Anda di halaman 1dari 99

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 1 PKB 3103

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 2 PKB 3103

Pengenalan

Teknik merekod tingkah laku

Jenis - jenis tingkah laku

PENGURUSAN TINGKAH LAKU


Teknik dan prosedur pengurusan tingkah laku yang lain

Konsep pengurusan tingkah laku

Teknik pengurusan tingkah laku

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 3 PKB 3103

Tingkah laku = sesuatu yang dilakukan oleh organisma

Pengurusan tingkah laku = sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran yang diaplikasikan dalam pembelajaran akademik mahupun sosial.

PENGENALAN

sikap ingin tahu Tingkah laku wajar (+) cepat belajar proaktif Jenis - jenis tingkah laku pintar cerdas distruktif Tingkah laku tidak wajar (-)

distruptif suka bergantung

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 4 PKB 3103

Konsep pengurusan tingkah laku

Satu rancangan untuk memodefikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai

- physical proximity

- physical mobility - ekspresi wajah

Alat pengukuran personal

Teknik pengurusan tingkah laku


Tindakan pembetulan Teknik pencegahan

Tangani masalah secara spontan, ubah fokus tingkah laku +,henti tingkah laku -

Kurangkan ketegangan,iklim positif, persekitaran terurus, patuhi rutin bilik darjah

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 5 PKB 3103

1. Perekodan peristiwa (Event Recording)- Perekodan kekerapan atau perekodan peristiwa bermaksud jumlah sesuatu tingkah laku di perhaatikan dalam tempoh masa yang telah diberikan dan direkod

3. 2. Persampelan masa (Time

Perekodan

masa

(Duration

Recording)- Jangka msa seseorang murid menunjukkan sesuatu tingkah laku yang boleh diukur menerusi perekodan masa

Sampling)- Persampelan masa adalah untuk mengukur sama ada sesuatu tingkah laku dapat diperhatikan dalam tempoh masa yang ditetapkan

Teknik merekod tingkah laku

4. Kekerapan (Frequency)Pengiraan kekerapan adalah rekod satu bilangan kekerapan sesuatu tingkah laku spesifik yang berlaku dalam suatu tempoh masa tertentu

5. Senarai Semak Tingkah Laku- Satu dokumen utama yang mengandungi maklumat-maklumat penting seseorang individu.

6.

Perekodan

Interval

(Interval

Recording)- Kaedah ini adalah untuk mengukur sama ada sesuatu tingkah laku itu diperhati dalam masa satu siri sela masa yang sama

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 6 PKB 3103

Ganjaran (reinforcers) Sama

Dendaan (punishment)

Pengasingan (isolation)

Pembentukan (shaping)

Prompting

Pelenturan (fading)

Teknik lain untuk pengurusan tingkah laku

Modeling

Desensitization

Bimbingan dan kaunseling

Terapi muzik/seni

Penamatan/pelupusan (extinction)

Pengasingan (time-out, suspension)

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 7 PKB 3103

SINDROM DOWN

TERENCAT AKAL

AUTISME KANAKKANAK BERMASALAH TINGKAH LAKU

HIPERAKTIF

SLOW LEARNER

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 8 PKB 3103

MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI DAN ORANG LAIN

SUKA MEMUKUL RAKAN

TINGKAH LAKU PELAJAR SASARAN

SUKA MEMBALING BARANGBARANG

SUKA MENGAMUK

TIDAK MENUMPUKAN PERHATIAN KETIKA GURU MENGAJAR

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 9 PKB 3103

SUKAR MENUTURKAN SESUATU PERCAKAPAN

DIJAUHI RAKANRAKAN

KESAN-KESAN MASALAH TINGKAH LAKU DALAM P&P PELAJAR SASARAN

KURANG TUMPUAN DALAM PEMBELAJARAN

PENDIAM DAN PEMARAH

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 10 PKB 3103

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 11 PKB 3103

1.0

PENGENALAN

Tingkah Laku adalah apa yang dilakukan atau diperkatakan oleh seseorang individu. Tingkah laku juga semua tindakan manusia yang boleh diperhati, diukur dan dinilai dan sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar atau separa sedar. Tingkah laku adalah manifestasi fizikal sebarang sikap yang berasaskan nilai-nilai tertentu

1.1

Definisi Tingkah Laku

Menurut Lewis M.Beaker (2001), tingkah laku adalah sebarang perbuatan yang dilakukan sama ada secara terus atau tidak, secara sedar ataupun separa sedar. Manakala, menurut Garry Martin dan Joseph Pear (2003), tingkah laku juga merangkumi aktiviti, aksi, prestasi, bertindakbalas, tindakan, dan reaksi dari segi teknik, aktiviti yang melibatkan otot-otot, kelenjar (glandular) dan aktiviti elektrik oleh setiap organ. Pada dasarnya tingkah laku adalah apa sahaja yang diperkatakan atau dilakukan oleh individu. Menurut Al-Ghazali pula dari perspektif Islam, tingkah laku manusia mempunyai tujuan agama dan kemanusiaan.Tingkah laku normal dan tidak normal adalah berdasarkan kepada kekerapan dan berlaku sepanjang masa dan mempunyai masalah psikologi. Carl Rogers (1999), menekankan bahawa seseorang individu bertingkah laku mengikut persepsi diri sendiri dan keadaan. Sekiranya individu itu mempunyai konsep kendiri yang positif maka dia berupaya berinteraksi dan bertindak dengan lebih yakin. Mengikut (PL94-142), masalah tingkahlaku atau gangguan emosi yang serius merujuk kepada keadaan di mana ciri-ciri yang berikut berlaku pada tempoh yang lama, pada darjat yang ketara dan keadaan ini menjejaskan prestasi pembelajaran. Tingkah Laku Bermasalah adalah merujuk kepada sebarang tingkah laku sama ada positif

ataupun negatif yang menjejaskan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. Tingkah laku terbahagi kepada dua iaitu tingkah laku positif dan tingkah laku negatif.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 12 PKB 3103

Tingkah laku positif

terbahagi kepada empat iaitu sikap ingin tahu, cepat belajar,

proaktif dan pintar cerdas. Manakala tingkah laku negatif pula terbahagi kepada tiga iaitu tingkah laku distruktif, distruptif dan sikap bergantung. 1.2 Definisi Pengurusan Tingkah Laku Menurut Dr. Ragbir Kaur a/p Joginder Singh (2005), pengurusan tingkah laku boleh ditakrifkan sebagai satu rancangan untuk memodifikasikan tingkah laku bermasalah ke satu matlamat yang telah ditetapkan dengan teknik yang sesuai. Setiap guru mesti ada satu bentuk sistem pengurusan tingkah laku kawal kelas, pembelajaran yang sihat dan produktif, membimbing tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta bebas gangguan. Oleh itu, pengurusan tingkah laku ialah program tingkah laku yang berbentuk saintifik yang dibuat secara analisis untuk menghasilkan perubahan tingkah laku sosial yang positif bagi seseorang individu iaitu tingkah laku yang boleh diterima oleh masyarakat. 2.0 FAKTOR YANG MENYEBABKAN MASALAH TINGKAH LAKU

Terdapat beberapa faktor atau punca yang mendorong kepada berlakunya masalah tingkah laku dalam kalangan pelajar. Antaranya adalah seperti faktor baka, kekurangan zat makanan, faktor keluarga, keadaan emosi dan moral dalam keluarga, perceraian atau perpisahan, faktor budaya, faktor sekolah, faktor ekonomi dan faktor fizikal.

2.1

Baka

Ahli psikologi bersetuju bahawa salah laku dipengaruhi juga oleh baka. Contohnya perangai sifat introvert atau ekstrovert dipengaruhi oleh genetik. Begitu juga dengan pantulan dan ketakutan, cepat atau mudah marah, rasa tegang selalu dan bimbang.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 13 PKB 3103

Baka juga merupakan satu faktor yang mempengaruhi perkembangan aspek fizikal seserorang. Sekiranya ibu bapanya berbadan gemuk kemungkinan anaknya akan gemuk. Oleh kerana kanak-kanak itu gemuk menyebabkan ia malu serta pendiam dan tidak mahu bergaul dengan rakan-rakan, mungkin ia takut diejek dan sebagainya. Perkembangan mental seseorang itu adalah banyak dipengaruhi oleh faktor baka. Kecerdasan tinggi atau rendah, biasanya telah ditentukan oleh baka yang diwarisi daripada ibu bapanya. Sekiranya ibu bapanya mempunyai kecerdasan yang rendah mereka akan mempunyai anak-anak yang lemah kecerdasannya. Ini menyebabkan timbul rasa rendah diri, mengasingkan diri dan terbelakang dari rakan sebaya. Temperamen seseorang kanak-kanak juga mempengaruhi interaksinya dengan kanak-kanak lain. Contohnya, seseorang kanak-kanak cepat marah, kurang sabar atau gemar mengkritik orang lain biasanya dijauhi oleh kanak-kanak lain.

2.2

Kekurangan Zat Makanan

Makanan seimbang yang disediakan adalah penting untuk perkembangan kanak-kanak secara keseluruhan. Kekurangan satu-satu jenis makanan boleh menyebabkan kanakkanak itu letih dan mudah terkena penyakit.

2.3

Faktor Keluarga

Suasana rumah yang mesra dan harmonis adalah menggalakkan ketenteraman tingkah laku terkawal. Perhubungan ibu bapa yang baik akan menjamin suasana rumah yang tenteram yang amat diperlukan untuk kestabilan emosi. Kasih sayang, layanan, asuhan dan perhatian yang diberi oleh ibu bapa akan secara langsung membantu perkembangan emosi. Sebaliknya, ibu bapa yang tidak pengasih boleh menyebabkan salah laku, anaknya melawan, kurang bercakap dan berasa iri hati. Misalnya ibu bapa yang mewujudkan perasaan tegang dalam keluarga menyebabkan anak-anak tidak diterima, rasa tersingkir dan kurang selesa. Ibu bapa akan menjadi ikutan oleh kanakkanak, segala perlakuan atau geraklaku ibu bapa sama ada yang positif atau negatif akan menjadi ikutan.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 14 PKB 3103

Peraturan-peraturan hendaklah sederhana atau pun mengikut keperluan semasa. Ibu bapa janganlah mengenakan tindakan disiplin terlalu ketat atau sebaliknya terlalu longgar. Kajian Kes 1, Jammy, anak kedua dalam keluarga. Kesemua pakaian yang dipakai Jammy adalah kepunyaan abangnya. Abangnya seorang murid yang cerdik manakala Jammy seorang murid yang tidak pandai. Ibu bapa Jammy selalu memuji abangnya sebaliknya Jammy selalu dimarahi dan dipukul. Ibu bapa seringkali memaksa Jammy belajar, ini mengakibatkan Jammy bersikap negatif terhadap pelajaran. Kajian Kes II, Rosli adalah anak tunggal dalam keluarga yang berada. Rosli terlalu dimanjakan, segala kemahuan dituruti. Hasil daripada asuhan ibu bapanya menyebabkan Rosli menjadi murid yang sombong dan suka bergaduh. Selain itu, faktor keluarga yang mempunyai jumlah bilangan ahli yang ramai juga tidak kurang penglibatannya dalam konteks menjejaskan tingkah laku. Kanak-kanak perlukan hidup bebas yang terkawal, mereka perlukan tempat khas. Jika keadaan rumah mereka menjadi sesak dengan bilangan ahli keluarga yang ramai sudah tentu ianya akan menjejaskan tingkah laku kanak-kanak itu. Suasana sudah menjadi tidak tenteram, berebut-rebut tempat dan sebagainya. Keadaan ini akan mengganggu ketenteraman kanak-kanak itu.

2.4

Keadaan Emosi dan Moral dalam Keluarga

Keadaan emosi dan moral dalam rumah tempat pelajar itu tinggal juga mempunyai pengaruh penting kepada salah laku kanak-kanak. Jika kehidupan harian di rumah dicirikan oleh emosi kebimbangan atau ketakutan, perbalahan yang kerap berlaku, ketiadaan jaminan keselamatan, sikap ibu bapa yang terlalu kasar, garang dan dominan ataupun terlalu mengongkong dan memanjakan, atau gangguan neurotik, mereka akan membesar dalam suasana emosi dan sosial yang tidak dapat mengembangkan kualiti kebebasan dan keyakinan diri yang penting untuk mencapai kemajuan dalam persekolahan. Kanak-kanak terlalu dimanjakan dari masa dia lahir sehingga dia tidak pernah berpeluang untuk berusaha sendiri akan mengembangkan sikap bergantung kepada

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 15 PKB 3103

orang lain dan tidak mempunyai inisiatif untuk memajukan diri. Mereka telah dikenakan disiplin yang terlalu ketat dan menjalani kehidupan dengan mengikut arahan mungkin arahan mungkin hilang keinginan untuk berusaha sendiri. Akibatnya, kanak-kanak dari keluarga seperti itu mempunyai perkembangan ego yang lemah, mereka tidak mempunyai motif yang lebih tinggi untuk bekerja keras, mereka segera berubah menjadi malas dan lembap. Ini dimudahkan lagi jika suasana biasa dalam keluarga dirosakkan oleh sikap ibu bapa yang sambil lewa, tidak peduli, tidak menepati waktu dan mengelakkan tanggungjawab. Sikap seperti itu akan menggalakkan kanak-kanak menjadi tidak berdisiplin, tidak tahu mengurus diri, tidak mempunyai peraturan, sanggup menipu dan tidak jujur dalam kerja-kerja sekolah, sehingga mengibatkan kemunduran akademik. 2.5 Perceraian atau perpisahan

Banyak kajian menunjukkan bahawa masalah salah laku sering dialami oleh kanakkanak apabila berlaku perceraian dalam kalangan ibu bapa mereka. Corak tingkah laku berbeza di antara kanak-kanak dan ia berhubungkait dengan perkara-perkara seperti jantina dan usia. Kanak-kanak yang terganggu emosinya lebih sering mengeluh sakit seperti demam, sakit tekak, sakit perut dan sebagainya. Seseorang akan merasa marah terhadap ibu bapanya kerana bercerai dan dia melepaskan perasaan marahnya itu melalui perubahan sikap mendadak. Dia menjadi degil, bersikap panas baran, bertumbuk dengan budak-budak lain, mencuri, ponteng sekolah, bercampur dengan kumpulan budak-budak nakal dan menghisap rokok. Dia menjadi penyedih dan tidak suka bergaul, asyik menyendiri, menangis seorang diri, tidak tidur lena malam dan kelihatan malas. Kajian Kes, Ahmad seseorang kank-kanak melayu berusia empat tahun yang memang cerdik. Dia sering menangis terutamanya pada waktu malam. Ibu bapanya telah bercerai sebulan yang lalu dan pada setiap hari minggu ayahnya akan datang mengunjungi dan membawa keluar bersiar-siar. Ahmad memang mesra dan rapat dengan ayahnya sejak kecil lagi. Dia sering bertanya ibunya mengapa ayahnya tidak lagi balik ke rumah seperti dahulu. Ibunya pula berasa marah terhadap ayah Ahmad

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 16 PKB 3103

kerana setiap kali dihantar pulang, Ahmad akan menangis teresak-esak sehingga berjam-jam lamanya. Dia tidak bersetuju bekas suaminya membawa Ahmad keluar. Di tadika pula, Ahmad yang biasanya mudah mesra bergaul, asyik menyendiri sahaja. Dia tidak berselera makan dan badannya jelas kelihatan susut. Dia juga mudah panas hati jika kehendaknya tidak dituruti. Ibu Ahmad menyatakan bahawa tingkahlaku anaknya banyak berubah selepas dia bercerai dengan suaminya.

