Anda di halaman 1dari 17

KEPENTINGAN KAUNSELOR MEMPUNYAI KEMAHIRAN ASAS KOMUNIKASI DAN KEMAHIRAN MEMBERI TUMPUAN

Menurut Suradi Salim (1996), bimbingan dan kaunseling adalah satu proses dimana seorang kaunselor akan berinteraksi dengan individu untuk membantu individu memahami dirinya dan dunia di sekelilingnya supaya ia boleh menggunakan kebolehan, keupayaan dan bakat yang ada sepenuhnya. Definisi di atas telah menun ukkan aktiviti yang di alankan sepan ang proses bimbingan dan kaunseling adalah interaksi diantara klien dengan kaunselor ataupun dengan perkataan lain komunikasi. Maka kesimpulan yang dapat dibuat adalah keberkesanan sesuatu proses bimbingan dan kaunseling adalah bergantung kepada se auh manakah keberkesanan komunikasi yang berlaku di antara klien dengan kaunselor di sepan ang proses. Demi memastikan proses bimbingan dan kaunseling ber alan dengan lan!ar iaitu berlakunya komunikasi yang berkesan maka kaunselor perlu mempunyai kemahiran asas komunikasi dan kemahiran memberi tumpuan untuk memastikan komunikasi yang berlaku di antara mereka adalah komunikasi yang berkesan. "eadaan ini adalah penting untuk mendapat keper!ayaan klien terhadap kaunselor baha#a kaunselor memberi penumpuan dan ingin menolongnya. Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6) kaunselor perlu mempraktikkan kemahiran asas komunikasi mendengar iaitu menerima mese klien dengan teliti dan memberi respon yang tepat kepada mese yang di sampaikan. "eadaan ini akan memberi klien rasa kaunselor mengambil berat terhadapnya. Sebagai !ontoh, klien lebih suka kaunselor yang lebih mendengar daripada bertanya masalah yang dihadapi olehnya. "eadaan ini berlaku kerana mereka merasa kaunselor yang banyak bertanya seolah*olah sedang menyiasat dan mempersoalkan kelemahan mereka tanpa memberi mereka peluang untuk membela diri mereka. +ni se!ara langsung akan menyebabkan klien berasa tertekan dan tidak mahu beker asama untuk men ayakan sesi bimbingan dan kaunseling yang di alankan.

Selain itu, klien uga akan berasa dirinya dihargai dan memberinya harapan untuk berubah dengan mula memper!ayai kaunselor ika kaunselornya mempamerkan kemahiran memberi tumpuan kepadanya. Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6) salah satu kemahiran memberi tumpuan yang perlu ada pada kaunselor adalah !ondong ke hadapan sedikit. %pabila kaunselor menun ukkan dia memberi tumpuan kepada klien dengan menghadap individu dengan !ondong ke hadapan sedikit, klien akan berasa apa yang diluahkan diterima se!ara positif oleh kaunselor dan mereka berasa kaunselor ingin mendengar dan membantu mereka se!ara ikhlas. "lien uga per!aya yang kaunselor memahami masalahnya dan memberi rasa selamat dan tidak tertekan semasa men alani sesi bimbingan dan kaunseling. Menurut Sabariah Siron (()),), kaunselor perlulah mempunyai kemahiran*kemahiran komunikasi untuk mendapatkan keper!ayaan klien supaya proses bimbingan dan kaunseling dapat berlaku dengan lan!ar. +ni telah membuktikan baha#a seorang kaunselor kaunseling dapat ber alan dengan lan!ar. perlu mempunyai kemahiran asas komunikasi dan kemahiran memberi tumpuan supaya sesi bimbingan dan

