Anda di halaman 1dari 14

NAMA: QISTHI WULANDARI IRIANSYAH KELAS: 1 N Tumbuhan Alga Dalam dunia tumbuhan ganggang te ma!

u" "edalam dunia tall#$%ta &tumbuhan talu!'( "a ena belum mem$un%ai a"a ( batang dan daun !e)a a *ela!+dan ganggang ada %ang be !el tunggal dan *uga ada %ang be !el ban%a" dengan bentu" Alga &*ama" Algae' *uga adalah !e"el#m$#" # gani!me aut#t #, %ang tida" memili"i # gan dengan $e bedaan ,ung!i %ang n%ata+ Alga bah"an da$at diangga$ tida" memili"i -# gan. !e$e ti %ang dimili"i tumbuhan &a"a ( batang( daun( dan !ebagain%a'+ !e u$a benang atau lemba an+ Tubuh ganggang te da$at /at 0a na &$igmen'( %aitu : 1 ,i"#!ianin : 0a na bi u 1 "l# #,il : 0a na hi*au 1 ,i"#!antin : 0a na $e ang2 )#"lat 1 ,i"#e it in : 0a na me ah 1 "a #ten : 0a na "eema!an 1 3ant#,il : 0a na "uning 4anggang be !i,at aut#t #, &da$at men%u!un ma"anann%a !endi i'+ Ham$i !emua ganggang be !i,at eu"a %#ti"+ Habitat hidu$n%a di ai ta0a ( laut dan tem$at1tem$at %ang lembab+ 4anggang te bagi men*adi bebe a$a "ela! : 1 5%an#$h%ta &ganggang bi u'( ma!ih $ #"a %#ti"+ 1 5hl# #$h%ta &ganggang hi*au' 1 5h %!#$h%ta &ganggang "eema!an' 1 6hae#$h%ta &ganggang )#"lat2 $e ang' 1 Rh#d#$h%ta &ganggang me ah' 4anggang atau Alga 7 ang1# ang di nega a 8e$ang ban%a" %ang mema"an ganggang( "a ena tumbuhan itu !elain le/at *uga me u$a"an !umbe 9itamin 5 dan mine al+ Selain ganggang( di dalam laut *uga ada bunga laut+ Ada lagi %ang di!ebut dengan um$ut laut+ Rum$ut laut ban%a" !e"ali ditemu"an di Laut dae ah Medite ania+ Sebagian tumbuhan laut da$at ditemu"an de"at dengan te$i laut( !ebagian lagi da$at ditemu"an tumbuh di laut beba!+ Tia$ tumbuhan meme lu"an !ina mataha i untu" be ,#t#!inte!i! ma"a tumbuhan laut tumbuh de"at dengan $e mu"aan laut+ :an%a" ilmu0an %ang mengemu"a"an bah0a Alga &4anggang' !ebena n%a bu"anlah tumbuhan+ Me e"a memili"i *eni! %ang te $i!ah di!ebut 6 #ti!t+ Sebagian be!a 6 #ti!t tida" da$at be ,#t#!inte!i! &membuat ma"anann%a !endi i'+ Se$e ti di"etahui da i naman%a( ganggang laut adalah tumbuhan laut %ang hidu$ di ai a!in+ 4anggang ada %ang mengambang !e)a a beba! teta$i !ebagian be!a hidu$ be de"atan dengan $e mu"aan laut di batu1batu "a ang( umah "e#ng atau !i$ut+ 4anggang hidu$ di !e$an*ang te$i laut %ang dang"al !e ing *uga di!ebut -Inte tidal ;#ne. &dae ah $a!ang !u ut ai '+ 4anggang da$at ditemu"an dalam *a a" <= mete &1>= "a"i' diba0ah laut atau dae ah %ang ma!ih te "ena !ina mataha i+ 4anggang bia!an%a ditemu"an di $antai1$antai "e)uali di 6antai ba at A, i"a dan di ba at tengah Ame i"a+ :ebe a$a tumbuhan laut dan 4anggang hidu$ dengan !atu !el %ang han%a da$at dilihat dengan mi" #!"#$+ Keban%a"an ganggang laut te !u!un da i ban%a" !el( "a ena itu da$at dilihat lang!ung dengan mata "ita+ 4anggang te bagi men*adi > g u$ be da!a "an 0a nan%a( %aitu 4anggang Hi*au( 5#"lat dan Me ah+Yang di"etahui !e"a ang 4anggang Me ah ?=== *eni!( 4anggang 5#"lat @=== *eni! dan ganggang Hi*au 1@== *eni!+ Ganggang yang bersifat bentik digolongkan lagi menjadi; a+ E$iliti" & hidu$ diata! batu' b+ E$i$ali" &mele"at $ada lum$u atau $a!i '