2.6

Faktor Budaya

Kebudayaan yang berbeza memang mempunyai norma dan nilai yang bebeza. Penekanan terhadap sesuatu nilai dalam satu-satu kebudayaan tentu akan

mempengaruhi pembentukan tingkah laku. Contohnya, kalau ibu bapa memberi penekanan kepada unsur agama maka kanak-kanak yang dibesarkan dengan kebudayaan ini akan mempunyai tingkah laku yang stabil. Persekitaran akan mempengaruhi sikap ibu bapa dan juga kanak-kanak. Nilai dan taraf tingkah laku masyarakat mempengaruhi kanak-kanak melalui contoh, kanakkanak mudah dan cepat tepengaruh dengan perkara-perkara negatif. Pendedahan kepada media massa yang sihat adalah penting untuk menjamin perkembangan personaliti yang sihat. Jika kanak-kanak sentiasa didedahkan kepada tayangan video atau filem yang berunsurkan pergaduhan, kezaliman dan keganasan, mereka akan cenderung untuk memperolehi tingkah laku yang agresif.

2.7

Faktor Sekolah

Murid-murid menghabiskan hampir separuh masa di sekolah. Pengaruh sekolah adalah kedua penting berbanding dengan pengaruh keluarga. Jenis kepimpinan dan suasana sekolah mempengaruhi tingkah laku kanak-kanak. Contohnya, pengetua yang tegas melaksanakan disiplin adalah penting bagi menjamin kejayaan perlaksanaan satu-satu tugas. Sekiranya sebaliknya, menyebabkan kanak-kanak pasif, menarik diri, takut mengambil bahagian dan lain-lain lagi.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 17 PKB 3103

Tindakan pihak sekolah memberi perhatian hanya kepada murid-murid yang bersalah sahaja, manakala murid-murid yang tidak menjadi masalah tidak diberi perhatian. Ini menyebabkan murid tidak bermasalah akan menunjukkan tingkah laku yang menjadi perhatian pihak sekolah. Peranan guru juga amat penting. Sikap guru yang tidak menyenangkan akan menjejaskan tingkah laku kanak-kanak itu. Banyak perkara yang guru itu lakukan tanpa disedari boleh mengubah tingkah laku yang tidak menyenangkan. Mereka akan mula bosan, malas dan nakal apabila berhadapan dengan kegagalan. Masalah pengamatan juga melibatkan perubahan tingkah laku. Kanak-kanak ini akan merasa gelisah berada di bilik darjah dan selalu melakukan kesilapan dan kesalahan dalam pelajarannya. Guru kurang memberi perhatian dan sering sibuk dengan tugasan akan menyebabkan murid merasa diri mereka tidak dihiraukan dan menyebabkan mereka bertindak mengikut kehendak mereka.

2.8

Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memainkan peranan penting dalam pembentukan tingkah laku kanakkanak. Kepada ibu bapa yang mempunyai anak ramai, ekonomi adalah perkara utama yang perlu difikirkan. Rendahnya taraf ekonomi kepada keluarga yang besar, ini akan menimbulkan ketegangan. Dalam keadaan begini anaklah yang menjadi mangsa. Anakanak dalam keluarga ini akan menempuh satu suasana yang tidak stabil, kekurangan dan dengan sendiri menimbulkan masalah tingkah laku mereka. Golongan yang rendah seringkali dikaitkan dengan kemiskinan. Golongan yang tinggal di kawasan setinggan umpamanya mempunyai masalah kewangan. Apabila mereka berdepan dengan masalah ini, mereka mempunyai masalah untuk memberikan pendedahan kepada anak-anak kepada pendidikan. Kanak-kanak yang terdiri daripada golongan ini mempunyai masalah untuk mempelajari sesuatu kerana mereka tidak diberikan pendedahan awal. serba

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 18 PKB 3103

2.9

Faktor Fizikal

Kanak-kanak yang kurang bertenaga disebabkan penyakit akan berasa malu, bersifat pendiam, mudah marah dan menarik diri. Akibatnya kanak-kanak berkenaan tidak dapat membina hubungan yang baik dengan kanak-kanak lain. Dengan itu dia akan berasa sedih dan mengalami kesunyian. Anak-anak mempunyai cacat anggota seperti tempang, sumbing, kudung kaki, tangan dan lain-lain kecacatan akan menunjukkan tingkah laku yang berbeza dengan kanak-kanak normal. Kesimpulannya, mengikut Balson (1993), setiap individu secara semula jadi mahukan dirinya diperlukan dan dimiliki. Keadaan ini dapat dirasai sekiranya mereka mendapat tempat dalam keluarga dan sekolah melalui kerjasama, penglibatan, sumbangan dan rasa dihargai. Sekiranya mereka tidak dapat merasakan keadaan ini, mereka akan berusaha seberapa daya untuk prestige, kedudukan istimewa dan lebih tinggi untuk mengatasi rasa kekurangan dan rendah diri yang ada padanya. Mengikut Dreikurs (1968), murid-murid yang melakukan salah laku mempunyai matlamat yang tertentu iaitu menarik perhatian, menunjuk kuasa dan membalas dendam. Kanak-kanak akan berkelakuan menunjuk-nunjuk, mengganggu dan menjerit untuk mendapat perhatian daripada ibu bapa, guru atau sesiapa sahaja.

3.0 CARA MENGURUS TINGKAH LAKU

Cara mengurus tingkah laku yang berkesan adalah seperti mana yang di perkenalkan oleh Lee Center (1976) iaitu model disiplin tegar. Model ini adalah sistem peraturan tingkah laku di dalam kelas yang di buat oleh guru. Apabila kanak-kanak melanggar peraturan, namanya akan dipaparkan pada papan kenyataan dan guru memanggil ibu bapa mereka ke sekolah. Center juga mencadangkan supaya nama itu direkod dan dihantar kepada pengetua. Selain itu, model ini membantu guru mengajar dengan lebih berkesan tanpa sebarang gangguan. Kebanyakkan dilaksanakan di sekolah rendah memandangkan sesuai untuk mengurus tingkah laku kanak-kanak supaya memahami pentadbiran sekolah. Walau bagaimanapun, ia kurang berjaya melatih kanak-kanak

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 19 PKB 3103

supaya bertanggungjawab. Selain itu, kelemahannya adalah tidak menghiraukan kurikulum, struktur dan susun atur di dalam bilik darjah. Cara lain bagi guru-guru untuk mengatasi tingkah laku pelajar yang bermasalah adalah melalui belajar sambil bermain, main peranan, kaedah dan teknik

pemudahcaraan, tunjuk cara (demonstrasi), peneguhan positif dan peneguhan negatif. Melalui kaedah belajar sambil bermain, ia adalah satu teknik dan kaedah mengajar yang memberi peluang kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti berpurapura di bawah keadaan terkawal. Secara tidak langsung murid berminat untuk belajar bersama-sama tanpa menganggu murid yang lain. Seterusnya ialah kaedah main peranan, ia merupakan satu lakonan oleh sekumpulan murid di hadapan kelas tanpa mempunyai skrip. Murid ini perlu diarahkan menjadi pelakon. Sudah tentu mereka akan rasa seronok diberi peluang untuk beraksi di hadapan murid - murid lain. Manakala kaedah dan teknik pemudahcaraan pula merupakan teknik yang menumpukan kepada kemahiran guru sendiri untuk memotivasikan murid-murid, membimbing serta menggalakan mereka aktif dalam proses pembelajaran tanpa sebarang gangguan atau hentian. Teknik penyoalan perlu dilakukan terutamanya di dalam set induksi guru. Di samping itu, para guru juga boleh melaksanakan kaedah atau teknik tunjuk cara melaui pendemonstrasian. Guru haruslah terlebih dahulu menunjukkan sikap dan model contoh terbaik di hadapan murid-muridnya agar senang diikuti dan diteladani. Hal ini kerana murid-murid lebih mempercayai kata-kata gurunya berbanding kata-kata ibu bapa mereka sendiri. Pada waktu ini, sekiranya guru melakukan kesilapan dalam pengajaran, maka secara automatiknya murid-muridnya juga akan tersalah andaian. Oleh hal yang demikian, para guru haruslah berhati-hati dalam penyampaian ilmu kepada pelajar agar pelajar tidak menimba ilmu yang salah ibarat seperti ketam yang mengajar anaknya cara berjalan sedangkan diri sendiri tetap salah. Peneguhan positif pula adalah satu proses di mana guru akan cuba mengawal tingkah laku murid dengan cara memberi motivasi, hadiah, ganjaran, dan sentuhan serta kata-kata perangsang yang dapat membaiki, mengubah tingkah laku muridmuridnya.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 20 PKB 3103

Jika teknik peneguhan positif tidak berkesan, maka guru perlu menggunakan peneguhan negatif untuk mengawal tingkah laku murid seperti denda, memarahi murid, atau menyuruh mereka menjalani time out. Peneguhan negatif ialah stimuli yang dipindahkan atau dihapuskan dengan tujuan menguatkan tingkah laku positif supaya ia dapat diteruskan.

4.0 TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Tingkah laku boleh diuruskan dengan mengaplikasikan beberapa teknik. Antara teknik-teknik tersebut adalah dengan menggunakan alat pengukuran personal ( personal tools), teknik pencegahan (preventives technique), dan tindakan pembetulan (correction measure). Teknik pertama iaitu alat pengukuran personal yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kedekatan fizikal (physical proximity). Kaedah ini dilaksanakan dengan guru mendekati sendiri muridnya yang mempunyai masalah tingkah laku. Kaedah seterusnya adalah dengan menggunakan mobiliti fizikal ( physical mobility) iaitu dengan berjalan ke hadapan, ke belakang, ke tepi atau mengelilingi kelas sambil membuat pengawasan. Eksperisi wajah atau pandangan guru yang menyenangkan, menarik, marah, kecewa atau benci turut tergolong dalam teknik pertama ini. Kesimpulannya, guru perlu mahir dalam menggunakan teknik ini. Teknik kedua pula adalah berkaitan dengan pencegahan. Teknik ini dapat mengurangkan ketegangan dan menggalakkan proses pengajaran supaya menjadi lancar. Selain itu, melalui teknik ini iklim yang positif dan persekitaran yang terurus dapat diwujudkan. Maka bagi mewujudkan suasana seperti ini, antara kaedah yang boleh digunakan adalah dengan meminta murid supaya mematuhi rutin bilik darjah, membuat sistem mengutip buku serta murid menerima bentuk peraturan yang digubal. Guru juga boleh memberitahu tentang perlakuan yang diterima atau tidak. Teknik yang terakhir adalah dengan melaksanakan tindakan pembetulan. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan menangani masalah secara spontan dan menghentikan dengan baik tanpa merosakkan apa-apa. Selain itu, pengubahsuaian tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta mengharmonikan iklim

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 21 PKB 3103

bilik darjah juga dapat membantu dalam melaksanakan teknik tindakan pembetulan ini. Guru juga boleh menggunakan hukuman yang diketahui oleh murid dan relevan seperti ketuk-ketampi. Di samping itu, jika murid masih melakukan tingkah laku bermasalah itu, guru boleh menukar tempat dan berjumpa dengannya selepas pengajaran. Melalui perjumpaan ini, guru boleh membimbing perlakuannya supaya menjadi lebih baik. Maka, guru haruslah sentiasa memperjelaskan atau mengingatkan mereka berkaitan dengan tingkah laku tersebut.

5.0 PRINSIP-PRINSIP ASAS PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Mengurus Tingkah Laku memerlukan kemahiran guru yang khusus dalam bidang tersebut. Hal ini berlandaskan kepada prinsip-prinsip tertentu yang perlu dihayati dan dipegang oleh guru. Antara perkara yang perlu diberi perhatian ialah prinsip-prinsip peneguhan, panduan peneguhan, jenis-jenis peneguhan, dan jenis-jenis pemerhatian.

i.

Prinsip-Prinsip Peneguhan

Peneguhan sangat penting untuk mengekal atau mengurangkan tingkah laku. Dalam membuat peneguhan, peneguh (ganjaran) yang diberikan hendaklah sesuai dan berkesan. Peneguh merupakan sesuatu objek atau situasi yang dapat meneguhkan atau mengekalkan tindak balas atau kelakuan pada masa kini atau memungkinkan peningkatan perlakuan pada masa akan datang. Peneguh yang diberi mestilah sesuatu yang disukai oleh pelajar. Prinsip-prinsip peneguhan terbahagi kepada lima prinsip. Prinsip yang pertama, peneguhan bergantung kepada penonjolan tingkah laku sasaran. Untuk mengukuhkan satu tingkah laku tertentu, kita perlu memperkukuhkan hanya satu tingkah laku yang dirancang untuk mengubah serta berikutan tingkah laku berkenaan telah diperlihatkan. Prinsip yang kedua, tingkah laku sasaran diberi peneguhan dengan segera setelah ia dipamerkan. Hal ini supaya murid menyedari bahawa perbuatan yang telah dia lakukan tersebut betul atau pun salah. Mereka juga sedar bahawa guru memberi perhatian atas kesalahan tingkah laku yang dibuatnya. Guru juga haruslah memberi

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 22 PKB 3103

ganjaran supaya mereka mendapat kepuasan terhadap apa yang dilakukannya serta memperoleh pengiktirafan. Sekiranya ganjaran ditangguhkan, maka tingkah laku yang lain daripada tingkah laku sasaran mungkin diperkukuhkan tanpa sengaja. Maka, hal ini menambahkan tingkah laku yang bukan merupakan tingkah laku sasaran akan berlaku pada masa yang akan datang. Pada awal pembentukan tingkah laku, murid perlu diberi peneguhan yang banyak dan dalam kadar yang cepat. Apabila perlakuan tersebut sudah dikuasai, maka haruslah dijarakkan peneguhan agar ia tidak menjemukan. Prinsip yang ketiga, pada peringkat permulaan, tingkah laku sasaran diberi peneguhan setiap kali ia diperhatikan. Ganjaran juga perlu diberi setiap kali tingkah laku berkenaan berlaku supaya tingkah laku yang baru yang diperolehi dapat dipertahankan pada kadar kekerapan yang sepatutnya. Peneguhan haruslah konsisten pada awal proses perubahan tingkah laku. Prinsip yang keempat, apabila tingkah laku sasaran mencapai suatu tahap kekerapan yang memuaskan, ganjaran yang diberi haruslah secara sela-menyela (tidak tetap/selang-seli). Sekiranya tingkah laku sasaran telah dibentuk pada satu tahap yang memuaskan, pemberian ganjaran diubah daripada berterusan kepada keadaan selamenyela agar pelajar tidak jemu, tidak mengharap kepada ganjaran semata-mata, malah mereka akan terbiasa tanpa peneguhan. Prinsip yang kelima ialah peneguhan sosial (sentuhan/senyuman) yang kerap dengan diiringi dengan ganjaran nyata (benda maujud seperti pensel, duit dan sebagainya). Pemberian peneguhan sosial dan ganjaran nyata haruslah dijalankan secara serentak sekiranya ganjaran secara nyata digunakan. Pemberian diberi diiringi juga dengan tepukan dan komen-komen guru yang membina. Lama-kelamaan,

ganjaran nyata tidak lagi diperlukan sebaliknya hanya diiringi dengan ganjaran sosial sahaja. Hasilnya kembali kepada tingkah laku awal. ii. Panduan Peneguhan

Antara panduan-panduan dalam pemberian peneguhan adalah pilih satu peneguhan yang paling berkesan iaitu sesuatu yang sangat menyeronokkan seperti ekonomi token. Peneguhan haruslah diberi dengan serta-merta selepas tingkah laku yang sesuai telah

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 23 PKB 3103

berlaku. Pada peringkat permulaan, peneguhan harus diberi dengan kerap, kemudian diberhentikan secara beransur-ansur. Peneguhan juga haruslah diberi secara konsisten dan eksplisit iaitu nyata atau nampak. Peneguhan tidak perlu terlalu kerap sehingga murid menjadi jemu. Selain itu, peneguhan tidak seharusnya bertentangan dengan sesuatu tingkah laku yang hendak dibentuk. Matlamat jangka panjang peneguhan hendaklah bergerak dari menggunakan peneguhan yang berbentuk nyata kepada peneguhan yang berbentuk sosial.

iii.