KEMAHIRAN ASAS KOMUNIKASI


Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6) kemahiran asas komunikasi yang mesti berlaku dalam proses kaunseling ada tu uh dan boleh di latih. "emahiran asas kaunseling yang tersebut adalah soalan terbuka, senyap, mendengar, penyataan semula, merefleksikan perasaan, meringkaskan isi perbin!angan dan meringkaskan perasaan. a. SOALAN TERBUKA Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6) soalan terbuka digunakan oleh kaunselor untuk mendapatkan maklumat lan ut daripada klien dimana klien bebas memberi a#apan yang tidak terkongkong kepada pendapat atau pandangan kaunselor. "eadaan ini memberi klien peluang untuk ber!akap lebih mendalam dengan !aranya sendiri tanpa memberi a#apan yang bersifat ob ektif tetapi sub ektif dimana klien bebas meneroka masalahnya. Menurut %mir %#ang (19--), dalam soalan*soalan yang ber!orak terbuka akan memerlukan klien men a#apan berdasarkan pandangannya mengenai sesuatu perkara se!ara menyeluruh. +ni akan menggalakkan klien ber!akap lebih supaya kaunselor boleh menilai personaliti klien berdasarkan !ara dia men a#ab soalan terbuka. .erdapat pelbagai situasi dimana kaunselor boleh menggunakan soalan terbuka dan salah satu daripadanya adalah semasa kaunselor inginkan klien memberi penerangan yang lebih terperin!i tentang sesuatu perkara. "aunselor akan bertanya, /0oleh anda menggambarkan perasaan anda pada masa itu12 Soalan ini akan meminta klien untuk memberi penerangan yang lebih terperin!i mengenai perasaannya dan pada masa yang sama tidak terkongkong a#apannya untuk soalan tersebut. Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6) penyoalan soalan terbuka oleh kaunselor perlu dika#al penggunaannya kerana klien mungkin akan merasakan

kaunselor sedang men alankan penyiasatan atau interogasi yang membosankan ika kaunselor asyik bertanya soalan.

b. SENYAP Menuru Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), senyap bermaksud kaunselor tidak memberi apa*apa komen atau soalan sebagai sesuatu kenyataan daripada klien dengan !ara mendiamkan diri serta membiarkan klien terus ber!akap. "eadaan senyap ini perlu atas dua sebab utama ,iaitu 1. Menyedarkan klien akan tanggung a#ab ber!akap dalam sesi kaunseling sebenarnya adalah terletak pada klien dan bukannya kaunselor. +ni bermaksud kaunselor tidak seharusnya memonopoli sesi bimbingan dan kaunseling dengan asyik ber!akap, memberi soalan dan pendapat ,tetapi memberi klien masa untuk ber!akap dan men a#ab dengan senyap seketika untuk menyedarkan tanggung a#ab klien itu sendiri dalam sesi tersebut terletak pada klien itu sendiri. Sebagai !ontoh, semasa sesi bimbingan dan kaunseling di alankan, kaunselor akan senyap dan membenarkan klien terus ber!akap supaya klien berasa dirinya adalah #atak utama dalam sesi tersebut dan bukannya kaunselor. (. Memberi klien masa untuk memeriksa, mengimbas kembali dan membuat kesimpulan tentang implikasi perbin!angan dalam sesi kaunseling tanpa berasa tertekan men a#ab soalan kaunselor mengenai fikiran dan perasaannya. Menurut Muhd. Mansur %bdullah (()))), keadaan ini penting supaya klien tidak terasa tertekan semasa berkomunikasi dengan kaunselor kerana kaunselor memperuntukkan masa kepada klien untuk berfikir apa yang hendak diluahkan tanpa di himpit dengan soal masa. +ni memberi ruang kepada klien untuk merehatkan otaknya dengan tidak terburu*buru memikirkan a#apan dalam masa yang singkat kerana ini mungkin akan merumitkan masalah klien dengan menganggap kaunselor sedang memaksa klien untuk men a#ab soalan tanpa memperuntukkan

masa untuk klien berfikir. Sebagai !ontoh, semasa klien tidak dapat men a#ab soalan yang di kemukakan oleh kaunselor, kaunselor perlu memberi klien masa untuk berfikir untuk men a#ab dan bukannya memberi pendapat kaunselor terhadap soalan yang dikemukakan ke atas klien kerana ini akan memberi tekanan keatas klien untuk men a#ab soalan. "aunselor akan banyak mendapat faedah dengan membiarkan klien senyap seketika kerana ini menandakan kaunselor mengambil berat tentang kliennya dengan memberi klien masa untuk berfikir sebelum ber!akap tanpa memberi apa*apa tekanan kepada klien untuk memberi respon.

