Anda di halaman 1dari 2

Jenis-jenis makna

Makna Denotatif makna sebenar, makna asal, makna mutlak, makna dasar Makna Konotatif makna yang ada kaitan dengan nilai rasa, sama ada positif atau negatif. contoh perkataan: wanita dan perempuan. babi dan khinzir Makna Konseptual konsep makna - menghubungkan kata dan benda melalui perantaraan konsep pemikiran Makna Leksikal melibatkan leksikal, leksikofrafi, leksikologi dan leksikon leksikal - bukan perkataan sesuatu bahasa. makna sesuatu perkataan itu sendiri tanpa melihat penggunaannya dalam ayat leksikograf - penyusun kamus leksikologi - kajian tentang makna dan penggunaan perkataan leksikon - kamus o semantik leksikal - dilihat sebagai sifat kata o fonologi leksikal - corak nada atau intonasi sesuatu kata itu dilafazkan o kata kerja leksikal - perbuatan atau bukan perbuatan Makna Etimologis bidang yang mencari maklumat mengenai bahasa-bahasa yang sudah lama bagi mendapatkan maklumat secara langsung mengenai bahasa tersebut seperti tulisan untuk diketahui. prinsip etimologis o masalah bentuk dan makna o menjelaskan perkembangan kata o merangkumi asal usul semua kata dalam sesuatu bahasa o pasangan kata dalam satu bahasa yang berasal dari sumber yang sama o memberi pengertian baru pada sesuatu kata dengan merujuk kepada kata faktor perubahan makna o faktor perkembahgan bahasa itu sendiri o faktor tanggapan penutur o faktor peluasan maksud o faktor pembatasan / penyempitan maksud o faktor tujuan simbolik / stilistik Makna afektif berkait dengan perasaan dan emosi, bukannya fikiran atau daya fikir muncul sebagai akibat reaksi pendengar atau pembaca terhadap penggunaan bahasa Makna Gramatikal struktur melalui proses pengimbuhan, pengulangan dan pemajmukan untuk melahirkan makna gramatis jenis imbuhan o awalan o akhiran

o o

apitan sisipan - seperti gentar - gementar

Makna Tematik apa yang dikomunikasikan / apa yang dicakap dan isi yang hendak disampaikan dalam mesej. makna tematik tidak akan terhasil melalui penulisan kerana penekanan dan fokus dalam ayat tersebut tidak jelas seperti yang dicakap Makna Gaya gaya penulisan atau perkataan yang digunakan oleh penulis dalam karya seperti novel, sajak, cerpen. gaya bahasa figuratif o peluasan makna bagi sesuatu perkataan sehingga menimbulkan kepelbagaian makna bagi perkataan tersebut. dialek o variasi daripada satu bahasa tertentu yang dituturkan oleh kumpulan penutus dalam sesebuah masyarakat gaya bahasa berirama o gaya bahasa puisi ekspresi pengarang - gaya yang tersendiri

Makna Asosiatif makna yang dimiliki sebuah leksem / kata berkenaan dengan adanya hubungan kata itu dengan sesuatu yang berada di luar bahasa. Makna Stilistik perbezaan kata sehubungan dengan perbezaan sosial atau bidang tertentu. Makna Kolokatif ciri makna tertentu yang dimiliki sesuatu kata dari jumlah kata yang bersinonim, sebilangan kata tersebut hanya sesuai digunakan untuk berpadanan dengan kata tertentu. kata-kata tertentu dan hanya merangkumi kata yang bersesuaian dengannya Makna Idiom satuan bahasa (kata, frasa, kalimat) maknanya tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsurnya mahupun makna gramatikal Makna Peribahasa pelbagai takrifan bentuk bahasa yang menggunakan kalimat atau kelompok kata yang memiliki makna kias yang digunakan secara turun-temurun dalam bentuk baku. Makna Kontekstual menurut konteks melihat konteks penggunaanya Makna Referensial perkataan yang mempunyai referensi http://blogcikgumazlan.blogspot.com/2012/05/2-jenis-jenis-makna.html http://wanmohdaffendy.blogspot.com/2013/06/jenis-jenis-makna-dalam-semantik.html

Anda mungkin juga menyukai