Jenis-Jenis Peneguhan

Terdapat pelbagai bentuk peneguhan yang boleh diberikan kepada para pelajar. Antaranya tangibel (benda nyata yang nampak), sensori (sentuhan, penggetar, wangian, visual, dan auditori), peneguhan atau ganjaran sosial, serta aktiviti. Tangibel terbahagi kepada dua iaitu edible reinforcer dan non-edible. Contoh bagi edible reinforcer ialah makanan atau minuman yang disukai oleh murid seperti coklat manakal contoh bagi non-edible pua ialah barangan seperti kereta mainan, pen, bola, dan lan-lain. Peneguhan berbentuk sensori pula terbahagi kepada lima iaitu sentuhan, penggetar, wangian, visual, dan auditori. Sentuhan (tactile) yang dimaksudkan ialah sentuhan dari kulit ke kulit antara guru dengan murid seperti pelukan, menepuk bahu dan mengusap kepala. Penggetar (vibratory) pula merupakan sejenis alat penggetar yang mana di bahagian leher, tangan atau kaki. Kaedah ini sesuai untuk kanak-kanak spastik dan kanak-kanak pelbagai kecacatan. Selain itu, guru juga boleh menggunakan wangian atau bauan yang boleh menarik minat murid. Seterusnya, peneguhan berbentuk visual adalah dengan menggunakan sebarang alatan yang boleh menarik dan menggembirakan murid-murid (spinning colour wheel). Akhir sekali ialah peneguhan auditori iaitu bunyi-bunyi yang juga menarik dan disukai oleh murid-murid. Seterusnya, peneguhan / ganjaran sosial pula ialah senyuman, pujian, memberi perhatian, kontak mata, tepukan, sentuhan, pelukan, dan tanda-tanda kasih-sayang yang dapat menggembirakan hati murid. Dari segi aktiviti, para guru bolehlah

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 24 PKB 3103

menganjurkan lawatan sambil belajar, menganjurkan pertandingan-pertandingan seperti mewarna, menonton televisyen dan sebagainya.

iv.

Jenis-Jenis Pemerhatian

Pertama, pemerhatian yang boleh dijenis mengikut tujuan dan aspek yang hendak diperhati iaitu memerhatikan sesuatu perlakuan tanpa membuat tafsiran (interpretation) dan tanggapan (judgement). Seterusnya, pemerhati haruslah melaporkan apa yang dilihat sahaja iaitu melapor apa yang dilihat sahaja dan menggunakan tafsiran bukan untuk penilaian semasa tetapi membuat hipotesis yang diperolehi selepas menemu

bual individu yang berkenaan. Kedua, pemerhatian yang dibuat mestilah mengikut apa yang telah dirancang dan secara open-ended iaitu menilai atau memerhati kemahiran tertentu,

pengetahuan, perlakuan atau sikap yang telah dikenal pasti di samping menilai sesuatu yang wujud tanpa dijangka atau di luar perancangan pemerhati tetapi relevan dengan objektif penilaian tersebut. Seterusnya, jenis pemerhatian yang ketiga adalah pemerhatian untuk jangka pendek dan jangka panjang. Pemerhatian yang dilaksanakan mengikut urutan dalam jangka masa berperingkat supaya mendapat dapatan yang berkesan dan bermakna tentang perkembangan proses atau peristiwa atau pendekatan terhadap sesuatu tugasan atau masalah.

6.0 ASAS PENGURUSAN TINGKAH LAKU

Terdapat tiga perkara asas dalam pengurusan tingkah laku. Perkara tersebut adalah peneguhan, hukuman, prompts dan kiu.

a) Peneguhan Peneguhan merupakan satu bentuk objek, stimuli atau perbuatan. Ia diberikan kepada tingkah laku tertentu dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dan kekerapan

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 25 PKB 3103

tingkah laku tersebut. Hal ini menunjukkan bahawa tingkah laku dapat digalakkan melalui amalan peneguhan.

b) Hukuman Hukuman merupakan satu bentuk tingkah laku yang diberikan selepas melakukan sesuatu tingkah laku yang salah. Hukuman boleh dibahagikan kepada tiga bahagian. Bahagian pertama adalah satu tingkah laku tertentu terjadi. Bahagian kedua pula menyatakan tentang satu konsikuen semerta mengikuti tingkah laku tersebut dan bahagian ketiga adalah sebahagian hasil daripada tingkah laku yang kemungkinan tidak berlaku lagi di masa akan datang. Hukuman juga merupakan pengawal tingkah laku yang kuat. Hukuman boleh dikategorikan kepada dua iaitu hukuman positif dan hukuman negatif. Hukuman positif adalah berbentuk tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan pemberian satu ransangan yang tidak menyenangkan. Manakala hukuman negatif adalah tingkah laku yang diberikan dan diikuti dengan penarikan ransangan yang meneguhkan.

c) Prompts Prompts adalah ransangan yang digunakan untuk meningkatkan penglibatan individu dalam melaksanakan tingkah laku yang betul. Ia diberikan sebelum atau semasa tingkah laku itu dilakukan. Terdapat dua jenis prompts iaitu respon dan stimulus. Prompts respon adalah tingkah laku individu lain yang meransangkan respon yang diperlukan. Antaranya adalah prompts lisan, gesture, tunjuk cara dan fizikal. Manakala prompts stimulus pula melibatkan perubahan, penambahan atau penarikan pada stimulus. Ini adalah bertujuan untuk memastikan respon yang betul diperolehi.

d) Kiu Kiu adalah amalan yang membolehkan murid untuk membezakan objek atau konsep yang relevan dengan objek atau konsep yang lain. Contohnya, guru membezakan suku kata dengan mengunakan warna merah dan warna hitam. Hal ini

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 26 PKB 3103

akan membantu murid untuk membezakan suku kata pertama dengan suku kata kedua di samping dapat memudahkan proses bacaan.

7.0 TINGKAH LAKU BERMASALAH Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada sebarang tingkah laku yang boleh merosakan kelancaran dan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di dalam bilik darjah. Kajian terhadap masalah murid sekolah ini membawa kepada dua pecahan utama tingkah laku murid bermasalah iaitu, positif dan negatif. Tingkah laku bermasalah positif yang dikenal pasti seperti perlakuan ingin tahu, cepat belajar, pintar cerdas dan proaktif. Manakala untuk tingkah laku bermasalah negatif pula ialah perlakuan distruktif iaitu tingkah laku anti sosial, disruptif berkaitan tingkah laku mengganggu, dan akhirnya tingkah laku bergantung yang berlebihan.Sama ada seseorang murid itu mempunyai masalah bertingkah laku positif dan negatif, ia akan membawa kesan yang tidak baik dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Oleh yang demikian, guru haruslah mengambil tahu dan segera merancang dan melaksanakan strategi dan tindakan yang sesuai untuk mengubah tingkah laku yang negatif itu. Hal ini sangat penting demi menjamin dan mengawal keadaan bilik darjah yang kondusif dan mempertingkatkan keberkesanan proses pengajaran dan

pembelajaran. Secara umumnya masalah tingkah laku atau disiplin bagi murid-murid masalah pembelajaran mempunyai ciri-ciri tertentu. Antara ciri-ciri yang ada pada murid-murid yang bermasalah tingkah laku ialah penumpuan yang singkat, memencil dan menarik diri daripada aktiviti kelas, terlalu bergantung kepada seseorang, tidak mesra dengan guru dan orang lain, gopoh dan tidak sabar, motivasi kendiri rendah, agresif, melanggar perintah, sentiasa mempunyai perasaan negatif, memberi jawapan sesuka hati, kurang kemahiran mengawal emosi, perlakuan hiperaktif dan sering resah serta kurang kepercayaan terhadap kebolehan diri. Masalah tersebut secara umumnya telah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Antara faktor yang mempengaruhi pengurusan tingkah laku dan disiplin di dalam kelas seperti kedudukan tempat duduk murid yang jauh dari guru. Susun atur peralatan seperti meja, kerusi, almari amat memainkan

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 27 PKB 3103

peranan penting dalam mewujudkan kelas yang kondusif, selesa dan mempunyai ruang untuk murid dan guru bergerak. Selain itu, alat bahan mengajar yang dipamerkan hendaklah sentiasa ditukar dan mengikut perkembangan semasa.

7.1 Ciri-ciri Tingkah Laku Bermasalah

7.1.1 Tingkah Laku Positif

Tingkah laku positif merupakan tingkah laku kanak-kanak merupakan tingkah laku yang baik untuk perkembangan mereka kerana dengan adanya tingkah laku ini, kanak-kanak akan lebih bersemangat untuk melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Sikap ingin tahu kanak-kanak akan membantu guru dalam meransang pemikiran kanak-kanak dan penting dalam perkembangan kognitif mereka. Dengan sikap ingin tahu kanak-kanak ini, guru dapat membina aktiviti yang lebih melibatkan penerokaan kerana pada tahap ini, kanak-kanak akan suka pada aktiviti seperti ini. Kanak-kanak yang cepat belajar juga merupakan tingkah laku yang positif kerana akan memudahkan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Hal ini kerana, guru tidak perlu melakukan proses pemulihan sekiranya kanakkanak cepat belajar. Guru cuma perlu memikirkan aktiviti pengayaan untuk kanakkanak tersebut. Kanak-kanak yang proaktif juga merupakan tingkah laku positif. Kanakkanak proaktif berbeza dengan kanak-kanak hiperaktif. Hal ini kerana kanak-kanak proaktif merupakan kanak-kanak yang suka melibatkan diri pada aktiviti, suka bermain dan lebih mudah dikawal oleh guru. Guru harus mengetengahkan murid-murid seperti ini di dalam kelas misalnya melantik mereka menjadi ketua dan sebagainya. Kanakkanak pintar cerdas jarang dijumpai namun jika terdapat kanak-kanak seperti ini, guru harus pandai memberikan aktiviti yang menarik agar mereka tidak mudah bosan.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 28 PKB 3103

7.1.2 Tingkah Laku Negatif

Tingkah laku negatif pula merupakan tingkah laku yang mampu memberikan masalah dan mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Hal ini kerana tingkah laku negatif bukan sahaja kanak-kanak yang suka mengganggu rakan lain malah kanak-kanak yang sering memberontak dalam kelas merupakan contoh kanakkanak yang mempunyai tingkah laku negatif. Tingkah laku distruktif merupakan tingkah laku kanak-kanak iaitu permusuhan nyata iaitu kanak-kanak yang sering menunjukkan tingkah laku fizikal atau pun lisan yang bertujuan untuk menyakiti seseorang. Contohnya, seorang murid sedang beratur untuk dapatkan makanan tiba-tiba seorang murid yang lain, memotong barisan tersebut. Selain itu juga, vandalisme juga merupakan ciri-ciri tingkah laku distruktif. Bagi

kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif pula, kanak-kanak ini biasanya mempunyai ciri-ciri hyperaktif, suka membuat bising dan agresif. Kanak-kanak yang mempunyai tingkah laku distruptif merupakan kanak-kanak yang suka bergerak, suka ketawa dengan kuat dan sering menunjukkan tingkah laku agresif kepada rakan-rakan yang lain. Tingkah laku bergantungan pula merupakan kanak-kanak yang sering mengalami emosi kebimbangan, pergantungan berlebihan dan mempunyai nilai kendiri yang rendah. Kanak-kanak ini biasanya sering bergantung pada orang lain dalam apa juga aktiviti yang dijalankan. Kanak-kanak yang terlalu pemalu juga merupakan kanakkanak yang mempunyai tingkah laku pergantungan.

7.2 Jenis-jenis Tingkah Laku Bermasalah dan Mengganggu Pembelajaran

a) Hiperaktif Hiperaktif adalah tingkah laku yang menunjukkan tingkah laku kurang tumpuan iaitu tidak selari dengan tahap perkembangan mereka. Kanak-kanak hiperaktif juga mudah lupa dengan aktiviti harian mereka dan lalai dalam membuat tugasan. Maka, mereka sukar untuk mengikut arahan dan gagal menyiapkan kerja sekolah.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 29 PKB 3103

b) Agresif Kanak-kanak agresif biasanya sering berasa tidak tenteram, atau gelisah, sukar untuk duduk diam, mudah mengalih perhatian, sukar menunggu giliran dalam permainan berkumpulan, sering memberi jawapan secara tiba-tiba kepada soalan yang belum selesai ditanya, sukar mengikut arahan, dan sukar untuk bermain dengan senyap. Tingkah laku bermasalah jenis agresif dapat dikenal pasti apabila terdapat beberapa perubahan pada individu. Antaranya seperti tidak dapat tidur malam dan mimpi ngeri, perasaan takut yang amat sangat dan tingkah laku agresif. Selain itu, kanak-kanak ini juga akan cepat naik marah, dan tidak dapat menerima teguran atau komen orang lain. Kanak-kanak ini juga sering melawan dan menganggap dirinya sahaja yang terbaik.

c) Disruptif (Tingkah Laku Mengganggu Tetapi Tidak Mencederakan) Menurut Kerr dan Nelson (1989), tingkah laku kanak-kanak jenis ini sentiasa mengganggu atau menjejaskan kelicinan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. Tingkah laku mereka tidak terhad di sekolah sahaja bahhkan di rumah dan luar rumah seperti gelak terbahak-bahak, dan pergerakan yang melampau. Walau bagaimanapun, tingkah laku mereka tidak mencederakan orang lain. Contohnya, bercakap tanpa kebenaran, tidak duduk diam, membuat bising, bermain dengan objek, melontar objek tanpa terkena kepada orang lain(main roket kertas), dan memanjat.

d) Disruktif (Tingkah Laku Merosakkan) Kerapkali terdapat dalam kalangan pelajar 10-14 tahun, yang mana bersikap kepada bentuk tingkah laku yang merosakkan seperti vandalisme (merosakkan kerusi meja dan peralatan kelas) serta melibatkan aktiviti kumpulan liar (mengugut guru, mencalar

kereta guru, menconteng dan permusuhan nyata). Permusuhan nyata ialah keadaan di mana terdapat tingkah laku fizikal atau lisan yang bertujuan menyakitkan atau melukai individu.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 30 PKB 3103

e) Separation Anxiety Tingkah laku ini juga dikenali sebagai kebimbangan. Tingkah laku ini dapat ditunjukkan melalui perasaan kurang senang atau takut akibat andaian bahawa sesuatu yang tidak diingini akan berlaku. Perkara ini terjadi akibat daripada pengalaman emosi yang tidak menggembirakan yang pernah dialami oleh seseorang.

f) Overdependency Tingkah laku overdependency adalah tingkah laku yang sering bergantung kepada orang lain atau pergantungan yang berlebihan. Kanak-kanak seperti ini tidak mampu untuk membuat keputusan sendiri kerana memiliki pendirian yang kurang tegas dan tiada tujuan. Perkara ini terjadi kerana kanak-kanak mendapat perlindungan yang terlalu melampau dan sering kali dimanjakan. Ini menyebabkan kanak-kanak itu menjadi kurang yakin. Mereka akan sering bimbang dan tertekan jika tiada pertolongan diberikan. Individu yang mengalami masalah ini akan membesar menjadi individu yang kurang berkeyakinan, terlalu peka kepada teguran atau kritikan, akibat daripada itu, mereka akan mengalami kebimbangan dan tekanan maka, secara tidak langsung ketenteraman jiwa mereka pun turut terjejas.

g) Withdrawal Withdrawal atau pengasingan diri adalah tingkah laku yang suka menjauhkan diri daripada orang lain yang kurang disenangi. Tingkah laku yang ditunjukkan ini dijadikan sebab untuk membela diri supaya dapat mengelakkan diri daripada berkomunikasi dengan orang lain.

h) Temper Tantrums Tingkah laku yang ditunjukkan secara tiba-tiba atau tingkah laku yang tidak diduga.

i) Tingkah Laku Pasif Kanak-kanak tidak menunjukkan sikap penentangan secara secara fizikal tetapi lebih kepada sikap intrinsik (dalaman). Contoh sikap pasif adalah seperti pengunduran diri,

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 31 PKB 3103

menggigit kuku, sugul dan mudah menangis, pendiam, menghisap jari, atau risau berkenaan perkara-perkara yang kecil.

j) Tingkah Laku Seksual yang Abnormal Tingkah laku mengadakan hubungan sejenis pada umur yang muda, perkosaan atau tunjuk kemaluan.

