Anda di halaman 1dari 17

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR

Nama murid .. Tahun ,,,,,,,,,,.. IKRAR Bahawasanya Kami Pelajar Sekolah Kebangsaan LKTP Sening Berikrar dan Berjanji Akan Menum ukan Seluruh Tenaga dan !saha Kami !n"uk Men#a ai $i"a%#i"a &ukunegara Berdasarkan ada Prinsi % rinsi Beriku" ' KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN Kami juga berikrar Akan Meningka"kan !saha Kami Bagi Men#a ai Kejayaan (ang $emerlang )alam Se"ia !jian )an Pe eriksaan. Sen"iasa Berakhlak Mulia Taa" Ke ada Kedua *bu ba a Menghorma"i +uru%guru, Pengawas% engawas , Bekerjasama )engan &akan%raka Menjaga )isi lin dan Nama Baik Sekolah *ni

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR MATLAMAT SEKOLAH Sekolah Kebangsaan LKTP Sening #emerlang dalam endidikan yang da a" melahirkan generasi seimbang dan harmoni,berdisi lin,berilmu,berwawasan,dan bere"ika selaras dengan "un"u"an ,alsa-ah Pendidikan kebangsaan Melalui' Amalan budaya kerja #emerlang dan semanga" kerja ber asukan Pengurusan ani"ia dan P.P berkesan dan meman"a kan enguasaan /M Pelaksanaan Ko%Kurikulum yang "eran#ang Pengurusan 01M yang sis"ema"ik Penggunaan sumber yang o "imum Mewujudkan sekolah yang #eria,bersih dan selama"

'ISI SEKOLAH SK LKTP Sen!ng Men(a"! Se%o$a) Unggu$ Pen(ana Gene&a ! Te&b!$ang

MISI SEKOLAH Membangun Poten ! In"!#!"u Me$a$u! Pen"!"!%an Be&%ua$!t!

LAGU SEKOLAH T1+!0 B1&)*&* 0A&!M NAMAM! KAM* B1&*K&A& )AN KAM* B1&2AN2* 3A3ASAN KAM* T!2! K12A(AAN S1K4LA0 K1BAN+SAAN S1N*N+ B1&*LM! B1&)*S*PL*N B1&2A(A $1M1&LAN+ $*TA%$*TA KAM* M1N!2! K1 0A)APAN )* B*)AN+ S!KAN )AN P1LA2A&AN KAM* !SA0A KAM* S1*&*N+AN T!2! K12A(AAN

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR

OBJEKTI* SEKOLAH
\

M1N*N+KATKAN K!AL*T* L!L!S !PS& 5667 M1N*N+KATKAN P1N$APA*AN L*N!S 5667 M1N*N+KATKAN P1N(1&TAAN K4%K!&*K!L!M 8 P*N+AT 1MAS 94N : P*N+AT )A1&A0 M1N*N+KATKAN TA0AP )*S*PL*N K1N)*&* M!&*) S10*N++A B1BAS )A&* SALA0 LAK! TA0AP S1)1&0ANA ATA! B1&AT M1N*N+KATKAN K!AL*T* P1N+A2A&AN +!&! M1MB*NA 2A&*N+AN K1&2ASAMA )*MANA 0!B!N+AN K4M!N*T* )APAT )*P1&T*N+KATKAN M1N*N+KATKAN P1N+!&!SAN K13AN+AN M1MB*NA S!ASANA S1K4LA0 (AN+ B1&S*0, $1&*A )AN S1LAMAT ;:K<

*ALSA*AH SEKOLAH Pen"!"!%an "! e%o$a) be&)a &at untu% me$a)!&%an Mu&!" +ang ,eme&$ang "a&! eg! a%)$a%be&!$mu .engeta)uanbe&tanggung(a/ab te&)a"a. %ema(uan "!&!e%o$a)- ma +a&a%atagama "an nega&ae&ta mem.un+a! %e.e&,a+aan %e.a"a Tu)an

UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN SEKOLAH 3

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR MUKADIMAH )engan nama Allah yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang, bahawa ini adalah undang%undang dan era"uran Sekolah Kebangsaan LKTP Sening, =5>66 Ko"a Tinggi, 2ohor )arul Tak?im. !ndang%undang dan era"uran ini hendaklah dike"ahui oleh semua guru , kaki"angan dan murid%murid sekolah ini. Murid%murid yang "idak mema"uhi a"au melanggar undang%undang dan era"uran ini akan dikenakan "indakan mengiku" 4rdinan Pelajaran 5>8@. A0 MASA PERSEKOLAHAN 5.6 Masa Persekolahan sidang agi *snin A Khamis ' @.B6 %%5. 58 "ghri 2umaa" ' @.B6% 5B.58 "engahari B 0KEHADIRAN 10 2 Ke)a"!&an %e e%o$a) 5.5.5. Se"ia murid )*3A2*BKAN hadir ke sekolah ada hari yang diisy"iharkan sebagai hari ersekolahan. ersekolahan dan hari%hari

5.5.B Se"ia murid dikehendaki berada di sekolah 13 m!n!t sebelum sesi ersekolahan bermula. Kehadiran akan diambil oleh guru kelas ada masa er"ama se"ia hari ;2am @.B6 A @.86< 5.5.: Murid yang "idak hadir ke sekolah "an a sebarang kenya"aan ber"ulis diangga sebagai on"eng sekolah. 5.5./ Murid%murid yang "idak hadir ke sekolah kerana sebab%sebab "er"en"u hendaklah memaklumkan ke ada ihak sekolah dengan sura" ada hari yang beriku"nya' A Menggunakan sijil akuan saki" C sijil akuan rawa"an dari klinik Kesiha"an a"au Klinik swas"a sekiranya "idak hadir a"as sebab%sebab kesiha"an B. Mengemukakan sura" kenya"aan darii *bu C ba a C enjaga sekiranya "idak hadir a"as sebab%sebab keluarga C selain sebab kesiha"an.

B.B Sura" amaran on"eng akan dikeluarkan ke ada ibu C ba a C enjaga sekiranya murid "idak hadir "an a sebarang kenya"aan se er"i beriku"' a.AMA&AN P1&TAMA A Pon"eng : hari ber"uru"%"uru" a"au 56 hari "idak ber"uru"% "uru". 4

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR b. AMA&AN K1)!A % Pon"eng 56 hari ber"uru" a"au B6 hari "idak ber"uru"%"uru". #. AMA&AN T1&AK0*& % Pon"eng 5@ hari ber"uru" a"au /6 hari "idak ber"uru"%"uru". d. B!AN+ S1K4LA0 % Pon"eng :5 hari ber"uru" a"au D6 hari "idak ber"uru"%"uru"

B.: Murid "idak dibenarkan keluar a"au meninggalkan kawasan SK ,elda *nas, semasa sesi ersekolahan. B./ Murid yang hendak meninggalkan kawasan sekolah mes"ilah menda a"kan kebenaran dari +uru besar C+PK 0em C +PK a"au guru ber"ugas dengan merekodkan nama dan "ujuan meninggalkan sekolah dalam buku yang dikhaskan. B.8 Murid yang saki" dan hendak menda a"kan rawa"an ke klinik dengan membawa Sura" &awa"an Klinik , dan merekodkan nama dalam Buku &awa"an Klinik. Murid dilarang ergi berseorangan ke#uali dihan"ar oleh guru. Murid boleh di bawa semula ke sekolah a"au dihan"ar ulang ke rumah mengiku" keadaan. 40 Ke)a"!&an D! Da$am Ke$a :.5 Murid mes"ilah berada di dalam bilik darjah se"ia masa mengiku" jadual wak"u yang "elah di"e"a kan. :.B Murid dilarang meninggalkan kelas "ermasuk un"uk "ujuan ke "andas "an a kebenaran guru. :.: Murid dikehendaki bera"ur dan bergerak dengan kemas ser"a senya a abila bergerak menuju ke bilik%bilik khas. :./ Murid "idak dibenarkan berada di dalam kelas ada wak"u reha" dan semasa murid% murid sekelasnya berada di bilik%bilik khas 5 Ke)a"!&an Pe&)!m.unan /.5 Kehadiran murid dalam erhim unan mingguan se"ia hari *snin dan erhim unan lain yang di"e"a kan oleh ihak sekolah adalah 3A2*B. /.B Murid mes"ilah berhim unan di )a"aran Keja" jam @.B6 agi /.: Murid hendaklah bera"ur mengiku" kelas dengan kedudukan murid yang rendah berada di hada an. /.8 Pada hari erhim unan kokurikulum , murid dimin"a berbaris mengiku" uni" masing% masing dengan memakai uni-orm yang lengka . /.D Semua murid hendaklah berada dalam keadaan "enang dan senya . Sen"iasa berada dalam keadaan S1)*A semasa menyanyikan lagu Negaraku C Bangsa 2ohor C Sekolah dan Lain%lan. 5