c. MENDENGAR Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), mendengar dalam konteks kaunseling adalah menerima mese dengan teliti dan memberi respon yang tepat kepada mese yang disampaikan. Seorang kaunselor perlu mempunyai kemahiran mendengar supaya dia dapat menganalisis apa yang diluahkan oleh klien dengan memberi maklum balas yang tepat dan bersesuaian kepada klien. +ni adalah penting supaya klien berasa kaunselor memberi komitmen yang sepenuhnya dengan mendengar se!ara aktif dan merasakan diri mereka dibela kerana kaunselor benar*benar !uba memahami alam fikirannya dengan memberi respon yang tepat yang diharapkan. 3ontohnya, klien biasanya mengharapkan kaunselor memberi tumpuan kepada mereka untuk mendengar masalah yang diluahkan supaya mereka dapat respon yang dikehendaki. Menurut %rthur &. 4loyd dan %minah 5 . 5ashim (19-6), seorang kaunselor perlu mendengar dengan teliti supaya dapat mentafsir makna tersembunyi klien. 0iasanya klien sukar untuk men elaskan masalah mereka yang sebenar maka kaunselor perlu mendengar rintihan klien dengan teliti supaya dapat menganalisis dan mentafsir apa sebenarnya masalah klien yang tersembunyi. 3ontohnya, klien selalunya tidak tahu masalah utama yang dihadapi dan mengemukakan pelbagai masalah dan

di sini kaunselor perlu mendengar dengan teliti dan menganalisis masalah utama yang sebenarnya dialami oleh klien dan memberitahu klien masalah utamanya.

d. PENYATAAN SEMULA

Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), penyataan semula adalah kebolehan kaunselor menyatakan semula intipati mese yang disampaikan oleh klien dengan memparafrasa maklumat klien dengan menggunakan perkataan kaunselor sendiri. .erdapat tiga tu uan memparafrasa u!apan klien ,iaitu memberitahu klien baha#a kaunselor !uba memahaminya, meringkaskan dan men elaskan apa yang dimaksudkan oleh klien dan menyemak semula sama ada maklumat yang diterima oleh kaunselor adalah maklumat yang dimaksudkan oleh klien. "eadaan ini adalah penting supaya kaunselor dapat mengenal pasti segala maklumat yang diterima olehnya adalah maklumat yang betul dan bukannya dari segi pandangannya sendiri dengan meringkaskan isi pendapat klien dan mendapat pengesahan daripada klien. &ada masa yang sama klien akan berasa kaunselor faham akan apa*apa yang diluahkan olehnya di sepan ang sesi. 3ontoh situasi kaunselor membuat penyataan semula, "lien 7 /Saya selalu berasa mengantuk semasa mata pela aran se arah bermula, kadang*kadang saya berasa ingin keluar dari kelas se arah.2 (perasaan) "aunselor 7 /%nda tidak berminat untuk bela ar mata pela aran se arah dalam kelas.2 (maksud) "aunselor akan memberi respon tentang perkara yang ingin disampaikan oleh klien dengan menparafrasa maklumat yang diterima dengan meringkaskannya dengan perkataan lain seperti diatas. "eadaan ini akan menggalakkan klien untuk ber!akap lebih kerana mereka tahu yang kaunselor faham apa yang di elaskan oleh mereka. &ada masa yang sama kaunselor perlu ingat baha#a memparafrasa tidak memba#a kepada penerokaan masalah dengan mendalam. 8leh itu dapat dirumuskan baha#a membuat penyataan semula adalah 6

kaunselor menberi terangan dengan menggunakan perkataan sendiri untuk menyemak sama ada yang dipersepsikan oleh kaunselor adalah berketepatan dengan apa yang dimaksudkan oleh klien.

