Anda di halaman 1dari 2

Tool Kit LS 3

BORANG PEMERHATIAN
Tarikh:_____________________

Nama Ahli Kumpulan Lesson Study

Masa: ______________________

1)_____________________________________
2)_____________________________________

Mata Pelajaran:_____________________

Tajuk:_____________________________
__________________________________

3)_____________________________________
4)_____________________________________
Nama guru yang mengajar
_______________________________________

Refleksi:
1. Penjelasan hasil pembelajaran P&P dalam RPH
:_____________________________________________________________
2. Pemilihan Aktiviti

3. Penguasaan Pengetahuan dan Kemahiran dalam kalangan murid:


4. Pencapaian hasil pembelajaran P & P:

5. Penglibatan murid dalam P & P:

6. Adakah ciri-ciri berikut diperhatikan? (sila tandakan dalam )


Penglibatan aktif ;
Pembelajaran berpusatkan murid;

Komen:

Perbincangan antara rakan;


Pemupukan kemahiran berfikir

7. Sejauhmanakah soalan yang dikemukakan oleh guru mampu mencabar minda murid?
_________________________________________________________________________________
8. Sejauhmanakah penyoalan guru dapat mengukur kefahaman murid?

9. Sejauhmanakah aktiviti penutup dapat merumus dan memperkukuhkan P& P?

Secara Keseluruhan:
10. Apakah kekuatan P&P?

11. Apakah kelemahan P&P?

12. Apakah yang perlu diubahsuai/diperbaiki dalam RPH?

_________________________________
(

Tandatangan/Nama Guru/Pemerhati
Nota: Dapatan data ini akan digunakan sebagai panduan bahan perbincangan dalam sesi
refleksi kumpulan selepas pengajaran.