8.0 KEPENTINGAN MENGURUS TINGKAH LAKU

Tingkah laku terpuji penting bagi melahirkan pelajar yang bersifat sanggup melaksanakan tanggungjawab pada diri, keluarga, institusi dan Negara. Tanpa tingkah laku terpuji dalam diri pelajar tidak mungkin mereka sanggup melaksanakan tanggungjawab diri sendiri. Mereka lebih rela melakukan kesalahan berbanding melakukan perbuatan baik kerana bagi mereka, tiada faedahnya mereka melakukan kebaikan. Tingkah laku terpuji penting bagi mewujudkan suasana tenang dan kondusif dalam bilik darjah supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat dilaksanakan dengan licin, berkesan, dan penuh ceria. Apabila pelajar yang bermasalah daripada segi disiplin ini tidak wujud dalam kelas, maka tidak akan ada pelajar yang membuat bising dan mengganggu pelajar lain belajar. Guru juga tidak perlu meninggikan suara ataupun bercakap kasar dengan pelajar disebabakan berbagai-bagai masalah sebalaiknya pelajar sendiri sudah memahami peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Justeru, hubungan antara guru dan pelajar dapat diperbaiki dan kemesraan dapat diwujudkan, di sadapat berubah.mping minat bagi menimba ilmu dapat dipertingkatkan. Para pelajar menjadi lebih tekun dan produktif apabila mereka mempunyai tingkah laku terpuji. Apabila mereka mengikut didiplin yang telah ditetapkan, jadual mereka dan tingkah laku mereka dapat berubah. Mereka dapat melakukan sesuatu perkara secara sistematik dan mengikut laluan yang betul tanpa menyalahi undangundang. Mereka dapat menjadi lebih produktif lagi dalam menghasilkan idea yang menarik dalam pelbagai bidang terutamanya dalam bidang kemahiran.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 32 PKB 3103

Masa dapat dijimatkan kerana segala tugasan dapat disiapkan dalam tempoh masa yang lebih singkat. Disiplin diri yang tinggi membentuk mereka menepati masa dan tidak membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak perlu dilakukan. Sebagaimana yang kita tahu, pelajar kini lebih banyak melakukan tingkah laku bermasalah sehingga hilang pegangan dan hala tuju. Pembangunan tingkah laku terpuji yang tinggi dalam kalangan pelajar mampu melatih pelajar dengan dengan nilai-nilai murni seperti kepatuhan, tanggungjawab, kasih sayang, berkerjasama, cintakan kebersihan dan hormat menghormati. Oleh itu, dengan mematuhi disiplin, pelajar sentiasa ingat dan menanamkan sifat-sifat yang baik dalam diri dan membuang sifat-sifat negatif yang tidak perlu ada dalam diri mereka. 9.0 PENAKSIRAN TINGKAH LAKU Bagi kanak-kanak yang dikenalpasti mempunyai masalah tingkah laku, pemerhatian akan dilaksanakan untuk mengetahui situasi sebenar kanak-kanak tersebut secara semula jadi. Pemerhatian dilakukan secara tidak disedari supaya kanak-kanak tidak berpura-pura di mana fokus pemerhatian adalah untuk mengetahui tahap kefungsian kanak-kanak secara semula jadi tanpa diganggu oleh faktor-faktor lain. Penilaian boleh dibuat semasa individu terlibat dalam aktiviti-aktiviti hariannya seperti bermain, bekerja dalam kumpulan dan penglibatannya dalam aktiviti secara berkumpulan dan sebagainya. Menurut David Lambert dan David Lines 2000, penaksiran ialah proses pengumpulan, menterjemah, merekod dan menggunakan maklumat mengenai respon pelajar kepada tugas pendidikan. Gearheat 1990, penaksiran adalah proses yang melibatkan pengumpulan dan penterjemahan secara saintifik sesuatu maklumat yang luas berdasarkan keputusan intervensi dan apabila bersesuaian, keputusan klasfikasi dan penenmpatan. Menurut Salvia dan Ysseldy 1978 . Penaksiran adalah proses pengumpulan data dengan tujuan mengenalpasti dan mengesan masalah pelajar dan membuat keputusan megenai pelajar. Menurut Bailey dan Woldery 1992, penaksiran adalah suatu proses mengumpul maklumat bagi tujuan membuat keputusan manakala mengikut pendapat Mc Cluhen 1994, penaksiran kanak-kanak khas ialah proses sistematik mengumpul maklumat yang

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 33 PKB 3103

relevan bertujuan membuat keputusan pembelajaran dan perundangan yang berkaitan dengan peruntukan perkhidmatan khas. Penaksiran pembelajaran juga meliputi usaha memahami masalah pembelajaran pelajar dan faktor-faktor yang memberi kesan kepada pencapaian sekolah dan perkembangan diri murid dari berbagai peringkat umur. Terdapat beberapa kaedah atau teknik yang boleh digunakan oleh pemerhati bagi merekod tingkah laku murid. Antaranya adalah time-sampling, event/ frequency recording, duration recording, interval recording, senarai semak, rekod anekdot dan sekil kadar.

i.

Perekodan Peristiwa (event recording)

Event Recording ialah kaedah yang dipilih oleh guru atau pemerhati bagi menambah atau mengurangkan sesuatu tingkah laku. Sesuatu tingkah laku harus dilihat dan diperhatikan serta mempunyai permulaan dan juga pengakhiran yang jelas. Setiap tingkah laku yang mengalami pengulangan haruslah dicatat oleh pemerhati. Pemerhati juga perlu mencatat dan mengumpulkan data apabila pelajar melakukan tingkah laku sasaran. Kaedah ini dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu sahaja. Dengan kata lain, perekodan peristiwa atau perekodan kekerapan bermaksud jumlah sesuatu tingkah laku diperhatikan dalam tempoh masa yang telah diberikan atau direkod. Contohnya, jumlah berapa kali seorang murid bercakap-cakap dengan kawan semasa waktu mata pelajaran Bahasa Malaysia selama 30 minit. Kita boleh merekod tingkah laku murid berasaskan kekerapan sebenar, kadar kejadian atau kejadian tersebut dalam peratus peluang sedia ada. Contohnya, Aidil telah mengangkat tangan sebelum menjawab soalan guru hanya sekali dalam waktu mata pelajaran Bahasa Malayu selama 30 minit atau kita boleh merekod sebagai Aidil mengangkat tangannya 0.5 per 15 minit atau Aidil mengangkat tangannya sebanyak 5% daripada peluang sedia ada untuk menjawab soalan guru (sekiranya guru telah menyoal sejumlah 20 soalan dalam kelas itu dan murid semua termasuk Aidil boleh sukarela mengangkat tangan untuk menjawab soalan guru).

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 34 PKB 3103

Kebaikan perekodan peristiwa Tidak memerlukan kos yang tinggi Menggunakan alatan yang mudah semasa memerhati (pensel, kertas, dan alat pengiraan).

Keburukan perekodan peristiwa Tidak dapat digunakan apabila sesuatu tingkah laku dilakukan berulang-ulang kali dalam masa yang singkat. Ketepatan tidak akan diperolehi. Tidak boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang seperti merayau ketika sesi pengajaran dan pembelajaran.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 35 PKB 3103

a) Lembaran data yang ringkas

Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency Recording Data Sheet)

Tarikh : 30 Ogos 2010 Nama Murid : Izwan bin Ahmad Kadir Kelas : Sinar 3 Penilai: Puan Zurina binti Mamat

Pemerhatian

Tingkah Laku Kekerapan Murid Mengangkat tangan untuk menjawab soalan Membaling barangbarang semasa guru sedang mengajar // Kejadian /

Jumlah

Masa

Ulasan Tambahan

30 minit

Kelas tengah hari 11.0011.30. Sesi melukis binatang kesayangan saya

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 36 PKB 3103

b) Lembaran data kekerapan untuk merekod tingkah laku sasaran

Lembaran Data Perekodan Peristiwa atau Kekerapan (Event / Frequency Recording Data Sheet)

Nama Murid : Ain Farhana binti Roslan Tarikh Lahir : 17.09.1999 Kelas Penilai : Sinar 3 : En. Abd Halim bin Abd Aziz

Definisi Tingkah Laku yang Direkod: Bertanya soalan

Tarikh

: 30 0GOS 2010

Jumlah Kekerapan

Waktu Hari

9-10pagi Ahad

8-9pagi Isnin 0

11.30-12.30t/hari Selasa // 2

10-11pagi Rabu / 1

10.30-11.30pagi Khamis /// 3

Kekerapan //// Jumlah kekerapan 5

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 37 PKB 3103

ii.

Rekod anekdot

Rekod anekdot adalah rekod mengenai satu peristiwa sahaja. Satu catatan ringkas yang merekod tentang satu kejadian, atau tingkah laku yang penting. Rekod anekdot juga menerangkan secara fakta di mana, bagaimana, bila, apa, dan siapa secara objektif tentang sesuatu kejadian yang berlaku. Guru boleh menerangkan sesuatu peristiwa yang direkod dengan perkataan atau menggunakan gambar. Guru juga perlu menyediakan buku kecil atau helaian kertas dan diletakkan pada tempat yang mudah dicapai bagi mencatat maklumat yang perlu direkod. Contoh maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot adalah seperti nama kanak-kanak, tarikh, masa, tempat,

peristiwa yang berlaku, ulasan guru, dan cadangan ataupun tindakan guru. Ringkasnya, rekod anekdot adalah suatu penulisan yang ringkas, tepat dan padat mengenai peristiwa dan perubahan yang signifikan yang berlaku pada seseorang murid. Oleh yang demikian, guru dapat mengambil tindakan susulan yang sesuai bagi membantu murid itu.

Kegunaan rekod anekdot: Untuk merekod tingkah laku kanak-kanak yang khusus bagi tujuan perancangan aktiviti individu dan bagi kes konferensi.

Kebaikan rekod anekdot: Pemerhati tidak memerlukan sebarang latihan bagi membuat rekod ini. Pemerhatian ini terbuka (tiada penutup). Pemerhati mencatatkan apa sahaja yang beliau dapat saksikan dan tidak terhad kepada sejenis tingkah laku ataupun catatan.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 38 PKB 3103

Pemerhati boleh mencatat apa sahaja kejadian yang tidak diduga tidak kira di mana ia berlaku kerana pemerhati hanya perlu mencatatkannya kemudian. Pemerhati hanya perlu mencatat tingkah laku yang diperlukan sahaja dan melupakan perkara atau tingkah laku lain.

Keburukan rekod anekdot: Rekod ini tidak memberi gambaran yang lengkap kerana ia hanya merekodkan kejadian yang diperlukan oleh pemerhati sahaja. Ketetapan rekod ini sangat bergantung kepada ingatan pemerhati kerana rekod ini dibuat selepas kejadian itu berlaku. Selalunya catatan atau rekod adalah kurang mendalam. Kejadian mungkin berlaku di luar konteks dan hal ini menyebabkan interpretasi kurang tepat ataupun digunakan secara berat sebelah. Sukar direkod atau dianalisis dan tidak sesuai digunakan dalam kajian saintifik.

Contoh Borang Rekod Anekdot Nama Pelajar Tarikh Pentaksir Masa


Tingkah Laku Murid ( Student Behavior )

: ___________________ : ___________________ : ___________________


: _____________________

Tempat ( Setting )

TL yang ditunjukkan ( Individuals Present )

Reaksi ( Reaction )

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 39 PKB 3103

Sekolah Kebangsaan Seri Ketereh

Borang Rekod Anekdot Pemerhati: .................................................................................................... Tarikh pemerhatian :..................................................................................... Masa pemerhatian : ..................................................................................... Nama pelajar : ............................................................................................. Penerangan tentang kejadian: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................... Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : ................................................................................................................................. ........................................................................................................... Nota, cadangan dan langkah: ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ................................................................................................................................. ....................................................................................

Tandatangan: .........................................

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 40 PKB 3103

iii.

Persampelan masa (time sampling)

Rekod persampelan masa ini digunakan bagi mencatat pemerhatian ke atas tingkah laku kanak-kanak dalam satu jangka masa. Guru mengenal pasti kanak-kanak yang akan diperhatikan dalam satu tempoh masa. Pemerhatian akan dibahagikan kepada beberapa segmen masa dan kekerapan berlakunya tingkah laku itu dicatat secara berterusan dan diambil tindakan. Tingkah laku yang hendak direkod ini perlu nyata dan kerap dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam masa 15 minit. Contoh tingkah laku yang boleh diperhatikan ialah bergaduh, bertengkar, dan panas baran (agresif). Tingkah laku yang diperhatikan pada masa tersebut ialah samples. Time sampling akan memberi maklumat yang terperinci berkaitan tingkah laku yang diperhatikan.

Kebaikan rekod persampelan masa: Menjimatkan masa. Memberi maklumat berkenaan jangka masa tingkah laku itu berlaku. Maklumat kualitatif ini sesuai bagi analisis menggunakan statistik. Lebih objektif dan terkawal kerana tingkah laku adalah nyata dan terhad. Pemerhati dapat mengumpul data berkenaan beberapa orang kanak-kanak ataupun beberapa jenis tingkah laku secara serentak.

Keburukan rekod persampelan masa: Ia merekod tingkah laku yang sudah ditetapkan sahaja dan mungkin akan tertinggal tingkah laku yang berguna. Ia hanya merekod bila dan kekerapan tingkah laku itu berlaku sahaja. Catatan berkenaan tingkah laku, sebab-sebab dan keputusan ia dilakukan tidak dinyatakan. Ini menyebabkan penilaian menjadi berat sebelah.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 41 PKB 3103

Lembaran Data Persampelan Masa

Lembaran Data masa bagi seorang murid Nama murid : Zulhilmi Persekitaran : Matematik Tingkah laku sasaran : membuat latihan Masa mula : 9.00 pagi Masa tamat : 10 pagi Tarikh : 5 julai 2009

Interval / Sela masa 9.05 9.10 9.15 9.20 9.25 9.30 9.35 1 Zulhilmi _ _ 2 + 3 4 + 5 6 + 7 + 9.40 9.45 8 9 9.50 9.55 10.0 10 11 + 12 +

Petunjuk : + -

jika tingkah laku ditunjukkan jika tingkah laku tidak ditunjukkan

Ringkasan pemerhatian:-

Zulhilmi Jumlah interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku ditunjukkan Selaaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan Peratus tingkah laku tidak ditunjukkan 6 50% 6 50% 12

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 42 PKB 3103

Contoh Lembaran Data Masa bagi beberapa orang murid

Nama murid Persekitaran

: : :

Penilai : Tarikh :

Tingkah laku sasaran Masa mula :

Masa tamat :

Interval / Sela masa 9.05 1 A B C 9.10 2 9.15 3 9.20 9.25 4 5 9.30 6 9.35 7 9.40 8 9.45 9 9.50 10 9.55 11 10.0 12

Petunjuk : + jika tingkah laku ditunjukkan -jika tingkah laku tidak ditunjukkan

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 43 PKB 3103

Ringkasan pemerhatian persampelan masa

A Jumlah interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku ditunjukkan Selaan di mana tingkah laku tidak ditunjukkan ______________ _____________ ______________ ______________

B Jumlah interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku ditunjukkan Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku tidak ditunjukkan ______________ ______________ _______________ _______________ _______________

C Jumlah interval Selaan di mana tingkah laku ditunjukkan Peratus tingkah laku ditunjukkan Selaan dimana tingkah laku tidak ditunjukkan Peratus tingkah laku tidak ditunjukkan ________________ _________________ _________________ _________________ _________________

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 44 PKB 3103

iv.