e. MEREFLEKSI PERASAAN Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), merefleksikan perasaan adalah men!adangkan satu perasaan yang dialami oleh klien bila membuat sesuatu kenyataan untuk menyemak ketepatan perasaan yang dialami ketika itu. +ni adalah perlu untuk mengenal pasti perasaan klien pada masa itu dan mendapat kepastian daripada klien akan angkaan perasaan klien oleh kaunselor adalah betul. &ada masa yang sama klien dapat merasakan baha#a kaunselor memahami perasaan mereka pada ketika itu dan menggalakkan klien untuk meneruskan sesi dengan menaruh keper!ayaan kepada kaunselor untuk men!eritakan dengan lebih mendalam lagi. 3ontoh situasi kaunselor merefleksi perasaan, "lien 7 /0ila saya mendapat tahu pemohonan biasis#a saya telah diluluskan, saya berasa lega sebab saya dapat sekurang* kurangnya meringankan beban ibu bapa saya dalam menanggung perbelan aan pendidikan saya9. "aunselor 7 /%nda berasa gembira dan puas hati kerana dapat menolong keluarga anda dalam mengurangkan masalah ke#angan keluarga.2 Menurut %rthur &. 4loyd dan %minah 5 . 5ashim (19-6), merefleksikan perasaan klien dalam sesi bimbingan dan kaunseling dapat mengelakkan kaunselor tersilap membuat kenyataan mengenai perasaan klien pada masa itu. "eadaan ini terbukti kerana klien dapat membetulkan persepsi kaunselor ika kaunselor silap membuat kenyataan mengenai perasaan mereka pada masa itu.

f. MERINGKASKAN ISI PERBINCANGAN Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), kemahiram meringkaskan isi perbin!angan adalah meru uk kepada kebolehan kaunselor meringkaskan perkara*perkara penting yang telah dibin!angkan bersama klien dalam sesi bimbingan dan kaunseling untuk menyemak semula apa*apa yang telah di bin!angkan untuk mendapat persetu uan daripada kedua*dua pihak. "aunselor meringkaskan isi perbin!angan berdasarkan beberapa keterangan klien dalam satu sesi per umpaan atau berdasarkan beberapa sesi yang lepas dengan tu uan untuk membuat semakan dan memberi keyakinan kepada klien baha#a kaunselor memberi sepenuhnya perhatian disepan ang sesi bimbingan dan kaunseling. .erdapat pelbagai !ontoh situasi dimana kaunselor akan meringkaskan isi perbin!angan dan salah satu daripadanya adalah apabila klien merasakan dia telah meluahkan semua masalahnya seperti7 "lien 7 /Saya rasa itu saha a masalah yang dihadapi oleh saya untuk bergaul dengan mereka.2 (penyataan)

"aunselor 7 /:adi masalah yang dihadapi oleh anda selama ini adalah sukar bergaul dengan rakan*rakan kelas kerana anda tidak yakin dapat bertutur dalam 0ahasa +nggeris dengan fasih dan takut diketa#akan oleh mereka.2 perbin!angan) "lien 7 /;a, itulah masalah yang dihadapi oleh saya semasa bergaul dengan mereka.2 (semakan) "esimpulannya, meringkaskan isi perbin!angan adalah bertu uan memberi peluang kepada kaunselor untuk membuat semakan dan memberi keyakinan kepada klien baha#a kaunselor memberi sepenuhnya tumpuan mengenai apa yang disampaikan oleh klien. (meringkaskan isi

