Anda di halaman 1dari 29

Menelusuri Bahasa Kathartik dalam Retorik Ungkapan Adat Melayu

Muhammad Jailani Bin Abu Talib


Akademi Pengajian Melayu
Universiti Malaya

Pengenalan

Adat memainkan peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat Melayu. Perihal tersebut jelas

terpancar dalam ungkapan “hidup dikandung adat, mati dikandung tanah.” Hukum adat

diturunkan ataupun diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain secara lisan dan sekali

gus merangka pola pemikiran dan tindakan mereka. Sebagai orang Melayu, segala apa yang

dilakukan seharusnya berteraskan nilai-nilai yang ditetapkan oleh adat Melayu. Kepentingan

hukum adat bagi masyarakat Melayu turut jelas diperhatikan dalam ungkapan “biar mati anak,

jangan mati adat.” Natijahnya, adat menjadi paksi segala semangat, jiwa, nyawa, ilmu, tertib dan

gaya kehidupan orang Melayu. Malahan lagi, adat “merupakan struktur yang menghubung

seluruh kehidupan manusia Melayu, yang menegaskan sifat, diri, keperibadian, identiti atau jati

diri manusia, masyarakat dan budaya Melayu.”

Persoalan Melayunya seseorang ataupun tidak terletak pada kefahamannya akan konsep

adat Melayu. Daripada itu, dapat dirumuskan bahawa manusia Melayu itu sebenarnya tidak

ditentukan oleh keturunan ataupun warna kulit individu dan sebaliknya ditentukan oleh

keupayaan individu tersebut untuk membudayakan citra bangsa yang ideal melalui adat Melayu.

Namun begitu, dalam setiap perkara yang berjaya untuk kesan pada kehidupan manusia,

pastinya terdapat ciri-ciri khusus yang menjadi teras kepada keberkesanan perkara tersebut.

Dalam hal ini, adat Melayu, sebagai sebuah entiti yang diwariskan dari satu generasi ke generasi

yang lain menggunakan bahasa Melayu sebagai wahana penyampaian. Dalam erti kata yang lain,
terdapat ciri-ciri khusus pada bahasa yang digunakan dalam ungkapan adat Melayu untuk

menghadirkan kesan katharsis ataupun impak kepada pembaca ataupun pendengar.

Latar Belakang Kajian

Kajian ini telah diusahakan atas kesedaran bahawa ungkapan adat Melayu masih belum pernah

dikaji secara eksplisit. Perkara tersebut berpangkalan daripada kerumitan untuk mendapatkan

bahan-bahan yang sekali gus dapat digunakan sebagai rujukan bagi ungkapan adat Melayu.

Dalam hal ini, pengkaji akan menggunakan dua pendekatan utama dalam perlaksanaan kajian,

iaitu kajian kepustakaan dan kajian lapangan.

Kajian ini akan meneliti penggunaan kata dalam adat Melayu untuk mengenal pasti ciri-

ciri keberkesanan ungkapan adat Melayu sebagai agen pencorak manusia Melayu. Dalam hal ini,

pengkaji akan meneliti gaya bahasa ungkapan adat Melayu, khususnya dalam penggunaan kata-

kata yang memberikan kesan kathartik pada orang Melayu. Kajian neuroestetika ataupun

bagaimana minda manusia bertindak balas dengan seni dapat lazimnya dapat dibahagikan kepada

tiga bidang utama, yakni (1) pewakilan, (2) emosi, dan (3) kreativiti. Namun begitu, bagi tujuan

kajian ini, pengkaji akan mendekati subjek kajian dengam memberikan tumpuan yang lebih

terhadap pewakilan sesuatu perkara pada bahasa yang digunakan dalam ungkapan adat Melayu

dan kesan emosi karya tersebut dalam penjanaan katharsis pada diri penerima.

Metodologi Kajian

Kajian ini dilaksanakan dengan menggunakan kaedah kepustakaan dan kaedah analisis tertumpu,

yakni dengan meneliti ungkapan adat Melayu. Analisis tertumpu dilakukan dengan memberikan

perhatian kepada penggunaan kiasan Melayu dalam teks tersebut. Selain itu, kajian ini turut
menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif. Penyelidikan ini merujuk kepada kajian yang

telah dibuat oleh Za’ba (1995) dan Lim Kim Hui (2003) sebagai asas kerangka fikiran dalam

menghuraikan daya retorik dalam ungkapan adat Melayu.

Konsep Kajian

Dalam rangka kajian yang ditetapkan, terdapat dua perkara penting yang mendasari kajian

berikut, iaitu bahasa kathartik dan ungkapan adat Melayu. Pengkaji daripada itu akan

memberikan tafsiran awal akan kedua-dua konsep tersebut seperti berikut :

Retorik

Retorik merujuk kepada kesenian berhujah serta keberkesanan sesuatu subjek untuk

mempengaruhi khalayak penerima akan isu yang diketengahkan. Di samping tatabahasa dan

dialektik ataupun logic, retorik merupakan salah satu daripada tiga cabang kesenian dalam

bidang hujahan. Dari sudut etimologi, istilah retorik berasal daripada rhetorikos, yakni sebuah

perkataan daripada bahasa Yunani yang merujuk kepada penghujah ataupun pembicara. Istilah

tersebut terkait rapat dengan istilah rhetor yang merujuk kepada keberkesanan berhujah dan

rhema yang merujuk kepada sebarang perkara yang diucap serta menggunakan bahasa sebagai

wadah utamanya. Menurut Quintilian, pemeringkatan seni retorik dapat dibahagikan kepada lima

perkara utama seperti berikut :

Inventio – Proses yang menjalin perkembangan dan penajaman sesebuah hujahan

Dispotio – Proses pengolahan semula segala isi dan fakta bagi tujuan impak yang paling

berkesan

Elocutio – Proses penggayaan hujah.


Memoria – Penghujah mengimbau kembali segala proses di atas.

Actio – Penghujah membentangkan hujahannya dalam bentuk yang sesuai dengan khalayak

pendengar.

Sesuai dengan gagasan tersebut, ungkapan adat Melayu turut dapat dibahagikan kepada

kelima-kelima perkara tersebut, iaitu proses penciptaan, pengolahan, penggayaan, pengimbauan

dan hujahan. Kenyataan yang harus diterima ialah ungkapan adat Melayu tidak pernah hadir

dalam ruang vakum dan dicipta daripada pemerhatian dan pengamatan yang mendalam akan

segala fenomena yang melanda kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan masyarakat

Melayu. Segala fenomena tersebut dikembangkan dalam bentuk yang figuratif. Dalam erti kata

yang lain, pemerhatian masyarakat Melayu diikembangkan dalam bentuk ungkapan yang

seterusnya diwariskan dari zaman ke zaman.