Senarai semak

Senarai

semak

ialah

senarai

item

yang

disediakan

untuk

mengenal

pasti

perkembangan murid dari segi pengetahuan, kemahiran, sikap, dan kebolehan. Senarai semak adalah satu senarai perkembangan atau tingkah laku disusun mengikut urutan perkembangan atau logik. Senarai item yang disediakan adalah bertujuan untuk menentukan tingkah laku yang berlaku, dan tingkah laku yang dapat diperhatikan. Senarai semak dapat menyatakan sama ada murid boleh atau tidak boleh, mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Seterusnya, pemerhati akan menandakan tingkah lau yang diperhatikan pada senarai semak. Terdapat juga guru yang menggunakan skala pengelasan iaitu belum menguasai baik, atau cemerlang bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan dengan pencapaian murid. Walau bagaimanapun pemerhatian adalah lebih bermakna apabila guru dapat mengaitkan perubahan tingkah laku kanak-kanak dengan hasil pembelajaran seperti yang telah ditetapkan. Oleh itu, guru boleh menyediakan satu senarai hasil pembelajaran dan digunakan sebagai alat atau instrument semakan semasa membuat pemerhatian untuk setiap murid. Senarai hasil pembelajaran hendaklah mengambil kira domain kognitif, afektif dan psikomotor. Senarai semak ini dapat menyatakan samada murid boleh atau tidak boleh, mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Gambaran yang diperoleh ini tidak jelas bagi menggambarkan pencapaian murid itu. Ada juga dalam kalangan guru menggunakan skala pengelasan iaitu belum menguasai, baik, cemerlang bagi memberi gambaran yang lebih jelas berkenaan pencapaian murid itu.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 45 PKB 3103

Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet)

BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : . Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................ Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: .................................................. Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................ Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: ..................................... Anak ke- : ....................................

Bil. Adik Beradik: ..............................

PERLAKUAN YANG KETARA

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : ............................................................................. No K/P : ........................................................................... Alamat : .......................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tandatangan: ....................... Tarikh: ..........................

Agresif Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri Tertib Makan

( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) )

) ) ) ) ) )

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 46 PKB 3103

Bil

Keterangan Tingkah Laku Ya

Tunjuk Tidak

Ulasan

1.

Perlakuan Agresif 1.1 Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1.2 Selalu berkelahi/ bertindak 1.3 Cepat marah/ meradang 1.4 Mengacau/ Menguasai orang lain 1.5 Mencederakan diri 1.6 Mencederakan orang lain 1.7 Panas baran 1.8 Perlakuan negatif berlaku dengan tiba-tiba 1.9 Hiperaktif

2.

Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu

3.

Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 47 PKB 3103

3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa 4. Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu / berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

v.

Duration recording

Jangka masa seseorang murid menunjukkan sesuatu tingkah laku yang boleh diukur menerusi perekodan masa. Sebagai contoh, jumlah masa seseorang murid tekun membuat kerja dalam kelas. Kadang kala latency atau jumlah masa yang luput antara satu tanda masa rujukan dengan masa kejadian tingkah laku direkodkan. Contohnya, tempoh masa selepas guru telah memberikan arahan lisan dan masa murid mula memberikan responsnya. Penilai boleh merekod respons murid dalam bentuk jumlah tempoh masa atau peratus jumlah masa tingkah laku yang diperhatikan.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 48 PKB 3103

Lembaran data yang digunakan adalah untuk merekod tempoh masa tingkah laku sasaran. Terlebih dahulu tingkah laku sasaran yang dilihat perlu ditakrifkan secara operasional sebelum mengisi butiran maklumat yang lain. Masa onset dan masa offset direkod bagi setiap kejadian tingkah laku. Masa onset ialah masa tingkah laku bermula dan masa offset ialah masa tingkah laku berakhir. Setelah merekod masa onset dan masa offset bagi setiap kejadian tingkah laku, jangka masa (berapa lama) dan kekerapan (berapa kerap) akan direkod. Jika terdapat lebih daripada tiga kali tingkah laku itu berlaku dalam sehari akan direkod pada baris yang seterusnya.

Contoh 1 : Perekodan Masa / Duratioan Recording Contoh merekod bagi PEREKODAN MASA (DURATION RECORDING) Nama Murid : Kelas : Penilai : Definisi TL yang direkod : Tarikh : Tempoh masa : Onset Offset Onset Offset Onset Offset Tempoh Masa Onset Offset Tarikh Lahir :

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 49 PKB 3103

Contoh 2 : Sampel Borang Rekod Duration

Nama Murid :

Tarikh Pemerhatian :

Tingkah Laku :

Masa Mula :

Masa Tamat :

Duration (Jangka masa) :

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 50 PKB 3103

Lembaran Data Perekodan Masa (Duration Recording Data Sheet)

Nama Murid : Nur Amni Sorfina binti Mohamad Ezani Tarikh Lahir : 25.10.1997 Arif Aziz Waqi ahmad Kelas : Sinar 4 : 23.01.2000 : 07.09.2000

Penilai: Pn. Amnah Sarian Definisi Tingkah Laku yang Direkod : Membuat tugasan Tarikh : 29 0gos 2010

Tempoh masa : 30 minit Onset offset Nama Murid Amni 9.009.05 Arif 9.009.08 Waqi 9.009.04 9.069.15 9.099.20 9.059.10 9.169.20 9.219.25 9.119.15 9.209.30 9.269.30 9.169.30 onset offset onset offset onset offset

vi.

Interval recording

Intervalrecording ataupun merekod jarak masa adalah teknik yang mngukur samada tingkah laku itu berlaku ataupun tidak dalam jangka masa yang ditetapkan. Jumlah masa pemerhatian dibahagikan dengan jarak masa yang lebih kecil. Pemerhati mencatatkan samada tingkah laku itu terjadi ataupun tidak dalam masa itu. Dengan berpandukan pada teknik merekod jarak masa ini, guru dapat membuat anggaran tentang kedua-kedua frekuensi dan jarak masa tingkah laku pada masa yang sama.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 51 PKB 3103

Pemerhati akan mencatat sekali sahaja sekiranya tingkah laku terbabit berlaku pada bila-bila masa sepanjang jarak masa ini. Merekod jarak masa memerlukan tumpuan yang tidak berbelah bahagi dari pemerhati memandangkan pemerhatian

dilakukan secara berterusan bagi tempoh yang ditetapkan. Teknik ini dapat dilakukan dalam beberapa perlakuan seperti ketika kanak-kanak membaling permainan mereka ketika lapang. Apabila masa lapang ini adalah 15 minit, bahagikan jarak masa ini kepada selang satu minat. Pada minit pertama, apabila seorang kanak-kanak membaling alat permainannya, karak masa ditandakan. Pada minit kedua, jika dia tidak membaling alat permainan itu, maka jarak masa tidak ditandakan. Walaubagaimanapun apabila kanak-kanak ini membaling tiga alat permainan yang berbeza pada minit ketiga, jarak masa ditandakan hanya sekali sahaja. Borang bagi mengukur jarak masa boleh didapati pada jadual dibawah:

Lembaran Data Perekodan Interval (Interval Recording Data Sheet)

Nama Murid : Kelas Penilai : :

Tarikh Lahir:

Definisi Tingkah Laku yang direkod (TL sasaran) :

Tingkah laku Masa Duduk Berdiri Goyang Dapur

Lokasi Ruang tamu Bilik Tidur Ulasan

8.00 pg 9.00 pg 10.00 pg 11.00 pg 12.00 tgh 1.00 ptg

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 52 PKB 3103

2.00 ptg

vii.

Sekil kadar

Sekil kadar hampir sama dengan frekuensi. Merekodkan kadar tingkah laku membabitkan pengumpulan maklumat tentang frekuensi tingkah laku yang diperhatikan dan panjang tempoh pemerhatian itu. Kadar adalah nisbah bilangan tingkah laku terbabit berlaku dalam masa yang ditetapkan dan tempoh masa. Kadar dihitung dengan menbahagikan bilangan tingkah laku yang terjadi ini dengan minit, jam ataupun hari ketika pemerhatian dibuat. Frekuensi ataupun berapa kali seorag pelajar meninggalkan tempat duduknya ketika kelas matematik dijalankan dapat dicatatkan sebagai kadar kija tempoh kelas dijalankan ataupun tempoh masa pemerhatian diketahui. Kadar tingkah laku dapat dikira purata sekiranya pemerhatian dibuat beberapa kali sepanjang tempoh. Daripada beberapa siri pemerhatian ini, kadar purata pelajar meninggalkan tempat duduknya dapat ditentukan. Jadual dibawah menunjukkan bagaimana kita dapat mencatatkan tingkah laku meninggalkan tempat duduk sebagai kadar.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 53 PKB 3103

Lembaran Data Sekil Kadar (Rate Scale Data Sheet)

BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : . Umur : .................Tarikh Lahir: .................. No. Surat Beranak :................ Kelas: ................. No Pendaftaran JKM: .................................................. Jenis Kecacatan/ Tahap : ............................................................................ Jantina : L / P Kaum : .......................... Agama: ..................................... Anak ke- : ....................................

Bil. Adik Beradik: ..............................

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : ............................................................................. No K/P : ........................................................................... Alamat : .......................................................................... ........................................................................... ........................................................................... Tandatangan: ....................... Tarikh: ..........................

PERLAKUAN YANG KETARA Agresif Pasif Kognitif Emosi Negatif Sosial Motor Kasar Motor Halus Pertuturan Pengurusan Diri Tertib Makan ( ( ( ( ( ( ( ( ( ( ) ) ) ) ) ) ) ) ) )

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 54 PKB 3103

Bil

Keterangan Tingkah Laku 1

Tahap Tingkah Laku 2 3 4 5

Ulasan

1.

Perlakuan Agresif 1.10 Merosakkan harta sendiri/ orang lain 1.11 Selalu berkelahi/ bertindak 1.12 Cepat marah/ meradang 1.13 Mengacau/ Menguasai orang lain 1.14 Mencederakan diri 1.15 Mencederakan orang lain 1.16 Panas baran 1.17 Perlakuan negatif berlaku dengan tiba-tiba 1.18 Hiperaktif

2.

Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 55 PKB 3103

3.

Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah 3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa

4.

Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu / berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan Skala : 1- tidak memuaskan 2- kurang memuaskan

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 56 PKB 3103

3- sederhana 4- baik 5- sangat baik viii. Rekod berterusan

Ia adalah catatan lengkap berkenaan kejadian dan dicatat mengikut urutan masa kejadian berlaku. Guru atau pemerhati akan duduk ataupun berdiri dari jarak beberapa meter daripada murid dan mula mencatat apa sahaja kejadian yang berlaku dalam masa yang telah ditetapkan. Masanya mungkin lima minit ataupun mungkin diulang beberapa kali pada hari itu. Rekod ini berbeza daripada rekod anekdot kerana ia merekod semua kejadian yang berlaku bukan hanya kejadian dipilih ataupun yang diperlukan sahaja. Catatannya juga menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan ayat yang pendek dan ditulis dengan menggunakan teknik penulisan ringkas jika boleh.

Kebaikan rekod berterusan:

Rekod yang lengkap, komprehensif dan tidak terhad kepada satu kejadian sahaja. Rekod ini terbuka dan membolehkan guru mencatat apa sahaja yang beliau lihat. Guru atau pemerhati tidak perlu mempunyai kemahiran pemerhati yang khusus.

Keburukan rekod berterusan:

Memerlukan banyak masa. Sukar merekod semua kejadian dengan lengkap. Baik bagi merekod pemerhati individu tetapi sukar merekod pemerhatian secara kumpulan.

ix.

Rekod Spesimen

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 57 PKB 3103

Hampir sama dengan rekod berterusan, tetapi ia lebih lengkap, lebih jelas dan kriterianya sudah ditetapkan seperti masa dan kanak-kanak yang terlibat. Rekod ini selalu digunakan oleh penyelidik yang memrlukan catatan menyeluruh dan lengkap berkenaan satu-satu tingkah laku. Kebaikan dan keburukannya juga hampir sama dengan rekod berterusan.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 58 PKB 3103

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 59 PKB 3103

10.0 BUTIR-BUTIR PERIBADI MURID

PEMERHATIAN

Nama Jantina Bangsa Agama Warganegara Tarikh Lahir Alamat

: Nur Amni Sorfina binti Mohamad Ezani : Perempuan : Melayu : Islam : Malaysia : 25.10.1997 : PT 170 Taman Sri Kadok, 16450 Kota Bharu, Kelantan.

Sekolah sebelum Anak ke Kumpulan Guru Kelas

:Sekolah Kebangsaan Hamzah (1) Machang. : Empat daripada lima beradik :5 : Puan Zurina binti Mamat

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 60 PKB 3103

Berikut ialah gambar-gambar Amni yang sempat dirakamkan :

Amni cuba mencederakan dirinya

Amni sedang minum Amni suka menonton tv

Amni tidak suka berkongsi barang dengan orang lain. Amni suka mengacau rakan-rakannya.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 61 PKB 3103

Tingkah laku yang sering diperhatikan di dalam keadaan ini boleh dibahagikan kepada:

1.Mencederakan diri sendiri dan orang lain Sikap Amni yang suka mencederakan diri sendiri dan orang lain amat merbahaya. Ini bukan sahaja merbahayakan nyawanya sendiri malah boleh membahayakan nyawa orang lain. 2. Suka membaling barang-barang Tingkah laku Amni yang suka membaling barang-barang apabila kemahuannya disekat amatlah merungsingkan ibu bapa dan gurunya. Dia akan mencampakkan apa sahaja di sekelilingnya tidak kira sama ada barang tersebut berharga atau pun tidak. 3. Tidak menumpukan perhatian ketika guru mengajar Kelakuan Amni yang tidak suka berada di tempat duduknya sewaktu guru mengajar menyebabkan dia sukar memahami apa yang dicakapkan oleh guru. Hal ini kerana Amni tergolong sebagai kanak-kanak yang lemah kuasa penumpuan perhatiannya. Dia selalu tidak menghabiskan apa-apa tugas yang hendak dibuatnya dan tidak boleh duduk bermain lama seperti kanak-kanak lain. 4. Suka mengamuk Masalah mengamuk yang dialaminya berkaitan dengan sikapnya yang tidak suka mendengar kata gurunya. Dia juga tidak suka bercakap dengan orang lain. Masalah ini menjadi halangan kepadanya untuk berinteraksi dengan orang lain. 5. Suka memukul rakan Menurut guru kelasnya, adik Amni gemar mencubit dan memukul rakan sekelasnya. Hal ini berikutan kerana dia ingin menarik perhatian guru-gurunya. Selain itu, dia juga akan membaling objek-objek yang berdekatan dengannya sekiranya guru tidak mengendahkannya.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 62 PKB 3103

11.0 ANALISIS KAJIAN

Saya telah melakukan kajian terhadap seorang kanak-kanak perempuan yang benama Nur Amni Sorfina binti Mohamad Ezani. Dia yang menghadapi masalah pembelajaran dan dikategorikan sebagai Autisme juga mempunyai masalah slow learner dan sekarang telah berusia 13 tahun. Berdasarkan pemerhatian saya selama empat hari bersama adik Amni, banyak tingkah laku negatif yang dapat dikesan antaranya adalah dia seorang yang suka mengganggu rakan-rakannya, suka berkhayal, suka mencubit, suka memukul rakan-rakannya dan tidak memberi tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlangsung.

