Anda di halaman 1dari 36

19.

0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.1 PENGURUSAN KURIKULUM

Jawatan

Proses Kerja

Guru Besar

Menerima arahan kerja daripada KPM/JPN/PPG/PPD

Guru Besar

Taklimat Awal & Penyerahan D kumen

PK/GK Pentad!iran

Penyerahan Jadual "aktu

PK/GK Pentad!iran

Penyerahan #ukatan & $#P

PK/GK Kurikulum

Penyerahan Buku %ek d Men&ajar

PK/GK $'M

Penyerahan Jadual Kedatan&an Murid

Guru Prasek lah

Pelaksanaan Pen&ajaran dan Pem!elajaran

Guru Besar/PK/GK

Pemantauan & Pen(erapan

Guru Besar/PK/GK

Bim!in&an dan Penam!ah!aikan

Guru Besar/PK/GK

Penilaian

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Carta Aliran Kerja

Mula

Menerima arahan kerja

Taklimat Awal Penyerahan Dokumen

Pelaksanaan Pengajaran an Pembelajaran Pemantauan & Pencerapan BimbinganK Penilaian TIDAK YA Penambahbaikan

TAMAT

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Borang-Borang yang digunakan


! #$ %$ *$ Borang Pencerapan "KPM Borang "enarai "emak Penghantaran Dokumen Borang Bio ata &uru 'Pro(il &uru) Borang +umusan &uru Mata Pelajaran

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.2 PENGURUSAN KOKURIKULUM

Jawatan Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran PK/GK K kurikulum PK/GK K kurikulum PK/GK K kurikulum Guru Prask lah PK/GK K kurikulum Guru Besar Guru Prasek lah PT Guru Prasek lah Guru Besar Guru Besar Guru Besar/PK/GK K kurikulum

Proses Kerja Menerima arahan kerja daripada KPM/JPN/PPG/PPD Taklimat Aktiviti K kurikulum Peran(an&an Takwim Menyediakan An&&aran Per!elanjaan Menyediakan Pr sedur Ke&iatan *uar Menyediakan Kertas/adan&an Menerima Kertas /adan&an Meluluskan Kertas /adan&an Melaksanakan Aktiviti Men&eluarkan Peruntukan Menyediakan *ap ran Aktiviti Menerima *ap ran Aktiviti Mem!uat Penilaian Penam!ah!aikan

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Carta Aliran Kerja


Mula Menerima Arahan Kerja Taklimat Akti,iti Kokurikulum

Perancangan Takwim

Menye iakan Anggaran Perbelanjaan Menye iakan Prose ur Kegiatan .uar Menye iakan Kertas -a angan

Menerima Kertas -a angan

Menyemak Kertas -a angan Pemurnian .engkap Ti ak Ya Meluluskan Kertas -a angan

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Melaksanakan Akti,iti Mengeluarkan Peruntukan

Menye iakan .aporan Akti,iti

Menerima .aporan Akti,iti Membuat Penilaian

Penambahbaikan

TAMAT

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Borang-Borang yang digunakan


1. 2. Borang Lawatan Borang Kebenaran Ibubapa/Penjaga

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.3 PENGURUSAN MURID

Jawatan Guru Besar Guru Besar Guru Besar PK/GK $'M PT Guru Besar PT PT PK/GK $'M Guru Besar Guru Besar

Proses Kerja Menerima arahan kerja daripada KPM/JPN/PPG/PPD Taklimat Pen&urusan Murid Pen&iklanan Pen&am!ilan Murid Pen&eluaran B ran& Perm h nan Kemasukan Murid Penerimaan B ran& Perm h nan Kemasukan Murid Mesyuarat JK Pemilihan Pen&hantaran #urat Tawaran dan #urat Pem!eritahuan Penerimaan & #emakan D kumen Pen&esahan Penda4taran Pen&hantaran #enarai Nama ke PPD Taklimat "aris & +rientasi Murid

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Carta Aliran Kerja


Mula Menerima Arahan Kerja Taklimat Pengurusan Muri

Pengiklanan Pengambilan Muri

Pengeluaran Borang Permohonan Penerimaan Borang Permohonan

Mesyuarat /K Pemilihan

Penghantaran "urat Tawaran

Penerimaan & "emakan Dokumen

Pengesahan Pen a(taran

Penghantaran "enarai 0ama ke PPD

Taklimat 1aris & 2rientasi Muri

TAMAT

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Borang-Borang yang digunakan


