a)ara *ari berganti-ganti ia*ah .................. A. !engadi*-pengadi* B. !en#*#ng-pen#*#ng !engurus Teknik &. Hakim-hakim !enamat '. !engawas-pengawas Suatu rek#d da*am a)ara 155m te*ah di)apai. se#rang pegawai yang harus dirujukkan supaya rek#d itu b#*eh disahkan ia*ah...................... A. "etua Hakim B. $e%eri &. ,uri $ayuan '. !egawai !enyukat Angin <rang ini b#*eh memutuskan sesuatu perkara yang tidak ternyata da*am peraturan. A. ,uruhebah B. $e%eri &. !e*epas '. !engawas !egawai yang bertanggungjawab menempatkan peserta-peserta da*am *#r#ng dan saringan yang betu* ia*ah ............. A. !engadi* B. !en)atat !usingan &. !e*epas '. !en#*#ng !e*epas 'a*am a)ara padang0 sese#rang hakim akan menerima tugas mereka daripada A. !engurus "ej#hanan B. $e%eri &. "etua Hakim '. !engawas Apabi*a keputusan sesuatu a)ara padang te*ah se*esai0 tandatangan pegawai ini diper*ukan untuk menentukan bahawa keputusan ini ada*ah betu*. A. !engurus "ej#hanan B. 6aki* Teknik &. "etua Hakim !adang '. $e%eri !adang Hakim-hakim a)ara L#mpat ,auh akan menerima pengagihan tugas daripada 8.. A. !enye*eras !e*epasan B. Hakim :kur &. !engurus "ej#hanan '. "etua Hakim !adang Sekiranya a*at =ph#t#-%inish> digunakan0 siapakah pegawai yang akan menentukan kedudukan peserta-peserta dan masa rasmi masing-masing A. "etua Hakim =!h#t#-%inish? B. !enjaga masa

13.

11.

14.

12.

(5.

(1.

((.

(+. . (-.

(/.

(3.

(1.

(4.

&. (2.

"etua !enjaga masa '.

!egawai Teknik @*ektr#nik

!egawai yang bertanggungjawab menyediakan tempat khas bagi pegawai-pegawai teknik yang tidak bertugas ia*ah 888888. A. $e%eri B. !engawas &. !engurus Teknik '. !engurus !ersembahan A)ara !egawai teknik ini akan menunjukkan bendera kuning apabi*a pe*anggaran peraturan dikesan. Siapakah pegawai teknik yang dimaksudkan A. $e%eri B. Hakim ba*apan &. !engadi* '. !en#*#ng !e*epas Sebarang bantahan *isan akan dise*esaikan #*eh 8888888888 A. Hakim B. $e%eri &. ,uri $ayuan '. !engarah !ertandingan ,uru :kur $asmi akan menyerahkan kepada 88888. sebe*um kej#hanan bermu*a siji*-siji* yang mengesahkan semua ukuran-ukuran ada*ah betu*. A. $e%eri B. !engurus "ej#hanan &. !engurus Teknik '. !engawas Siapakah yang menye*iakan pergerakan at*et-at*et daripada tempat memanaskan badan ke kawasan pertandingan . A. !engadi* B. "etua Hakim Bi*ik !anggi*an. &. !en#*#ng !e*epas '. !engawas !egawai ini*ah yang berhak menerima bantahan *isan A. !engurus Teknik B. $e%eri &. ,uri $ayuan '. !engurus "ej#hanan !egawai yang menunjukkan bendera kuning apabi*a pe*anggaran peraturan dikesan di a)ara ba*apan ia*ah A. "etua Hakim !adang. B. $e%eri Ba*apan &. !engadi* '. !engawas Siapakah pegawai yang di tugaskan untuk menye*esaikan sebarang masa*ah teknika* bersama dengan 6aki* Teknik A. $e%eri B. !engarah !ertandingan &. !engurus Teknik '. "etua Hakim !egawai yang membunyikan *#)eng bagi menandakan pusingan terakhir da*am a)ara /0555 meter A 150555 meter. A. !en)atat !usingan B. "etua Hakim &. $e%eri '. !enjaga 9asa !egawai ini menentukan bahawa semua peserta berada di *#r#ng-*#r#ng yang betu* pada permu*aan sesuatu a)ara. A. !engadi* B. !en#*#ng !e*epas &. !e*epas '. !engawas !egawai yang menentukan kej#hanan berja*an dengan *an)ar ia*ah BBBBBBBB. A. ,uri $ayuan B. !engurus Teknik &. "etua Hakim '. !engurus "ej#hanan Siapakah pegawai yang menye*ia pergerakan peserta dari kawasan pemanasan ke tempat permu*aan A. "etua !engadi* B. "etua Hakim Bi*ik !anggi*an &. "etua !enjaga 9asa '. !engurus "ej#hanan "eesahan sesuatu per)ubaan bagi a)ara padang ditentukan #*eh pegawai ini. A. !engurus "ej#hanan B. "etua Hakim &. !engurus Teknik '. !egawai !enyukat Angin 'a*am a)ara L#mpat ,auh0 pegawai ini akan mengesahkan keputusan akhir a)ara tersebut ada*ah 8.. A. Setiausaha "ej#hanan B. !engurus "ej#hanan &. $e%eri '. !engurus Teknik !egawai yang mengesahkan keputusan akhir semua a)ara padang ada*ah A. !engurus "ej#hanan B. $e%eri