)+ E$i$iti" & mele"at $ada tanaman ' d+ E$i/#i" & mele"at $ada he0an'+ a. Habitat Alga 6en%eba an ma" # alga dibata!i #leh dae ah lit# al dan !ub lit# al dimana ma!ih te da$at !ina mataha i %ang )u"u$ untu" da$at be lang!ungn%a $ #!e! ,#t#!inte!a+ Didae ah ini me u$a"an tem$at %ang )#)#" bagi "ehidu$an alga "a ena te di i ata! batuan+ Dae ah inte tidal $ada $antai %ang be batu1batu mem$un%ai !i,at te tutu$ !e!uai dae ah alga me ah atau alga )#"lat te utama alga da i genu! ,a)u! alga %ang !e ing di!ebut um$ut laut &!ea0eed!'+ :ia!an%a ma" # alga !edi"it te da$at di$e ai an %ang da!a n% be lum$u atau be $a!i "a ena !angat te bata! benda "e a! %ang )u"u$ "#"#h untu" tem$atn%a mele"at+ Umumn%a ditemu"an mele"at $ada te umbu "a ang( batuan( $#t#ngan "a ang( )ang"ang m#lu!)a( $#t#ngan "a%u dan !ebagain%a 6en%eba an dan $e tumbuhan !ea0eed! di!uatu $e ai an $antai !angat di$enga uhi #leh ,a"t# 1,a"t# !alinita!( inten!ita! )aha%a mataha i( dan tu bidita! dan *uga ti$e !ub!t at dan "edalaman da!a laut adalah dua ,a"t# $enting %ang menentu"an "ehadi an !uatu *eni! alga be !el ban%a" "eban%a"an mele"at $ada batuan atau da!a %ang "e a! di$e ai an dang"al+ Alga ini mele"at dengan Mengguna"an # gan %ang "uat memegang teta$i bu"an a"a dan !e ing "ali membentu" hutan %ang lua! &"el$ bed!' te$at diba0ah ga i! ai !u ut atau $a!ang !u ut Tumbuhan alga me u$a"an tumbuhan tahun %ang hidu$ di ai ( bai" ai ta0a mau$un ai laut( !etida"1tida"n%a !elalu menem$ati habitat %ang lembab atau ba!ah+ Tubuh alga menun*u""an "eane"a agaman %ang !angat be!a ( teta$i !e nua !eln%a !elalau *ela! mem$un%al inti dan $la!tida dan dalam $la!tidn%a te da$at /at1/at 0a na de i9at "i# #,il %altu "i# #,il a( b atau "edua1duan%a+ Selain de i9at1de i9at "l# #,il te da$at $ula /at1 /at 0a na lain %ang *u!t u "adang1"adang lebih inen#n*#l dan men%ebab"an "et#m$#"1 "el#m$#" ganggang te tentu dibe i nama menu ut 0a na tadi+ ;at1/at 0a na te !ebut be u$a ,i"#!ianin &be 0ama bi u'( ,i"#!antin &be 0a na $i ang'( ,i"#e it in &he me ah'+ Di!am$ing itu *uga dite nu"an /at1/at 0a na !ant#,li dan "a #ten+ :e da!a "an habitat %ang ditem$atin%a di$e ai an ( dibeda"an ata!: a+ 4anggang Subbae ial %aitu ganggang %ang hidu$ didae ah $e mu"aan( b+ 4anggang Inte tidal( %aitu ganggan !e)a a $e i#di) mun)ul "e$e mu"aan "a ena nai" tu un ai a"ibat $a!ang !u ut+ )+ 4anggang Sub it# !al( %aitu ganggang %ang be ada diba0ah $e mu"aan ai ( d+ 4anggang Eda,i"( %aitu ganggang %ang hidu$ diddalam tanah $ada da!a $e ai an b. Pigmen 4anggang memili"i $igmen hi*au daun %ang di!ebut "l# #,il !ehingga da$at mela"u"an ,#t#!inte!i!+ Selain itu *uga memili"i $igmen A $igmen tambahan lain %ang d#minan+ 4anggang memili"i u"u an %ang be ane"a agam ada %ang mi" #!"#$i!( be !el !atu( be bentu" benang atau $ita ( atau be !el ban%a" be bentu" lemba an+ Dalam $e ai an ganggang me u$a"an $en%u!un 9it#$lan"t#n %ang bia!an%a mela%ang A la%ing didalam ai ( teta$i *uga da$at hidu$ mele"at dida!a $e ai an di!ebut neu!t#ni" 4anggang ini hidu$ di laut( bentu" tubuh !e$e ti um$ut !ehingga di!ebut dengan um$ut laut+ Tubuh be !el ban%a" bentu" !e$e ti lemba an+ Wa na me ah "a ena mengandung $igmen ,i"#e it in+ Re$ #du"!i !e"!ual dengan $elebu an anta a !$e mat#/#id dan #9um mengha!il"an /ig#t+ ;ig#t tumbuh men*adi ganggang me ah+ 5#nt#h gangganng me ah adalah Eu)hema !$in#!um( 4elidium( Rh#d%menia dan S)inata+ Eu)hemma !$in#!um me u$a"an $engha!il aga 1aga di dae ah dingin+ 4anggang me ah mem$un%ai $igmen %ang di!ebut ,i"#bilin %ang te di i da i ,#"#e it in &me ah' dan ,i"#!ianin &bi u'+ Hal ini memung"in"an ganggang %ang hidu$ di ba0ah $e mu"aan laut men%e a$ gel#mbang )aha%a %ang tida" da$at di!e a$ #leh "l# #,il+ Kemudian $igmen ganggang ini men%am$ai"an ene gi mataha i "e m#le"ul "l# #,il+ c. Pekembangbiakan Re$ #du"!i a"an mengha!il"an dua !el ana"an %ang ma!ing A ma!ing a"an men*adi

indi9idu ba u( te *adi $ada ganggang be !el tunggal+ Sedang"an ganggang %ang membentu" "#l#ni tan$a ,ilament( tau$un "#l#ni %ang be u$a ,ilament( e$ #du"!i melalui , agmenta!i+ B agmenta!ia dalah te $e)ah A $e)ahn%a "#l#ni men*adi bebe a$a bagian+ $e "embangbia"an alga ada dua ma)am %aitu !e)a a a!e"!ual !an !e"!ul+ Se)a a a!e"!ual te *adi $ada alga hi*au dan alga $i ang dimana $e "embangbia"an dila"u"an dengan )a a membentu" /##!$# a %ang dileng"a$i ,lagel be ambut+ Sedang"an $e "embangbia"an alga hi*au adalah ani!#gami dimana gamet *antan !elalu be ge a" mende"ati gamet betina dengan )a a "em#ta"!i!+ 6e "embangbia"an !e"!ual $ada alga $i ang dengan i!#gami dan ani!#gami+ 6ada ha"e"atn%a alga tida" memili"i a"a ( batang dan daun %ang be ,ung!i !e$e ti $ada tumbuhan da at+ Selu uh 0u*ud alga te di i da i !ema)am batang %ang di!ebut thallu!( han%a bentu"n%a %ang be ane"a agam+ Sub!tan!in%a $un be ma)am1ma)am ada %ang luna"( "e a! mengandung "a$u atau be !e abut Morfologi Alga secara Umum Ma" # alga mem$un%ai bentu" %ang be ma)am1ma)am+ Selain tubuh be bentu" Thallu! )i i lainn%a adalah bah0a dinding !eln%a dila$i!i lendi dan be !i,at aut#t #, %ang da$at hidu$ !endi i tan$a te gantung $ada ma"hlu" lain+ Se)a a e"#l#gi ma" # alga mem$un%ai bebe a$a ,ung!i $enting didae ah $e!i!i + Alga &4anggang' te ma!u" tumbuhan ting"at endah %ang be u"u an ma" #!"#$i!( dan !u!unan "e ang"a tubuhn%a tida" da$at dibeda"an anta a a"a ( batang dan daun( !ehingga "e!elu uhan tubuhn%a di"enal dengan nama Thallu!+ :ebe a$a tumbuhan mem$un%ai bentu" "e ang"a tubuh men%e u$ai tumbuhan be a"a ( be batang dan be daun atau be buah( teta$i !emua bentu" tubuh tumbuhan te !ebut !ebetuln%a han%alah thlallu!+ Rum$ut laut atau !ea0eed! te ma!u" tumbuhan thallu! %ang ban%a" di*um$a ham$i di!elu uh $e ai an $antai Ind#ne!ia( te utama di$antai %ang mem$un%ai ataan te umbu "a ang+ Didalam $e ai an um$ut laut menem$ati $#!i!i !ebagai $ #du!en $ ime %ang men%#"#ng "ehidu$an bi#ta lain $ada t #$i" le9el %ang lebih tinggi+ Tubuh alga be u$a thallu! dan memili"i !t u"tu %ang !angat be 9a ia!i "adang1"adang men%e u$ai "# mu! tumbuhan tingg"at tinggi+ :entu" thallu! alga ma" #!"#$i! be ma)am1 ma)am anta a lain bulat( $i$ih( ge$eng bulat !e$e ti "ant#ng dan !e$e ti ambut+ Thalli ada %ang te !u!un uni!elule dan multi!elule + 6e )abangan thallu! ada %ang di)h#t#mu! &be )abang dua te u! mene u!'( $e)tinate &!ede et !ea ah $ada !atu !i!i thallu! utama '( $innate &be )abang dua1dua $ada !e$an*ang thallu! utama !e)a a be !eling'( ,e ti)inate &)abangn%a be $u!at meling"a i a"!i! atau !umbu utama'( dan ada *uga %ang !ede hana tida" be )abang+ Si,at !ub!tan!i thalli *uga be ane"a agam ada %ang luna" !e$e ti gelatin &gelatin#u!'( "e a! mengandung /at "a$u &)al)a e#u!'( luna" !e$e ti tulang a0an &)a tilagin#u!' dan be !e abut &!$#ngi#u!' 6igmen %ang te da$at dalam thallu! ma" # alga da$at diguna"an untu" membeda"an be bagai "ela!n%a+ 6igmen ini da$at $ula menentu"an 0a na thallu! !ehingga di"etahui "ela!n%a mi!aln%a 5hl# #$h%)eae( 6hae#$h%)eae( Rh#d#$h%)eae dan 5%an#$h%)eae+ 6igmen ini anta a lain "l# #,il( "a #ten( ,i"#e it in( dan ,i"#!anin %ang me u$a"an $igmen utama di!am$ing $igmen1$igmen %ang lainn%a+ Ekologi Makro Alga Ma" # alga meme lu"an !ina mataha i untu" da$at melang!ung"an ,#t#!inte!i!+ :an%a"n%a !ina mataha i %ang ma!u" dalam ai be hubungan e at dengan "e)e ahan ai laut+ B#t#!inte!i! be lang!ung tida" han%a dengan bantuan !ina mataha i !a*a teta$i *uga #leh /at ha a !ebagai ma"anann%a+ 4e a"an ai !elain untu" men!u$lai /at ha a( *uga membantu memudah"an um$ut laut men%e a$ /at ma"nann%a( membe !ih"an "#t# an dan dan melang!ung"an $e tu"a an #"!igen dan "a b#ndi#"!ida+ 4e a"an ai %ang bai" untu" $e tumbuhan um$ut laut ini anta @=1<= )m2deti"+ Sedang"an ge a"an ai be gel#mbang tida" lebih da i >= )m+ :ila a u! ai lebih )e$at mau$un #mba" %eng te lalu tinggi da$at dimung"in"an te *adi "e u!a"an tanaman mi!aln%a$atah atau te le$a! da i !ub!t atn%a