Autisme adalah satu kekurangan seumur hidup dan menampakkan kesannya dalam masa tiga puluh bulan yang pertama seseorang bayi. Mereka juga turut mengalami masalah tingkah laku. Autisme berpunca daripada kecelaruan neurologikal otak sehingga menjejaskan kefungsian otak dalam aspek-aspek kognitif, bahasa, komunikasi, sosial, dan emosi. Begitulah perit dan derita yang ditanggung oleh adik Nur Amni Sorfina binti Mohamad Ezani. Sepertimana yang telah disebutkan sebelum ini, adik Amni mempunyai berbagai-bagai masalah yang menjadikannya insan yang unik.

Adik Amni dilahirkan pada 25 Oktober 1997 di Hospital Kota Bharu dan menetap di Taman Sri Kadok, Ketereh, Kota Bharu. Adik Amni dibesarkan oleh kedua-dua ibu bapanya iaitu Mohamad Ezani bin Mohd. Zain dan Suzana binti Ahmad. Kedua-dua ibu bapa Amni bertugas sebagai guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Mulong dan Sekolah Menengah Sains Machang, Kelantan. Adik Amni didaftarkan sebagai kanakkanak berkeperluan khas sewaktu umurnya mencecah enam tahun. Pada awalnya adik Amni disahkan oleh doktor yang merawatnya sebagai kanak-kanak yang mengalami sindrom down. Namun demikian, lama-kelamaan adik Amni membesar sebagai seorang kanak-kanak yang mengalami autisme dan dicadangkan untuk ditempatkan di dalam sebuah program khas bermasalah pembelajaran iaitu program integrasi

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 63 PKB 3103

(pendidikan khas) yang mana merupakan kelas khas yang menggunakan kurikulum pendidikan khas dan dididik oleh guru-guru pendidikan khas.

Umumnya, ciri-ciri kanak-kanak autisme dapat dilihat dari segi tingkah laku, komunikasi, interaksi sosial, dan gangguan deria. Dari segi tingkah laku, adik memerlukan bimbingan daripada guru setiap masa. Adik Amni kerap melakukan perbuatan atau gerakan yang sama dan berulang-ulang seperti bergoyang-goyang, mengepak-ngepak tangan, dan menepuk-nepuk tangan. Selain itu, adik Amni juga sering mendekatkan mata ke arah televisyen, berimaginasi dan tidak dapat duduk diam dengan lama tanpa berbuat apa-apa serta tanpa sebarang reaksi. Seterusnya, adik Amni kerap membunyikan suara yang tidak difahami dan pelik dari dalam mulutnya dan seolah-olah berada di dalam dunianya sendiri.

Dari sudut komunikasi, adik Amni mengalami perkembangan bahasa yang lambat dan hal ini menyebabkan adik Amni jarang untuk menggunakan bahasa. Kadang-kala adik Amni dapat menuturkan sesuatu tetapi buat seketika sahaja. Selain itu, setiap perkataan atau jawapan yang dituturkan oleh adik Amni tidak sesuai dengan sesuatu pertanyaan dan adik Amni akan mengulangi semula setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Di samping itu, adik Amni seringkali mengeluarkan bahasa yang tidak difahami oleh orang di sekelilingnya. Tambahan pula, adik Amni juga suka meniru perbualan atau nyanyian tanpa memahami maksudnya dan suka menarik tangan orang lain untuk meminta sesuatu yang diingininya.

Berikutnya adalah dari aspek

interaksi sosial. Interaksi sosial kanak-kanak

autisme dapat digolongkan sebagai sangat sukar dan ekstrem. Adik Amni merupakan seorang yang pendiam dan lebih suka untuk bersendirian. Namun begitu, apabila diajak bercakap dan bermain, Amni tidak pernah menolak. Di sebalik sikap pendiam, adik Amni juga merupakan seorang yang peramah. Seterusnya, di antara ciri gangguan deria kanak-kanak autisme adalah mereka sangat sensitif kepada sentuhan, tidak suka dipegang atau dipeluk, sensitif dengan bunyi kuat dan menutup telinga, suka mencium dan menjilat alat mainan dan benda lain serta kurang sensitif pada rasa sakit atau takut.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 64 PKB 3103

Semua ciri yang ada pada diri adik Amni menepati ciri-ciri seseorang kanak-kanak autisme.

Dari segi pola bermain kanak-kanak autisme, adik Amni tidak suka bermain seperti rakan sebayanya yang lain kecuali apabila dia diajak oleh rakan-rakannya. Adik Amni tidak bermain mengikut cara biasa sebaliknya dia suka memutar-mutar ataupun melambung-lambung serta menyambut mainan atau apa sahaja yang dipegangnya.

Adik Amni diperhatikan mempunyai tingkah laku bergantungan. Adik Amni merupakan kanak-kanak yang sering mengalami emosi kebimbangan, pergantungan berlebihan dan mempunyai nilai kendiri yang rendah. Biasanya adik Amni sering bergantung kepada orang lain dalam apa juga aktiviti yang dijalaninya terutama guruguru di kelasnya.

Tingkah laku kanak-kanak autisme adalah berbeza dengan kanak-kanak normal yang lain. Hal ini mendatangkan kesan yang tersendiri dalam kehidupan seharian kanak-kanak tersebut. Antara kesan daripada masalah tingkah laku yang dialami oleh adik Amni adalah mempunyai daya tumpuan yang singkat atau terhad. Namun begitu, keadaan ini tidak pula berlaku sekiranya adik Amni memberi tumpuan yang berlebihan terhadap perkara yang disukainya. Keadaan ini dikenali sebagai stimulus overselectivity iaitu perkara atau rangsangan yang menjadi tumpuan secara berlebihan. Misalnya, sewaktu dalam proses pengajaran dan pembelajaran berdasarkan catatan yang diambil menerusi rekod time sampling, adik Amni cum a mampu bertahan selama beberapa minit yang pertama dan minit-minit yang berikutnya, adik Amni sudah hilang fokus untuk belajar bersama gurunya. Malah adik Amni akan mengganggu rakan-rakannya yang lain untuk belajar.

Menurut guru kelasnya, adik Amni gemar mencubit dan memukul rakan sekelasnya. Hal ini berikutan kerana dia ingin menarik perhatian guru-gurunya. Selain itu, dia juga akan membaling objek-objek yang berdekatan dengannya sekiranya guru tidak mengendahkannya.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 65 PKB 3103

Di sebalik tingkah laku negatif adik Amni, dia juga mempunyai banyak tingkah laku positif. Adik Amni merupakan kanak-kanak yang mampu untuk berdikari, dia

boleh makan sendiri dan meletakkan kembali pinggan di tempat yang telah disediakan. Menurut ibunya, adik Amni boleh mengurus dirinya sendiri seperti mandi, memakai baju dan memakai kasut tanpa bantuan orang lain. Tingkah laku negatifnya itu sahaja yang belum dapat diubah.

Secara umumnya, kanak-kanak autisme tidak mampu menumpukan perhatian kepada perkara-perkara kecil yang boleh dikaitkan dengan ingatan masa lalu dan mereka juga tidak mampu melihat perkaitan antara dua perkara. Misalnya, adik Amni sukar untuk membuat atau memahami jenaka, membuat analogi dan tidak berupaya memahami kiasan. Oleh yang demikian, adik Amni memerlukan bimbingan setiap masa daripada guru, ibu bapa dan keluarganya dalam apa jua perbuatan yang dilakukannya.

Kesan yang dihadapi oleh adik Amni adalah sukar untuk menuturkan sesuatu percakapan serta bermasalah dalam bahasa badan (gesture) yang bersesuaian. Hal ini disebabkan oleh sikap adik Amni yang pemalu dan bahasa individu autistik sendiri yang terhad serta tidak fleksibel. Bagi mereka yang boleh bertutur, mereka banyak bergantung kepada hafalan daripada menggunakan peraturan asas bahasa secara kreatif. Selain itu, adik Amni lemah dalam menghasilkan pertuturan yang nonsegmental atau dikenali juga sebagai prosodi. Antara kelainan prosodi yang ditunjukkan oleh adik Amni adalah seperti irama yang stereotaip atau berlagu-lagu dengan bunyi yang dipanjangkan secara berlebihan, pengeluaran bunyi vokal yang berubah-ubah turun naiknya dan tidak seperti biasa, pertuturan yang monotonus, serta tidak menunjukkan perbezaan dalam intonasi percakapannya. Contohnya, apabila disuruh adik Amni untuk mengeja suku kata terbuka KVKV, dia akan mengeja dengan suara yang perlahan, dan menyebut perkataan tersebut dengan kuat dan nyaring. Sebahagian bentuk bahasa yang dikeluarkan oleh adik Amni menunjukkan proses semantik yang ganjil dan kekurangan dalam kefahaman. Dia berkecenderungan mengingati perkataan-perkataan yang dipelajari buat pertama kalinya dan gagal membuat generalisasi untuk

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 66 PKB 3103

menggunakan perkataan tersebut dalam situasi yang baru. Perbuatan adik Amni yang sentiasa mengulang-ulang percakapan orang lain disebut sebagai ekolalia. Adik Amni menghadapi ekolalia jenis serta merta (immediate ecolalia) iaitu pengulangan yang tepat dan serta-merta apabila sesuatu perkataan disebut. Walaupun kanak-kanak lain juga ada kalanya mengalami ekolalia, namun bagi kanak-kanak autisme, ekolalia

terjadi dengan kekerapan yang tinggi dan dalam jangka masa yang lama (mungkin lewat dewasa). Biasanya, mereka kurang faham apa yang didengarinya dan akan meniru sahaja sebutan berkenaan.

Terdapat beberapa cadangan teknik untuk mengurangkan atau mengatasi masalah tingkah laku yang dialami oleh adik Amni. Antara teknik-teknik tersebut adalah dengan menggunakan alat pengukuran personal (personal tools), teknik pencegahan (preventives technique), dan tindakan pembetulan (correction measure).

Teknik pertama iaitu alat pengukuran personal yang boleh dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kedekatan fizikal (physical proximity). Kaedah ini dilaksanakan dengan guru mendekati sendiri murid yang mempunyai masalah tingkah laku. Kaedah seterusnya adalah dengan menggunakan mobiliti fizikal (physical mobility) iaitu dengan berjalan ke hadapan, ke belakang, ke tepi atau mengelilingi kelas sambil membuat pengawasan. Eksperisi wajah atau pandangan guru yang menyenangkan, menarik, marah, kecewa atau benci turut tergolong dalam teknik pertama ini. Kesimpulannya, guru perlu mahir dalam menggunakan teknik ini.

Teknik kedua pula adalah berkaitan dengan pencegahan. Teknik ini dapat mengurangkan ketegangan dan menggalakkan proses pengajaran supaya menjadi lancar. Selain itu, melalui teknik ini iklim yang positif dan persekitaran yang terurus dapat diwujudkan. Maka bagi mewujudkan suasana seperti ini, antara kaedah yang boleh digunakan adalah dengan meminta murid supaya mematuhi rutin bilik darjah, membuat sistem mengutip buku serta murid menerima bentuk peraturan yang digubal. Guru juga boleh memberitahu tentang perlakuan yang diterima atau tidak.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 67 PKB 3103

Teknik yang terakhir adalah dengan melaksanakan tindakan pembetulan. Tindakan ini dapat dilaksanakan dengan menangani masalah secara spontan dan menghentikan dengan baik tanpa merosakkan apa-apa. Selain itu, pengubahsuaian tingkah laku positif dan menghentikan tingkah laku negatif serta mengharmonikan iklim bilik darjah juga dapat membantu dalam melaksanakan teknik tindakan pembetulan ini. Guru juga boleh menggunakan hukuman yang diketahui oleh murid dan relevan seperti pengasingan murid daripada belajar bersama rakan-rakannya yang lain. Di samping itu, jika murid masih melakukan tingkah laku bermasalah itu, guru boleh menukar tempat dan berjumpa dengannya selepas pengajaran. Melalui perjumpaan ini, guru boleh membimbing perlakuannya supaya menjadi lebih baik. Maka, guru haruslah sentiasa memperjelaskan atau mengingatkan mereka berkaitan dengan tingkah laku tersebut. Individu autistik sering dilihat sebagai individu yang unik dari segi tingkah laku, emosi, dan mungkin juga kebolehan luar biasa yang dimilikinya. Selain itu, sebahagian besar masalah tingkah laku juga dikaitkan dengan autisme termasuklah hiperaktiviti, masalah tumpuan yang singkat, impulsif, agresif, dan tingkah laku mencederakan diri sendiri. Walaupun hidup serba kekurangan, namun individu autistik boleh meneruskan hidup seperti biasa dan menjadi sebahagian daripada keluarga, sekolah, dan masyarakat.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 68 PKB 3103

KAJIAN KES TINGKAH LAKU BERMASALAH

Nama murid Kategori

: Nur Amni Sorfina binti Mohamad Ezani : Autisme

Tingkah laku berterusan:` 1) memukul kawan 2) berkhayal 3) menyanyi dengan kuat 4) tidak dapat menumpukan perhatian 5) tidak suka berkongsi barang kepunyaan dengan orang lain

Tingkah laku semasa: 1) berada dalam dunia sendiri 2) suka mengganggu rakan

Berdasarkan rekod tersebut terdapat beberapa perancangan bagi menguruskan tingkah laku adik Amni seperti mana yang direkodkan dalam bentuk borang-borang yang berikut :

RANCANGAN PENGURUSAN TINGKAH LAKU MASALAH TINGKAH LAKU SUKA MEMBALING BARANG-BARANG Nama Murid Tarikh Mula Masalah Tingkah Laku Tarikh Lahir Umur Pengetahun sedia ada Matlamat : Nur Amni Sorfina bt Mohamad Ezani : 29/08/10 : Suka membaling barang-barang : 25.10.1997 : 13 tahun : Dimarahi guru ketika membaling barang : mengurangkan atau menghentikan perbuatan membaling barang-barang

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 69 PKB 3103

PEMERHATIAN

-Membaling barang-barang setiap kali kemahuannya disekat -Kadangkala boleh mencederakan diri sendiri dan orang lain

TINGKAH LAKU YANG -Suka membaling barang-barang HENDAK DIURUS TINGKAH LAKU SASARAN MASA TINGKAH LAKU DILAKUKAN -Apabila merasa bosan dengan pengajaran guru -Apabila kemahuannya disekat oleh seseorang -Berkeadaan marah -Mengelakkan tingkah laku tersebut menjadi rutinnya -Membuatkan rakan yang lain berasa tidak selesa dengannya SEBAB KEUTAMAAN -Mempengaruhi rakan lain untuk meniru tingkah lakunya -Supaya dia dapat membezakan antara tingkah laku positif dan negatif. -Selalu bermesra dengan murid -Jika murid merasa bosan dengan sesi pembelajaran, hentikan pembelajaran seketika dan selitkan dengan nyanyian kerana ini boleh mengurangkan rasa ingin membaling barang -Guru perlu sentiasa mengingatkan murid bahawa membaling barang adalah perkara yang tidak baik STRATEGI ATAU KAEDAH -Sentiasa dekat dengan murid supaya dia merasa lebih disayangi -Menggunakan bahan bantu mengajar yang bewarna-warni untuk menarik minat murid-murid Kaedah lain -Menunjukkan tanda isyarat tangan cubitan jika dia ingin membaling barang -Memperbanyakkan aktiviti yang disukainya seperti menonton televisyen bersama-sama -Berhenti daripada membaling barang-barang

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 70 PKB 3103

Perlakuan guru diikuti murid -Guru memeluk Amni sambil menyanyikan lagu Saya ada guru yang diubah daripada lagu Saya ada bola -Guru meminta semua murid meniru apa yang guru lakukan -Guru meminta murid membaling barang ke arahyna ANALISIS TUGASAN -Guru menangis seperti dalam keadaan kesakitan -Guru meminta Amni memujuknya dan menyatakan bahawa sangat sakit apabila terkena barang yang dibalingnya -Guru menjelaskan kepada Amni bahawa orang lain juga sakit apabila terkena barang yang dibalingnya -Guru akan menjelaskan kepada Amni bahawa sakit jika terkena balingannya. Peneguhan positif -Guru akan membenarkannya menonton televisyen jika dia tidak membaling barang -Guru akan memujinya dengan menyatakan bagus jika dia tidak membaling barang-barang -Guru akan menggosok kepalanya dan tersenyum ke arahnya PENEGUHAN Peneguhan negatif -Tidak membenarkannya duduk bersama-sama dengan rakan-rakannya -Melewatkan masa makannya -Guru tidak melayan kerenahnya Dendaan atau hukuman -Guru meminta murid yang terkena balingannya itu

membalas balik perbuatannya

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 71 PKB 3103

PENGURUSAN TINGKAH LAKU SASARAN Catatan ditulis dalam bentuk borang rekod anekdot untuk dimasukkan ke dalam fail murid.
Sekolah Kebangsaan Seri ketereh Borang Rekod Anekdot Pemerhati: Nurazinie binti Abd Halim Tarikh pemerhatian :30 Ogos 2010 Masa pemerhatian : 9.15 pagi Nama pelajar : Nur Amni Sorfina Bt Mohamad Ezani Penerangan tentang kejadian: - suka membaling barang-barang - berkhayal

Penerangan tentang lokasi/ latar belakang kejadian : Nota, cadangan dan langkah: 1) melaksanakan intervensi dengan menggunakan kaedah ganjaran. 2) memberi nasihat dan teguran terhadap perlakuan tersebut. - berlaku semasa guru sedang mengajar di hadapan kelas - bermain bersama rakan.