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR /.@ Murid "idak dibenarkan membua" bising C bersorak C menjeri" dan mene uk "angan yang ke"erlaluan semasa erhim unan. /.= Murid yang lamba" hadir ke erhim unan akan berdiri di belakang dan akan dikenakan "indakan mengiku" alasan yang munasabah.

/.> Murid akan bera"ur balik ke kelas sele as di"e"a kan.

erhim unan mengiku" laluan yang "elah

3 Ke)a"!&an Ke$a Pen"0 Ja man! 6 Ke !)atan 8. 5 Kehadiran kelas Pendidikan 2asmani adalah 3A2*B bagi semua murid. 8. B Murid yang "idak da a" mengiku" ak"iEi"i kelas P2 a"as sebabAsebab kesiha"an hendaklah menda a"kan sura" engesahan dok"or a"au sura" dari ibu ba a C enjaga yang "elah disahkan oleh +uru besar, +PK 5C 01M C +PK KK. 8.: Murid hendaklah memakai akaian yang "elah di"e"a kan oleh ihak sekolah. 8./ Murid "idak dibenarkan ke kan"in sele as P2 dan digalakkan un"uk membawa air minuman sendiri.

70 Ke)a"!&an Ke$a Tamba)an D.5 Kelas "ambahan ;sab"u< a"au kelas gan"ian adalah wajib sebagai wak"u ersekolahan rasmi dan wajib dihadiri oleh elajar, mengiku" jadual yang "elah di"e"a kan dan diedarkan ke ada elajar. D.B Murid hendaklah memakai uni-orm sekolah a"au akaian yang sesuai dengannya mengiku" kehendak guru enyelaras

C0 PAKAIAN UNI*ORM SEKOLAH 1 Ba(u Un!8o&m Mu&!" Le$a%! 5.5 Baju kemeja u"ih, berlengan endek dan berkolar, ko#ek sebelah kiri sahaja dan "iada -la di bahu. 5..B Seluar anjang berwarna biru "ua mengiku" sai? inggang dan seluar "iada ko#ek ber"am al. 6

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR 5..: Kasu" kanEas u"ih ;"idak berbelangC "idak ;Berwarna<. Ber"ali a"au -la dan mengiku" sai? kaki. 5./ 2ika memakai s"okin hendaklah endek berwarna u"ih. Memakai len#ana kain yang di"am al di ko#ek dan memakai "anda nama yang di"am al di bahagian a"as ko#ek. 5.8 Sekiranya memakai "ali inggang, lebar "ali inggang "idak melebihi 5 %5.8 in#i dan berke ala ke#il. 5.D Baju murid hendaklah sen"iasa dibu"ang dan disisi kan ke dalam seluar. 5.@ Baju engawas lelaki ialah baju kemeja berwarna biru muda dan berlengan anjang. Ke"ua Pengawas dan Penolong Ke"ua Pengawas memakai baju yang sama. 5.= Pengawas dikehendaki sen"iasa memakai "ali leher yang disediakan oleh Badan Pengawas ke#uali sewak"u P2K. 5.> Kasu" engawas mes"ilah sebarang kasu" berwarna hi"am yang sesuai. 5.56 Pakaian P2K a"au bersukan mes"ilah menu"u aura" iai"u seluar anjang "rek berwarna biru "ua C hi"am dan baju baju kemeja T berwarna u"ih C &umah sukan a"au baju yang disediakan oleh ihak sekolah . Kasu" kanEas a"au kasu" sukan u"ih a"au hi"am dan jika murid bers"okin hendaklah berwarna u"ih. 5.55 Pus"akawan memakai akaian yang "elah di"e"a kan oleh sekolah.

