Anda di halaman 1dari 12

TOPIK 4 : KOMPOSISI KIMIA SEL 1. Semua sel mengandungi unsur.

2 Unsur yang paling lazim (96%) adalah karbon, hidrogen, oksigen dan nitrogen. !a"ah #.1 menun"ukkan unsur utama dan sebatian kimia di dalam sel.

# !a"ah #.2 menun"ukkan kepentingan sebatian organik.

$ !a"ah #. menun"ukkan kepentingan sebatian tak organik seperti air.

#.2

%&!'()*+!&,

1. %arbohidrat terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. -isbah hidrogen. oksigen adalah 2.1. 2 ,erdapat tiga "enis karbohidrat yang utama. monosakarida, disakarida dan polisakarida. !a"ah #.# menun"ukkan /iri setiap "enis karbohidrat.

#.

0!(,1*-

1. 0rotein adalah molekul kompleks yang besar. 2. unsur dalam protein adalah karbon, hidrogen, oksigen dan hidrogen. %ebanyakan protein 2uga mengandungi sul3ur dan 3os3orus. 4onomer (unit binaan) bagi protein adalah asid amino. # 0rotein terbentuk melalui kondensasi dan diuraikan melalui hidrolisis. $ +ua molekul asid amino bergabung untuk membentuk satu dipeptida. 6 'anyak molekul asid amino bergabung untuk membentuk satu polipeptida, 5 ,erdapat dua "enis asid amino. (a) &sid amino perlu 6 tidak boleh disintesis oleh badan (b) &sid amino tak perlu 6 boleh disintesis oleh badan 7 ,erdapat dua "enis protein.

(a) 0rotein kelas pertama mengandungi semua asid amino perlu (protein hai8an) (b) 0rotein kelas kedua kekurangan beberapa asid amino perlu (protein tumbuhan) 9 Semua protein diperbuat daripada satu atau lebih polipeptida. 19 0rotein boleh dikelaskan kepada beberapa peringkat berdas rkan struktur masing6masing (a) Struktur primer Urutan linear

#.# :*0*+ 1 :ipid mengandungi unsur seperti karbon, hidrogen dan oksigen. 2 ;ontoh lipid adalah lemak, minyak, lilin, 3os3olipid, steroid seperti kolesterol, testosteron, estrogen dan progesteron. :emak dan minyak adalah trigliserida. # Setiap molekullemak atau minyak terdiri daripada satu molekul gliserol dan tiga molekul asid lemak.

$. ,erdapat dua "enis lemak. (a) :emak tepu (b) :emak tak tepu 6 2adual #.1 menun"ukkan perbezaan antara lemak tepu dengan lemak tak tepu.

ENZIM

1. 1nzim adalah mangkin biologi yang boleh meningkatkan kadar tindak balas biokimia. 2 'ahan yang ditindakkan oleh enzim dikenal sebagai suhstrat.

;iri6/iri enzim adalah. (a) Semua enzim adalah protein yang dihasilkan oleh sel hidup. (b) ,indakan enzim adalah spesi3ik. Setiap "enis enzim hanya boleh bertindak terhadap satu "enis substrat. ,indakan enzim adalah berdasarkan hipotesis mangga dan kun/i. Setiap enzim mempunyai tapak khusus yang dipanggil tapak akti3 yang boleh terikat dengan substrat yang spesi3ik saha"a. (/) 1nzim tidak berubah atau dimusnahkan pada akhir tindak balas. (d) 1nzim diperlukan dalam kuantiti yang ke/il untuk memper/epatkan tindak balas biokimia. (e) ,indak balas kimia yang dimangki nkan oleh enzim adalah tindak balas berbalik. (3) 1nzim adalah sensiti<e terhadap p) (g) 1nzim adalah sensiti<e terhadap suhu #. -ama kebanyakkan enzim berakhir dengan =ase>. ;ontohnya.