6e tumbuhan ma" # alga *uga di$enga uhi #leh !alinita! atau "ada ga am dan tem$e atu + Ada @ g#l#ngan ma" # alga beda!a "an "i!a an !alinita! %aitu: Rum$ut laut %ang !ten#halin( %aitu ma" # alga %ang hidu$( dan tumbuh $ada $e ai an dengan "i!a an !alinita! %ang !em$it a tin%a bah0a ma" # alga ini tida" mam$u tumbuh $ada "i!a an !alinita! %ang be 9a ia!iC dan um$ut laut %ang eu %halin %aitu um$ut laut %ang tumbuh $ada "i!a an !alinita! %ang lua! dimana a tin%a bah0a ma" # alga ini mam$u tumbuh $ada "i!a an !alinita! %ang be 9a ia!i Man,aat Ma" # Alga !ea0eed! memili"i nilai e"#n#mi! %ang !angat $enting a tin%a bagi $a a $endudu" "a ena da$at diman,aat"an untu" !a%u an( #bat t aditi#nal( $u$u" # gani"( ma"anan te na" dan !ebagain%a+ :ah"an !en%a0a "imia %ang di e"!t a"!i da i alga laut ma" # benti" ini da$at diman,aat"an !ebagai bahan ba"u dan bahan tambahan untu" $embuatan ma"anan( #bat1 #batan dan "#!meti"+ Ma" # alga di$e ai an Ind#ne!ia da$at diamati da i $#ten!i lahan budida%a %ang te !eba di Ind#ne!ia+ 6#ten!i u!aha ma" # alga di Ind#ne!ia men)a"u$ a eal !elua! @?+D== ha dengan $#ten!i $ #du"ti, !ebe!a <E@+<== t#n2 tahun budida%a ma" # alga mem$un%ai $e anan $enting dalam u!aha mening"at"an $ #du"!i $e i"anan untu" memenuhi "ebutuhan $angan dan gi/i !e ta memenuhi "ebutuhan $a!a dalam dan lua nege i+ 6eman,aatan alaga !e)a a t adi!i#nal te utama !ebagai bahan $angan mi!aln%a ada %ang dima"an mentah !e$e ti lala$( dibuat !a%u atau !ebagai #bat+ 6eman,aatan untu" indu!t i dan !ebagai "#m#diti e"!$# ba u be "embang daalm bebe a$a da!a0a !a te a"hi ini+ "andungan %ang te da$at dalam ma" # alga adalah algin( aga dan "e aginan+ Algin adalah bahan %ang te "andung dalam alga )#"lat %ang ban%a" diguna"an dalam indu!t i "#!meti"a dan ,a ma!i+ Aga 1aga bi!a di$e #leh da i alga me ah %aitu da i ma ga 4ellidium( 4 a)illa ia( H%$nea me u$a"an bahan $#"#" $embuatan aga 1aga + Sedang"an "a aginan me u$a"an bahan %ang *uga di$e #leh da i be bagai *eni!alga me ah+ Abhan ini dalam indu!t i $e dagangan mem$un%ai man,aat %ang !ama dengan Aga dan Algin+ Klasifikasi Makro Alga 1. Alga Merah (Rhodophyta)