90 Ba(u Un!8o&m Mu&!" Pe&em.uan B.5 Baju kurung berwarna u"ih yang ber esak berukuran sesuai dengan badan. B.B Kain sarung berwarna biru "ua berukuran sesuai dengan badan . B.: Memakai "udung mini "elekung berwarna u"ih "idak bersulam B./ Kasu" kanEas u"ih "idak berbelang a"au berwarna , ber"ali a"au -la dan mengiku" sai? kaki. B.8 2ika memakai S"oking hendaklah endek berwarna nama ada kain di"udung. u"ih. Memakai len#ana dan "anda

B.D Baju engawas erem uan ialah baju kurung berwarna biru muda.Mini "elekung berwarna se er"i warna baju. Ke"ua Pengawas dan Penolong ke"ua engawas memakai warna baju yang sama. 7

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR B.@ Kasu" engawas mes"ilah sebarang kasu" berwarna hi"am yang sesuai. B.= Pakaian P2K a"au bersukan mes"ilah menu"u aura" iai"u seluar anjang "rek berwarna biru "ua C hi"am dan kemeja T berwarna u"ih C &umah sukan a"au baju yang disediakan oleh ihak sekolah. Kasu" kanEas a"au kasu" sukan dan jika bers"okin hendaklah berwarna u"ih. B.> Pengawas Pusa" Sumber memakai akaian yang di"e"a kan oleh sekolah. B.56 Ke"ika menjalani Pendidikan 2asmani murid hanya dibenarkan memakai "udung ke#il ;"iga segi< berwarma hi"am C u"ih a"au biru gela . 40 Pa%a!an %et!%a be&a"a "! %a/a an e%o$a) :.5 Ke"ika menghadiri ak"iEi"i kokurikulum, murid hendaklah memakai uni-orm yang disediakan mengiku" uni" masing% masing. :.B Murid erem uan hendaklah memakai "udung berwarna hi"am a"au u"ih; 2ika "idak memakai uni-orm , murid dibenarkan memakai baju sukan dan ber"udung gela . :.: Sekiranya uni" yang "idak mem unyai akaian seragam, murid hendaklah memakai " shir" berwarna u"ih a"au T% shir" yang mem unyai logo sekolah . :./ Murid yang mewakili sekolah ke er"andingan sukan MSS) C MSS9C hendak memakai akaian yang di"e"a kan oleh ihak enganjur sukan.

:.8 Murid "idak dibenarkan memakai barang di kawasan sekolah.

erhiasan se er"i barang kemas ke"ika berada

:.D Murid dimin"a memakai uni-orm lengka mengiku" uni" ada se"ia hari &AB!, dan ada hari erhim unan kokurikulum ; 0ari *snin mingu ke : < 5 02 Potongan Rambut 501 Rambut mu&!" $e$a%! /.5.5 Tidak dibenarkan memo"ong rambu" ber-esyen dan mewarnakan rambu". /.5.B Bahagian belakang ke ala, rambu" "idak dibenarkan melebihi garisan bawah #u ing "elinga /.5.: )i bahagian hada an, rambu" "idak dibenarkan menu"u /.5./ )i "e i, rambu" "idak dibenarkan menu"u "idak melebihi garisan "engah hidung. garisan "engah dahi.

kedua% dua #u ing "elinga dan Fsideburn G

/.5.8 Tidak dibenarkan menyim an misai dan janggu" 8

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR /.5.D )i bahagian a"as, rambu" "idak melHebihi 56 #m anjang.