Penguasaan retorik dalam tradisi lisan ataupun tulisan sebenarnya dapat dibuat dengan

tiga teknik utama, yakni dengan teknik induktif, deduktif atau analogi. Dalam teknik induktif,

penulis ataupun pengucap akan mengemukakan fakta dan maklumat-maklumat khusus sebelum

membuat kesimpulan atau rumusannya sendiri. Teknik tersebut lazimnya sering digunakan para

ilmuan dan akademia dalam pelaksaan tugas ataupun kajian. Teknik kedua, yakni deduktif

memberikan sebuah penyataan yang umum namun dituruti oleh fakta dan maklumat yang

khusus. Kaedah tersebut sebenarnya lebih sering digunakan oleh para politikus dalam

mempengaruhi minda pengundi ataupun rakyat. Sementara itu, teknik ketiga merupakan teknik

analogi, iaitu teknik yang menggunakan kiasan atau perbandingan untuk menunjukkan

persamaan atau perbezaan antara dua perkara atau senario.


Selaras dengan penjelasan di atas, retorik turut dapat dirujuk sebagai seni penggunaan

ataupun pemakaian bahasa dalam bentuk tulisan ataupun lisan yang bertujuan untuk

menyampaikan sesuatu maksud atau gagasan dengan lebih berkesan dan efektif. Dalam erti kata

lain, retorik merupakan strategi yang digunakan penulis ataupun pengucap untuk mempengaruhi

sikap atau pendirian khalayak penerima. Secara umumnya, kemahiran retorik melibatkan empat

aspek, iaitu (1) penguasaan tatabahasa, (2) penggunaan pelbagai ragam bahasa, (3) penyampaian

pemikiran secara teratur dan sistematik, dan (4) penguasaan corak dan bentuk penulisan. Strategi

yang digunakan dalam pengolahan sesebuah teks lisan ataupun tulisan dapat diterapkan dengan

penghayatan empat cara utama, yakni naratif (penceritaan), deskriptif (pemerian), eksposisi

(pendedahan), atau penghujahan. Keempat-empat pendekatan tersebut mempunyai daya

kekuatan yang berbeza dan harus disesuaikan dengan beberapa faktor termasuk khalayak

pendengar atau pembaca, keadaan persekitaran dan sebagainya. Daya kekuatan dan kelemahan

setiap pendekatan di atas dapat diperhatikan dalam rajah berikut :

Naratif Deskriptif Eksposisi Penghujahan


-Menerangkan atau - Mendedahkan sesuatu - Cara penulis
memerikan sesuatu isu, perkara menunjukkan kebenaran
pendapat sama ada
- Menggunakan - Cara ini sesuai digunakan menentang, menyokong
pemerhatian dan untuk menjelaskan konsep, atau menunjukkan sikap
pengamatannya untuk pandangan, cadangan, berkecuali.
menerangkan sesuatu hal. proses, atau sejarah
Di tahap yang lebih halus, sesuatu, dengan - Kebenarang yang hendak
penulis ada kalanya menggunakan mana-mana ditunjukkan mestilah
menggunakan teknik sama ada deduktif, berasaskan fakta atau bukti
pancainderanya, di induktif atau analogi. yang konkrit.
samping perasaan hati dan
- Gaya naratif boleh pandangannya. - Kebenaran tidak
ditemui pada laporan berasaskan emosi sahaja.
akhbar, laporan aktiviti, - Penulis menggambarkan
minit mesyuarat, atau peristiwa, contoh kiasan
seramah syarahan yang dan sebagainya.
menerangkan sesuatu.
- Pengalaman seseorang,
watak-watak dalam novel,
drama dan sebagainya.

- Dengan cara deskriptif


ini, penulis boleh
menggunakan teknik-
teknik induktif, deduktif
atau analogi.

Rajah 1 : Empat Pendekatan Retorik dalam


http://www.tutor.com.my/stpm/retorik.htm

Di suatu sudut yang lain, dari sudut etimologi, budaya retorik dalam alam Melayu hanya

bertapak selepas kedatangan Islam. Perkara tersebut dapat diperhatikan daripada korpus

leksikografi bahasa Melayu. Budaya retorik, dalam bahasa Melayu, paling dekat dikaitkan

dengan istilah hujah ataupun hujahan yang berpangkalan daripada bahasa Arab. Sedangkan

istilah penalaran turut dapat menggantikan istilah hujah, istilah penalaran turut berpangkalan

daripada bahasa Arab. Namun begitu, adakah perkara tersebut mengisyaratkan bahawa

masyarakat Melayu tidak mempunyai keupayaan dalam bidang retorik sebelum kedatangan

Islam? Budaya retorik dalam masyarakat Melayu pra-Islam sebenarnya amat bergantung pada

pepatah, bidalan, ungkapan, pantun dan sebagainya. Pola retorik masyarakat Melayu lama amat

berbeza daripada pola retorik masyarakat barat. Sedangkan proverbs dalam budaya masyarakat

Eropah berperanan sebagai pengungkap citra sesebuah zaman melalui mesej dan falsafah yang

tersirat dalamnya, pepatah, bidalan, ungkapan, pantun, dan sebagainya turut digunakan

masyarakat Melayu sebagai “pematah bicara”. Kemahiran seseorang dalam bidang tersebut

sekali gus meletakkannya di tahap yang tinggi pada mata marhaen dan memberikannya mandat

yang lebih dalam sebarang perbalahan atau perbicaraan. Malahan, Tee (2000) turut percaya

bahawa budaya retorik masyarakat Melayu telah bermula pada zaman awal lagi. Menurutnya :

“Bukan kali pertama Melayu berdebat sesama sendiri dalam sejarah tentang
sesuatu perkara. Bukan juga Melayu ini suatu bangsa yang terbentuk pada alaf
kedua. Orang Melayu sebenarnya dapat dikesani telah mula berdebat selewat-
lewatnya pada akhir alaf pertama.”
Namun begitu, keberkesanan seseorang individu untuk beretorik dengan ungkapan adat

Melayu amat bergantung pada tiga perkara pertama1, yakni Ethos, Pathos dan Logos ataupun

perawakan individu yang menyampaikan ungkapan adat Melayu, kebolehan ungkapan dan

individu yng terbabit untuk memancing emosi khalayak penerima, dan nilai logika yang terdapat

pada ungkapan adat yang dimaksudkan.

Retorik pada dasarnya merupakan seni atau kecekapan berpidato untuk mempengaruhi

khalayak. Namun begitu, terdapat kesukaran untuk memberikan tafsiran yang jelas dan kukuh

akan konsep tersebut atas maknanya yang tidak jelas dan sering berubah-ubah menurut individu-

individu yang menggunakannya sama ada secara khusus mahupun secara umum. Becker (1976)

walau bagaimanapun mentafsirkan retorik sebagai penggarapan wacana secara sistematik demi

membina sebuah persefahaman mutual antara penerima mesej dan pemberi mesej. Rumusannya,

retorik merujuk kepada strategi komunikasi yang baik, mahupun dalam bentuk lisan ataupun

tulisan.

Bahasa Kathartik

Bahasa kathartik merujuk kepada ciri-ciri yang terdapat dalam sesebuah bahasa untuk

menghadirkan rasa katharsis ataupun spiritual cleansing. Katharsis, menurut tafsiran Aristotle

merujuk kepada proses purgation of emotion untuk menyadarkan manusia akan segala kesilapan,

kejayaan, keberkesanan, kesedihan, keriangan, kemuraman, keresahan dan kebelengguan yang

tersirat dalam jiwa manusia. Dalam erti kata lain, bahasa kathartik berupaya untuk mengusik

nilai perasaan manusia lewat pengamatan dan kefahaman akan nilai-nilai yang tersirat dalam

1
Ketiga-tiga perkara utama dalam retorik, yakni Pathos, Ethos dan Logos telah
diketengahkan oleh Aristotle.
sebuah teks.