Klasifikasi ilmiah D#main: Eu"a i#ta &tida" te ma!u"' A )hae$la!tida

Bilum: Rh#d#$h%ta Wett!tein( 1F@@ kemungkinan kelas G Bl# ide#$h%)eae G :angi#$h%)eae G 5%anidi#$h%)eae Alga merah atau Rhodophyta adalah !alah !atu ,ilum da i alga be da!a "an /at 0a na atau $igmenta!in%a+ Wa na me ah $ada alga ini di!ebab"an #leh $igmen ,i"#e it in dalam *umlah ban%a" dibanding"an $igmen "l# #,il( "a #ten( dan 3ant#,il+ Alga ini $ada umumn%a be !el ban%a" &multi!elule ' dan ma" #!"#$i!+ 6an*angn%a anta a 1= )m !am$ai 1 mete dan be bentu" be "a! atau lemba an+ :ebe a$a alga me ah memili"i nilai e"#n#mi !ebagai bahan ma"anan &!ebagai $eleng"a$ minuman $en%ega atau$un !ebagai bahan ba"u aga 1aga '+ Alga me ah !ebagai bahan ma"anan memili"i "andungan !e at luna" %ang bai" bagi "e!ehatan u!u!+ Habitat Sebagian be!a alga me ah hidu$ di laut( ban%a" te da$at di laut t #$i"a+ Sebagian "e)il hidu$ di ai ta0a %ang dingin dengan ali an de a! dan ban%a" #"!igen+ Selain itu ada $ula %ang hidu$ di ai $a%au+ Alga me ah %ang ban%a" ditemu"an di laut dalam adalah 4elidium dan 4 a)ila ia( !edang Eu)hema !$in#!um men%u"ai laut dang"al+ Perkembangbiakan Alga me ah be "embangbia" !e)a a 9egetati, dan gene ati,+ G 6e "embangbia"an 9egetati, ganggang me ah be lang!ung dengan $embentu"an !$# a ha$l#id %ang diha!il"an #leh !$# angium atau talu! ganggang %ang di$l#id+ S$# a ini !elan*utn%a tumbuh men*adi ganggang *antan atau betina %ang !el1!eln%a ha$l#id+ G 6e "embangbia"an gene ati, ganggang me ah dengan ##gami( $embuahan !el "elamin betina &#9um' #leh !el "elamin *antan &!$e matium'+ Alat $e "embangbia"an *antan di!ebut !$e mat#g#nium %ang mengha!il"an !$e matium %ang ta" be ,lagel+ Sedang"an alat "elamin betina di!ebut "a $#g#nium( %ang mengha!il"an #9um+ Ha!il $embuahan !el #9um #leh !$e matium adalah /ig#t %ang di$l#id+ Selan*utn%a( /ig#t itu a"an tumbuh men*adi ganggang ba u %ang mengha!il"an a$lan#!$# a dengan $embelahan mei#!i!+ S$# a ha$l#id a"an tumbuh men*adi ganggang $engha!il gamet+ 8adi $ada ganggang me ah te *adi $e gili an "etu unan anta a !$# #,it dan gamet#,it+ Manfaat Alga me ah da$at men%edia"an ma"anan dalam *umlah ban%a" bagi i"an dan he0an lain %ang hidu$ di laut+ 8eni! ini *uga men*adi bahan ma"anan bagi manu!ia mi!aln%a 5h#nd u! ) i!$u! &lumut I landia' dan bebe a$a genu! 6# $h% a+ 5h#nd u! ) i!$u! dan 4ig# tina mamil#!a mengha!il"an "a agen %ang diman,aat"an untu" $en%ama" "ulit( bahan $embuat " em( dan #bat $en)u)i ambut+ Alga me ah lain !e$e ti 4 a)ila ia li)hen#ide!( Eu)hema !$in#!um( 4elidium dan Aga dhiella dibudida%a"an "a ena mengha!il"an bahan !e u$a gelatin %ang di"enal !ebagai aga 1aga + 4el ini diguna"an #leh $a a $eneliti !ebagai medium bia"an ba"te i dan ,a!e $adat $ada ele"t #,# e!i! gel( untu" $engental dalam ban%a" ma"anan( $e e"at te"!til( !ebagai #bat $en)aha &la"!ati,'( atau !ebagai ma"anan $enutu$+ 2. Alga hijau (chlorophyta)

Alga hijau adalah "el#m$#" alga be da!a "an /at 0a na atau $igmenta!in%a+ Dalam ta"!#n#mi( !emula !emua alga %ang tam$a" be 0a na hi*au dima!u""an !ebagai !alah !atu "ela! dalam ,ilum2di9i!i# Thall#$h%ta( %aitu 5hl# #$h%)eae+ 6engel#m$#"an ini !e"a ang diangga$ tida" 9alid "a ena ia tida" m#n#,ileti"( !etelah di"etahui bah0a tumbuhan me u$a"an $e "embangan lan*utan da i angg#ta ma!a lalun%a+ Sebagai "#n!e"uen!i( alga hi*au !e"a ang te di i da i dua ,ilum: 5hl# #$h%ta dan 5ha #$h%ta( %ang ma!ing1ma!ing m#n#,ileti"+ "la!i,i"a!i da i alga hi*au ini !ebagai be i"ut : Di9i!i# : 5hl# #$h%ta 5la!!!i! : 5h#l #$h%)eae 7 d# : Ul9ale! Bamilia : Ul9a)eae 4enu! : Ul9a S$e)ie! : Ul9a !$+ Ada un ciri!ciri dari alga ini adalah " H Re$ #du"!i mem$un%ai !tadia be bulu" )ambu"( !e"!ual dan a!e"!ual+ H Mengandung "hl# #,il a dan b( beta( gamma "a #ten dan !anth#,il+ H :e 0a na hi*au H 6e !ediaan &)adangan' ma"anan be u$a "an*i dan lema"+ H Dalam dinding !eln%a te da$at !elul#!a( !%lan dan mannan+ H Memili"i thila"#id H Dalam $la!tiada te da$at $i en#id !ebagai tem$at $en%im$anan $ #du" ha!il !inte!i!+ H Thalli !atu !el( be bentu" $ita( be u$a memba an( tubulat( dan "ant#ng atau bentu" lain+ a. #iri talus 1+ Ada %ang be !atu dan be !el ban%a" &"#l#ni ' @+ :entu" tubuh ada %ang bulat( ,ilament( lemba an( dan ada %ang men%e u$ai tumbuahn tinggi( mi!aln%a b %#$!i!( >+ Kl# #$la!n%a be ane"a bentu" dan u"u ann%a( ada %ang !e$e ti mang"#"( !e$e ti bu!a( !e$e ti *ala( dan !e$e ti bintang( <+ 6ada $i en#id %ang te da$at $ada "l# #$la! gangganh hia*u m#til dan $ada !el e$ #du"ti,

%ang be ge a" te da$at !tigma &binti" mata me ah'+ I+ 6ada !el %ang da$at be ge a" te de$at 9a"u#la "#nt a"til didalam !it#$la!man%a( 9a"u#la ini be ,ung!i !ebagai alat #!m# egula!i+ ?+ Inti ganggang ini memili"i memb ane( !ehingga bentu"n%a teta$( di!ebut eu"a i#n+ D+ 6ada ganggang hi*au %ang be ge a" te da$at dua ,lagella %ang !ama $an*ang( ma)amn%a adalah !ti"#nemati"( $ant#nemati"( dan $ant#" #nemati"+ b. Habitat Habitat ganggang ini diai ta0a ( ai laut( tanah A tanah %ang ba!ah ( ada $ula %ang hidu$ di tem$at A tem$at "e ing+ c. #ara hidu 4anggang hia*u hidu$ !e)a a aut#t #,+ Namun ada $ula %ang be !imbi#!i! dengan # gani!m lain( mi!lan%a dengan *amu membentu" lumut "e a"+ d. $e roduksi Re$ #du"!i a!e"!ual te *adi dengan $embentu"an /##!$# e( %aitu !$# a %ang da$at be ge a" atau be $indah tem$at+ Re$ #du"!i a!e"!ualn%a be lang!ung !e)a a "#n*uga!i+Ha!il "#n*uga!i be u$a !uatu /ig#!$# a ( /ig#!$# a tida" mem$un%ai alat ge a"+ 5#nt#h beb a$a *eni! alga hi*au( anta a lain : !$i #g% a+9#l9#3( )halamid#m#na!( 9ul9a dan !tige#!l#nium+ Peranan ganggang hijau dalam kehidu an " a+ Menguntung"an : 1 !ebagai $lan"t#n dan me u$a"an "#m$#nen $enting dalam antai ma"anan ai ta0a + 1 da$at di$a"ai !ebagai ma"anan( mi!al Ul9a dan 5hl# ella+ 1 $engha!il 7@ da i $ #!e! ,#t#!inte!i! %ang di$e lu"an #leh he0an1he0an ai + b+ Me ugi"an : 1 ganggang hi*au da$at mengganggu bila $e ai an te lalu !ubu ( !ehingga ai a"an be ubah 0a na dan be bau+ 5hl# #$h%ta &algae hi*au' adalah tumbuhan %ang be 0a na hi*au %ang mi i$ dengan tumbuhan tinggi be da!a "an $igmenn%a( "hl# #,il a dan b( "a #tin dan 3ant#,il+ Dinding !el te di i da i !ellul#!a dan $e"tin( dan ha!il ,#t#!inte!i!n%a adalah "a b#hid at &te$ung'+ Te da$at $e "a$u an $ada bebe a$a *eni!(8eni!1*eni! da i di9i!i ini adalah ma" #!"#$i!( ,ilamen( & benang '( !e,#n & bunga "a ang ' atau bentu" thallu!+ Perkembangbiakan Kel#m$#" alga hi*au be "embangbia" !e)a a: G Jegetati, &a!e"!ual'( %aitu: # $embelahan !el # , agmenta!i # $emi!ahan "#l#ni # $embentu"an !$# a G 4ene ati, &!e"!ual'( %aitu: # i!#gami # ani!#gami # ##gami 3. Alga cokelat (Phaeophyta)