1. 2. Borang Permohonan Kemasukan Prasekolah Borang Data Murid !istem Maklumat Murid)

,7

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19. PENGURUSAN GURU

Jawatan Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Prasek lah PT Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran

Proses Kerja Menerima arahan kerja daripada KPM/JPN/PPG/PPD Taklimat #pesi4ikasi Kerja Penyerahan #enarai Tu&as Penyerahan D kumen +rientasi Pr &ram +rientasi Men&isi B ran& Pr 4il dan Menyediakan D kumen untuk 8ail Peri!adi Penerimaan Pr 4il Guru & 8ail Peri!adi Ke!ajikan Guru 3 Pendahuluan Gaji 3 )rusan Gaji9 'm lumen & K"#P :Men&ikut ;+T Prasek lah< *atihan dan Pen&em!an&an Penyeliaan & Pemantauan Penilaian Prestasi Bim!in&an dan Penam!ah!aikan

,,

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Carta Aliran Kerja


Mula

Menerima Arahan Kerja

Taklimat "pesi(ikasi Kerja Penyerahan "enarai Tugas Penyerahan Dokumen 2rientasi Program 2rientasi

Penerimaan Pro(il &uru & 8ail Periba i Kebajikan &uru 3 Pen ahuluan &aji 3 4rusan &aji5 6molumen & K1"P 'Mengikut 72T Prasekolah) .atihan an Pengembangan

Penyeliaan & Pemantauan

Penilaian Prestasi

Penambahbaikan

TAMAT

,-

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Borang-Borang yang digunakan


1. 2. $. Borang Pro"il #uru Borang Penilaian Prestasi Borang Data %MI!

,.

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.! PENGURUSAN PEM"AN#U PENGURUSAN MURID

Jawatan Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar Guru Besar Guru Besar Pem!antu Pen&urusan Murid PT Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar/PK/GK Pentad!iran

Proses Kerja Menerima arahan kerja daripada KPM/JPN/PPG/PPD Taklimat #pesi4ikasi Kerja Penyerahan #enarai Tu&as Penyerahan D kumen +rientasi Pr &ram +rientasi Penyerahan Pr 4il Diri dan D kumen )ntuk 8ail Peri!adi Penerimaan Pr 4il PPM & 8ail Peri!adi Ke!ajikan PPM 3 Pendahuluan Gaji 3 )rusan Gaji9 'mul men & K"#P :Men&ikut ;+T Prasek lah< *atihan dan Pen&em!an&an Penyeliaan & Pemantauan Penilaian Prestasi Penam!ah!aikan

Carta Aliran Kerja


,0
MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Mula Menerima Arahan Kerja Taklimat "pesi(ikasi Kerja

Penyerahan "enarai Tugas

Penyerahan Dokumen 2rientasi Program 2rientasi

Penerahan Pro(il Diri an Dokumen Penerimaan Pro(il PPM & 8ail Periba i Kebajikan PPM 3 Pen ahuluan &aji 3 4rusan &aji5 6molumen & K1"P 'Mengikut 72T Prasekolah) .atihan an Pengembangan

Penyeliaan & Pemantauan

Penilaian Prestasi

Penambahbaikan

Borang-Borang yang digunakan


,1

TAMAT

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

1. 2. $.

Borang Pro"il Diri PPM& Borang Data %MI! Borang Penilaian Prestasi

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


,2
MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Aktiviti

19.$

Pen%&r&san Pen'e()aan An%%aran Per*e+anjaan

Jawatan

Proses Kerja

Guru Besar

Menerima arahan kerja daripada KPM/JPN/PPG/PPD Pelantikan Jawatankuasa Kewan&an #ek lah = GB/#emua PK/GK/Guru Prasek lah9 PT dan PPM Menyediakan An&&aran Pendapatan dan Per!elanjaan termasuk !aki tahun lepas Memaklumkan kepada Guru Prasek lah an&&aran pendapatan dan per!elanjaan Men&adakan Mesyuarat JK Kewan&an

Guru Besar

PT/PPM

PT

Guru Besar

Guru Besar

Menyemak An&&aran Per!elanjaan

Guru Besar

Meluluskan An&&aran Per!elanjaan

PT

8ailkan kelulusan an&&aran per!elanjaan

Carta Aliran Kerja


,3
MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Mula

Menerima Arahan Kerja Pelantikan /awatankuasa Kewangan "ekolah 9 &B:"emua PK:&K:&uru Prasekolah5 PT an PPM Menye iakan Anggaran Pen apatan an Perbelanjaan Memaklumkan kepa a &uru Prasekolah