Bahasa kathartik dihuraikan oleh pengkaji melalui dua dimensi yang sekali gus

membentuk rangka pemikiran, kepercayaan dan psikologi orang Melayu, yakni budi dan badi.

Sementara budi dan badi merujuk kepada dua pola yang bertentangan dari segi ciri dan sifatnya,

tidak dapat dinafikan bahawa budi dan badi merupakan dua elemen yang saling melengkapi.

Ketiadaan salah satu daripada nilai tersebut turut menjejas dan mencacatkan kosmologi manusia

Melayu. Sifat buruk dan baik yang saling melengkapi malah turut dapat diperhatikan pada

perkataan ‘tu-han’ (tuhan) dan ‘han-tu’ (hantu) yang merupakan penyusunan semula suku kata

‘tu’ dari hadapan ke belakang. Kefahaman akan konsep baik dan buruk dalam psikologi orang

Melayu dijelaskan Lim Kim Hui (2003:46) :

“Elemen buruk dan baik tidak terbatas pada pohon dan haiwan sahaja tetapi turut
hadir dalam kefahaman mereka terhadap ruang dan waktu. Orang Melayu percaya
bahawa di mana sahaja beliau berada, terdapat ruang yang ditetapkan bagi
makhluk halus, lantas menjadikannya kurang sesuai untuk membina
rumah..Kefahaman umum terhadap konsep semangat yang positif dan negatif
dalam masyarakat Melayu dikembangkan lagi dalam konsep budi dan badi.”

Konsep budi dan badi merupakan dua pola kontrastif yang mewakili sistem dualiti yang

terdapat pada gaya pemikiran masyarakat Melayu. Orang Melayu percaya bahawa nilai kebaikan

tidak dapat hadir secara bersendirian. Malahan pula, manusia Melayu sebenarnya merupakan

penyatuaan jasad, atma dan semangat (baik dan buruk). Menurut Md. Salleh Yaspar (1985) :

“Pohon dan objek mungkin berbeza dari sudut struktur fizikal, namun kedua-
duanya mempunyai elemen dalaman yang sama, iaitu semangat. Dalam hal yang
berlainan pula, manusia tidak terlampau berbeza dengan tuhan kerana asal-
usulnya tetap datang dariNya. Dia juga tidak dapat dibezakan seratus peratus
daripada alam memandangkan elemen-elemen alam mencerminkanNya.”

Kepekaan serta keakuran pada kepentingan konsep budi dan badi sebagai semangat
dalaman sesebuah karya sekali gus membolehkan pembaca untuk menelusuri isi hati orang

Melayu.

Budi

Budi merupakan suatu falsafah yang kompleks dalam kosmologi orang Melayu. Bagi orang

Melayu, kepentingan nilai budi pada seseorang dapat diperhatikan dalam perbendaharaan kata

Melayu seperti berbudi, budi bahasa, budiman, budi daya, akal budi dan sebagainya. Dari sudut

etimologi, ‘budi’ berpangkalan daripada bahasa Sanskrit, iaitu ‘buddhi’ yang merujuk kepada

nilai keintelektualan yang tinggi. Nilai tersebut dapat kita teliti dengan lebih mendalam lagi pada

beberapa variasi kata tersebut seperti ‘buddha’ dan ‘bodhi’. Kedua-dua perkataan tersebut

membawa konotasi spiritual yang tinggi. Konsep dan nilai budi sebagai sebuah elemen yang

bersifat spiritual turut disentuh dalam kitab Jawa kuno, Serat Centhini (1998:249-253) :

“Perkara ini yang tidak nyata hadir di antara dua kenyataan. Ianya berdiri di
pertengahan dua landasan yang bernama budi. Budi itu hampir sama dengan sifat
ketuhanan. Ianya dapat dikaitkan dengan kerohanian Muhammad. Ianya
manifestasi kebatinan. Budi itu zahir kebatinan dan suci. Budi adalah tempat
keamanan.”

Budi digambarkan kitab tersebut sebagai sebuah entiti suprahuman yang berupaya untuk

menjalinkan hubungan kukuh antara manusia dan tuhan. Masyarakat Melayu percaya bahawa

ketiadaan nilai budi dalam diri manusia sekali gus memungkinkan kehadiran sebuah fenomena

yang negatif. Perihal tersebut disebut dalam adat Melayu sebagai hukum rimba. Hukum rimba

menjadi konsep yang berlawanan dengan hukum alam yang melandasi segala fenomena

kehidupan. Dalam erti kata yang lain, budi memanusiakan manusia. Tafsiran akan konsep hukum

rimba dapat diteliti pada puisi berikut2 :

2
Puisi merupakan tulisan Muhammad Jailani Abu Talib dan diterbitkan dalam akhbar Berita Harian pada 14 Mac 2009.
“Hukum rimba
Tiada adab
Tiada adat
Tiada budi
Tiada akal

Nescaya musnah
Hancur berkecai
Makhluk taksub
Pelarian mencari rumah

Atas usaha siapa?


Kau diusir kluar
Pasir bertabur di mata
Pisau mencucuk telinga

Kononnya
Menurut adat
Menjunjung titah
Lestari sumpah
Budaya manusia

Menggeletar mawar ditinggalkan duri


Rebah insan tiada berbudi
Mati harimau bersembunyi
Laksana makhluk lupa diri”

Budi mewakili ruang positif dalam psikologi orang Melayu. Penghayatan konsep budi

dalam bidang penulisan dan kesusasteraan sekali gus meletakkan penulis, penutur dan pengguna

karya tersebut pada tempat yang ideal bagi mempengaruhi minda dan perawakan penerima.

Senada dengan itu, nilai budi turut menjadi elemen tunggak dalam ungkapan adat Melayu.

Kehadiran nilai dan kata-kata yang mempamerkan konsep budi bertujuan untuk menganjak

proses katharsis pada diri pembaca dan penerima ungkapan tersebut.

Badi

Sementara budi merujuk kepada nilai positif dalam ruang psikologi orang Melayu, badi merujuk

kepada nilai negatif dalam ruang psikologi yang sama. Badi merupakan pertentangan konsep
budi yang menitikberatkan nilai-nilai keindahan, kebaikan, kesenangan, keriangan dan

sebagainya. Kehadiran nilai-nilai badi dalam karya persuratan menghadirkan rasa negatif seperti

gerun, seram, marah, sedih dan sebagainya.

Kepentingan nilai badi dalam karya-karya kesusasteraan Melayu, termasuk ungkapan

adat Melayu banyak bergantung kepada penggunaan kata-kata yang berunsur negative. Contoh

tersebut dapat diteliti dalam pantun adat berikut3 :

“Jebat4 melukut dalam dulang


Buka sanggul cari kutu
Sebab takut akal pun hilang
Segata tunggul disangka hantu.”