Bu)u! di!ti)hu! di 7l%m$i) Nati#nal 6a " Klasifikasi ilmiah D#main: Eu"a %a Ke a*aan: 5h #mal9e#lata Bilum: Hete #"#nt#$h%ta Kela!: 6hae#$h%)eae K*ellman

6hae#$h%ta &ganggang )#"lat2 $e ang'Hidu$ di $antai( 0a na )#"lat "a ena adan%a $igmen ,i"#!antin &)#"lat'( "l# #,il a( "l# #,il b dan 3ant#,il+ Tubuh be bentu" !e$e ti benang atau lemba an %ang da$at men)a$ai $uluhan mete + Re$ #du"!i 9egetati, dengan , agmenta!i() !edang"an gene ati, dengan i!#gami dan ##gami+ #ontoh " 1 Lamina ia 1 Bu)u! 1 Tu bina ia 1 Sa ga!um :e 0a na )#"lat 2 $i ang( !ebagai ha!il a!imila!i dan !ebagai /at ma"anan+ Tida" ditemu"an /at te$ung( hidu$ di ai ta0a ( dilaut dan didae ah i"lim !edang dan dingin( hidu$n%a mele"at $ada batu1batu( "a%u dan ada %ang hidu$ !ebagai end#,it+ Menu ut Abb#t &1FDE' "la!i,i"a!i da i alga )#"lat ini !ebagai be i"ut : Di9i!i# : 6hae#$h%ta 5la!!!i! : 6hae#$h%)eae 7 d# : Bu)ale! Bamilia : Sa ga!!a)eae 4enu! : Sa ga!!um S$e)ie! : Sa ga!!um !$ Ada$un alga di9i!i# ini memili"i )i i1)i i !ebagai be i"ut : H Saat e$ #du"!i alga ini memili"i !tadia gamet atau /##!$# a be bulu )ambu" !e"!ual dan a!e"!ual+ H Mem$un%ai $igmen "hl# #,il a dan )( beta "a #ten( Ji#la!antin dan Bu"#!antin+

H Wa na umumn%a )#"lat+ H 6e !ediaan ma"an &ha!il ,#t#!inte!i!' be u$a lamina an &:eta( 11> i"atan glu"an'+ H 6ada bagian dalam dinding !eln%a teda$at a!am algini" dan alginat+ H Mengandung $i en#id dan tila"#id &lemba an ,#t#!inte!i!'+ H U"u an dan bentu"m thalli be agam da i %ang be u"u an "e)il !ebagai e$i,it( !am$ai %ang be u"u an be!a ( be )abang ban%a"( be bentu" $ita atau lemba an( )abang ada YangK. !ede hana dan ada $ula %ang tida" be )abang+ H Umumn%a tumbuh !ebagai algae benthi"+ 6hae#$h%ta &algae )#"lat' be 0a na )#"lat "a ena ,u"#3antin %ang menutu$i "l# #,il a dan )( "a #tin dan 3ant#,il lainn%a+ Dinding !el te di i da i !ellul#!a dan a!am algini"+ Ha!il ma"anan )adangan adalah "a b#hid at+ 8eni! da i di9i!i ini umumn%a ma" #!"#$i!( ,ilamen atau bentu" thallu! 0a na ganggang )#"lat di!ebab"an #leh $igmen )#"lat &$i"#!antin'( %ang !e)a a d#minan men%elubungi 0a na hi*au da i "l# #,il $ada *a ingan+ganggang )#"lat *uga mengandung $igmen lainn%a !e$e ti "l# #,il a( "l# #,il )( 9i#la" 3antin( b1"a i#ten( diadin#3)atin( dan ,u"#!antin+ a. #iri % ciri talus 1+ u"u an talu! mulai da i mi" #!"#$i! !am$ai dengan ma"!#!"#$i!( ada %ang be bentu" tega"( be )abang( ,ilament tida" be )abang( dan ,ilament da!a + @+ 4anggang ini melalui "l# #$la! tunggal( ada bebe a$a %ang be bentu" lem$engan di!)#id &)a" am' dan ada $ula %ang !e$e ti benang+ >+ Mem$un%ai $i en#id %ang te da$at didalam "l# #$la!+ <+ :agian dalam dinding !eln%a te !u!un da i la$i!an !elul#!a !edang"an bagian lua te !u!un da i gumi+ 6ada dinding !el dan uang anta !el te da$at a!am alginate atau algin+ I+ Me u$a"an *a ingan t an!$# ta!i ai dan /at ma"anan %ang anal#g dengan *a ingan t an/$# ta!i $ada tumbuhan da at+ b. Habitat 4anggang )#"lat umumn%a hidu$ di ai laut( "hu!un%a laut %ang aga" dingin dan !edang+ c. #ara hidu :e !i,at aut#t #, ,#t#!inte!i!( te *adi dihelaian %ang mem$un%ai daum+ 4ula %ang diha!il"an dit an!$# ta!i"an "etang"ai %ang men%e u$ai batang+ d. Peranan ganggang coklat dalam kehidu an Diman,aat"an !ebagai indu!t % ma"anan atau ,a ma!i( algin atau a!am alginate da i ganggang )#"lat diguna"an dalam $embentu"an e!" im( $embentu"an $il( !ale$( $embe !ih gigi( l#ti#n dan" im( !elain itu da$at diman,aat"an untu" "andungan nit #gen dan "aliumn%a )u"u$ tinggi( !edang"an "andungan ,#l,# n%a endah+ 6e anan lainn%a: 1 6engha!il a!am alginat( !ebagai bahan )am$u an e! " im( )at( #bat1#batan( late"! !inteti! 1 Sumbe I@ &i#dium' dan K &"alium' 1 Sebagai ma"anan te na" e. $e roduksi G 6e "embangbia"an 9egetati, &a!e"!ual' dengan , agmenta!i dan $embentu"an !$# a &a$lan#!$# a dan /##!$# a'+ ;##!$# a %ang diha!il"an memil"i @ ,lagel %ang tida" !ama $an*ang dan te leta" di bagian late al+ G 6e "embangbia"an gene ati, &!e"!ual' dengan i!#gami( ani!#gami( atau ##gami+ 4. Alga keemasan (chrysophyta)