+5.

+1.

+(.

++.

+-.

+/.

+3.

+1.

+4.

+2.

-5.

-1.

-(.

-+.

&. --.

Hakim

'.

!engurus Teknik

Apabi*a sese#rang peserta me*anggar peraturan da*am a)ara !er*umbaan ,a*an "aki0 amaran diberi #*eh 88. A. Hakim B. Hakim ,a*an "aki &. $e%eri '. $e%eri ,a*an "aki ,uruhebah menerima keputusan a)ara padang dari pegawai ini untuk membuat pengumuman. A. $e%eri !adang B. $e%eri Ba*apan &. Setiausaha !ertandingan '. "etua Hakim =;#t# ;inish> Siapa yang menye*ia0 memastikan pe*epas menja*ankan tugas dengan sepatutnya A. !enye*aras !e*epas B. !engurus "ej#hanan &. "etua !e*epas '. "etua !en#*#ng !e*epas Se*ain daripada pe*epas0 siapakah akan memakai %#n untuk mendengar isyarat akustik yang akan dike*uarkan #*eh pera*atan sa*ah mu*a A. !en#*#ng !e*epas B. "etua !en#*#ng !e*epas &. !e*epas !anggi* Ba*ik '. "etua !e*epas Siapakah yang akan menyemak berat pera*atan supaya is mematuhi peraturan A. !engurus Teknik B. ,uru :kur $asmi &. $e%eri '. !embantu Teknika* !egawai ini akan menentukan sese#rang peserta berpakaian kemas dan sesuai sebe*um memasuki arena pertandingan. A. Hakim Bi*ik !anggi*an B. !en#*#ng !e*epas &. $e%eri '. "etua !engadi* !egawai ini ada*ah pembantu kepada $e%eri tanpa mempunyai kuasa untuk membuat keputusan akhir. A. "etua Hakim !adang B. !engadi* &. !engawas '. Hakim Ba*apan !egawai mana yang mempuyai kuasa terhadap pengenda*ian pertandingan a)ara . a)ara Ber)ampur A. "etua Hakim A)ara Ber)ampur B. "etua Hakim A)ara Biasa &. $e%eree A)ara Ber)ampur '. $e%eri A)ara N#rma* !egawai ini akan menentukan pemenang da*am sesuatu a)ara ba*apan. A. Hakim !enamat B. $e%eri &. Setiausaha !ertandingan '. !engarah !ertandingan !egawai ini bertangungjawab menentukan kedudukan peserta di akhir per*umbaan jika para hakim tidak dapat memutuskan. A. "etua Hakim B. ,uri $ayuan &. !engurus "ej#hanan '. $e%eri !egawai ini bertanggungjawab memberi mak*umat ke atas had ke*ajuan angin. A. !engawas B. Hakim Ba*apan &. !egawai !enyukat Angin '. !engadi*

-/.

-3.

-1.

-4.

-2.

/5.

/1.

/(.

/+.

/-.

//.

Siji* ketepatan ukuran tanda.tanda dan pemasangan a*atan di arena pertandingan dike*uarkan #*eh88888. sebe*um pertandingan. A. ,uru :kur $asmi B. !engurus Teknik &. !engerusi !enge*#*a '. 6aki* Teknika* !egawai berikut mengagihkan tugas kepada !enjaga masa. A. $e%eri Ba*apan B. !engurus "ej#hanan &. "etua !enjaga 9asa '. !en#*#ng !engurus "ej#hanan Siapakah yang mengagihkan tugas kepada !enjaga 9asa A. !engurus "ej#hanan B. "etua !enjaga 9asa &. "etua Hakim '. $e%eri

/3.

