Anda di halaman 1dari 5

BMK3033 Ketrampilan Membaca Penilaian

BIL 1. $. 3. (. *. JENIS PENILAIAN T !a"an I # Berpa"an!an T !a"an II # Ber& mp lan K i' Peperi&"aan a&)ir T t+rial JUMLAH MARKAH $0 % 30 % 10 % (0 % # J mla) , 100

Tari&)#tari&) pentin! Tugasan 1: Akhir minggu ke-8 Tugasan 2: Akhir minggu ke-10 Pembentangan: Mulai minggu ke-11, 12, 13, & 14 Peperiksaan akhir: Mengikut ja ual !ang itetapkan "leh pihak uni#ersiti T !a"an 1 - Berpa"an!an .$0%/ Pilih salah satu tajuk ke$il i ba%ah an huraikan: i& Maksu n!a ii& Mengapakah ia ilaksanakan alam sesuatu P&P ba$aan iii& Apakah kelebihan an kekurangann!a i#& 'a angkan satu akti#iti lengkap $ara-$ara untuk mengajar teknik tersebut menggunakan bahan ba$aan ber asarkan pr"gram an a Panjang tugasan an a ti ak melebihi 2000 patah perkataan& An a igalakkan menggunakan ja ual, pengurusan gra(ik, an illustrasi alam pen!ampaian tugasan an a, A Teknik Mengajar Perben aharaan )ata A!at !ang sesuai *enarai-)umpul-+abel ,e(inisi semula k"nteks Analisis (itur Peta kata *trategi pengumpulan k"sa kata )ae ah +e#in - Teknik Mengajar )e(ahaman Memba$a an -er(ikir *e$ara )ritikal ).+ Pre#ie% teks Pr"se ur /e0uest 1ubungan *"al-ja%ab Pengajaran eksplisit -er(ikir bersuara

Menerap imej ,ial"g

' Teknik Tin ak -alas terha ap Pemba$aan )"n(rens rakan seba!a 2urnal ial"g 3npres $erita 1elaian-ber(ikir eksp"sit"ri -elajar engan berga!a , Teknik Memba$a -ersuara 4lang an memba$a serentak Memba$a ra i" Memba$a gema Memba$a berpasangan5teater memba$a 6 Teknik Memba$a untuk -elajar Teknik tinjauan P7/P6 Men$atat n"ta P+6A -engkel internet T !a"an $ - Ber& mp lan .Pembela0aran Bera"a"&an Pr+0e& 1 Pr+0ect#Ba"e2 Learnin! .30%/ Ahli kumpulan: Maksimum 4 "rang satu kumpulan )umpulan an a iberikan satu pr"jek untuk menghasilkan satu bl"g !ang bertajuk 8)etrampilan Memba$a&9 ,alam bl"g ini an a perlu memuatkan perkara-perkara !ang berikut: ,e(inisi Memba$a Te"ri Memba$a -elajar Memba$a Masalah alam Memba$a Pemilihan -ahan -a$aan Pen ekatan alam Mengajar Memba$a Pentaksiran memba$a i& -l"g !ang ihasilkan itu hen aklah menunjukkan keupa!aan an a memuatkan elemenelemen rangkaian-rangkaian s"sial seperti t%iter, (a$eb""k an lain-lain& ii& ,alam bl"g tersebut juga kumpulan an a igalakkan memasukkan elemen-elemen seperti alat-alat bahan mengajar !ang terkini seperti )han A$a em!, p" $ast, #i e", *mart,ra% an sebagain!a& iii& )umpulan an a iminta membuat pembentangan bl"g !ang ihasilkan pa a minggu !ang ke 11, 12, 13 an 14& K i' .10%/ i& )ui: akan ia akan seban!ak sekali sahaja&

ii& iii& i#&

*"alan-s"alan kui: a alah ber asarkan kepa a isi kan ungan alam sesi .a$ana Aka emik !ang akan imaklumkan kemu ian tarikh an tajukn!a& )eha iran semua pelajar a alah .A23-& *urat pelepasan kuliah akan iberikan jika para pelajar mempun!ai kuliah lain pa a %aktu itu&

Peperi&"aan .(0%/ i& Peperiksaan akan ia akan mengikut ja ual !ang itetapkan "leh pihak uni#ersiti& ii& Peperiksaan merangkumi semua tajuk-tajuk kuliah minggu satu hingga minggu 14& iii& -ahagian A kertas peperiksaan: Mengan ungi 40 s"alan-s"alan berbentuk "bjekti( an semua s"alan %ajib ija%ab& Pemberatan 20; i#& -ahagian - kertas peperiksaan: Mengan ungi empat s"alan-s"alan subjekti( an semua s"alan %ajib ija%ab& Pemberatan 20; #& Masa peperiksaan: 2 jam T t+rial i& *etiap kumpulan akan membentangkan satu tajuk tut"rial !ang berkaitan tajuk kuliah pa a semester ini& Ahli kumpulan perlu mengambil bahagian alam pembentangan bagi memper"leh markah Kema)iran In"ania). ii& Tajuk tut"rial akan iberi pa a akhir kuliah untuk ibentangkan "leh kumpulan pa a hari tut"rial !ang berikutn!a&