$4NT40 P4T4N+AN &AMB!T M!&*) L1LAK*

509 Rambut mu&!" .e&em.uan /.B.5Tidak dibenarkan mewarnakan rambu". &ambu" diika" "udung. /.B.5 )ilarang men#abu" bulu kening 302 KUKU 8.5 Se"ia murid hendaklah sen"iasa memas"ikan kuku "idak 8.5.B Tidak dibenarkan mewarna kuku. anjang dan sen"iasa bersih. kemas jika "idak memakai

702 KA:ASAN LARANGAN D.5.5 Murid dilarang memasuki mana%mana bilik khas "an a kebenaran guru, "ermasuklah bilik +uru besarC bilik +PK C Bilik Pra SekolahC Bilik Pendidikan Khas , makmal Cbengkel dan lain%lain. D.5.B Murid dilarang berkum ul dan membua" bising di hada an ejaba" C de an bilik guru dan "em a" mele"ak kenderaan u"ama ;+uru besar C +PK<

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR ;020KEBERSIHAN ;01 Kebe& !)an Ka/a an Se%o$a) @.5.5 Murid Amurid hendaklah sen"iasa menjaga kebersihan kawasan sekolah. @.5.B Murid "idak dibenarkan merosakkan okok% okok yang "erda a" di kawasan sekolah @.5.: Murid "idak dibenarkan men#on"eng bangunan sekolah dan di mana%mana dinding bangunan sekolah. ;09 Kebe& !)an B!$!% Da&(a) @.B.5 Bilik darjah hendaklah sen"iasa bersih, kemas dan "era"ur dengan engawasan guru darjah. @.B.B Bilik darjah hendaklah dilengka ka dengan erala"an embersihan se er"i enya u, enyodok, bakul sam ah dan kain la "ingka .

@.B.: Semua murid dikehendaki bekerjasama membersihkan kelas dengan mema"uhi jadual "ugas yang disediakan oleh guru kelas. @.B./ Lengka kan kelas dengan jadual wak"u harian jadual ber"ugas, kera"an akhbar, ;ABM< dan sudu" ba#aan yang sesuai. @.B.8 Kemaskan kelas , naikkan kerusi ke a"as meja "u"u lsemua suis dan "u"u sebelum murid meninggalkan kelas ada akhir sesi ersekolahan. ;04 Tan"a @.:.5 Tandas hendaklah sen"iasa dijaga kebersihannya. @.:.B Murid hanya dibenarkan menggunakan "andas men#on"eng "andas. murid dan dilarang sama sekali in"u

@.:.:.2aga kebersihan sinki dan mangkuk "andas un"uk keselesaan murid. @.:./ 2angan memba?ir air . Tu"u ai sesudah digunakan.

@.:.8 Murid erem uan dilarang membuang "uala wani"a ke dalam mangkuk "andas. @.:.D 2ika ada kerosakan sila hubungi +PK 01M a"au guru ber"ugas ;05 Kant!n @./.5 Murid dikehendaki bera"ur ke"ika hendak membeli makanan dan minuman 10

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR @./.B 2angan menjeri", ber#aka lah dengan so an un"uk menda a"kan makanan @./.: Bayar harga makanan dengan nilai yang di"e"a kan. @././ Murid "idak dibenarkan membeli makanan dan berada di kan"in ada wak"u P . P sedang dijalankan ke#uali dengan kebenaran guru. <02 PERATURAN UMUM MENGGUNAKAN BILIK-BILIK KHAS =Ma%ma$ Sa!n >Beng%e$ Kema)!&an H!"u. Ma%ma$ Kom.ute&>Pe&.u ta%aan? =.5 Bilik enyediaan bahan dan s"or menyim an barang adalah kawasan larangan =.B Murid "idak dibenarkan membawa masuk beg ke dalam makmal. =.: Bahan% bahan dalam makmal "idak dibenarkan dibawa keluar dari makmal. =./ Semua jenis makanan "idak dibenarkan dibawa masuk ke dalam Makmal. =.8 La orkan ke ada guru jika berlaku sebarang kerosakan ada barangan dalam makmal =.D 2aga kebersihan makmal jangan membawa ala" yang boleh menyebabkan kebakaran se er"i man#is . =.@Murid dimin"a menanggalkan kasu" dan susun di luar bilik khas. @02 PERATURAN KHAS LATIHAN KEBAKARAN 6 KESELAMATAN