g. MERINGKASKAN PERASAAN Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), meringkaskan perasaan klien mengenai isu*isu penting dan masalah yang dihadapi dapat membantu kaunselor memberi respon yang betul dan empatik. +ni telah menun ukkan kemahiran meringkaskan perasaan amat penting dan perlu ada dalam kaunselor untuk mengetahui perasaan klien supaya dapat menggunakan pendekatan yang paling berkesan dan sesuai untuk men ayakan sesi bimbingan dan kaunseling. "aunselor akan menganalisis sesi* sesi kaunseling dan !uba meringkaskan perasaan klien dan !uba mendapat kepastian daripada klien dengan bertanya sama ada inilah perasaan klien dalam situasi*situasi tersebut. .etapi terdapat masalah dalam meringkaskan perasaan klien kerana menurut %rthur &. 4loyd dan %minah 5 . 5ashim (19-6) ada klien yang tidak mengaku akan perasaan mereka dan adalah sukar untuk mempersepsikan perasaan yang ditun ukkan oleh klien kerana perasaan manusia sukar dika i. Maka kaunselor perlu menggunakan kebi aksanaannya supaya pendapatnya tidak bertembung dengan klien. .u uan meringkaskan perasaan klien adalah mengenal pasti serta memberi respon kepada perasaan yang diu!apkan oleh klien ataupun yang dipersepsikan oleh kaunselor. 3ontohnya semasa klien menyatakan pelbagai perasaan yang dialaminya kaunselor akan !uba meringkaskan perasaan klien dengan membuat kesimpulan kenyataan akan perasaan klien seperti 7 "lien 7 /Saya akan berasa pening dan mahu men erit apabila melihat adik saya mengusik benda saya. Saya seakan*akan mahu menghalau dia keluar saya pada semasa melihat dia saya2 dia menggunakan (penyataan) "aunselor 7 /%nda berasa marah benda adik anda tanpa kerana menggunakan anda kebenaran.2 benda tanpa kebenaran

(meringkaskan perasaan)

"lien 7

/;a, saya rasa sungguh marah apabila dia menggunakan benda saya tanpa meminta kebenaran daripada saya.2 (semakan)

%khir sekali menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), melalui kemahiran meringkaskan perasan, kaunselor dapat menun ukkan kepada klien baha#a kaunselor betul*betul mendengar masalahnya dan berada disampingnya untuk menolong.

10

KEMAHIRAN MEMBERI TUMPUAN KEPADA KLIEN DAN KESAN-KESAN YANG DIHARAPKAN JIKA DIBERI OLEH KAUNSELOR DAN KESAN JIKA TIDAK DIBERI OLEH KAUNSELOR
Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), kemahiran memberi tumpuan daripada kaunselor kepada klien yang perlu dikuasai adalah penumpuan mata, poster terbuka, menghala menghadap indivivu, !ondong ke hadapan sedikit, dan di dalam keadaan relek. 0erikut adalah penerangan mengenai kelima*lima kemahiran memberi tumpaun yang perlu ada pada kaunselor 7 1. Pe !"#!a "a$a * Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya

Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), kaunselor perlu memberi penumpuan mata kepada klien untuk memberi erti yang kaunselor memang mengambil berat apa yang hendak diperkatakan oleh klien dengan memberi sepenuh tumpuan kepadanya. &ada masa yang sama kaunselor tidak patut melihat kliennya dengan merenung matanya setiap masa tetapi melihat dengan !ara bersaha a supaya klien tidak berasa gelisah dengan !ara penumpuan mata yang diberikaan oleh kaunselor. Di sini kaunselor dapat memba!a reaksi klien semasa membuat kenyataan sama ada matanya menun ukkan #as*#as atau ikhlas kenyataan yang diberikan. "esan memberi penumpuan mata ke atas klien adalah klien dapat melihat baha#a kaunselor sedang memberi perhatian yang sepenuhnya kepada apa yang hendak disampaikan olehnya. Menurut Muhd. Mansur %bdullah (()))) memerhati klien se#aktu klien ber!akap akan memberi klien keyakinan untuk meneruskan per!akapan kerana dia tahu yang kaunselor memberi perhatian kepada apa yang hendak disampaikan olehnya. :ika kaunselor tidak memberi penumpuan mata kepada klien seperti melihat ke arah dinding semasa klien ber!akap, klien

