Anda di halaman 1dari 7

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI

GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN

Nama Mata Kuliah "r#gram Studi K#de Mata Kuliah (e)an Seme ter "enanggung Jawa) Standar K#m$eten i

: : : : : :

Kegawatdaruratan Si tem ! S! Ke$erawatan NR%&'!A % SKS * + T, ! " .I * enam Su/i N##r Ha0ati, S1Ke$1,Ner : Setelah mengi2uti mata 2uliah ini, maha i wa mam$u :

1 Menggunakan dan menguasai prinsip-prinsip teoritis keperawatan tentang kegawatdaruratan,kedaruratan dan kegawatdaruratan 2 Mempraktikan dan mengaplikasikan keterampilan klinis keperawatan tentang kegawatdaruratan,kedaruratan dan kegawatdaruratan pada berbagi system
individu pada berbagai kasus dan tingkat usia.

3 Berfikir kritis,sigap, tangkas dan sistematis dalam bertindak pada keadaan


Minggu ! TANGGAL & WAKTU Kami , !% 3e)ruari +'!4 !%1'' 5 !61'' Kompetensi D s ! Mam$u mengidenti7i2a i latar )ela2ang $erlun0a $endidi2an 2e$erawatan 2egawatdaruratan, $rin i$ $engel#laan 2egawatdaruratan erta mengerti gari )e ar dan ruang ling2u$ $er2uliahan 2e$erawatan gawatdarurat Mam$u men8ela 2an 2#n e$, men/i$ta2an erta mela2 ana2an i tem $ela0anan gawat darurat e/ara ter$adu Po"o" B #s n Latar )ela2ang : tu8uan dan ren/ana $em)ela8aran 2e$erawatan 2egawatdaruratan Meto$e Mini le/ture Peni% i n Kea2ti7an maha i wa elama di 2u i BOBOT NILAI 69 &ASILITATOR Su/i N##r Ha0ati, S1Ke$1,Ner

Jumat, !4 3e)ruari +'!4 ':1'' 5 !+1''

- S0 tem $enanggulangan
gawat darurat ter$adu *7a e $ela0anan gadar tu8uan S"G;T, 2#m$#nen dalam 7a e<7a e $ela0anan gadar ter$adu (i#meme2ani2 trauma *me2ani me /edera, $erlu2aan a2i)at trauma,$enanganan a7et0 )elt- Air wa0 dan )reathing *anat#mi 7i i#l#gi- airwa0

Mini le/ture

Kea2ti7an maha i wa elama di 2u i

69

Ria Sit#ru , S1K$1,M1Ke$1,S$1KM(

Kami , +' 3e)ruari +'!4 !%1'' 5 !61'' Jumat, +! 3e)ruari +'!4

Mam$u mengidenti7i2a i /edera 0ang dia2i)at2an 2arena trauma dan da$at mela2u2an imula i $enatala2 anaan $enderita trauma Mam$u mengidenti7i2a i dan mendem#ntra i2an /ara</ara

Le/ture

"er7#rma $re enta i 2e e uaian Ke)enaran 8awa)an 2ui

69

Indri, S1Ke$1,Ner

=a e tud0, imula ida

69

(udi Ru tandi, S1Ke$1,Ner

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI

':1'' 5 !+1''

mem$ertahan2an 8alan na7a *airwa0- dan $erna7a an *)reathing$enderita tan$a mengguna2an alat in>a i7

Kami , +@ 3e)ruari +'!4 !%1'' 5 !61''

Mam$u mengidenti7i2a i dan mendem#ntra i2an /ara</ara mem$ertahan2an 8alan na7a *airwa0- dan $erna7a an *)reathing$enderita tan$a mengguna2an alat in>a i7

Jumat, +: 3e)ruari +'!4 ':1'' 5 !+1''

Mam$u mengidenti7i2a i dan mendem#ntra i2an /ara</ara mem$ertahan2an 8alan na7a *airwa0- dan $erna7a an *)reathing$enderita tan$a mengguna2an alat in>a i7

dan )reathing ?tanda<tanda gangguan airwa0 dan )reathing, tehni2 mem$ertahan2an airwa0 dan )reathing, )antuan $erna7a an, $em)erian #2 igen $a ien gadar - Air wa0 dan )reathing *anat#mi 7i i#l#gi- airwa0 dan )reathing ?tanda<tanda gangguan airwa0 dan )reathing, tehni2 mem$ertahan2an airwa0 dan )reathing, )antuan $erna7a an, $em)erian #2 igen $a ien gadar "RAKTIKUM a "emeri2 aan O)8e2ti7: L##2,Li ten and 3eel b =hin Li7t,Jaw thru t, $ema angan #r#7aringeal? 8alan na7a de7ini7 *na #tra/heal,#r#tra/heal dan urgi/al-? intu)a i #r#tra/heal, na #tra/heal c Tehni2 $em)erian tera$i #2 igen? na al 2ateter, im$le ma 2,re)reathingAn#n re)reathing ma 2,Ja/2 #n ree d Mem)eri2an )antuan na7a *m#uth t# )ag ma 2,m#uth n# n# e, )ag t# ETTe Ne)uliBer f Mem)eri2an $# i i 0ang te$at g Mengam)il am$le darah arteri,mela2u2an inter$reta i ha i