>.5 A abila berlaku kebakaran di kawasan sekolah, sa"u isyara" lo#eng yang anjang akan dibunyikan. A abila mendengar bunyi lo#eng ke#emasan semua murid dimin"a segera keluar dari kelas Cbilik khas. >.B Sebelum meninggalkan bilik%bilik, sila as"ikan semua sui? di"u"u . >.: Murid "idak dibenarkan membawa barang%barang bera"ur. se er"i beg dan buku "ulis ke"ika

>./ Murid dimin"a bera"ur berdua%dua dalam keadaan senya dan an"as meninggalkan kelas menuju ke "em a" yang "elah di"e"a kan. +erakan murid mengambil masa : mini" sahaja. >.8 +uru kelas dan guru ber"ugas dikehendaki membawa buku da-"ar keda"angan un"uk menyemak kehadiran murid. >.D Penyemakan buku da-"ar elajar dilakukan un"uk mem as"ikan jumlah murid men#uku i. 11

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR 1202 TUGAS-TUGAS KHAS Semua murid diberi eluang un"uk memegang jawa"an "er"en"u di sekolah. 56.5 Seorang murid akan dilan"ik memegang jawa"an Ke"ua Murid , Penolong Ke"ua Murid, Ke"ua darjah, Penolonh Ke"ua )arjah, Pengawas sekolah dan Pengawas Pusa" sumber. 56.B Lan"ikan ini akan di"en"ukan berdasarkan sahsiah yang baik yang akan dinilai oleh semua guru 56.: Seorang Ke"ua darjah dan enolong ke"ua darjag akan dilan"ik mengiku" undian dan sokongan rakan%rakan 56./ Seorang murid juga diberi eluang un"uk memegang jawa"an "er"inggi se er"i Pengerusi, Se"iausaha dan Bendahari dalam sa"u !ni" yang "erda a" di sekolah. 11 PROSEDUR TINDAKAN DAN HUKUMAN Kesalahan yang dika"egorikan dalam bab ini meru akan anduan sahaja. 3alau bagaimana un +uru besar boleh menggunakan budi bi#ara , semasa menen"ukan kesalahan un"uk "ujuan menja"uhkan hukuman. 4leh i"u , garis anduan ini da a" memban"u +uru Besar dan guru%guru dalam melaksanakan rosedur "indakan se#ara be"ul dan sis"ema"ik agar "indakan "ersebu" akan memuaskan semua ihak. 190 KATEGORI KESALAHAN BERAT 5B.5.5Melakukan mana%mana kesalahan sederhana kali ke"iga.

5B.5.B Menyim an, membawa, mengedar, menghisa a"au "erbabi" dalan kegia"an engedaran dadah. 5B.5.:Membawa, meminum, menyim an a"au benda yang memabukkan C menghayalkan. mengedar minuman keras a"au sebarang

5B.5./ Menyebabkan C melakukan ergaduhan a"au kekerasan. Melawan, mengan#am, memukul a"au mengugu"C men#ederakan guruC engawas C murid. 5B.5.8 Memeras ugu" guru C engawas C murid. 5B.5.D Membawa C menggunakan senja"a a"au ala" yang 5B.5.@ Melakukan buli , enderaan a"au aksaan "erhada berbahaya. murid lain.

5B.5.= Men#uri, merom ak, meme#ah masuk dan men#eroboh kawasan larangan. 5B.5.>Melakukan erjudian a"au membabi"kan diri dalam er"aruhan. Mengeluarkan ka"a% ka"a lu#ah dan kesa". 12

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR 5B.56 Melakukan hubungan yang men#urigakan. 5B.5.55 Kesalahan%kesalahan lain yng di-ikirkan "ermasuk dalam ka"egori ini oleh 2awa"ankuasa )isi lin Sekolah;se er"i mengandung <