11

akan berfikir yang kaunselor tidak memberi perhatian kepada apa yang hendak di sampaikan dan se!ara langsung akan menyebabkan klien tidak mahu meneruskan sesi bimbingan dan kaunseling dengan kaunselor kerana difikirkannya satu tindakan yang biadap. (. P%&$e' $e'b!(a < Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), poster terbuka bermaksud kaunselor mengambil berat !ara dia duduk yang mana tidak memberi interpretasi baha#a dia tidak menumpukan perhatiannya kepada klien. :adi kaunselor perlu menun ukkan poster terbuka semasa sesi kaunseling supaya klien tidak berasa kaunselor tidak bersedia untuk mendengar masalah klien. Menurut %mir %#ang (19--), !ara kaunselor duduk boleh mempengaruhi klien dari segi koperatifnya sumbang saran yang akan diberikan dalam sesi kaunseling. +ni menun ukkan yang kaunselor perlu duduk dengan !ara poster terbuka untuk menggalakkan klien untuk memberi komitmen yang sepenuhnya dalam sesi kaunseling. +ni bermakna kaunselor tidak boleh duduk dengan tangan ata kaki bersilang kerana akan menun ukkan baha#a dia tidak bersedia untuk menerima klien. "esan yang di harapkan apabila kaunselor duduk dengan poster terbuka adalah klien berasa selesa untuk ber!akap dan se!ara langsung dapat berinteraksi dengan berkesan dengan kaunselor. Maka klien akan memberi komitmen untuk meneruskan sesi kaunseling dengan ayanya. "esan ika kaunselor tidak duduk dengan poster terbuka adalah klien akan merasa yang kaunselor tersebut ego, tidak menumpu perhatian dan tidak mahu mendengar apa yang ingin disampaikan oleh klien lalu menyebabkan klien mula mengasingkan diri dengan tidak mahu beker asama dengan kaunselor untuk men ayakan sesi kaunseling. ,. Me g)ada# )a*a + d+,+d! < Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), kaunselor perlu menghadap klien tanpa sebarang ob ek antara mereka seperti kerusi atau

12

me a untuk menun ukkan kaunselor turut terlibat dalam perbin!angan. &endapat ini telah mendapat sokongan daripada Suradi Salim (1996), iaitu sebarang ob ek yang diletakkan diantara seorang kaunselor dengan klien akan mengganggu sesi kaunseling kerana fokus mereka akan terarah ke arah ob ek se!ara langsung. +ni telah menun ukkan adalah penting untuk kaunselor duduk bersemuka dengan klien tanpa dihalang oleh ob ek untuk memastikan proses kaunseling ber alan dengan lan!ar. "eadaan ini penting kerana dengan menghadap klien akan memberi klien rasa keterlibatan kaunselor dalam perbin!angan. "eadaan ini akan memberi klien rasa yang kaunselor ingin terlibat dalam perbin!angan dan ingin mengetahui lebih lan ut mengenai klien lalu klien akan memberi komitmen untuk men ayakan sesi kaunseling. :ika kaunselor tidak menghadap hala individu dengan meletakkan satu ob ek ditengah akan menyebabkan klien berasa kaunselor sedang mengasingkan dirinya dalam sesi kaunseling dengan meletakkan pemisahan diantara mereka lalu klien akan berasa tidak senang untuk meneruskan sesi kaunseling. +ni akan mengakibatkan sesi kaunseling terbantut. =. C% d% g (e )ada#a &ed+(+$ < Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan

&rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6), badan kaunselor perlulah !ondong kehadapan kearah klien. +ni adalah untuk menun ukkan kaunselor berminat dan ingin mendengar dengan lebih lan ut mengenai pen elasan klien. "eadaan ini se!ara langsung akan memberi klien motivasi untuk memberi pen elasan dengan lebih terperin!i kerana dia berpendapat baha#a kaunselor yang membongkokkan badan kehadapan klien adalah kaunselor yang ingin mengetahui lebih lan ut pen elasannya. :ika kaunselor tidak !ondong ke hadapan sedikit atau bersandar saha a, klien akan berpendapat baha#a kaunselor tidak mahu bersungguh*sungguh kerana merasakan tidak mendengar kerana pen elasannya lalu klien tidak akan men elaskan masalahnya dengan diperlukan