Klasifikasi ilmiah D#main: Eu"a %a Ke a*aan: 5h #mal9e#lata Bilum: Hete #"#nt#$h%ta Kela!: 5h %!#$h%)eae &rdo 5h #mulinale! 5h %!am#ebale Alga "eema!an atau 5h %!#$h%)eae adalah !alah !atu "ela! da i alga be da!a "an /at 0a na atau $igmenta!in%a+ Alga ini be 0a na "eema!an "a ena "l# #$la!n%a mengandung $igmen "a #ten dan 3ant#,il dalam *umlah ban%a" dibanding"an dengan "l# #,il+ Kl# #$la! ganggang ini be bentu" )a" am( $ita( atau #9al+ Nama L5h %!#$h%)eaeL diambil da i baha!a Yunani( %aitu 5h %!#! %ang be a ti ema!+ Perkembangbiakan alga keemasan G 6e "embangbia"an 9egetati, &a!e"!ual' dengan $embelahan !el( , agmenta!i( $emi!ahan "#l#ni( dan $embentu"an !$# a &a$lan#!$# a atau /##!$# a'+ G 6e "embangbia"an gene ati, &!e"!ual' dengan "#n*uga!i( i!#gami( ani!#gami( dan ##gami+ #ontoh alga keemasan '. Alga keemasan bersel tunggal

7)h #m#na! Sel tubuhn%a be bentu" b#la %ang dileng"a$i dengan @ ,lagel !ebagai alat ge a"+ Kedua ,lagel te !ebut tida" !ama $an*ang+ Di dalam !it#$la!man%a te da$at bebe a$a # ganel $enting( !e$e ti "l# #$la! %ang be bentu" lemba an meleng"ung( 9a"u#la( !tigma( dan nu"leu!+ 7)h #m#na! be "embangbia" dengan membelah di i+

Na9i)ula !$ Alga ini di"enal !ebagai diat#mae atau ganggang "e !i" "a ena dinding !el tubuhn%a mengandung /at "e !i"+ Ke !i" me u$a"an "#m$#nen $enting dalam $lan"t#n+ Na9i)ula !$ hidu$ di ai ta0a dan di laut+ Tubuh Na9i)ula !$ te di i ata! dua bagian %aitu "#ta" &hi$#te"a' dan tutu$ &e$ite"a'+ Di anta a "#ta" dan tutu$ te da$at )elah %ang di!ebut a,e+ Perkembangbiakan (a)icula s " G 6e "embangbia"an 9egetati, Na9i)ula dengan membelah di i+ Setia$ inti diat#mae membelah men*adi dua( dii"uti $embagian !it#$la!ma men*adi dua bagian+ Selan*utn%a( dinding !el Na9i)ula memi!ah men*adi "#ta" dan tutu$+ 6ada !el ana"an( bai" "#ta"

mau$un tutu$ a"an be ,ung!i men*adi tutu$( dan ma!ing1ma!ing a"an membentu" "#ta" ba u+ Dengan demi"ian !etia$ !el ana"an %ang be a!al da i "#ta" a"an mem$un%ai u"u an lebih "e)il da i$ada !el a!aln%a+ 6e i!ti0a ini be lang!ung be ulang "ali+ G 6e "embangbia"an gene ati, Na9i)ula be lang!ung dengan "#n*uga!i+ :ila u"u an tubuh Na9i)ula tida" memung"in"an untu" mengada"an $embelahan lagi( inti !eln%a a"an mengalami mei#!i! dan mengha!il"an gamet+ 4amet itu "emudian a"an meninggal"an !el dan !etelah te *adi $embuahan di dalam ai a"an mengha!il"an /ig#t+ ;ig#t !elan*utn%a tumbuh men*adi !el Na9i)ula ba u dan membentu" tutu$ dan "#ta" ba u+ :ila Na9i)ula mati( dinding !eln%a a"an mengenda$ membentu" tanah diat#m %ang "a%a /at "e !i"+ Tanah ini me u$a"an bahan dinamit( i!#lat# ( dan bahan g#!#" $enghalu!+ *. Alga keemasan berbentuk berkas

Jau)he ia Tubuhn%a be u$a benang be )abang1)abang dan tida" be !e"at( memili"i inti !el ban%a"( dan men%eba + Jau)he ia tumbuh mele"at $ada !ub!t at dengan mengguna"an alat %ang be bentu" a"a + Habitatn%a di ai ta0a mau$uan di ai $a%au+ Perkembangbiakan +aucheria" G 6e "embangbia"an 9egetati, Jau)he ia be lang!ung dengan $embentu"an /##!$# a %ang be "um$ul dalam !$# angium $ada u*ung ,ilamen+ Selan*utn%a( inti di dalam !$# angium membelah !e)a a mei#!i! dan mengha!il"an /##!$# a+ ;##!$# a te !ebut be inti ban%a" dan mem$un%ai ,lagel %ang tumbuh di !elu uh $e mu"aann%a+ Setelah !$# angium ma!a"( /##!$# a a"an "elua dan tumbuh men*adi Jau)he ia ba u+ G 6e "embangbia"an gene ati, Jau)he ia be lang!ung dengan $embuahan #9um #leh !$e mat#/#id+ 79um dibentu" di dalam ##g#nium( !edang !$e mat#/#id dibentu" dalam ante idium( "eduan%a te da$at $ada benang %ang !ama &h#m#talu!'+ ;ig#!$# a ha!il $embuahann%a a"an membelah !e)a a mei#!i! dan mengha!il"an !$# a %ang !elan*utn%a te le$a! da i indu"n%a dan tumbuh men*adi alga ba u+ . !iatom ("acillariopyta) Klasifikasi ilmiah Ke a*aan: 6lantae Di9i!i: 6hae#$h%ta Kela!: :a)illa i#$h%)eae Diat#m &da i baha!a Yunani dia %ang be a ti M th #ugh M dan t#m#! %ang be a ti M )utting M' adalah !uatu "el#m$#" be!a da i alga $lan"t#n %ang te ma!u" $aling !e ing ditemui+ Keban%a"an diat#m adalah be !el tunggal( 0alau$un bebe a$a membentu" antai atau "#l#ni+ Sel diat#m dila$i!i dinding !el uni" %ang te buat da i !ili"a+ Diat#m memili"i "l# #,il dan mam$u be ,#t#!inte!i!+ Se)a a bi#l#gi Sebuah diat#m+ Wi!uda be n#m# adalah 11 mi" #mete te $i!ah Ada lebih da i @== gene a diat#m %ang hidu$( dan di$e "i a"an bah0a ada !e"ita 1==+=== !$e!ie! %ang te !i!a+ Diat#m adalah "el#m$#" lua!+ Dan da$at ditemu"an di lautan( di ai ta0a ( dalam tanah dan $ada $e mu"aan ba!ah+ Keban%a"an hidu$ di $e ai an te bu"a $elagi)all%( me!"i$un bebe a$a hidu$ !ebagai ,ilm $e mu"aan $ada anta mu"a ai 1!edimen &benti"'( atau bah"an di ba0ah "#ndi!i atm#!,e lemba$+ Me e"a te utama $enting di !amude a( di mana me e"a di$e "i a"an be "#nt ibu!i hingga <IN da i "e!elu uhan $ #du"!i $ ime "elautan+Di!t ibu!i !$a!ial !$e!ie! ,it#$lan"t#n laut dibata!i !e)a a h# i!#ntal dan 9e ti"al+ :ia!an%a mi" #!"#$i!+( bebe a$a !$e!ie! diat#m da$at men)a$ai !am$ai @ milimete $an*angn%a+ :ebe a$a !$e!ie! ai ta0a diat#m+ Diat#m mili" "el#m$#" be!a %ang di!ebut hete #"#nt!( te ma!u" aut#t #, &mi!aln%a ema!