Tandatangan:

azinie

Rekod dalam bentuk Senarai Semak

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 72 PKB 3103

Senarai Semak Tingkah Laku


Lembaran Data Senarai Semak (Check List Data Sheet)

BUTIR-BUTIR DIRI MURID Nama Murid : Nur Amni Sorfina bt Mohamad Ezani Umur : 13 tahun Kelas:Sinar 4 Tarikh Lahir: 25.10.1997 No. Surat Beranak : AG 33795 No Pendaftaran JKM: T 037488

Jenis Kecacatan/ Tahap : Masalah Pembelajaran Jantina : P Kaum : .Melayu Agama: Islam Anak ke- : 4

Bil. Adik Beradik: 5

PENGESAHAN IBU BAPA/ PENJAGA Nama : Mohamad Ezani Bin Mohd Zain No K/P : 630702-03-5643 Alamat : PT 170 Tmn Sri Kadok, 16450 Kota Bharu, Kelantan.

Tandatangan:

ezani

Tarikh: 29 Ogos 2010

PERLAKUAN YANG KETARA Agresif ( Pasif ( Kognitif ( Emosi ( Negatif Sosial ( Motor Kasar ( Motor Halus ( Pertuturan ( Pengurusan Diri ( Tertib Makan (

) ) ) ) ) ) ) ) ) )

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 73 PKB 3103

Bil

Keterangan Tingkah Laku Ya

Tunjuk Tidak

Ulasan

1.

Perlakuan Agresif 1.19 Merosakkan orang lain 1.20 Selalu berkelahi/ bertindak 1.21 Cepat marah/ meradang 1.22 Mengacau/Menguasai lain 1.23 Mencederakan diri 1.24 Suka barang 1.25 Menjelir lidah 1.26 Panas baran 1.27 Perlakuan negatif berlaku membaling barang *tingkah laku 1.24 diberi intervensi* perlu orang harta sendiri/

dengan tiba-tiba 1.28 Hiperaktif 2. Perlakuan Pasif 2.1 Memencilkan diri 2.2 Sugul 2.3Terlalu pendiam 2.4 Terlalu malas 2.5 Mudah terganggu perhatian 2.6 Terlalu malu 2.7 Lembab pergerakan 2.8 Lembab membuat sesuatu 3. Perlakuan Negatif Sosial 3.1 Mengusik 3.2 Bercakap bohong 3.3 Tidak menepati janji 3.4 Engkar/ tidak menurut perintah

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 74 PKB 3103

3.5 Berbahasa Kasar 3.6 Terlalu suka bercakap 3.7 Selalu buang air dalam bilik darjah 3.8 Suka membuat bising 3.9 Mengambil tanpa meminta 3.10 Tidak bekerjasama 3.11 Tidak bertimbang rasa

4.

Pemasalahan Emosi 4.1 Gelisah 4.2 Menggerakkan bahagian anggota badan tanpa dapat dikawal 4.3 Bebal 4.4 Menipu /berbohong 4.5 Selalu mengadu sakit 4.6 Menangis dalam kelas 4.7 Memerlukan perhatian yang lebih 4.8 Risau 4.9 Berkhayal/ termenung 4.10 Membuat sesuatu tanpa tujuan

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 75 PKB 3103

i) Data Awal- Tingkah Laku Sasaran (membaling barangan) Masa Hari Ahad (29/8/10) Isnin (30/8/10) Selasa (31/8/10) Rabu (1/9/10) Khamis (2/9/10) II III I 5 II I I 4 IIII II III II 11 8.30-9.30 pagi III 9.30-10.30 pagi I 10.30-11.30 pagi II 11.30-12.30 tengah hari II 8 Jumlah

Graf Kekerapan

12 10
Kekerapan

0
0 0 0

8 6 4 2 0

0 29-Aug

30-Aug

31-Aug
Tarikh

01-Sep

02-Sep

Penilaian : Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 76 PKB 3103

Temubual guru Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan

Hasil penilaian:

Daripada hasil pemerhatian, Amni akan berhenti melakukan perbuatan tersebut jika guru menegur. Tingkah laku berkurangan setiap kali menjelang tengah hari. Guru perlu memantau tingkah laku tersebut dari semasa ke semasa.

iii) Selepas menjalankan intervensi

Masa Hari Ahad (29/08/10) Isnin (30/08/10) Selasa (31/08/10) Rabu (01/09/10) Khamis (02/09/10)

8.30-9.30 pagi -

9.30-10.30 pagi I

10.30-11.30 pagi I

11.30-12.30 tengah hari -

Jumlah

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 77 PKB 3103

Penilaian : Pemerhatian telah dibuat berdasarkan tugasan yang diberikan Maklumat diperolehi daripada guru dan pembantu guru Temubual guru Hukuman, teguran, ganjaran, peneguhan

Hasil penilaian: Tingkah laku yang ditunjukkan berkurangan setelah intervensi dilakukan Amni dan rakan-rakan telah dapat bermain bersama dengan selesa serta dapat menumpukan perhatian di dalam kelas Amni sudah tidak berani membaling barang-barang kepada rakan-rakannya ketika guru mengajar.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 78 PKB 3103

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 79 PKB 3103

KESIMPULAN Kanak-kanak bermasalah pembelajaran memerlukan metodologi pengajaran yang menggalakkan mereka berinteraksi (Nind dan Hewett 1998) dan ini bergantung kepada keupayaan guru bagi mengenal pasti cara murid itu bertingkah laku. Kanakkanak ini juga sememangnya memberi tekanan emosi kepada guru dan ini mencabar dari segi tingkah laku mereka (Kiernan dan Kiernan 1994). Walau apa pun gelaran yang diberi terhadap kanak-kanak ini, mereka adalah seperti kanak-kanak lain. Tidak ada siapa pun yang mahu dilahirkan dalam keadaan yang tidak sempurna, apatah lagi hidup yang menyusahkan orang lain. Namun, takdir menentukan di mana-mana pun pasti ada kanak-kanak dengan keperluan khas. Keperluan mereka lebih kompleks jika dibandingkan dengan kanak-kanak normal. Justeru itu, ibu bapa sewajarnya sentiasa mengawasi perkembangan dan pertumbuhan anak mereka sejak lahir kerana ini adalah cara mengenal pasti sekiranya terdapat sebarang tanda-tanda luar biasa yang ditunjukkan oleh si anak. Intervensi awal penting bagi meminimumkan kesukaran yang bakal dihadapi oleh anak yang mungkin menghadapi masalah itu. Setiap individu yang bergelar insan juga perlu turut melibatkan diri dalam memberi bantuan dan sokongan kepada kanak-kanak dan individu dengan keperluan khas. Oleh itu, perkembangan kanak-kanak dengan keperluan khas tidak wajar dianggap mudah.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 80 PKB 3103

``

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 81 PKB 3103

Syukur ke hadrat Ilahi kerana atas limpah dan kurnia-Nya dapatlah saya menyiapkan tugasan ini pada tarikh yang telah ditetapkan. Setelah mendengar taklimat daripada pensyarah, saya telah faham apa yang perlu dilakukan. Jadi saya meneruskan mencari maklumat-maklumat di dalam buku, internet dan juga maklumat yang diberikan oleh pensyarah.

Tugasan ini memerlukan saya untuk ke sekolah untuk memilih dan melihat tingkah laku murid tersebut dan seterusnya menjalankan intervensi ke atas tingkah laku murid tersebut. Kerjasama yang diberikan oleh pihak guru-guru dan pihak sekolah amatlah memberangsangkan dan sangat membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.

Bagi saya, untuk mengajar dan mendidik kanak-kanak istimewa ini bukan mudah. Apa yang saya dapat lihat semasa berada di sekolah mengajar saya untuk menjadi insan yang lebih sabar dan bersyukur dengan kurniaan yang talah Tuhan berikan kepada kita.

Sepanjang seminggu saya berada di sekolah, saya perlu memerhatikan tingkah laku seorang murid yang telah dipilih dan perlu membuat kajian terhadap tingkah laku murid tersebut. Pada mulanya, saya mengalami sedikit kesukaran untuk memilih murid tetapi setelah dicadangkan oleh guru penyelaras Pendidikan Khas sekolah tersebut, saya telah memilih seorang murid yang menepati kriteria kajian saya.

Saya dapati setiap murid istimewa ini mempunyai pelbagai tingkah laku. Sebagai seorang guru, kita harus kreatif dan sabar dalam menangani kerenah mereka ini. Menurut salah seorang daripada guru kelas tersebut, jika kita sabar dengan karenah murid-murid ini, insyaAllah hasilnya sangat memberangsangkan.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 82 PKB 3103

Sesungguhnya kesabaran yang kita tunjukkan akan berhasil. Selain daripada itu juga, banyak input-input yang saya perolehi semasa berada di sekolah. Antaranya ialah sebagai seorang guru kita seharusnya pandai mengambil hati murid-murid kita. Hal ini kerana jika kita berjaya membuatkan mereka boleh mengikuti apa yang kita ajarkan ini bermakna kita telah berjaya melakukannya.

Di samping itu juga, semasa saya menjalankan kajian ini, antara perkara baru yang dapat saya pelajari adalah, sebagai seorang guru kita seharusnya sentiasa menunjukkan sifat lemah-lembut, penyayang dan bertolak ansur terhadap murid-murid kita. Hal ini kerana kanak-kanak istimewa ini sangat mendambakan kasih dan sayang. Saya masih ingat apa yang dikatakan oleh salah seorang guru kelas tersebut. Beliau menasihati saya agar jangan tunjukkan sifat yang buruk pada kanak-kanak istimewa ini kerana hati meraka cepat terusik. Oleh sebab itulah, saya dapati daripada hasil pemerhatian saya, semua guru yang mengajar kelas tersebut sangatlah baik dan lemah-lembut.

Bagi saya walaupun program pendidikan khas ini masih lagi baru di sekolah ini, tetapi ini tidak menimbulkan sebarang masalah untuk guru-guru tersebut membuat pelbagai aktiviti untuk menggalakkan murid-murid turut serta dalam apa jua program. Kenangan yang paling manis bagi murid-murid ini ialah apabila mereka dibawa menaiki kapal terbang ke Kuala Lumpur dan ini merupakan kejayaan bagi guru mereka. Apa yang saya dapat di sini ialah, apabila saya menjadi guru kelak, jika saya diberi amanah untuk mengelola program pendidikan khas di sekolah, saya haruslah berusaha untuk memastikan program tersebut berjaya dan bukan cepat melatah.

Selain daripada itu, saya juga dapati kita seharusnya pandai merebut peluang yang ada. Jangan sia-siakan apa yang ada di hadapan kita. Saya juga banyak belajar apa itu erti bekerjasama. Nilai bekerjasama yang ditunjukkan oleh guru-guru tersebut sangatlah baik dan hubungan antara mereka sangatlah erat. Ini semua untuk memastikan kerja mereka dan apa yang mereka jalankan untuk murid-murid mereka berjalan dengan lancar.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 83 PKB 3103

Walaupun tugasan saya berjalan dengan lancar setiap hari ke sekolah tersebut, namun tetap jua timbul halangan yang membuatkan saya terkesima. Antara cabaran dan halangan sewaktu berada di sekolah ialah apabila saya terpaksa berhadapan dengan salah seorang murid istimewa yang cukup nakal disebabkan hiperaktif yang ada pada dirinya. Murid tersebut merupakan seorang pelajar lelaki dan paling saya geruni apabila dia cuba untuk meraba dan menyelak kain saya. Pada awal lagi, guru di sekolah tersebut telah memberitahu saya agar sentiasa berwaspada dengan pelajar tersebut. Namun, dalam kewaspadaan saya tewas dengannya. Disebabkan tingkah laku pelajar tersebut yang selalunya tidak berjaya dikawal oleh guru-guru di sana, saya berpendapat bahawa pelajar tersebut seharusnya dimarahi oleh gurunya dengan kerap dan guru juga mungkin boleh memberi peneguhan. Berdasarkan prinsip peneguhan yang kedua, tingkah laku sasaran haruslah diberi peneguhan dengan segera setelah ia dipamerkan. Hal ini supaya murid menyedari bahawa perbuatan yang telah dia lakukan tersebut betul atau pun salah. Mereka juga sedar bahawa guru memberi perhatian atas kesalahan tingkah laku yang dibuatnya. Guru juga haruslah memberi ganjaran supaya mereka mendapat kepuasan terhadap apa yang dilakukannya serta memperoleh pengiktirafan. Sekiranya ganjaran ditangguhkan, maka tingkah laku yang lain daripada tingkah laku sasaran mungkin diperkukuhkan tanpa sengaja. Maka, hal ini menambahkan tingkah laku yang bukan merupakan tingkah laku sasaran akan berlaku pada masa yang akan datang. Pada awal pembentukan tingkah laku, murid perlu diberi peneguhan yang banyak dan dalam kadar yang cepat. Apabila perlakuan tersebut sudah dikuasai, maka haruslah dijarakkan peneguhan agar ia tidak menjemukan.

Sesungguhnya apa yang saya dapat sepanjang saya berada di sekolah tersebut sangatlah bermakna bagi diri saya. Ini kerana ianya dapat membantu saya menjadi seorang insan yang lebih sabar dan berhati-hati dalam melaksanakan tugas. Nasihat dan pandangan yang diberikan oleh guru-guru akan saya jadikan sebagai panduan untuk saya menempuh alam persekolahan kelak. Saya juga tidak akan mensia-siakan pengalaman ini kerana ianya sangatlah berharga dan tidak dapat dikutip di manamana. Sesungguhnya setiap insan itu dilahirkan dengan keistimewaan masing-masing dan hargailah insan di sekeliling kita.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 84 PKB 3103

www.specialconnections.ku.edu/cgi.../main.php?.../event www.specialconnections.ku.edu/.../main.php?cat=assessment&section=main&subsectio n=ddm/duration www.positivelyautism.com/RecordingSheet_Duration.pdf www.positivelyautism.com/RecordingSheet_Duration.pdf www.positivelyautism.com/RecordingSheet_Duration.pdf www.businessballs.com/timemanagement.htm www.scribd.com/.../PENGUBAHSUAIAN-TINGKAHLAKUasrafi -

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 85 PKB 3103

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 86 PKB 3103

What is event recording?


