Anda di halaman 1dari 1

PENGARUH MUSIK TERHADAP SHORT-TERM MEMORY SESEORANG I.PENDAHULUAN LATAR BELAKANG Setiap orang memi i!i !

apa"ita" #an !emamp$an mengingat %ang &er&e#a&e#a. Pro"e" mengingat #i#a'$ $i o e' pro"e" "en"ori! %ait$ !eti!a orang men#engar( me i'at( ata$ mera"a!an. Da am pro"e" &e a)ar #i"e&$a' in"tit$ti ( "eorang pe a)ar a!an meng'a#api $)ian a!a#emi" %ang mem&$t$'!an !emamp$an ingatan %ang tinggi $nt$! men#apat!an ni ai a!a#emi" %ang &ai!. Da am meng'a#api $)ian ter"e&$t ter#apat &er&agai )eni" "oa ( a#a %ang &er$pa "oa e""a%( m$ tip e *'oi"e( ata$p$n pern%ataan. Unt$! men%e e"ai!an "oa -"oa ter"e&$t #engan &ai! #iper $!an !emamp$an mengingat #an mempro"e" in+orma"i %ang tinggi. Tapi #a am pro"e" mengingat ter"e&$t !ita "ering menga ami , $pa- $nt$! meng'in#ari 'a ter"e&$t "e"eorang "ering mengg$na!an &er&agai *ara $nt$! mempro"e" in+orma"i e&i' #a am. Ter!a#ang !ita tem$i orang e&i' *epat mengingat #an mempro"e" in+orma"i "am&i men#engar!an m$"i!. Na#a-na#a tertent$ #apat mem&ant$ "e"eorang #a am mempro"e" in+orma"i tetapi ter!a#ang )$ga #apat meng'am&at( mi"a n%a m$"i! #engan na#a-na#a %ang menggangg$ !on"entra"i. IDENTI.IKASI Dari pern%ataan &e&erapa pe a)ar &a'/a mere!a per*a%a m$"i! #apat mem&ant$ #a am memper*epat pro"e" in+orma"i #an mengingat. PERUMUSSAN MASALAH Apa!a' m$"i! #apat mem&ant$ #a am mening!at!an pro"e" in+orma"i #an mengingat #a am ota! man$"ia. TU0UAN Keti!a "e"eorang me i'at "e&$a' gam&ar !em$#ian #ia men$t$p matan%a tetapi #a am /a!t$ &e&erapa #eti! #ia "eperti me i'at gam&ar ter"e&$t( pro"e" ter"e&$t terma"$! "a a' "at$ pro"e" memori "en"ori 1i"$a . A#a orang %ang e&i' tanggap ter'a#ap "tim$ $" &er$pa &$n%i( gam&ar( ata$ ra&aan.