Menga akan Mesyuarat /K Kewangan Menyemak Anggaran Perbelanjaan

Pemurnian .engkap Ya Meluluskan Anggaran Perbelanjaan 8ailkan kelulusan anggaran perbelanjaan

Ti ak

TAMAT

Borang-Borang yang digunakan


1. Borang 'nggaran Perbelanjaan

,5

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19., PENGURUSAN PEROLE-AN . Ur&san Pe/*e+)an

,6

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Jawatan Guru Besar Guru Besar Guru Besar Guru Besar

Proses Kerja Peran(an&an Pem!elian #etahun Menerima dana meluluskan N ta Minta daripada &uru Mesyuarat JK Kewan&an Mem!uat Keputusan Pem!elian Memastikan Pem!elian !erdasarkan= 3 Keperluan 3 Kedudukan Kewan&an 3 Kedudukan st k :Baki9 Pen&&unaan Bulanan9 Kekerapan Keperluan9 Tarikh !aran& dapat di!ekalkan< Memastikan !aran&an di!eli daripada pem!ekal !erda4tar Mematuhi pr sedur pem!elian !a&i per lehan !ekalan Menyediakan Pesanan Tempatan :Local Order< Menyemak d kumen/perkara !erikut semasa penerimaan= 3 salinan asal Pesanan Tempatan dikem!alikan ke sek lah 3 Bil /in! is disertakan 3 Perakuan penerimaan di Pesanan Tempatan diisikan len&kap Dimasukkan st k= 3 Kew .,- :Da4tar #t k $arta M dal< 3 Kew .,. :Da4tar #t k >nvent ri< 3 Kew .,0 :Da4tar #t k Bekalan Pej?< %ek dkan dalam da4tar pem!eliaan

Guru Besar

Guru Besar Guru Besar PT

PT

PPM

PPM

Carta Aliran Kerja


Mula Menerima Perancangan Pembelian "etahun an 0ota Minta -7 Mesyuarat /K Kewangan
MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Pembelian Melalui Panjar 1ang +uncit

Membuat Keputusan ber asarkan9 3 Keperluan 3 Ke u ukan Kewangan 3 Ke u ukan stok Membuat Pembelian engan mematuhi prose ur perolehan$ Menerima barangan an okumen perolehan ari pembekal

;ubungi Pembekal

Menyemak okumen:perkara berikut semasa penerimaan9 3 salinan asal Pesanan Tempatan ikembalikan ke sekolah 3 0ota "erahan:Inbois:Bil isertakan 3 Perakuan penerimaan i Pesanan Tempatan iisikan lengkap

Ti ak Akur

Akur Dimasukkan stok9 3 Kew %!# 'Da(tar "tok ;arta Mo al) 3 Kew %!% 'Da(tar "tok In,entori) 3 Kew %!* 'Da(tar "tok Bekalan Pej$) +eko kan alam a(tar pembeliaan

Borang-Borang yang digunakan


1. 2. $. *. +. Borang (ota Minta Borang Pesanan )empatan Borang Kew. $12 Borang Kew. $1$ Borang Kew. $1* -,

TAMAT

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.0 PENGURUSAN PEROLE-AN . Ur&san Pe/*a'aran Proses Kerja Pastikan Peruntukan Men(ukupi #emak D kumen dan pastikan= 3 #alinan asal pesanan tempatan dikem!alikan dan di tandatan&i 3 / p st k dan tarikh masuk st k Jawatan PT PT

--

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

PT

#t k Kew .,#t k Kew .,. #t k Kew .,0 3 Bil >nv is dan n ta hantar ada ( p tarikh penerimaan !aran& 3 Bil di!ayar tidak melewati , !ulan #ediakan Bau(ar pem!ayaran - salinan= 3 @an& asal dilampirkan den&an d kumenAd kumen seperti !il9 inv is dan n ta hantar Meluluskan !au(ar pem!ayaran #etelah !au(er diluluskan (ek dikeluarkan /ek hendaklah ditandatan&ani leh pe&awaiApe&awai yan& di!eri kuasa / pkan den&an perkataan Btelah !ayarC dan tarikh pada= 3 !au(er pem!ayaran 3 salinan asal pesanan tempatan 3 !il/inv is 3 n ta serahan 3 8ailkan !au(er pem!ayaran yan& asal !ersamaAsama d kumen s k n&an yan& lain %ek d !utirA!utir pem!ayaran dalam !uku tunai Kemaskinikan da4tar pem!elian dan merek d= 3 n m! r !au(er 3 n m! r dan tarikh (ek 3 amaun $antar (ek kepada pem!ekal !erserta den&an salinan !au(er pem!ayaran dan menerima resit Menerima !ekalan daripada PT