n di 2u i,2ui

=a e tud0, imula ida n di 2u i,2ui

Ke)enaran 8awa)an 2ui

69

(udi Ru tandi, S1Ke$1,Ner

Simula i *dem#ntra idan $ra2ti2mela2u2a n la)#rat#rium

Ke e uaian $r# edur dengan SO" dan ini iati7 maha i wa

!'9

(udi Ru tandi, S1Ke$1,Ner

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI

Kami , & Maret +'!4 !%1'' 5 !61''

Mam$u mengetahui erta da$at mendem#ntra i2an Re u ita i Jantung "aru

Jumat, @ Maret +'!4 ':1'' 5 !+1'' 6 Kami , !% Maret +'!4 !%1'' 5 !61'' Jumat, !4 Maret +'!4 ':1'' 5 !+1'' & Kami , +@ Maret +'!4 !%1'' 5 !61''

Mam$u mendem#ntra i2an Re u ita i Jantung "aru

Mam$u mengidenti7i2a i erta mendem#ntra i2an mem$ertahan2an 2ehidu$an $enderita 0#2 tan$a mengguna2an alat<lat 0ang in>a i7 Mam$u mendem#ntra i2an $enilaian awal dan $engel#laan $enderita trauma Mam$u mengidenti7i2a i, memahami a uhan 2e$erawatan $a ien dengan 2egawatan gangguan ara7? /edera 2e$ala 2e$alaAtrauma 2a$iti Mam$u mengidenti7i2a i erta mendem#ntra i2an $enatala2 anaan $enderita trauma t#ra2

Jumat, +: Maret +'!4 ':1'' 5 !+1''

(GA,menentu2an dan mela2u2an tinda2 lan8ut untu2 ha il (GA 0ang a)n#rmal S"O+: atura i #2 igen, mema ang alat m#nit#ring S"O+ dengan )enar, mam$u menginter$reta i2an ha il, mam$u mela2u2an tinda2an lan8ut (antuan hidu$ da ar *tanda< tanda gangguan airwa0 dan )reathing, te2ni2 mem$ertahan2an 8alan na7a , )antuan $erna7a an dan RJ""ra2ti2um RJ" $ada $a ien dewa a,ana2, ne#nate ,$enderita henti 8antungdi ertai trauma, $ada wanita hamil "enanganan 0#2 *de7ini i, e)a)< e)a) 0#2, tanda< tanda 0#2, tinda2an ta)ili a idan re u ita i n#n in>a i7 "enilaian awal dan $engel#laan $enderita trauma* ur>e0 $rimer dan e2underTrauma 2a$iti *$emeri2 aan 7i i2, identi7i2a i 2eadaan $ada ur>e0 $rimer dan e2under $enderita trauma 2a$iti ? re u ita i dan $enatala2 anaan trauma 2a$iti Trauma th#ra2 *$emeri2a aan 7i i2, ur>e0 e2under $enderita trauma th#ra2 ? 7ra2tur iga,2#ntu i# $aru, ru$ture a#rta dll?

Le/ture

Ke)enaran 8awa)an li an

69

Indri, S1Ke$1,Ner

;em#ntra iA$ra2 ti2um la)#rat#rium Le/ture

Ke e uaian $r# edur dengan SO" dan ini iati7 maha i wa

!'9

(udi Ru tandi, S1Ke$1,Ner

+,69

Oded Sumarna, S1K$1,M1Ke$

Le/ture "r#)lem )a ed learning dan di 2u i ;i /#>er0 learning,$re ent a i dan di 2u i

Kea2ti7an maha i wa "er7#rma $re enta i,2e e uian materi,teamw#r2

+,69

Indri, S1Ke$1,Ner

69

Oded Sumarna, S1K$1,M1Ke$

Le/ture dan dem#n tra i

Kea2ti7an maha i wa dalam di 2u i

+,69

Sandi, Har0ant#, S1Ke$1,Ner

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI

Kami , % A$ril +'!4 !%1'' 5 !61''

Mam$u mengidenti7i2a i erta da$at mendem#ntra i2an $enatala2 anaan $enderita trauma a)d#men

Jumat, 4 A$ril +'!4 ':1'' 5 !+1''

Mam$u mengidenti7i2a i dan da$at mendem#ntra i2an $enatala2 anaan $enderita /edera termalAlu2a )a2ar

Kami , !' A$ril +'!4 !%1'' 5 !61''

Mam$u mengidenti7i2a i dan mela2u2an $enatala2 anaan $enderita dengan trauma mu /ul# 2eletal