/1.

/4.

!egawai ini men)atat masa yang diambi* #*eh peserta untuk menghabiskan setiap pusingan. A. !en)atat !usingan B. !enjaga 9asa &. !engadi* '. !en)atat "eputusan !egawai ini akan meran)angkan keper*uan #rganisasi teknika* bagi sesuatu pertandingan. A. !engerusi !ertandingan B. !engarah !ertandingan &. !engurus "ej#hanan '. !engurus Teknik 'a*am a)ara 9erejam Lembing0 pegawai yang menunjukkan rejaman yang tidak sah ia*ah88888.. A. !embantu Teknika* !adang B. !engadi* &. Hakim :kur '. Hakim !adang "eputusan yang membabitkan perkara yang tidak terkandung da*am peraturan akan diputuskan #*eh 88888 A. ,uri $ayuan B. $e%eri &. !engurus !ertandingan '. !engerusi !enge*#*a Apabi*a pe*epas sudah mengarah peserta.peserta ke garisan0 siapakah yang akan menyemak untuk memastikan peserta. peserta berada di garisan permu*aan mengikut peraturan yang betu* A. "etua !e*epas B. !enye*eras !e*epas &. !e*epas !anggi* ba*ik '. !en#*#ng !e*epas Apabi*a a*at ;#t# !enamat Aut#matik Sepenuh digunakan0 se#rang pegawai berikut dan sekurang . kurangnya dua #rang pen#*#ngnya akan di*antik. A. "etua Hakim ;#t# !enamat B. "etua !enjaga 9asa ;#t# !enamat &. Hakim ;#t# !enamat '. !enjaga 9asa ;#t# !enamat 'a*am menye*esaikan bantahan bertu*is0 pegawai.pegawai ini hendak*ah merujuk kepada sega*a bukti yang terdapat sebe*um memutuskannya. A. 6aki* Teknik B. $e%eri C &. ,uri $ayuan '. !engarah !ertandingan Siapakah pegawai yang akan mengaturkan saringan dan pusingan ke*ayakan dan menentukan kumpu*an bagi a)ara ber)ampur A. 6aki* Teknik B. !egawai Teknik Antarabangsa &. 6aki*.waki* <rganisasi '. !engarah !ertandingan !egawai yang berkuasa penuh mengawasi arena dan memastikan hanya #rang yang diberikan kebenaran sahaja b#*eh masuk ke da*am arena ada*ah 88888888888. A. !engurus "ej#hanan B. $e%eri &. !engawas '. !engurus Teknik Siapakah pegawai yang akan mengaturkan saringan dan pusingan ke*ayakan dan menentukan kumpu*an bagi a)ara ber)ampur A. 6aki* Teknik B. !egawai Teknik Antarabangsa &. 6aki*.waki* <rganisasi '. !engarah !ertandingan Ada*ah menjadi tanggungjawab BBBBBBBBBBBBBBBBB untuk memastikan bahawa semua peserta memakai pakaian rasmi pasukan semasa bertanding. 9ak*umat kederasan angin akan di*ap#rkan #*eh BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. "eputusan *engkap setiap a)ara akan diberi kepada juruhebah #*eh BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB akan menyediakan bat#n untuk *arian a)ara berganti-ganti. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB akan memastikan bahawa ukuran semua sekt#r dan bu*atan ada*ah mengikut peraturan. Apabi*a Hakim tidak dapat memutuskan kedudukan peserta yang tamat per*umbaan0 BBBBBBBBBBBBBBBBB akan menentukan kedudukannya. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB akan mengagihkan dan mengk#rdinasikan tugas.tugas hakim da*am sesuatu pertandingan. Setiap 7#n pertukaran bat#n da*am a)ara *ari berganti-ganti akan dise*ia #*eh BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB.

/2.

35.

31.

3(.

3+.

3-.

3/.

33.

31.

34. 32. 15. 11. 1(. 1+. 1-. 1/.

13. 11. 14. 12. 45. 41. 4(. 4+. 4-. 4/. 43. 41. 44. 42. 25. 21. 2(. 2+. 2-. 2/. 23. 21. 24. 22.