Kata-kata yang ditebalkan merujuk kepada perkataan yang mempunyai pengaruh nilai

badi yang kuat. Dapat diperhatikan bahawa perkataan-perkataan seperti melukut, kutu, takut dan

hantu menjadi komponen yang penting dalam ungkapan di atas dan tidak dapat digantikan

dengan sebarang perkataan yang lain. Penggunaan kata-kata tersebut malah turut bersesuaian

dengan penyataan Coleridge yang mentafsirkan puisi sebagai “perkataan yang terbaik dalam

susunan yang terbaik”. Pemaujudan ungkapan adat dalam bentuk puisi menghadirkan keperluan

untuk menggunakan bahasa kathartik sebagai kata kunci dalam penghayatan puisi dan ungkapan

adat. Dalam hal ini, bahasa kathartik yang berunsurkan badi memainkan peranan penting dalam

penjanaan katharsis pada diri pembaca.

Namun begitu, penggunaan bahasa yang berteraskan badi tidak bertujuan untuk

menganjak proses katharsis yang negatif pada diri pembaca. Penggunaannya dalam konteks

3
Dipetik daripada Muhammad Ariff Ahmad. (2007:103). Nilam : Nilai Melayu Menurut Adat.
Singapura : Majlis Pusat
4
ungkapan adat lebih sebagai pemangkin rasa negatif bagi tujuan melahirkan reaksi positif pada

diri pembaca.

Ungkapan Adat Melayu

Adat Melayu memainkan peranan yang genting dalam kehidupan masyarakat Melayu. Dari sudut

etimologi, istilah ‘adat’ berasal daripada ‘adah’ yang dalam bahasa asalnya, bahasa Arab,

merujuk kepada sebarang amalan yang telah menjadi kelaziman. Namun begitu, dalam konteks

penggunaanya dalam bahasa Melayu, pengertian adat diperluaskan lagi seperti berikut :

“Istilah adat Melayu kerapkali mengelirukan atau ada salah faham, semata-mata
bererti kelaziman, kebiasaan dan tradisi orang Melayu. Ini sebahagian besarnya
adalah tidak benar. Adat ialah institusi dalam mana undang-undang dan kebiasaan
mengatur sosial, politik dan corak perlembagaan bagi pemerinta hari itu. Undang-
undang itu adalah melahirkan pepatah-pepatah yang sangat lama dan bernilai.”

Pada asasnya, sistem adat Melayu dapat dipecahkan kepada dua cabang utama, yakni

Adat Pepatih dan Adat Temenggong. Sementara Adat Pepatih lebih sering diamalkan di daerah-

daerah yang mempunyai pengaruh masyarakat Minangkabau, Adat Temenggong diamalkan

dengan lebih meluas di seluruh alam Melayu. Sejarah dan asal-usul kedua-dua sistem adat

tersebut dapat diperhatikan seperti berikut (1965:17) :

“Maka turutlah Dato’ Seri Maharaja di Raja


Membawa Penghulu yang dua silai
Iaitu Dato’ Temenggong dan Dato’ Pepatih Nan Sebatang
Turun ke laut ke Bandar Rokan
Tempat perahu yang bersusun-susun
Tempat galah yang bersilang seli
Di situlah pembahagian Dato’ Temenggong
Dengan Dato’ Pepatih Nan Sebatang
Menghilir ke Kampar Kiri dan menghulu ke Kampar Kanan”

Kedua-dua sistem adat tersebut berakar daripada satu asal-usul yang sama. Namun

begitu, perbezaan pada ciri-ciri adat antara Adat Temenggong dan Adat Pepatih mempunya
perbezaan yang ketara, khususnya pada sistem pewarisan tanah dan harta. Adat merupakan

sebuah institusi perlembagaan yang mengawal sistem kehidupan masyarakat Melayu. Organisasi

dan kuasa yang terdapat pada adat Melayu dapat diperhatikan pada ungkapan berikut (1965:20) :

“Bulat anak buah menjadi Buapak


Bulat Buapak menjadi Lembaga
Bulat Lembaga menjadi Undang
Bulat Undang menjadi Raja
Raja memerintah alam
Undang memerintah luak
Lembaga memerintah suku
Buapak memerintah anak buahnya
Laki memerintah bini”

Adat Melayu diterjemahkan masyarakat Melayu sebagai nara sumber fenomena

kehidupannya. Nescaya, segala tindak-tanduk, reaksi dan tindak balas masyarakat Melayu

terhadap alam sekeliling dapat dihuraikan dengan pemerhatian dan pemahaman terhadap konsep

dasar adat Melayu. Namun begitu, sebagai sebuah institusi sosial yang dihadirkan secara lisan

dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain, adat Melayu memerlukan sebuah wadah

kukuh untuk menyempurnakan peranan tersebut. Atas kesedaran tersebut, adat Melayu

disemadikan dalam bentuk ungkapan yang kemudiannya diwariskan dari satu generasi ke

generasi yang lain.

Retorik Analogi dalam Ungkapan Adat Melayu

Ungkapan adat Melayu menggunakan beberapa kaedah tertentu dalam memastikan

keberkesanannya sebagai sebuah sumber ilmu bagi masyarakat Melayu. Dalam hal ini, antara

teknik yang paling ketara dalam ungkapan adat Melayu adalah teknik analogi, iaitu teknik

menggunakan perbandingan ataupun kiasan bagi menunjukkan persamaan atau perbezaan antara

dua perkara atau senario. Seperti yang telah dijelaskan di antara, ruang psikologi manusia

Melayu dapat dipecahkan kepada dua, yakni ruang budi dan ruang badi. Dalam erti kata yang
lain, ruang psikologi orang Melayu dapat dibahagikan kepada dua kutub yang bertentangan. Bagi

setiap tunjuk ajar positif yang diberikan, sebuah contoh perbandingan yang negatif turut

disertakan sekali. Perihal tersebut jelas dapat diperhatikan seperti berikut (2004:25):

“adat hidup tenggang menenggang


adat mati kenang mengenang

tenggang tidak bilang membilang


kenang tidak kelang berkelang

kalau pahit ke awak


tak kan manis ke orang

salah besar diperkecil


salah kecil dihabisi

sakit tidak diungkit


senang tidak dipantang”

Namun begitu, sebelum perbincangan tentang kaedah analogi yang hadir dalam ungkapan

di atas, maka wajarlah bagi pengkaji memberikan tafsiran akan konsep analogi. Analogi

ditafsirkan dalam Kamus Dewan Edisi Keempat (2007:52) sebagai “kias, perbandingan”. Walau

bagaimanapun, Gertner (1989:212) menjelaskan :

“An analogy is a mapping of knowledge from one domain (the base) into
another (the target), which conveys that a system of relations that holds among
the base objects also holds among the target objects.”

Berdasarkan penjelasan yang diberikan Gertner, beliau mengusulkan bahawa analogi

merupakan kaedah merangkaikan maksud utama dengan penggunaan istilah ataupun rujukan

yang berlainan. Istilah ataupun rujukan tersebut sebenarnya turut dapat dikenali sebagai

metafora. Penggunaan metafora dalam ungkapan adat semestinya merupakan antara elemen yang

penting. Bahkan, penggunaan metaforalah yang memberikan ungkapan adat identitinya yang

unik dan menambahkan nilai keberkesanannya buat masyarakat Melayu.