ganggang( um$ut laut' dan hete #t #, &mi!aln%a ai )eta"an'+ Ke"uningan1)#"lat me e"a "l# #$la! adalah "ha! da i hete #"#nt!( dengan em$at memb an dan be i!i $igmen !e$e ti ,u)#3anthin "a #ten#id+ Indi9idu bia!an%a "e"u angan ,lagela( teta$i me e"a hadi dalam gamet dan memili"i !t u"tu hete #"#nt bia!a( "e)uali me e"a tida" memili"i ambut &ma!tig#neme!' "a a"te i!ti" dalam "el#m$#" lain+ Keban%a"an diat#m adalah n#n1m#til( me!"i$un bebe a$a be $indah melalui de a+ Sebagai dinding !el me e"a elati, $adat men%ebab"an me e"a untu" !ia$ tenggelam( bentu" $lan"t#ni" di $e ai an te bu"a bia!an%a be gantung $ada $en)am$u an tu bulen la$i!an ata! #leh angin untu" men*aga me e"a dihenti"an di $e ai an $e mu"aan %ang dite angi mataha i+ :ebe a$a !$e!ie! a"ti, mengatu da%a a$ung me e"a dengan li$id int a!elula untu" tenggelam "#nt a+ Sebuah ,itu diat#m adalah !i"lu! u ea( %ang menghubung"an me e"a e9#lu!i dengan he0an+ Sel diat#m %ang te "andung dalam dinding !el %ang uni" !ili"at &a!am !ili"at' %ang te di i da i dua "atu$ %ang te $i!ah &atau "e ang'+ Sili"a bi#geni" bah0a dinding !el te di i da i %ang di!inte!i! !e)a a int a!elule #leh $#lime i!a!i m#n#me a!am !ili"at+ :ahan ini "emudian die"!t u!i dengan e"!te i# !el dan ditambah"an "e dinding+ Dinding !el diat#m *uga di!ebut , u!tule! atau te!( dan dua "atu$ bia!an%a tum$ang tindih !atu ata! %ang lain !e$e ti dua bagian da i !ebuah )a0an $et i+ 6ada !ebagian be!a !$e!ie!( "eti"a diat#m membelah mengha!il"an dua !el ana"( !etia$ !el men%im$an !alah !atu da i dua bagian dan tumbuh !etengah lebih "e)il di dalamn%a+ A"ibatn%a( !etelah !etia$ !i"lu! $embelahan u"u an ata1 ata !el diat#m dalam $#$ula!i !ema"in "e)il+ Setelah !el1!el te !ebut men)a$ai u"u an minimum te tentu( bu"an han%a membagi 9egetati,( me e"a membali""an $enu unan ini dengan membentu" !ebuah au3#!$# e+ Ini mem$e lua! dalam u"u an untu" menimbul"an !ebuah !el *auh lebih be!a ( %ang "emudian "embali "e u"u an1di9i!i be "u ang+ Au3#!$# e $ #du"!i ham$i !elalu di"ait"an dengan mei#!i! dan e$ #du"!i !e"!ual+ De"#m$#!i!i dan $embu!u"an diat#m menga ah "e # gani" dan an# gani" &dalam bentu" !ili"at' !edimen( "#m$#nen an# gani" %ang da$at men%ebab"an met#de anali!i! ling"ungan laut ma!a lalu #leh )# ing! laut atau telu" lum$u lantai( "a ena mate i an# gani" te tanam di enda$an tanah liat dan !ilt! dan bentu" )atatan ge#l#gi $e manen !t ata laut !e$e ti+ Kla!i,i"a!i Sele"!i da i 1F=< de E n!t Hae)"el Kun!t,# men Natu &:entu" Seni Alam'( menun*u""an $ennate &"i i' dan !ent i! &"anan' , u!tule!+ :umi diat#m !ebagai dilihat di ba0ah $en)aha%aan bidang te ang $ada mi" #!"#$ )aha%a+ Tanah diat#m adalah lembut( mengandung !ili"a( batuan !edimen te di i da i dinding !el diat#m dan mudah han)u men*adi bubu" halu!+ Sam$el ini te di i da i )am$u an !ent i! & adial !imet i!' dan &bilate al !imet i!' $ennate diat#m+ Ini gamba $a ti"el tanah diat#m dalam ai be ada $ada !"ala ?(@>? $i"!el 2 $M( gamba men)a"u$ !elu uh 0ila%ah !e"ita 1(1> =(?F mm dengan+ Kla!i,i"a!i hete #"#nt! ma!ih geli!ah( dan me e"a da$at di$e la"u"an !ebagai di9i!i &atau ,ilum'( "e a*aan( atau !e!uatu di1anta a+ Dengan demi"ian( "el#m$#"1"el#m$#" !e$e ti diat#m da$at $e ing"at mana !a*a da i "ela! &bia!an%a di!ebut Diat#m#$h%)eae' "e di9i!i &bia!an%a di!ebut :a)illa i#$h%ta'( dengan $e ubahan %ang !e!uai dalam *a*a an !ub"el#m$#" me e"a+ ,iatom secara tradisional dibagi menjadi dua erintah" )ent i) diat#m &5ent ale!'( %ang adial !imet i! $ennate diat#m &6ennale!'( %ang !imet i! bilate al+ Yang $e tama $a a$h%leti) %ang "edua+ Sebuah "la!i,i"a!i %ang lebih ba u membagi diat#m men*adi tiga "ela!: )ent i) diat#m &5#!)in#di!)#$h%)eae' $ennate diat#m tan$a a,e &B agila i#$h%)eae' dengan a,e &:a)illa i#$h%)eae' Hal ini "emung"inan a"an ada e9i!i lebih lan*ut !ebagai $emahaman hubungan me e"a mening"at + Diat#m umumn%a be "i!a dalam u"u an da i )a+ @1@==Om( dan te di i da i dinding !el te utama te di i da i !ili"a+ Hal ini mengandung !ili"a dinding da$at !angat be m#ti, dengan be bagai $# i1$# i( tulang u!u"( $unggung menit( $egunungan ma *inal dan ele9a!iC+ Semua