13

kaunselor tidak berminat untuk mendengar dengan lebih lan ut. +ni se!ara langsung akan membantutkan sesi kaunseling. >. D+ da*a" (eadaa 'e*e( < Menurut Muhd. Mansur %bdullah (()))),

kaunselor perlu menun ukkan dirinya berada dalam keadaan tenang dan sedia membantu klien untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi supaya klien tidak berasa tertekan dalam sesi kaunseling. Menurut Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6) klien sering kali datang dalam keadaan bimbang dan risau, adalah penting kaunselor mempamerkan keadaannya yang tenteram dan relek untuk menenangkan klien. +ni adalah penting supaya klien berasa selesa untuk mengadu masalahnya semasa sesi kaunseling di alankan tanpa menambahkan kerisauannya. "eadaan tenang kaunselor seperti nada suara yang lembut dan sederhana akan menun ukkan kaunselor seorang yang baik, boleh diper!ayai dan diharapkan untuk menolong klien menyelesaikan masalahnya dan pada masa yang sama klien uga berasa tenang dan selesa semasa sesi kaunseling di alankan. +ni akan memberi klien keyakinan untuk meluahkan segala masalahnya kepada kaunselor kerana klien tidak berasa tergugut semasa sesi kaunseling disebabkan kaunselor menun ukkan keadaan relek yang tidak mengan!am klien. :ika kaunselor tidak menun ukkan dirinya berada dalam keadaan relek seperti menun ukkan muka yang bengis atau menggunakan nada suara yang tinggi dan lantang, klien akan berasa teran!am untuk memberitahu kaunselor masalah yang dihadapi olehnya kerana takut dimarahi oleh kaunselor. +ni akan mengakibatkan klien enggan memberitahu masalahnya kepada kaunselor dan pada masa yang sama akan !uba mengelak daripada menghadiri sesi kaunseling kerana kaunselor tidak menun ukkan keadaan relek tetapi yang sebaliknya iaitu pemarah.

14

KESIMPULAN APA YANG TELAH DIBINCANGKAN

"esimpulannya, seorang kaunselor perlulah mengaplikasikan kemahiran memberi tumpuan kepada klien dalam sesi bimbingan dan kaunseling untuk memastikan sesi bimbingan dan kaunseling ber alan dengan lan!ar. "emahiran memberi tumpuan kepada klien yang dimaksudkan adalah kemahiran memberi tumpuan se!ara lisan dan bukan lisan. "emahiran memberi tumpuan se!ara lisan yang perlu ada pada kaunselor dalam sesi bimbingan dan kaunseling adalah respon mudah, merefleksi isi kandungan dan perasaan, penekanan, dan parafasa. ?espon mudah adalah seperti /;a2 yang menun ukkan kauselor mendengar dan mengikuti per!akapan klien lalu menggalakkan klien untuk meneruskan per!akapannya. Merefleksi isi kandungan adalah kebolehan kaunselor memberi respon akan apa yang dirasa dan dimaksudkan oleh klien seperti /%nda rasa marah kerana selalu disuruh membuat ker a rumah dan mendengar nasihat ayah.2 +ni akan memberitahu klien yang kaunselor memahami perasaan dan maklumat yang disampaikan serta memberi klien untuk melihat dirinya dalam perspektif orang lain. &enekanan adalah mengulang perkataan atau ayat terakhir klien untuk merangsang klien untuk membuat pen elasan yang lebih berkaitan dengan mese yang difikirkan penting oleh kaunselor seperti /%nda dipinggirkan.2 +ni akan meransang klien untuk men elaskan sebab dia dipinggir. &arafrasa adalah kaunselor mengulangi mese utama klien dengan menggunakan perkataan atau frasa yang lain seperti /%nda berasa ke!e#a kerana tidak mendapat biasis#a dan sekarang ingin berhenti bela ar kerana bosan dengan masalah ke#angan.2 +ni adalah memberitahu klien akan apa yang kaunselor faham dan memberi klien untuk melihat dirinya sendiri dari perspektif orang lain. "emahiran memberi tumpuan se!ara bukan lisan yang perlu ada pada kaunselor semasa men alankan sesi kaunseling adalah penumpuan mata, poster terbuka, menghadap hala individu, !ondong ke hadapan sedikit dan di dalam keadaan relek. &enumpuan mata adalah kaunselor memerhati klien se!ara