Jumat, !! A$ril +'!4 ':1'' 5 !+1''

Mam$u mengidenti7i2a i erta da$at mendem#ntra i2an $enatala2 anaan $enderita dengan /edera $inal

Kami , !@ A$ril +'!4 !%1'' 5 !61''

Mam$u mengidenti7i2a i dan mendem#ntra i2an $enatala2 anaan $enderita dengan 2era/unan dan gigitan )inatang

Jumat, !: A$ril +'!4 ':1'' 5 !+1''

Mam$u mendem#ntra i2an tehni2 mengang2at,memindah2an dan tran $#rta i $enderita

re u ita i dan $enatala2 anaan $enderita trauma th#ra2 Trauma a)d#men *$emeri2 aan 7i i2, 2eadaan, ur>e0 e2under $enderita trauma a)d#men,re u ita i dan $enatala2 anaan $enderita trauma a)d#men =edera termalAlu2a )a2ar*$emeri2 aan 7i i2, 8eni <8eni lu2a )a2ar, dera8at lu2a )a2ar, ur>e0 $rimer dan e2under $enderita lu2a )a2ar,$enanganan $ertama $enderita lu2a )a2ar Trauma mu 2ul# 2letal *re>iew anat#mi 7i i#l#gi 0 tem mu /ul# 2eletal, 8eni <8eni trauma mu /ul# 2eletal,$emeri2 aa n 7i i2, tanda<tanda trauma mu /ul# 2eletal- $ra2ti2um: $ema angan )idai =edera $inal *$emeri2 aan 7i i2, anat#mi tulang )ela2ang dan $er 0ara7an, ur>e0 $rimer dan e2under $enderita /edera $inal,$enanganan $ertama $ada $enderita /edera $inalKera/unan dan gigitan )inatang *$engertian, 8eni 2era/unan, tanda<tanda 2era/unan dan gigitan )inatang, $ert#l#ngan $ertama $ada $enderita 2era/unan dan gigitan )inatangTran $#rta i $enderita gawat darurat *me2ani2 tu)uh,tehni2 mengang2at

Le/ture dan di 2u i

"er7#rma $re enta i,2e e uian materi,teamw#r2

69

Sandi Har0ant#, S1Ke$1,Ner

Le/ture

"er7#rma $re enta i,2e e uian materi,teamw#r2

69

Indri, S1Ke$1,Ner

=a e tud0, imula i dan di 2u i

- Kea2ti7an
maha i wa elama di 2u i

+,69

Sandi Har0ant#, S1Ke$1,Ner

=a e tud0, imula i dan di 2u i

- Kea2ti7an
maha i wa elama di 2u i

+,69

Oded Sumarna, S1K$1,M1Ke$

Small Gr#u$ di /u i#n,$re enta i

- "er7#rma
$re enta i, 2e e uaian materi teamw#r2

69

Indri, S1Ke$1,Ner

=a e tud0, imula i dan di 2u i

- Kea2ti7an
maha i wa

+,69

(udi Ru tandi, S1Ke$1,Ner

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI

!'

Kami , +4 A$ril +'!4 !%1'' 5 !61'' Jumat, +6 A$ril +'!4 ':1'' 5 !+1''

Mam$u mengidenti7i2a i dan menera$2an tria e $ada )en/ana ehingga mem)eri2an e)an0a2 mung2in, 2e$ada e)an0a2 mung2in manu ia Mam$u )er$i2ir 2riti , iga$, tangga$ dan i temati dalam mendem#ntra i2an $engua aan 2#n e$ dan $ar2ti2um Ke$erawatan gawat darurat di la)#rat#rium

dan memindah2an $a ien 0ang aman,tehni2 imm#)ili a i dan e>alua i $enderita, 0 tem tran $#rta i $enderita "ra2ti2um:mengang2at dan memindah2an $enderita $ra rumah a2it Tria e $enanganan gawat darurat

dalam di 2u i

Mini le/ture,/a e tud0 dan imula i Simula i dan "re enta i

- Kea2ti7an
maha i wa dalam di 2u i

+,69

Indri, S1Ke$1,Ner

- Ke)enaran
8awa)an $ada #al 2a u dan 2e e uaian $r# edur tinda2an e uain SO"

Su/i N##r, 1Ke$1,Ner

Kepustakaan

1 2 3 3

!udak " #allo, $eperawatan $ritis, %disi &',&ol ', (akarta, %#), 2**1 +ucker ,. Martin, ,tandart -erawatan -asien, (ilid 2, (akarta, %#), 1../ 0eeves. $eperawatan Medikal Beda . %d 1. (akarta 1 ,alemba Medika2 2**1 ,melt4er, ) . ,u4anne,dkk, Buku 56ar keperawatan Medikal Beda , %disi / &ol 1. (akarta , %#), 2**2

Bandung, ... Mengeta ui, $etua -rogram ,tudi $oordinator Mata $ulia

...

...

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RAJAWALI