%ang da$at diguna"an untu" menggamba "an gene a dan !$e!ie!+ Sel itu !endi i te di i da i dua bagian( ma!ing1ma!ing be i!i !ebuah $i ing da!a n%a data ( atau "atu$ dan band ma *inal menghubung"an( atau "# !et+ Satu !etengah( h%$#the)a( !edi"it lebih "e)il da i !etengah lainn%a( e$ithe)a+ M# ,#l#gi diat#m be 9a ia!i+ Me!"i$un bentu" !el bia!an%a meling"a ( bebe a$a !el bi!a !egitiga( $e !egi( atau eli$!+ Sel !#lite atau di!atu"an dalam "#l#ni da i be bagai *eni!( %ang mung"in dihubung"an #leh !t u"tu !ili"a( bantalan lendi ( atau batangC tabung lendi ( ma!!a am# , da i lendi dan benang da i $#li!a"a ida &"itin'( %ang di!e" e!i"an melalui $ #!e! melang"ah+ 6igmen utama da i diat#m adalah "l# #,il a dan )( beta1"a #ten( ,u)#3anthin( diat#3anthin dan diadin#3anthin + Diat#m te utama ,#t#!inte!i!+ :ebe a$a( bagaimana$un( adalah hete #t #, #bligat( !ementa a %ang lain da$at hidu$ hete #t #$hi)all% dalam "etiadaan )aha%a( men%edia"an !umbe "a b#n # gani" %ang !e!uai te !edia+ 6 #du" $en%im$anan )h %!#lamina in dan li$id Alga me ah Lau en)ia Alga &*ama" Algae' adalah !e"el#m$#" # gani!me aut#t #, %ang tida" memili"i # gan dengan $e bedaan ,ung!i %ang n%ata+ Alga bah"an da$at diangga$ tida" memili"i L# ganL !e$e ti %ang dimili"i tumbuhan &a"a ( batang( daun( dan !ebagain%a'+ Ka ena itu( alga $e nah dig#l#ng"an $ula !ebagai tumbuhan be talu!+ I!tilah ganggang $e nah di$a"ai bagi alga( namun !e"a ang tida" dian*u "an "a ena da$at men%ebab"an "e"a)auan a ti dengan !e*umlah tumbuhan %ang hidu$ di ai lainn%a( !e$e ti H%d illa+ Dalam ta"!#n#mi %ang ban%a" didu"ung $a a $a"a bi#l#gi( alga tida" lagi dima!u""an dalam !atu "el#m$#" di9i!i atau "ela! te !endi i( namun di$i!ah1$i!ah"an !e!uai dengan ,a"ta1,a"ta %ang be mun)ulan !aat ini+ Dengan demi"ian alga bu"anlah !atu "el#m$#" ta"!#n te !endi i+ Alga rokariotik Alga bi u1hi*au "ini dima!u""an !ebagai ba"te i !ehingga dinama"an 5%an#ba)te ia &Lba"te i bi u1hi*auL( dulu di!ebut 5%an#$h%)eae( Lalga bi u1hi*auL' Dengan demi"ian( !ebutan LalgaL men*adi tida" 9alid+ 5%an#ba)te ia memili"i !t u"tu !el $ #"a i#ti" !e$e ti haln%a ba"te i( namun mam$u mela"u"an ,#t#!inte!i! lang!ung "a ena memili"i "l# #,il+ Sebelumn%a( alga ini be !ama ba"te i ma!u" "e dalam "e a*aan M#ne a+ A"an teta$i dalam $e "embangan !elan*utn%a di"etahui bah0a ia lebih ban%a" memili"i "a a"te i!ti" ba"te i !ehingga dima!u""an "e dalam "el#m$#" ba"te i bena &Euba)te ia'+ Sebagai tambahan( bebe a$a "el#m$#" # gani!me %ang !ebelumn%a dima!u""an !ebagai ba"te i( !e"a ang malah di$i!ah"an men*adi "e a*aan te !endi i( A )haea+ Alga eukariotik 8eni!1*eni! alga lainn%a memili"i !t u"tu !el eu"a i#ti" dan mam$u be ,#t#!inte!i!( entah dengan "l# #,il mau$un dengan $igmen1$igmen lain %ang membantu dalam a!imila!i ene gi+ Dalam ta"!#n#mi $aling m#de n( alga1alga eu"a i#ti" meli$uti ,ilum2di9i!i# be i"ut ini+ 6e lu di!ada i bah0a $engel#m$#"an !emua alga eu"a i#ti" !ebagai 6 #ti!ta diangga$ tida" 9alid lagi "a ena !ebagian alga &mi!aln%a alga hi*au dan alga me ah' lebih de"at "e"e abatann%a dengan tumbuhan da i$ada eu"a i#ta be !el !atu lainn%a+ G A )hae$la!tida : Regnum Ji idi$lantae atau 6lantae &tumbuhan': # Bilum 5hl# #$h%ta &alga hi*au' # Bilum 5ha #$h%ta &alga hi*au be "a ang' G A )hae$la!tida : Regnum in)e tae !edi! # Bilum Rh#d#$h%ta &alga me ah' G A )hae$la!tida : Regnum in)e tae !edi! # Bilum 4lau)#$h%ta G Su$e egnum 5ab#/#a: Regnum Rhi/a ia: # Bilum 5e )#/#a Kela! 5hl# a a)hnia

G Su$e egnum 5ab#/#a: Regnum E3)a9ata: # Bilum Euglen#/#a G Regnum 5h #mal9e#lata: Su$e ,ilum 5h #mi!ta # Bilum Hete #"#nt#$h%ta &atau Hete #"#nta' Kela! :a)illa i#$h%)eae &Diat#mae' Kela! A3#dina Kela! :#lid#m#na! Kela! Eu!tigmat#$h%)eae Kela! 6hae#$h%)eae &alga )#"lat' Kela! 5h %!#$h%)eae &alga "eema!an' Kela! Ra$hid#$h%)eae Kela! S%nu #$h%)eae Kela! Panth#$h%)eae &alga $i ang' # Bilum 5 %$t#$h%ta # Bilum Ha$t#$h%ta G Regnum 5h #mal9e#lata: Su$e ,ilum Al9e#lata # Bilum Din#$h%ta &atau Din#,lagellata' Algae mencaku semua organisme bersel tunggal mau un banyak yang memiliki kloro las. -ermasuk di dalamnya adalah kelom ok!kelom ok berikut. G Alga hi*au( %ang memili"i ela!i dengan tumbuhan %ang lebih tinggi &Emb %#$h%ta'+ 5#nt#h: Ul9a G Alga me ah( men)a"u$ ban%a" alga laut+ 5#nt#h: 6# $h% a G Hete #"#nt#$h%ta( meli$uti ganggang )#"lat( diat#m( dan lainn%a+ 5#nt#h: Ma) #)%!ti!+ Alga hi*au dan me ah( be !ama dengan "el#m$#" "e)il %ang di!ebut 4lau)#$h%ta( !e"a ang di"etahui memili"i hubungan e9#lu!i %ang de"at dengan tumbuhan da at be da!a "an bu"ti1 bu"ti m# ,#l#gi( ,i!i#l#gi( dan m#le"ule ( !ehingga lebih te$at ma!u" dalam "el#m$#" A )hae$la!tida( be !ama1!ama dengan tumbuhan bia!a+

$eferensi htt$:22id+0i"i$edia+# g20i"i2Alga htt$:22id+0i"i$edia+# g20i"i2AlgaQme ah htt$:22id+0i"i$edia+# g20i"i2AlgaQhi*au htt$:22id+0i"i$edia+# g20i"i2AlgaQ"eema!an htt$:22id+0i"i$edia+# g20i"i2AlgaQ)#"elat htt$:22id+0i"i$edia+# g20i"i2Diat#m htt$:22id+0i"i$edia+# g20i"i2Alam htt$:22/ai,bi#+0# d$ e!!+)#m2@==F2=12>=2ganggang1algae2 htt$:22!te,,%a$ i%anti+bl#g!$#t+)#m2@=1@2112tumbuhan1alga+html

Beri Nilai