Guru Besar PT Guru Besar

PT

PT PT

PT

PT PPM

19.0 Carta Aliran Kerja


Aktiviti #u!aktiviti 19.0 19.0.1
PENGURUSAN PEROLE-AN

Ur&san Pe/*a'aran

Muka surat ini

1012,

Mula "emak Dokumen an pastikan9 Pastikan Peruntukan Mencukupi 3 "alinan asal pesanan tempatan ikembalikan an i tan atangi 3 -op stok an tarikh masuk stok "tok Kew %!# "tok Kew %!% MAN)A* P%+#'D)% K'%JA "tok Kew %!* 3 Bil In,ois Guru an nota a cop Besarhantar Prasek a lah tarikh penerimaan barang 3 Bil ibayar ti ak melewati ! bulan

-.

"e iakan Baucar pembayaran # salinan9 3 Yang asal ilampirkan engan okumen3 okumen seperti bil5 in,ois an nota hantar Meluluskan baucar pembayaran Ti ak Pembetulan .ulus

Keluarkan cek an apatkan tan atangan pegawai yang iberi kuasa

-opkan engan perkataan <telah bayar= an tarikh pa a9 3 baucer pembayaran 3 salinan asal pesanan tempatan 3 bil:in,ois 3 nota serahan 8ailkan baucer pembayaran asal bersama okumen sokongan +eko butir3butir pembayaran alam buku tunai +eko butir3butir pembayaran alam a(tar pembelian -0
MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

;antar cek kepa a pembekal berserta engan salinan baucer pembayaran an menerima resit Menerima bekalan aripa a PT

TAMAT

Borang-Borang yang digunakan


1. 2. 3. . !. "oran% Pesanan #e/2atan "oran% Kew.312 "oran% Kew.313 "oran% Kew.31 "a&3er Pe/*a'aran

-1

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.9 PENGURUSAN PEROLE-AN . Pener)/aan "e4a+an1Pera*ot1Mes)n1A+atan La)n Proses Kerja ,? Menerima Bekalan/Peralatan -? Menyemak !erdasarkan inv is pem!ekal .? Menandatan&ani #AP ,? Men&irimkan #AP men&ikut arahan -? Merek dkan dalam !uku st k = a< $arta M dal :Kew .,-< !< >nvent ri :Kew .,.< (< Bekalan Peja!at :Kew .,0< Menyimpan salinan #AP dalam 4ail Men&hantar !ekalan ke kelas prasek lah Mela!el !ekalan per lehan Jawatan GB/PK/GK Pentad!iran

PT/PPM

PA% PPM

-2

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Carta Aliran Kerja


Aktiviti #u!aktiviti 19.9 19.9.1
PENGURUSAN PEROLE-AN

Pener)/aan "e4a+an Pera*ot1Mes)n1A+atan La)n

Muka surat ini

2112,

Mula

Menerima bekalan aripa a pembekal

;ubungi Pembekal Ti ak

Menyemak bekalan mengikut in,ois Terima Menan atangani "AP Mereko alam buku stok in,entori

Mengirimkan "AP mengikut arahan stok in,entori -3


MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Menyimpan salinan "AP alam (ail

;antar bekalan ke kelas prasekolah

Melabel bekalan perolehan

Tamat

Borang-Borang yang digunakan


1. 2. 3. . "oran% Kew.312 "oran% Kew.313 "oran% Kew.31 Senara) In5entor)

-5

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.16 PENGURUSAN PEROLE-AN . Pen'e+en%%araan "e4a+an Proses Kerja ,? Menerima lap ran lisan/!ertulis daripada &uru/PPM men&enai ker sakan yan& !erlaku -? Mem!uat an&&aran k s mem!aikinya .? Menyediakan dra4 lap ran Menaip lap ran yan& ditetapkan !erdasarkan dra4 dan menyediakan surat lampiran Menyemak lap ran & menandatan&ani Men&urus dan merek d pen&iriman ,? Men&hantar lap ran ke Ke PPD/PPB/PPG -? 8ailkan salinan sek lah Jawatan Guru Besar/PK/GK Pentad!iran PT Guru Besar/PK/GK Pentad!iran PT PA%