15

bersaha a untuk menun ukkan kaunselor mengambil berat tentang apa yang diperkatakan oleh klien dengan memberi tumpuan sepenuhnya kepada klien dan pada masa yang sama memerhati tingkah laku bukan lisan klien. +ni akan memberi klien satu gambaran positif terhadap kaunselor iaitu kaunselor memberi tumpuan kepada apa yang ingin disampaikan oleh klien lalu menggalakkan klien untuk meneruskan per!akapan. &oster terbuka adalah keadaan duduk kaunselor seperti tidak menyilangkan kaki dan tangan untuk meyakinkan klien yang kaunselor sedang memberi tumpuan dan berminat untuk mendengar apa yang hendak di sampaikan oleh klien. +ni akan memberi klien gambaran kaunselornya memberi tumpuan dan berminat untuk mendengar luahan klien dan se!ara langsung akan memotivasikan klien untuk ber!akap dengan lebih. Menghadap klien adalah kaunselor menghadap klien tanpa sebarang sekatan ob ek di antara mereka. +ni adalah penting untuk memberitahu klien yang kaunselor melibatkan diri dalam perbin!angan lalu klien tidak akan berasa terasing dan bersendirian semasa sesi kaunseling. 3ondong ke hadapan adalah kaunselor perlu men!ondongkan dirinya ke hadapan klien untuk menun ukkan minat kaunselor terhadap apa yang disampaikan oleh klien. +ni penting supaya klien dapat merasa kaunselor ingin mendengar pen elasan klien dengan lebih lan ut lalu memberi klien keberanian untuk mem elaskan kenyataannya dengan lebih mendalam lagi. Dalam keadaan relek adalah kaunselor perlu memperlihatkan dirinya dalam keadaan tenang dan selesa seperti nada suara sederhana dan lembut supaya klien tidak terasa tertekan apabila ber umpa dengan kaunselor dalam sesi kaunseling kerana klien pun akan berasa tenang dan selesa. "esemua kemahiran memberi tumpuan kepada klien sama ada kemahiran memberi tumpuan se!ar lisan atau bukan lisan perlulah diamalkan oleh kaunselor untuk memastikan sesi kaunseling ber alan dengan lan!ar. "eadaan ini penting kerana setiap kemahiran memberi tumpuan kepada klien memberi impak yang besar kepada klien untuk men alani sesi kaunseling dan ika salah satu daripadanya tidak diamalkan sudah pasti akan timbul ke!a!atan dalam sesi kaunseling tersebut.

16

RUJUKAN

1. %mir %#ang (19--). PENGHANTAR BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI MALAYSIA. &ulau &inang 7 @niversiti Sains Malaysia. (. %rthur &. 4loyd dan %minah 5 . 5ashim (19-6). Bimbingan dan Kaunseling di Malaysia. "uala 4umpur 7 De#an 0ahasa dan &ustaka. ,. Dr. $ainal %bidin %hmad dan &rof. Madya Dr. 'an %bdul "ader 'an %hmad (())6). HBEF !" Bimbingan dan Kaunseling. "uala 4umpur 7 8pen @niversiti Malaysia. =. Muhd. Mansur %bdullah (()))). Kaunseling Te#$i% P$#ses dan Kaeda& EDISI KEDUA. Selangor 7 Aa ar 0akti Sdn. 0hd. >. Sabariah Siron (()),). TE'RI KAUNSELING DALAM PERHUBUNGAN MEN'L'NG. Selangor 7 &earson Malaysia Sdn. 0hd. 6. Suradi Salim (1996). BIMBINGAN dan KAUNSELING. "uala 4umpur 7 @tusan &ubli!ations B Distributors Sdn. 0hd.

17