14 Ke a$a)an Se"e&)ana 5:.5 Melakukan mana%mana kesalahan ringan melebihi : kali. 5:.5.B Menyalahgunakan C mengguna erala"an C sumber bekalan elek"r ik sekolah "an a web. 5:.5.: Keluar dari kawasan sekolah "an a kebenaran. 5:.5.: Tidak amanah, meni u, berbohong dan meniru ke"ika ujian. 5:.5.8 Tidak menghorma"i lagu%lagu Kebangsaan ke"ika di erdengarkan. 5:.5.D ,esyen rambu" ke"erlaluan se er"i unnk skin head a"au berwarna. 5:.5.@ Pon"eng sebarang a#ara rasmi sekolah. Kesalahan lain yang di-ikirkan "ermasuk dalam kesalahan disi lin dan dida a"i salah oleh 2awa"ankuasa disi lin sekolah 15 0Ke a$a)an R!ngan

5/.5Menyim an misai, janggu" a"au jambang. 5/.B Berambu" anjang a"au menyeru ai kum ulan "er"en"u dilarang.

5/.: Bermain dalam bilik darjah, koridor a"au kawasan yang

5/./ Membawa keluar sebarang erala"an bilik darjah a"au erala"an sekolah "an a kebenaran. 5/.8 Berada di kan"in ada wak"u ersekolahan ;ke#uali wak"u rreha" < "an a kebenaran guru. 5/.D Menyim an dan menggunakan erala"an sekolah "an a kebenaran. 5/.@Menggunakan ala" hiburan a"au erala"an elek"ronik sekolah "an a kebenaran 5/.= Memasuki dan "idak mema"uhi era"uran bilik khas. 5/.> Lewa" da"ang ke sekolah, lewa" menghadiri erhim unan "an a sebab dan membua" bising sesuka ha"i

13

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR 5/.56 Menunggang a"au memandu kenderaan dalam kawasan sekolah dan merayau%rayau dalam kawasan sekolah "an a "ujuan

KESALAHAN DAN HUKUMAN Katego&! %e a$a)an B1&AT Jen! Hu%uman &o"an ;:%@ kali< +an"ung sekolah Buang sekolah Nasiha" C kaunseling Amaran C denda &o"an ;"idak melebihi B kali< &*N+AN Nasiha" Amaran )enda B!"ang %ua a +uru besar C +uru yg diberi "anggungjawab +uru Besar C+PK 5 C+PK 01M C+PK K4K! Kaunselor dan guru disi lin +uru

S1)1&0ANA

14

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR

PAN)!AN PAKA*AN S1&A+AM P1&1MP!AN M!SL*M

Tudung u"ih Len#ana

Baju kurung u"ih

Kain sarung berwarna biru gela

Kasu" dan s"oking u"ih

15

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR

PAN)!AN PAKA*AN S1&A+AM L1LAK*

Len#ana sekolah Tali leher sekolah Tanda nama Baju kemeja u"ih

Tali inggang birugela C hi"am Seluar berwarna biru gela Kasu" dan s"oking u"ih

16

SK LKTP SENING, 81900 KOTA TINGGI, JOHOR

*K&A& M1MAT!0* !N)AN+%!N)AN+ )AN P1&AT!&AN S1K4LA0 Adalah saya.......................................................................................... Murid "ahun ........................ ada "ahun ..................... belajar

SK LKTP Sening. )engan ini mengaku bahawa aya "elah memba#a dan memahami se enuhnya Buku Panduan ini. 4leh i"u aya berikrar dan berjanji un"uk menghorma"i guru%guru, engawas dan rakan%rakan di sekolah ini. Saya berjanji akan mema"uhi era"uran sekolah, menjaga dan meningka"kan kebersihan sekolah, menjaga dan memelihara har"a benda sekolah, menjaga ke#eriaan sekolah dan sen"iasa menimbulkan suasana embelajaran yang baik dan sayang akan sekolah saya. Saya juga berjanji un"uk mema"uhi nasiha" ibu ba a saya,menjaga nama baik keluarga dan memenuhi hara an mereka. Saya berjanji akan belajar bersungguh%sungguh ser"a berkelakuan baik. 4leh i"u saya berikrar akan mema"uhi era"uran sekolah dan bersedia un"uk

menerima hukuman bagi sebarang kesalahan yang saya lakukan.

(ang benar, ................................... ; <

)isaksikan oleh, ............................... ; <

17