Event recording is a process for documenting the number of times a behavior occurs. An observer using event recording makes a tally mark or documents in some way each time a student engages in a target behavior. The observer also records the time period in which the behavior is being observed. For instance, a teacher may be interested in the number of times a student correctly pronounces a word, asks for help, leaves the desk, participates in class, arrives to class on time, or interacts positively with peers. Event recording takes place during a specific time period. For example, it may be necessary to observe a student during math class from 9:00-9:30 over several days to see a pattern of behavior. Information about the frequency of a behavior is obtained by recording within a specific time period. For instance, a teacher may collect event recording data every day during the 9:00-9:30 class. When the length of time varies, the data gathered during event recording is documented as a rate. For instance, the rate may reflect the number of behaviors per minute or per hour. << Top

What are the advantages and disadvantages of event recording?


The major advantage of event recording is that it can be easy to implement and can be used while teaching class. There are several easy ways to keep track of behaviors as they occur: You can use a wrist counter; make tally marks on a piece of paper, or put paperclips, pennies, or buttons in one pocket and move them to a different "target" pocket as each behavior occurs. At the end of the observation period, it is a simple task to look at your wrist counter, add up the number of items in the "target" pocket, or count the number of tally marks on a recording form. Event recording is not as helpful when the behavior of interest occurs at a really high rate or occurs over extended periods of time. Behaviors that may occur at a high rate or over extended periods could include temper tantrums, reading, staring off into space, or talking to peers. In these cases event recording may not be the best measurement choice. << Top

When should event recording be used?


Event recording can be used if your objective is to increase or decrease the number of times a behavior occurs. When the behavior that you are looking at can be easily counted, event recording may be the best method to use since it can be easy to record and in many cases can be completed without interfering with ongoing activities. A behavior can be easily counted when: The behavior has a clear beginning and end so that you can easily tell when the behavior starts and when it ends, and It does not happen at such a high rate that it is hard to document.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 87 PKB 3103

Pendidikan Awal Kanak-Kanak Back To Standard Version


Posted By : inia_lurun Source Author (Inia Lurun Sophie, inia-lurun.blogspot) : www.virtualfriends.net (VF) : PRASEKOLAH BESTARI INSTITUT PERGURUAN KENINGAU SBH

Posted On : Tue, 22 Jul 2008 11:24:55 PM

Description: Bahagian ini akan menyediakan beberapa maklumat yang berguna untuk tatapan awam dan ibu bapa yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak . 1. PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 1. Pengesanan Perkembangan Kanak-kanak Keperluan khas Semua kanak-kanak adalah istimewa dan unik Cara pengajaran dalam bilik darjah juga perlulah disusun dan dirancang untuk memenuhi keperluan murid murid yang berbeza. Guru perlu melihat murid secara individu yang berbeza Cara terbaik seorang guru mengenalpasti perkembangan murid dalam bilik darjah adalah dengan melihat perkembangan murid secara menyeluruh akademik ( kognitif), fizikal ( motor halus & kasar ), sosial, rohani dan psikologi. Kanak-kanak berkeperluan khas perlu diberi bantuan dalam bilik darjah. Guru yang tidak mahir perlu mendapat bantuan untuk membimbing kanak-kanak keperluan khas. 1.1 Keperluan Khas Limitation on a persons functioning restricts the individual activities. Sensory and physical disabilities - visual ( vision problem ) - hearing impairment ( menggunakan pendekatan oral membaca bibir) atau pendekatan manual isyarat tangan ) Physical disorders - cerebral palsy ( spastic) - epilepsy

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 88 PKB 3103

Mental retardation - masalah mental ( intelektual) / IQ rendah Speech and language disorders - masalah menyebut perkataan - masalah suara ( terlalu kuat, garau, nyaring, terlalu rendah ) - bahasa berulang-ulang ( Fluency disorders) - masalah memahami arahan secara oral - masalah memberi respon dalam komunikasi - masalah mencari tata bahasa yang sesuai dalam komunikasi Emotional and behavioral disorders - masalah pergaulan - autisme - agresif - kemurungan ( mood disorder) - ketakutan ( fear) - cemas ( anxiety) Kanak-kanak pintar cerdas - mempunyai keupayaan IQ lebih tinggi daripada kanak-kanak lain ( 120 lebih ) -menguasai sesuatu kemahiran lebih cepat daripada kanak-kanak lain -lebih berdikari dalam aktiviti p & p -mempunyai keupayaan memberi fokus kepada aktiviti p & p -mempunyai kepimpinan -dll 1.2 Punca keadaan di atas disebabkan oleh Faktor genetic Persekitaran Kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran biasanya: a. di bawah keupayaan normal atau lebih normal dari kanak-kanak lain

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 89 PKB 3103

b. mempunyai masalah sekurang-kurangnya satu atau lebihmata pelajaran akademik c. masalah kesihatan yang tidak dapat dikenalpasti puncanya 1.3 Pengesanan (Screening) Cara saintifik dan sistematik mengesan sama ada kanak- kanak memerlukan bantuan semasa sesi p & p di bilik darjah . 1.4 Proses Pengesanan Mengenalpasti kanak-kanak keperluan khas Mengumpul maklumat -kesihatan kanak-kanak -kesihatan ibu bapa -penglihatan, pendengaran, tingkah laku dll Memproses maklumat / data Menganalisis maklumat / data Mengambil tindakan susulan Dilakukan secara sekali atau berperingkat-pringkat (periodical) 1.5 Alat Pengesanan Ujian khas menggunakan instrument -Debver Developmental Screening Test (DDST) lahir-6 tahun -Batelle Developmental Inventory (BDI) lahir 8 tahun -Wechler Preschool & Primary Scale of Intelligence ( WPPSI-R) -DIAl-R -BRIGANCE K and 1 prasekolah tahun 1 Pemerhatian -senarai semak

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 90 PKB 3103

-rekod anekdot -rekod berterusan -time sampling -soal selidik ibu bapa / penjaga Portfolio murid-Guru akan menyimpan contoh hasil kerja murid, sama ada tulisan, lipatan, bahan projek dll untuk melihat perkembangan tertentu murid ( cth. emosi, motor halus, sosial dan kognitif) -hasil kerja murid disimpan dalam fail khas yang dipanggil portfolio. Kesihatan ibubapa murid Event Recording Description, Procedures, & Example When the behavior that you are looking at can be easily counted Behavior Count may be the best method to use, as it does not require too much effort and may not interfere with ongoing activities. A behavior can be easily counted when: The behavior has a clear beginning and end so that you can easily tell when the behavior starts and when it ends, and It does not happen at such a high rate that it is hard to document. There are several ways to keep track of behaviors as they occur: You can use a wrist counter; put paperclips, pennies, or buttons in one pocket and move them to a different target pocket as each behavior occurs; or make tally marks on a piece of paper. At the end of the observation period, look at your wrist counter, add up the number of items in the target pocket, or count the number of tally marks. This form uses tally marks. However, you can choose a different method to keep track of behaviors as they occur. Examples of behaviors that you can measure by counting include leaving ones seat, raising ones hand, yelling out an answer, asking to go to the bathroom, being late or being on time to class. Procedures Every time that you are observing the behavior: Write down the date Make a tally mark every time that the behavior occurs At the end of your observation period, total the number of tally marks for that day (if using a different method to keep track of behavior, enter the total in the Total column) (This is what you graph)

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 91 PKB 3103

Example Behavior: Leaving seat during class time Behavior Definition: Being at least one foot away from desk/seat during class, anytime after tardy bell rings. Includes times when has asked for permission to leave seat. Time Period: Math in class assignment from 9:00-9:30AM Date Time Period When recording period begins and ends 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 Recording Tally every time that the behavior occurs 7 4 6 5 8 Total number of times behavior occurred

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 92 PKB 3103


Tieghi-Benet, M. C., Miller, K., Reiners, J., Robinett, B. E. Freeman, R. L., Smith, C. L., Baer, D., Palmer, A. (2003). Encouraging Student Progress (ESP), Student/ team book. Lawrence, KS: University of Kansas.

What is event recording?


Event recording is a process for documenting the number of times a behavior occurs. An observer using event recording makes a tally mark or documents in some way each time a student engages in a target behavior. The observer also records the time period in which the behavior is being observed. For instance, a teacher may be interested in the number of times a student correctly pronounces a word, asks for help, leaves the desk, participates in class, arrives to class on time, or interacts positively with peers. Event recording takes place during a specific time period. For example, it may be necessary to observe a student during math class from 9:00-9:30 over several days to see a pattern of behavior. Information about the frequency of a behavior is obtained by recording within a specific time period. For instance, a teacher may collect event recording data every day during the 9:00-9:30 class. When the length of time varies, the data gathered during event recording is documented as a rate. For instance, the rate may reflect the number of behaviors per minute or per hour. << Top

What are the advantages and disadvantages of event recording?


The major advantage of event recording is that it can be easy to implement and can be used while teaching class. There are several easy ways to keep track of behaviors as they occur: You can use a wrist counter; make tally marks on a piece of paper, or put paperclips, pennies, or buttons in one pocket and move them to a different "target" pocket as each behavior occurs. At the end of the observation period, it is a simple task to look at your wrist counter, add up the number of items in the "target" pocket, or count the number of tally marks on a recording form. Event recording is not as helpful when the behavior of interest occurs at a really high rate or occurs over extended periods of time. Behaviors that may occur at a high rate or over extended periods could include temper tantrums, reading, staring off into space, or talking to peers. In these cases event recording may not be the best measurement choice. << Top

When should event recording be used?


Event recording can be used if your objective is to increase or decrease the number of times a behavior occurs. When the behavior that you are looking at can be easily counted, event recording may be the best method to use since it can be easy to record and in many cases can be completed without interfering with ongoing activities. A behavior can be easily counted when: The behavior has a clear beginning and end so that you can easily tell when the behavior starts and when it ends, and It does not happen at such a high rate that it is hard to document.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 93 PKB 3103

Pendidikan Awal Kanak-Kanak Back To Standard Version


Posted By : inia_lurun Source Author (Inia Lurun Sophie, inia-lurun.blogspot) : www.virtualfriends.net (VF) : PRASEKOLAH BESTARI INSTITUT PERGURUAN KENINGAU SBH

Posted On : Tue, 22 Jul 2008 11:24:55 PM

Description: Bahagian ini akan menyediakan beberapa maklumat yang berguna untuk tatapan awam dan ibu bapa yang ingin mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan pendidikan awal kanak-kanak . 1. PENGESANAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 1. Pengesanan Perkembangan Kanak-kanak Keperluan khas Semua kanak-kanak adalah istimewa dan unik Cara pengajaran dalam bilik darjah juga perlulah disusun dan dirancang untuk memenuhi keperluan murid murid yang berbeza. Guru perlu melihat murid secara individu yang berbeza Cara terbaik seorang guru mengenalpasti perkembangan murid dalam bilik darjah adalah dengan melihat perkembangan murid secara menyeluruh akademik ( kognitif), fizikal ( motor halus & kasar ), sosial, rohani dan psikologi. Kanak-kanak berkeperluan khas perlu diberi bantuan dalam bilik darjah. Guru yang tidak mahir perlu mendapat bantuan untuk membimbing kanak-kanak keperluan khas. 1.1 Keperluan Khas Limitation on a persons functioning restricts the individual activities. Sensory and physical disabilities - visual ( vision problem ) - hearing impairment ( menggunakan pendekatan oral membaca bibir) atau pendekatan manual isyarat tangan ) Physical disorders - cerebral palsy ( spastic) - epilepsy

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 94 PKB 3103

Mental retardation - masalah mental ( intelektual) / IQ rendah Speech and language disorders - masalah menyebut perkataan - masalah suara ( terlalu kuat, garau, nyaring, terlalu rendah ) - bahasa berulang-ulang ( Fluency disorders) - masalah memahami arahan secara oral - masalah memberi respon dalam komunikasi - masalah mencari tata bahasa yang sesuai dalam komunikasi Emotional and behavioral disorders - masalah pergaulan - autisme - agresif - kemurungan ( mood disorder) - ketakutan ( fear) - cemas ( anxiety) Kanak-kanak pintar cerdas - mempunyai keupayaan IQ lebih tinggi daripada kanak-kanak lain ( 120 lebih ) -menguasai sesuatu kemahiran lebih cepat daripada kanak-kanak lain -lebih berdikari dalam aktiviti p & p -mempunyai keupayaan memberi fokus kepada aktiviti p & p -mempunyai kepimpinan -dll 1.2 Punca keadaan di atas disebabkan oleh Faktor genetic Persekitaran Kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran biasanya: a. di bawah keupayaan normal atau lebih normal dari kanak-kanak lain

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 95 PKB 3103

b. mempunyai masalah sekurang-kurangnya satu atau lebihmata pelajaran akademik c. masalah kesihatan yang tidak dapat dikenalpasti puncanya 1.3 Pengesanan (Screening) Cara saintifik dan sistematik mengesan sama ada kanak- kanak memerlukan bantuan semasa sesi p & p di bilik darjah . 1.4 Proses Pengesanan Mengenalpasti kanak-kanak keperluan khas Mengumpul maklumat -kesihatan kanak-kanak -kesihatan ibu bapa -penglihatan, pendengaran, tingkah laku dll Memproses maklumat / data Menganalisis maklumat / data Mengambil tindakan susulan Dilakukan secara sekali atau berperingkat-pringkat (periodical) 1.5 Alat Pengesanan Ujian khas menggunakan instrument -Debver Developmental Screening Test (DDST) lahir-6 tahun -Batelle Developmental Inventory (BDI) lahir 8 tahun -Wechler Preschool & Primary Scale of Intelligence ( WPPSI-R) -DIAl-R -BRIGANCE K and 1 prasekolah tahun 1 Pemerhatian -senarai semak

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 96 PKB 3103

-rekod anekdot -rekod berterusan -time sampling -soal selidik ibu bapa / penjaga Portfolio murid-Guru akan menyimpan contoh hasil kerja murid, sama ada tulisan, lipatan, bahan projek dll untuk melihat perkembangan tertentu murid ( cth. emosi, motor halus, sosial dan kognitif) -hasil kerja murid disimpan dalam fail khas yang dipanggil portfolio. Kesihatan ibubapa murid Event Recording Description, Procedures, & Example When the behavior that you are looking at can be easily counted Behavior Count may be the best method to use, as it does not require too much effort and may not interfere with ongoing activities. A behavior can be easily counted when: The behavior has a clear beginning and end so that you can easily tell when the behavior starts and when it ends, and It does not happen at such a high rate that it is hard to document. There are several ways to keep track of behaviors as they occur: You can use a wrist counter; put paperclips, pennies, or buttons in one pocket and move them to a different target pocket as each behavior occurs; or make tally marks on a piece of paper. At the end of the observation period, look at your wrist counter, add up the number of items in the target pocket, or count the number of tally marks. This form uses tally marks. However, you can choose a different method to keep track of behaviors as they occur. Examples of behaviors that you can measure by counting include leaving ones seat, raising ones hand, yelling out an answer, asking to go to the bathroom, being late or being on time to class. Procedures Every time that you are observing the behavior: Write down the date Make a tally mark every time that the behavior occurs At the end of your observation period, total the number of tally marks for that day (if using a different method to keep track of behavior, enter the total in the Total column) (This is what you graph)

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 97 PKB 3103

Example Behavior: Leaving seat during class time Behavior Definition: Being at least one foot away from desk/seat during class, anytime after tardy bell rings. Includes times when has asked for permission to leave seat. Time Period: Math in class assignment from 9:00-9:30AM Date Time Period When recording period begins and ends 11/5 11/6 11/7 11/8 11/9 Recording Tally every time that the behavior occurs 7 4 6 5 8 Total number of times behavior occurred

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 98 PKB 3103


Tieghi-Benet, M. C., Miller, K., Reiners, J., Robinett, B. E. Freeman, R. L., Smith, C. L., Baer, D., Palmer, A. (2003). Encouraging Student Progress (ESP), Student/ team book. Lawrence, KS: University of Kansas.

PENGURUSAN TINGKAH LAKU 99 PKB 3103