-6

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Carta Aliran Kerja


Aktiviti #u!aktiviti 19.16 19.16.1
PENGURUSAN PEROLE-AN

Pen'e+en%%araan "e4a+an

Muka surat ini

2312,

Mula

Menerima laporan kerosakan Memeriksa:membuat anggaran kos penyelenggaraan Menye iakan laporan kerosakan Menghantar laporan ke PPD:PPB:PP& 8ailkan salinan permohonan

TAMAT

.7

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Borang-Borang yang digunakan


1. "oran% La/2)ran "

.,

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.11 PENGURUSAN PEROLE-AN . Pe+&2&san (an -a2&s K)ra Proses Kerja Menerima lap ran lisan/!ertulis men&enai pelupusan/hapus kira daripada &uru/PPM Melantik *em!a&a Pemeriksa perin&kat sek lah = 3 dua ran& PK/GK 3 !e!as dari urusan st k 3 !erke! lehan/kepakaran jika !erkaitan teknikal/mesin Memeriksa !aran&A!aran& yan& hendak dilupuskan/hapus kira dan mem!uat sy r Menyediakan ! ran& pelupusan/hapuskira = 3 pelupusan :.77; A 2 salinan< 3 hapus kira :*ampiran J9 K9 * dan *ap ran Ja&a9 *ap ran P lis Awal9 *ap ran P lis terkini< Men&hantar lap ran Ke PPD/PPB/PPG Menerima keputusan pelupusan / hapus kira daripada *em!a&a Pemeriksa A sijil .77D Men&eluarkan dari st k? Tindakan pelupusan diam!il dalam masa . !ulan dari sijil kelulusan :.77D< dikeluarkan Jawatan Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar *em!a&a Pemeriksa :sek lah< PT

PT Guru Besar PPM

19.0 Carta Aliran Kerja


Aktiviti 19.11
PENGURUSAN PEROLE-AN

.-

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

#u!aktiviti

19.11.1

Pe+&2&san1-a2&s K)ra

Muka surat ini

2!12,

Mula Menerima laporan lisan:bertulis mengenai pelupusan:hapus kira aripa a guru:PPM Melantik .embaga Pemeriksa peringkat sekolah Pemeriksaan Barang3barang oleh .embaga Pemeriksa an se iakan syor .ulus Ya "e iakan borang pelupusan:hapus kira mengikut jenis Menghantar laporan Ke PPD:PPB:PP&

Pembetulan : melengkapkan maklumat Ti aklu s

Melengkapkan borang pelupusan : hapus kira Ti aklu s

.ulus Ya Menerima surat kelulusan pelupusan : hapus kira 'sijil %>>?) Mengeluarkan ari stok in,entori

Borang-Borang yang digunakan


1. "oran% Pe+&2&san 3667 2. "oran% -a2&s4)ra J8K8L

TAMAT

..

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

19.0 Proses Kerja Guru Besar Prasekolah


Aktiviti 19.12 PENGURUSAN PER-U"UNGAN KOMUNI#I . Per/&a9a4atan Proses Kerja Taklimat !ersama waris9 NG+ dan A&ensi luar Menu!uhkan AJK "aris dan Permua4akatan Mem!entan&kan peran(an&an tahunan prasek lah dan ju&a keperluan kewan&an Menerima peran(an&an dan !ajet Jawatan Guru Besar/PK/GK Pentad!iran Guru Besar Guru Besar AJK Permua4akatan

.0

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

AJK Pemua4akatan

Mem!uat peran(an&an untuk mendapatkan sum!er kewan&an

19.0 Carta Aliran Kerja


Aktiviti #u!aktiviti 19.12 19.12.1
PENGURUSAN PER-U"UNGAN KOMUNI#I

Per/&a9a4atan

Muka surat ini

2,12,

Mula Taklimat bersama waris5 0&2 an Agensi luar Menubuhkan A/K 1aris an Permua(akatan .1
MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah

Pemurnian

Membentangkan perancangan tahunan prasekolah an juga keperluan kewangan Terima.u lus Ya Membuat perancangan untuk men apatkan sumber kewangan TAMAT

Tolak

.2

MAN)A* P%+#'D)% K'%JA Guru Besar Prasek lah