Penggunaan retorik analogikal dalam ungkapan adat Melayu menggambarkan sebuah

ekspresi dan persepsi masyarakat Melayu terhadap konsep yang dibentuk dan diperolehi

daripada pemerhatian mereka terhadap alam persekitarannya. Namun begitu, kekuatannya

sebagai sebuah alat retorik hanya terserlah apabila metafora tersebut digandingkan dengan

cebisan-cebisan kata yang bersifat literal. Seperti yang telah dijelaskan di atas, keberkesanaan

retorik ini sebenarnya dipengaruhi pelbagai faktor. Antara faktor yang turut mempengaruhi

keberkesanaannya ialah faktor khalayak penerima mesej yang terkandung dalam teks lisan

ataupun tulisan. Dalam hal ini, khalayak yang menerima mesej tersebut adalah khalayak bangsa

dan masyarakat Melayu.

Masyarakat Melayu merupakan sebuah bangsa yang bijak beralas dan berkias dalam

perbicaraan seharian. Malahan, kelembutan dalam berbahasa itulah yang memberikan sebuah

dimensi yang dalam sifatnya bagi konsep analogi dalam alam Melayu, khususnya dalam teknik

retorik analogical pada ungkapan adat Melayu. Penggunaan kias dalam budaya retorik ungkapan

adat Melayu membawa masyarakat “hanyut dalam keindahan dan kedalaman maknanya”. (Tenas

Effendy, 2004:v).

Selain daripada itu, pembaca turut harus akur bahawa ungkapan adat Melayu lazimnya

telah tercipta sejak berzaman dahulu, maka tidak keterlaluan untuk mengatakan kebarangkalian

bahawa seseparuh daripada ungkapan tersebut dicipta sejak berabad lamanya. Sekiranya teori

tersebut diambil kira, maka perlulah difahami bahawa keadaan sosio-budaya masyarakat Melayu

lampau amat berbeza dengan konteks masyarakat Melayu hari ini. Semakin peradaban Melayu
melalui proses kematangan ekoran masa, masyarakat Melayu turut menjadi lebih berpelajaran

tinggi ekoran jumlah anak-anak Melayu yang berjaya ke menara gading serta lebih terdedah

dengan pelbagai ragam dunia. Namun begitu, bagi masyarakat Melayu lampau yang kurang

pendedahannya dengan dunia sekeliling melainkan segala fenomena yang mengelilingi hidup

mereka, penggunaan analogi dan metafora merupakan sebuah alat yang sesuai. Berdasarkan

pengamatan pengkaji terhadap unsur retorik analogical dalam ungkapan adat Melayu, pengkaji

dapat merumuskan bahawa teknik retorik analogical digunakan atas lima sebab utama, yakni (1)

bagi mengembangkan sesuatu idea ataupun gagasan, (2) mengungkapkan perasaan), (3)

menghiburkan perasaan, (4) mencetuskan kesedaran dan (5) membekamkan nilai dan

keperibadian Melayu.

Budi sebagai Teras Ungkapan Adat Melayu

Ungkapan adat Melayu memainkan peranan yang penting dalam pengolahan budaya kehidupan

sesebuah masyarakat. Sebagai sebuah institusi sosial yang melakarkan hukum, pantang larang

serta perkara-perkara yang diperbolehkan dalam sesebuah masyarakat, ungkapan adat Melayu

sarat dengan unsur didaktik. Dapat dirumuskan daripada kenyataan tersebut bahawa budi

menjadi teras kepada ungkapan adat Melayu. Ungkapan adat Melayu dihadirkan untuk

mempengaruhi masyarakat Melayu ke arah kebaikan. Namun begitu, beberapa kaedah dan

pendekatan utama digunakan dalam ungkapan adat Melayu bagi mencapai matlamat tersebut.

Antara kaedah yang digunakan ialah dalam penglahiran rasa gerun, takut, dan seram pada diri

penerima ungkapan tersebut di samping melahirkan rasa keinsafan demi menganjak perubahan.

Hal tersebut dapat diteliti dalam ungkapan berikut (2006:293-294) :

“wahai ananda peliharalah diri,


Perbuatan jahat engkau jauhi
Berkata bohong jangan sekali
Jujur dan ikhlas sebarang peri

Wahai ananda peliharalah lidah


Janganlah suka berkata salah
Luruskan hati elokkan tingkah
Jujur dan ikhlas jangan berobah

Wahai ananda jagalah mulut


Jauhkan sifat dengki dan belot
Berkata jujur janganlah takut
Kepada yang benar engkau mengikut

Wahai ananda peliharalah laku


Jujur dan setia tempat tegakmu
Rajin belajar menambah ilmu
Supaya hidupmu tak dapat malu”

Perkataan-perkataan yang ditebalkan memainkan peranan yang penting dalam melahirkan

rasa seram pada diri penerima ungkapan tersebut. Sebagai contoh, perkataan-perkataan seperti

perbuatan jahat, berkata bohong, berkata salah, dengki dan belot, takut, dan malu membawa

konotasi yang negative. Hal tersebut menjadi inti terhadap bahasa badi. Biarpun begitu, frasa

yang benar, pada bentuk asal sebenarnya merujuk kepada perkara ataupun makhluk yang lebih

sempurna daripada diri penerima. Biarpun frasa tersebut tidak dapat diterima secara

keseluruhannya sebagai frasa yang menepati ciri-ciri bahasa badi, frasa tersebut dilahirkan dalam

ungkapan di atas untuk menghadirkan rasa keinsafan pada penerima. Ungkapan tersebut

mengingatkan penerima akan kekerdilan manusia yang tidak lepas daripada cacat dan cela dan

sentiasa dikelilingi oleh perkara yang lebih sempurna daripada dirinya.. Asalkan insan tersebut

akur akan keterbatasannya sebagai hambaNya.

Selain daripada itu, keberkesanaan penggunaan bahasa badi dalam penganjakan kesan

katharsis pada diri penerima turut bergantung pada kata, frasa dan ayat yang menjadi komplemen
ataupun frasa pendamping terhadap bahasa badi. Perkara tersebut dapat diperhatikan pada kata-

kata yang dicondongkan seperti peliharalah diri, engkau jauhi, jangan sekali, jujur dan ikhlas

sebarang peri, peliharalah lidah, Janganlah suka, Luruskan hati elokkan tingkah, Jujur dan

ikhlas jangan berobah, jagalah mulut, Berkata jujur janganlah, engkau mengikut, peliharalah

laku, Jujur dan setia tempat tegakmu, dan Rajin belajar menambah ilmu.

Tujuan utama adat Melayu adalah untuk mendatangkan faedah dan kebaikan pada

generasi muka, atas dasar itu, tidak hairanlah sekiranya kelahiran ungkapan adat Melayu adalah

sebagai ilmu yang dapat digunakan oleh penerima. Sesuai dengan gagasan tersebut, nilai budi

sebenarnya menjadi teras kepada ungkapan adat Melayu. Nilai budi mempengaruhi ungkapan

adat Melayu pada dua sudut utama, yakni sebagai pemangkin ciri-ciri positif pada penerima serta

penghubung manusia dan tuhan5.

