Anda di halaman 1dari 3

1.

Peraturan keselamatan perlu di patuhi supaya A alatan tidak hilang. B murid-murid berdisiplin. C murid-murid selamat ketika di tempat kerja. D murid-murid dapat menguji bahan projek. Tingkap di tempat kerja perlu dibuka supaya A tidak panas. B cahaya dan udara mencukupi. C murid-murid dapat bekerja dengan baik. D murid-murid dapat menyimpan alatan dengan kemas. Apakah yang perlu dilakukan sekiranya alatan hilang? A mendiamkan diri B menggantikan alatan itu dengan alatan baru C melaporkan kehilangan alatan itu kepada guru D menyuruh kawan-kawan mencari alatan itu Apakah bahan dalam pemadam api yang berlabel ABC? A air B buih C debu kering D karbon dioksida Alat pemasan api mempunyai bahan pemadam yang berikut kecuali A buih. B oksigen. C debu kering. D karbon dioksida.

6.

2.

Tujuan senarai petugas dibuat adalah untuk memastikan A alatan tidak hilang. B tempat kerja diurus dengan betul. C murid-murid mematuhi peraturan keselamatan. D murid-murid tidak bermain di tempat kerja. Yang berikut adalah tujuan organisasi makmal diwujudkan kecuali A mengelakkan kemalangan. B memastikan makmal bersih. C menyusun alatan dengan kemas. D menyiapkan kerja dengan cepat. Soalan 8 berdasarkan rajah di bawah.

7.

3.

4.

8.

Apakah nama pengikat dalam gambar rajah di atas? A Syaf B Skru C Gandar D Perumah Apakah fungsi gandin plastik? A Menyambung dan menggerakkan roda B Mengetuk bahagian-bahagian kid model secara perlahan C Mengikat kerangka bawah kereta D Memotong wayar kecil

5.

9.

10. Apakah arus yang menggerakkan model kereta kabel? A Motor arus siri B Motor arus terus C Motor arus selari D Motor arus tak selari 11. Apakah kegunaan takal dan tali sawat pada mesin jahit? A Kelajuan disekat B Menukar kelajuan putaran C Mengawal pergerakan motor D Memastikan mesin jahit berfungsi Soalan 12 berdasarkan pernyataan di bawah. Memindahkan tenaga putaran dari satu syaf ke syaf yang lain. 12. Apakah komponen yang dimaksudkan di atas? A Gear B Roda C Motor D Kerangka 13. Antara alatan berikut menggunakan sistem takal, kecuali A mesin jahit. B kereta kabel C mesin rumput D pengering rambut 14. Antara berikut, maklumat yang manakah terdapat dalam sesebuah buku idea? I Butiran projek II Pengiraan kos III Penyataan masalah IV Jumlah guru yang terlibat A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 15. Antara berikut, yang manakah menghubungkan takal dipacu dengan takal pemacu? A Tali gear B Tali nilon C Tali sawat D Tali getah

16 Antara berikut, kaedah yang manakah digunakan untuk mencetuskan idea yang kreatif? I Bakat II Pemerhatian III Mencuri idea orang lain IV Mengupah rakan mencari idea A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 17. Antara berikut, alatan yang manakah menggunakan buzer? I Jam loceng II Alat pengera III Dapur elektrik IV Kipas angin A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 18. Siapakah yang perlu menyediakan buku idea selepas sesuatu projek eksperimental disiapkan? A Guru B Murid C Keluarga D Rakan 19. Apakah kegunaan sesebuah buku idea? I Bukti ciptaan II Bahan rujukan III Bahan rangsangan IV Rekod maklumat projek A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 20. Antara berikut, yang manakah merupakan cara untuk mengumpul maklumat? I Pemerhatian II Pembacaan III Lawatan IV Penjualan A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV

21. Antara alatan berikut, yang manakah tidak menggunakan sistem takal? A Kasut roda B Mesin jahit C Kereta kabel D Mesin rumput 22. Antara berikut, alatan yang manakah menunjukkan pemutar skru rata? A B

Soalan 26 berdasarkan rajah di bawah.

Mengenal pasti masalah


X Membuat lakaran projek 26. Berdasarkan rajah di atas, proses yang bertanda X ialah A menjana idea kreatif. B mengenal pasti masalah. C mempersembahkan projek. D membuat catatan dan lakaran. 27. Antara berikut, kit model manakah yang tidak menggunakan motor dan gear? A Kit model robot B Kit model perabot C Kit model kapal laut D Kit model kereta lumba 28. Apakah fungsi paku pada sebuah projek? A Merapatkan cantuman kayu B Mencantumkan kepingan kayu agar lebih rapat C Mengukuhkan beberapa keping kayu agar tercantum D Mencantum, memasang kepingan kayu dan menyambung kayu 29. Antara berikut, terdapat dalam pendokumentasian, kecuali A Jadual kerja B Pengiraan kos C Lukisan projek D Pernyataan masalah 30. Antara berikut merupakan langkah-langkah pembinaan projek, kecuali A Membuat pemerhatian B Sediakan jadual kerja C Kenal pasti bahan dan alatan tangan yang digunakan D Bina projek mengikut lakaran

23. Antara berikut, yang manakah digunakan untuk membuat pendokumentasian? I Fail II Folio III Buku teks IV Buku Skrap A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D I, II, III, dan IV 24. Apakah perkara yang mempunyai kaitan dengan perancangan projek dan alatan? A Menyediakan jadual kerja B Menyediakan senarai bahan C Menguji projek yang sebenar D Membuat pendokumentasian 25. Mengapakah manusia mereka cipta? A Untuk mengubah suai sesuatu barang B Untuk membina projek yang dirancang C Untuk mewujudkan masalah yang baru D Untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan

/30