,uruhebah menerima keputusan a)ara padang dari BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB untuk membuat pengumuman. BBBBBBBBBakan menentukan sese#rang peserta berpakaian kemas dan sesuai sebe*um memasuki arena pertandingan. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB akan memastikan penempatan yang tepat pagar-pagar untuk sesuatu a)ara. Hanya BBBBBBBBBBBBBBBBBB yang berkuasa untuk mengistiharkan sesuatu a)ara itu harus ditandingi semu*a. Sebarang amaran mengenai kesa*ahan mu*a ada*ah tanggungjawab BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Setiausaha !ertandingan BBBBBBBBBBBBBBBBB akan mengumpu*kan sega*a keputusan setiap a)ara dan menyerahkannya kepada

Apabi*a ber*aku kesa*ahan mu*a BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB akan membantu !e*epas mengatur semu*a peserta. Hakim-hakim a)ara L#mpat ,auh akan menerima pengagihan tugas daripada BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB. !engurus "ej#hanan akan me*antik BBBBBBBBBBBBBBB untuk menentukan hanya #rang yang dibenarkannya berada di da*am arena. BBBBBBBBBBBBBBBBB akan mengumumkan keputusan rasmi setiap a)ara kepada #rang awam. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB hendak*ah berhubung dengan ," !enge*#*a untuk menentukan tempat pemeriksaan dadah yang sesuai. !egawai ini akan mengesahkan *a*uan di mana kese*uruhan atau sebahagian a)ara *ebuhraya yang diadakan di *uar stadium BBBBBBBBBBBBBBBBB "eputusan untuk setiap a)ara mesti diumumkan dengan se)epat mungkin se*epas menerima mak*umat daripada BBBBBBBBBBBB Apabi*a a*at ;#t# ;inis Aut#matik sepenuhnya digunakan0 se#rang BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dan sekurang.kurangnya dua #rang pen#*#ngnya di*antik. 'a*am a)ara Lumba ,a*an "aki se#rang peserta yang dibata*kan akan dimak*umkan pembata*annya #*eh "etua Hakim ,a*an "aki atau BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB dengan menunjukkan papan merah. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB hendak*ah berhubung dengan ," !enge*#*a untuk menentukan tempat pemeriksaan dadah yang sesuai. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB hendak*ah berhubung dengan ," !enge*#*a untuk menentukan sega*a kemudahan untuk menja*ankan kawa*an dadah disediakan. !egawai ini akan mengesahkan *a*uan di mana0 kese*uruhan atau sebahagian a)ara *ebuhraya yang diadakan di *uar stadium BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB akan menguruskan pergerakan at*et di antara kawasan memanaskan badan dan kawasan pertandingan. "eputusan untuk setiap a)ara mesti diumumkan dengan se)epat mungkin se*epas menerima mak*umat daripada BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Satu rek#d da*am a)ara L#mpat "ijang te*ah di)apai. !egawai yang harus dirujukkan supaya rek#d itu b#*eh disahkan ia*ah BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB !egawai yang berkuasa mengambi* keputusan untuk mengisytiharkan sesuatu a)ara dibata*kan dan dipertandingkan semu*a ia*ah BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB !egawai yang bertanggungjawab untuk menentukan bu*atan0 *engk#k dan sekt#r bagi a)ara padang mengikut peraturaan IAA; ia*ah BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB Se#rang peserta ber*ari di *uar *#r#ngnya da*am a)ara 155m tetapi tidak mengha*ang peserta-peserta *ain. !eserta itu 888.

155. !egawai yang mengagihkan tugas kepada semua pe*epas ada*ah 88888888. 151. !egawai yang menyimpan semua keputusan sebaik sahaja tamat sesuatu a)ara ia*ah 8888888888888.. 15(. !egawai yang me*ayarkan kad hijau kepada semua peserta sekiranya ada kesi*apan teknik di permu*aan a)ara ba*apan ia*ah 8888888888 15+. Amaran diberi #*eh re%eri kepada sese#rang peserta dengan menggunakan 888888888. 15-. ,ika anda dijemput bertugas da*am "ej#hanan <*ahraga "ebangsaan anda akan me*ap#r diri kepada 8888888.. 15/. Tiga #rang penjaga masa per*u mengambi* masa untuk tempat pertama0 se#rang daripadanya mesti*ah 888888. 153. !egawai yang mempunyai kuasa untuk mengubah tempat pertandingan ia*ah 888888888. 151. !egawai ini akan memberitahu sama ada sah atau tidak sesuatu per)ubaan da*am a)ara padang88888888. 154. !egawai yang bertugas di 7#n-7#n penukaran bat#n da*am a)ara *ari berganti-ganti ia*ah 8888888888