Nilai budi dan badi dapat dikesan jelas pada rentetan kata yang menjadi wahana

penyampaian segala gagasan adat Melayu. Dalam hal ini, bahasa budi dan badi diterjemahkan

dalam rangkaian satu atau lebih perkataan yang sekali gus membentuk sebuah frasa.

Kehadiran frasa pendamping pada bahasa badi menjadi sekali gus mengukuhkan

kejituaan dan keutuhan budi sebagai teras ungkapan adat Melayu. Frasa dan kata-kata yang

dicondongkan di atas memberikan landasan yang terarah bagi khalayak pembaca untuk

menghayati ungkapan tersebut dengan lebih berkesan. Jelas bahawa penggunaan bahasa budi dan

bahasa badi secara serentak melahirkan sinergi yang harmonis antara kedua-dua elemen tersebut.

Trend yang sama turut dapat diperhatikan pada ungkapan-ungkapan berikut (2006:464,
5
Lihat kitab Serat Centhini.
2006:454) :

“wahai anak dengarlah petuah


Supaya hatimu tidak kemak
Jauhkan sifat loba dan tamak

Supaya matamu tidak buta


Jauhkan sifat mabuk dunia

Supaya dirimu tidak terlaknat


Jauhkan sifat jilat menjilat

Supaya dirimu tidak celaka


Jauhkan sifat mengambil muka

Supaya dirimu tak dapat malu


Jauhkan sifat ampu mengampu

Supaya dirimu tidak ternoda


Jauhkan sifat mengada-ada

Supaya dirimu tidak melengas


Jauhkan sifat bermalas-malas

Supaya dirimu tidak tergadai


Jauhkan sifat berlalai-lalai”

“wahai anak dengarlah amanah


Jangan kusutkan rantau selesai
Jangan keruhkan tepian jernih
Jangan dicoreng arang ke kening
Jangan mengoyak baju di badan
Jangan menyingkap kain di pinggang

Berkata pantang menjilat ludah


Memberi pantang menjilat siku”

Dalam penglahiran katharsis budi pada diri penerima ungkapan adat Melayu, bahasa budi

menjadi teras kepada ungkapan adat Melayu. Penggunaan lenggok dan gaya bahasa puisi

menambahkan nilai estetika ungkapan adat Melayu di samping melancarkan proses penerimaan

segala teguran dan tunjuk ajar yang terpateri dalam ungkapan tersebut. Bahasa budi daripada itu
dapat ditelusuri dan diteliti pada lenggok bahasa puitis yang digunakan dalam proses

pemaujudan adat Melayu ke dalam bentuk figuratif di samping kata-kata kunci yang berunsur

positif. Sesuai dengan peranan yang dimainkan adat Melayu sebagai sebuah institusi sosial yang

menjadi piawai terhadap budaya masyarakat Melayu, nilai budi menjadi teras kepada ungkapan

adat Melayu.

Bahasa Badi sebagai Psikologi Kontra

Proses penjanaan budi ataupun kesan kathartik pada diri pembaca lazimnya menggunakan

beberapa kaedah tertentu. Antaranya ialah dengan menggunakan bahasa budi bagi memberikan

kesan psikologi kontrastif terhadap penerima. Bahasa badi, sebagai bahan representative

terhadap nilai-nilai negatif mempengaruhi minda penerima dengan membolehkannya untuk

menterjemahkan perceptual inputs (bahasa badi) kepada pelbagai jenis pewakilan mental

(mental representations). Pewakilan mental tersebut adakalanya bertujuan untuk memomokkan

perasaan dan minda penerima untuk menjauhkan diri daripada membudayakan amalan-amalan

negatif. Hal tersebut dapat diteliti dalam ungkapan berikut :

“panggang terubuk rencahnya sambal


Sambal dibuat di lesung batu
Orang perajuk mukanya tebal
Tidak mengingat aib dan malu

Parang bungkuk bawa menebas


Tajam matanya karena diasah
Orang perajuk hidupnya malas
Kalau bekerja suka berkilah

Parang bungkuk mata berkarat


Hulunya pecah kerana lapuk
Orang perajuk hati berukat
Laku menyalah hati pun busuk

Parang bengkok buruk besinya


Karena tidak ada bajanya
Orang perajuk buruk pekertinya
Kemana pergi tak ada yang percaya

Parang bengkok menyencang tulang


Karena keras matanya patah
Orang perajuk hidupnya malang
Kemana pergi orang menyunggah”

Ungkapan di atas menggunakan bentuk pantun sebagai wadah untuk menunjuk ajar akan

konsep menjadi orang menurut adat Melayu. Lebih khusus lagi, ungkapan di atas mengajarkan

akan padah menjadi orang perajuk. Sesuai dengan konsep binaan pantun empat kerat yang terdiri

daripada dua baris pembayang dan dua baris isi, pantun di atas terbina daripada dua baris

pembayang dan dua baris frasa yang menggunakan bahasa badi. Frasa tersebut sekali gus

menjadi isi kepada pantun yang dimaksudkan. Namun begitu, ketidakhadiran bahasa budi secara

terang-terang tidak bererti bahawa nilai budi langsung tidak hadir pada ungkapan di atas.

Kehadiran nilai badi terletak pada kiasan pembayang maksud pantun di atas. Sebagai

contoh, parang bungkuk bawa menebas, tajam matanya karena diasah. Ungkapan tersebut

menjelaskan bahawa parang bungkuk yang digunakan dalam aktiviti menebas tidak mempunyai

mata yang tajam secara semula jadi. Sebaliknya, ketajaman mata tersebut hanya bisa hadir

selepas diasah. Dalam erti kata yang lain, parang tersebut tidak mungkin akan berguna andai

matanya tidak diasah. Nescaya, besi yang buruk pun bisa menjadi tajam sekiranya besi tersebut

diasah dan dicanai untuk menjadi parang yang bermata tajam.

Nilai badi daripada itu merupakan sebuah komponen yang integral dalam peradaban dan

psikologi Melayu serta tidak dapat dipisahkan ataupun ditidakpedulikan dalam pencerakinan

budaya Melayu. Nilai badi bertujuan untuk menghindarkan penerima ataupun pendengar
ungkapan daripada keperihalan-keperihalan yang negatif. Selaras dengan psikologi orang

Melayu yang lazimnya dapat dipecahkan kepada nilai budi dan badi, nilai badi bertujuan untuk

menggerunkan penerima ungkapan lewat mendekatkan diri penerima dengan ruang lingkup

hantu berbanding dengan budi yang mendekatkan diri penerima ungkapan dengan ruang lingkup

tuhan.