R bri& T !a"an 1 - $0%

<"& 1&

)riteria Penilaian Pengenalan 5 men!atakan teknik !ang ipilih an Maksu n!a 5 e(inisin!a

+emah Pengenalan sangat umum& Mengemukakan e(inisi teknik !ang ipilih Tia a sumber rujukan&

*e erhana Pengenalan se erhana sahaja& Mengemukakan e(inisi teknik !ang ipilih Ter apat sumber rujukan, tetapi kurang sesuai& Men!atakan ua sebab pelakasaan& Ter apat sumber rujukan, tetapi kurang sesuai = minimum satu& Men!atakan ua kelebihan an kekurang teknik !ang ipilih& Ter apat sumber rujukan, tetapi kurang sesuai = minimum satu&

-aik Pengenalan a alah baik an jelas& Mengemukakan e(inisi teknik !ang ipilih *umber rujukan a alah berkaitan& Men!atakan tiga sebab pelaksanaan& Ter apat sumber rujukan, tetapi kurang sesuai = minimum ua Men!atakan tiga kelebihan an kekurang teknik !ang ipilih& Ter apat sumber rujukan, tetapi kurang sesuai = minimum ua Men!atakan $ara-$ara untukmengajar teknik !ang ipilih engan baik an jelas&

'emerlang Pengenalan a alah baik, jelas an terperin$i& Mengemukakan e(inisi teknik !ang ipilih *umber rujukan sangat sesuai an berkaitan& Men!atakn empat atau lebih sebab pelaksanaan& Ter apat sumber rujukan, tetapi kurang sesuai = minimum tiga atau lebih Men!atakan empat atau lebih kelebihan an kekurang teknik !ang ipilih& Ter apat sumber rujukan, tetapi kurang sesuai = minimum tiga atau lebih

2&

ii& Mengapakah ia ilaksanakan alam sesuatu P&P ba$aan

Men!atakan satu sebab pelaksanaan Tia a sumber rujukan

3&

iii& Apakah kelebihan an kekurangan teknik !ang ipilih

Men!atakan satu kelebihan an kekurang teknik !ang ipilih& Tia a sumber rujukan

4&

i#& 'a angkan satu Men!atakan $ara-$ara akti#iti lengkap untukmengajar teknik $ara-$ara untuk !ang ipilih engan mengajar salah sangat umum&

Men!atakan $ara-$ara untukmengajar teknik !ang ipilih engan se erhana sahaja

Men!atakan $ara-$ara untukmengajar teknik !ang ipilih engan baik, jelas an terperin$i&

satu teknik

>

An a igalakkan menggunakan ja ual, pengurusan gra(ik, an illustrasi alam pen!ampaian tugasan an a, /umusan

Penggunaan elemen ja ual, pengurusan gra(ik, an illustrasi alam pen!ampaian a alah = minimum iaitu han!a menggunakan salah satu engan tepat Penulisan rumusan !ang ti ak men!eluruh&

Penggunaan elemen ja ual, pengurusan gra(ik, an illustrasi alam pen!ampaian a alah - se erhanan iaitu menggunakan ua jenis elemen engan tepat

Penggunaan elemen ja ual, pengurusan gra(ik, an illustrasi alam pen!ampaian a alah - baik iaitu menggunakan tiga jenis elemen engan tepat Penulisan rumusan !ang baik, iaitu merangkumi keban!akan maklumat selain menunjukkan kejelasan alam rumusan& Penulisan mengan ungi bahagian-bahagian an tersusun& /ujukan minimum an penulisann!a ti ak ber("rmat

Penggunaan elemen ja ual, pengurusan gra(ik, an illustrasi alam pen!ampaian a alah = sangat baik iaitu menggunakan empat jenis elemen engan tepat Penulisan rumusan !ang amat baik, iaitu memasukkan ke semua maklumat selain menunjukkan kejelasan alam rumusan& Penulisan mengan ungi bahagian-bahagian an tersusun& /ujukan minimum an penulisann!a ber("rmat

4&

Penulisan rumusan !ang se erhana&

>&

7rganisasi

*usunan pen!ampaian ti ak teratur Tia a rujukan

Penulisan mengan ungi bahagian-bahagian tetapi ti ak tersusun& /ujukan minimum an penulisann!a ti ak ber("rmat

JUMLAH MARKAH

>&0

10&0

1>&0

20&0