SUBSTRAT Maltosa Sukrosa Laktosa Lipid Protein Selulosa

ENZIM Maltase Sukrase Laktase Lipase Protease Selulase

$ ,erdapat dua "enis enzim. (a) 1nzim intrasel. 1nzim yang dihasilkan oleh sel dan ber3ungsi dalam sel tersebut. ;ontohnya enzim yang terlibat dalam respirasi dan 3otosintesis. (b) 1nzim luar sel. 1nzim yang dihasilkan oleh sel tetapi dirembeskan untuk ber3ungsi di luar sel. ;ontohnya enzim yang dirembeskan oleh pankreas dan kelen"ar air liur.

MEKANISME TINDAKAN ENZIM 1. 4ekanisme tindakan enzim adalah berdasarkan hipotesis ?mangga dan kun/i? (!a"ah #.7). 2. 1nzim mempunyai bentuk spesi3ik yang dipanggil tapak akti3. 4olekul substrat yang spesi3ik terikat pada tapak akti3 untuk membentuk kompleks enzim6 substrat. # ,indak balas enzim berlaku pada tapak akti3. $ )asil terbentuk dan meninggalkan tapak akti3 enzim.

Faktor yang Mempengar !" Akt"#"t" En$"m @aktor yang mempengaruhi akti<iti enzim adalah. (a) p) (b) suhu ( /) kepekatan substrat (d) kepekatan enzim p% 1 &kti<iti enzim dipengaruhi oleh keasidan atau kealkalian medium tindak balas. 2 0erubahan p) boleh menukar /as pada tapak akti3 enzim dan mengubah struktur tapak akti3 (!a"ah #.9).

Setiap enzim ber3ungsi se/ara akti3 pada p) optimum (!a"ah #.19).

SU%U 1 0ada suhu yang rendah, kadar tindak balas enzim adalah rendah . -amun, apabila suhu semakin meningkat, pelanggaran antara molekul substrat dan enzim berlaku lebih kerap. (leh itu, semakin banyak kompleks enzimsubstrat terbentuk. 4aka, kadar tindak balas enzim meningkat. 2 0ada suhu optimum ( 5A;), akti<iti enzim adalah pada kadar maksimum.

. 0ada suhu tinggi (lebih daripada #9A;) enzim akan ternyahasli. Kepekatan en$"m 1. 0ada p) dan suhu yang malar, apabila kepekatan enzim semakin meningkat, kadar tindak balas enzim akan meningkat sehingga kadar maksimum di/apai (!a"ah #.12).

2. %adar maksimum adalah nilai pengehad. . Selepas nilai pengehad, sebarang peningkatan kepekatan enzim lidak akan meningkatkan kadar lindak balas. # %epekatan substrat adalah 3aktor pengehad. Kepekatan & '&trat S04 2996Bp BC1 1 &pabila kepekatan substrat semakin meningkat, kadar tindak balas enzim meningkat kerana terdapat lebih banyak perlanggaran antara molekul substrat dengan molekul enzim. 2 -amun begitu, pada kepekatan substrat yang tertentu, kadar tindak balas adalah pada tahap maksimum. 1nzim adalah terhad. Semua tapak akti3 telah dipenuhi oleh substrat. # %epekatan enzim adalah 3aktor pengehad.

KE(UNAAN ENZIM DALAM KE%IDUPAN SE%ARIAN DAN INDUSTRI

1. +alam kehidupan seharian, enzim digunakan di rumah. (a) dalam serbuk pen/u/i untuk menanggalkan kotoran daripada pakaian (b) untuk melembutkan daging 2. 1nzim "uga digunakan se/ara meluas dalam industri seperti ditun"ukkan dalam 2adual #.2.

KEPENTIN(AN KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL

1 Sebatian kimia dan ion mineral penting untuk kemandirian sel. 2 %ekurangan mana6mana komponen kimia dalam sel akan men"e"askan tindak balas biokimia dan 3ungsi sel.