Ethos, Pathos dan Logos dalam ungkapan adat Melayu

Dalam budaya retorik masyarakat Melayu, ungkapan adat Melayu bukan sahaja bertujuan untuk

mempengaruhi minda penerima namun turut penting sebagai “pematah bicara”. Ungkapan adat

Melayu merupakan antara perkara yang diucapkan bagi mematahkan bicara lawan dalam

sesebuah perdebatan. Dalam proses mencari kesimpulan daripada perkara yang didebatkan,

masyarakat Melayu secara teoretis memilih penggunaan akal budi yang tersemat dalam

ungkapan adat Melayu. Perkara tersebut dilakukan atas kepercayaan bahasa masyarakat lampau

dapat dipercayai serta lebih bijaksana.

Dalam rangka perbincangan tentang ungkapan adat Melayu, terdapat tiga dimensi

utama yang melandasi budaya retorik yang hadir dalam ungkapan adat Melayu, yakni dimensi

ethos, pathos dan logos. Namun begitu, dimensi ethos, pathos dan logos dalam budaya retorik

Melayu sebenarnya lebih rencam sekiranya dibandingkan dengan budaya retorik masyarakat

lain. Sebagai contoh, ethos dan logos tidak dapat dipisahkan secara eksplisit dalam budaya

retorik alam Melayu, khususnya dalam ungkapan adat Melayu. Hal tersebut disebabkan

kepentingan nilai budi dalam ungkapan adat Melayu. Seperti yang telah dijelaskan di bahagian

awal kertas kerja ini, nilai budi memainkan peranan yang besar dalam ungkapan adat Melayu,

bahkan ilmu setinggi mana pun tidak bisa menandingi orang yang berbudi. Perihal tersebut dapat
diperhatikan seperti berikut :

“Apa isi tunjuk ajar Melayu


Kepalanya syarak, tubuhnya ilmu

Apa isi tunjuk ajar Melayu


Penyuci akal, penenang kalbu

Apa isi tunjuk ajar Melayu


Pendinding aib, penjaga malu

Apa isi tunjuk ajar Melayu


Sari akidah, patinya ilmu
Mengekalkan tuah sejak dahulu”

Bagi masyarakat Melayu, ilmu tidak bererti sekiranya tidak digandingkan dengan

budi. Sebagaimana telah diterangkan dalam ungkapan di atas, sekiranya ilmu merupakan pati

seseorang, maka akidah (budi) merupakan sarinya. Budaya retorik alam Melayu daripada itu

merupakan penggarapan wacana emosi dan logika yang mementingkan peranan budi dan badi

dalam bentuknya.

Bagi masyarakat Melayu yang sekali gus merupakan khalayak penerima utama

ungkapan adat Melayu, ethos merujuk kepada perawakan dan keperibadian insan yang

mengucapkannya. Dalam hal ini, ethos dapat dihadirkan dalam diri pengucap ungkapan tersebut

dengan pemerhatian terhadap empat perkara utama, yakni :

1) Pengucap ungkapan adat merupakan seorang pakar dalam keperihalan adat.

2) Pengucap mempunyai minat yang mendalam terhadap subjek tersebut.

3) Pengucap mempunyai nilai logos yang tinggi sehinggakan beliau mampu untuk

menyesuaikan keadaan semasa dengan ungkapan-ungkapan tertentu.

4) Pengucap merupakan seseorang yang berbudi tinggi.


Keempat-empat perkara tersebut merupakan antara perkara yang menyumbang

kepada keberkesanan pengucap mengucapkan ungkapan adat Melayu. Bagi masyarakat Melayu,

kepakaran tentang sesuatu bidang itu merupakan perkara yang penting serta memberikannya

keupayaan dalam membincangkan persoalan adat, khususnya dengan mengucapkan ungkapan

adat Melayu. Namun begitu, kepakaran tersebut tidak semestinya bererti bahawa individu

tersebut merupakan seorang professor mahupun sarjana dalam bidang berkenaan. Bagi

masyarakat Melayu, kepakaran tersebut turut dapat berada pada orang yang lebih berusia.

Sebuah golongan yang turut dapat dirujuk sebagai pakar bidang tersebut adalah golongan yang

dikenali sebagai budayawan. Sementara itu pula, individu yang menampilkan minat yang

mendalam terhadap subjek yang dibicarakan turut berupaya untuk mengutarakan ungkapan adat

Melayu dengan berkesan. Segolongan lagi yang turut mampu menggunakan ungkapan adat

Melayu ialah golongan yang mempunyai nilai logos ataupun logika yang tinggi. Dalam hal ini,

golongan tersebut mampu untuk menyesuaikan dirinya dengan keadaan serta mengungkapkan

ungkapan-ungkapan tertentu yang bersesuaian dengan keadaan (pertengakaran, perkelahian,

majlis dan sebagainya). Akhir sekali, individu yang mengucapkan ungkapan adat Melayu

haruslah merupakan seseorang yang berbudi pekerti serta berakhlak mulia.

Kehadiran salah satu daripada perkara di atas seterusnya menyumbang terhadap

keupayaan pengucap untuk menguasai perbincangan atau perdebatan dengan kehadiran nilai

pathos. Nilai pathos dihadirkan dengan penggunaan dua kaedah utama, yakni dengan

menggunakan unsur metafora dan simile dan melalui keupayaan pengucap untuk menjalinkan

hubungan intrinsik dengan penerima ungkapan. Dalam hal ini, nilai pathos menjadi lebih ketara
sekiranya pengucap memahami nilai budi dan badi yang tersirat dalam citra pemikiran Melayu

yang terpancar dalam ungkapan adat Melayu.

Akhir sekali, nilai logos ataupun logika sebenar merujuk kepada keupayaan

pengucap untuk mengukuhkan perbicaraannya dengan penggunaan-penggunaan contoh yang

dapat difahami khalayak penerima ataupun pendengar. Kewujudan logos sebenarnya turut

menyumbang kepada nilai ethos dalam diri pengucap. Seperti yang telah dijelaskan di atas, logos

merujuk kepada keupayaan pengucap untuk memberikan contoh ataupun ungkapan yang

bersesuaian dengan sesuatu keadaan. Selain daripada itu, logos turut merujuk kepada keupayaan

pengucap untuk memberikan contoh-contoh yang dapat digunakan untuk mengukuhkan keadaan.

Sebagai contoh, sekiranya terdapat khabar angin yang tersebar luas dalam sesebuah kampung,

maka logos yang bersesuaian dengan keadaan itu adalah pohon tak ditup takkan bergoyang.

Jelas daripada penjelasan di atas bahawa ethos, logos dan pathos turut memainkan

peranan yang penting dalam budaya retorik Melayu. Nescaya, keberkesanaan pengunaan

ungkapan adat Melayu sebagai “pematah bicara” hanya dapat dilakukan dengan kehadiran nilai-

nilai tersebut sebagaimana yang diusulkan Aristotle.

Rumusan

Hasil daripada kajian yang dijalankan pengkaji dalam pelaksanaan kertas kerja ini, pengkaji

mendapati bahawa budaya retorik dalam ungkapan adat Melayu sebenarnya dipengaruhi oleh

empat criteria utama, yakni nilai budi dan badi serta ethos dan logos. Sementara itu, nilai pathos

diwakili oleh ungkapan adat itu sendiri yang sarat dengan penggunaan metafora dan analogi
dalam usaha mengukuhkan dalil-dalil yang terdapat dalam ungkapan adat Melayu.

Di suatu sudut yang lain, nilai budi dan badi mencakupi ruang spiritual dan psikologi

budaya Melayu yang bertindak untuk mendekatkan atau menjauhkan orang Melayu dari elemen-

elemen spiritual tertentu seperti tuhan dan hantu. Hasil daripada penelitian yang dijalankan

pengkaji, berikut merupakan model yang merangkumkan penelitian di atas :

Rajah 2 : Model Locus Retorik Melayu

Jelas daripada rajah di atas bahawa ungkapan adat Melayu turut diolah secara

strategik, sekali gus membentuk budaya retoriknya yang tersendiri. Dalam usaha menganjak

katharsis masyarakat am, nilai budi dan badi diterapkan ke dalam ungkapan adat Melayu dengan

penggunaan metafora dan analogi yang sekali gus merangkumi nilai pathos yang dibincangkan

oleh Aristotle. Maka itu, dapatlah dirumuskan bahawa kekuatan ungkapan adat Melayu sebagai
sebuah bahan penggerak naluri dan jiwa social sebenarnya hadir pada penggarapan dan

pengolahan nilai budi dan badi ke dalam bentuk-bentuk metafora dan analogi. Nescaya,

ungkapan adat Melayu merupakan sebuah hasil pantulan budaya yang strategik dan melampaui

perbatasan ilmu saintifik yang terdapat pada waktu ungkapan itu diabadikan.

Bibliografi

Aliman Hassan. (2007). Sanggan Budaya. Singapura: Angkatan Sasterawan '50.

Arbak Othman. (1981). Tatabahasa Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise.

Asmah Haji Omar. (1992). Bahasa dan Alam Pemikiran Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa
dan Pustaka.

__________. (2008). Ensiklopedia Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

__________. (1993). Nahu Melayu Mutakhir. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

__________. (1993). Susur Galur Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Gerald F. Elsa. (1957). Aristotle's Poetics: The Argument. Cambridge: Harvard University Press.

Gentner, D. (1989). The mechanisms of analogical learning. In S. Vosniadou & A. Ortony (Ed.),
Similarity and analogical reasoning (pp.199-241). New York : Cambridge University
Press.

Hairidin Harun. (2001). Kosmologi Melayu dalam Era Teknologi Maklumat. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Md. Sidin Ahmad Ishak & Mohd. Saleeh Rahamad. 2008. Strategi Bahasa : Panduan Nahu dan
Retorik untuk Penulisan. Kuala Lumpur : Penerbit Universiti Malaya.

Mohd. Din Bin Ali. 1963. Malay Customary Law/Family dalam Intisari, Jilid II, No. 4, hal 34..
Singapura : Malaysia Sosiological Research Institute.

_____. 1965. Two Forces in Malay Society dalam Intisari. Jilid I, No. 3, hal. 16. Singapura :
Malaysia Sosiological Research Institute.

Michael Oakeshott. 1959. The Voice of Poetry in the Conversation of Mankind. London : Bowes
and Bowes.
Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Gani. 2003. Penulis Manifestasi Warisan Jati Diri
dan Jagat. Dlm. Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz. (Ed.), Sastera Melayu
Warisan Jati Diri dan Jagat. Prosiding Pertemuan Sasterawan Nusantara XII pada 13-14
September 2003 di 03 di Hotel Meritus Mandarin, Singapura (m.s. 58-83). Singapura :
Angkatan Sasterawan 50.

Muhammad Ariff Ahmad. 2007. Nilam – Nilai Adat Melayu. Singapura : Majlis Pusat.

__________. 1993. Bicara Tentang Adat dan Tradisi. Singapura : Pustaka Nasional Pte. Ltd.

Muhammad Jailani Bin Abu Talib. (2009). Budaya Melayu dalam Era Sarwajagat. dlm. A. G.
Abdullah, Dewan Budaya, Februari. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

_______. (2009, Mei). Kepercayaan Warisan Melayu : Dilema Tradisi dan Realiti. Kertas kerja
dibentangkan dalam Sesi Bicara “Kepercayaan Warisan Melayu” di Institut Pendidikan
Nasional, Universiti Teknologi Nanyang, Singapura.

_______. (2008). Hikayat Purba Diberi Nafas Baru. Dlm. Endo Suanda, Gong : Media, Seni,
dan Pendidikan Seni. Edisi 100/IX/2008. Yogyakarta: Yayasan Tikar Media Budaya
Nusantara.

Noorhaqmal Mohamed Noor. 2009. Representasi Puisi dalam Pelbagai Media dari Sudut
Genetik. Dlm. Mohamed Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz. (Ed). Aktivis, Jurnal
Akademik Jilid IX, 2009. (ms. 71-72). Singapura : Persatuan Budaya Melayu Program
Latihan Khas (Bahasa Ibunda), Institut Pendidikan Nasional.
Noresah Baharom et. Al. 2007. Kamus Dewan Edisi Keempat. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa
dan Pustaka.
Nik Safiah Karim. (2002). Peningkatan Estetik Bahasa Melayu. Prosiding Kongres Bahasa dan
Persuratan Melayu IV (pp. 9-19). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Pradopo, Djoko, Rachmat. 1993. Pengkajian Puisi. Analisis Strata Norma dan Analisis
Struktural dan Semiotik. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
Retorik. (t.t). Diperolehi Oktober 1, 2009, daripada http://www.tutor.com.my/stpm/retorik.htm.

Rasiah Halil. 1997. Unsur Pemikiran dalam Puisi. Dlm. Anuar Othman. (Peny). Prisma Seni.
(ms. 117-128). Singapura : Perkumpulan Seni.

Sahlan Mohd. Saman. 2005. Persuratan Melayu: Tradisional ke Moden. Bangi : Universiti
Kebangsaan Malaysia Press.

Sapardi Djoko Damono. 1999. Sihir Rendra : Permainan Makna. Jakarta : Penerbit Pustaka
Firdaus.
Tee Boon Chuan. 2000. Debat Melayu Alaf Pertama dan Kedua. Utusan Online. 18 November
2000. (Utusan Malaysia). Diperolehi daripada
wjsiwyg://143/http://www.utusan.com.my/c…oday/Utusan_Malaysia/Others/ot8_full.htm.
Internet. Pada 20 Ogos 2009.

Umar Junus. 2003. Simile dan Metafora dalam Wacana Puisi Sebelum Abad ke-20. Dlm. Abd.
Razak Abu Bakar. (Ed.), Jurnal Bahasa, Jilid 2 Bil 2. (ms. 274-308). Kuala Lumpur :
Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zainal Kling. 2003. Kesusasteraan Sebagai Jati Diri Melayu dan Jagat Manusia. Dlm. Mohamed
Pitchay Gani Bin Mohamed Abdul Aziz. (Ed.), Sastera Melayu Warisan Jati Diri dan
Jagat. Prosiding Pertemuan Sasterawan Nusantara XII pada 13-14 September 2003 di 03 di
Hotel Meritus Mandarin, Singapura (m.s. 20-32). Singapura : Angkatan Sasterawan 50.

Anda mungkin juga menyukai