Anda di halaman 1dari 16

Penilaian Portfolio

Perkembangan / Olahan idea Lakaran dan penyelidikan

Lukisan Kajian
Eksprementasi Bahan dan Teknik

Proses dan penghasilan

Portfolio PSV merupakan satu fail kerja yang berterusan mengikut keperluan semasa proses P&P. Guru menilai hasil usaha murid secara spesifik dan menyeluruh.

Pengenalan

Dalam PSV, penyimpanan atau dokumentasi bahan bukti proses pembelajaran pelajar adalah digalakkan.

Bahan bukti ini mengandungi pengetahuan, kemahiran


dan pemikiran serta penyataan perasaan pelajar. Bahan ini dikumpulkan dan dipersembahkan secara terancang.

Rakaman Proses Pembelajaran

Rakaman proses pembelajaran ini merangkumi beberapa kecerdasan dan ia dikaitkan dengan alat penilaian benar. Melalui portfolio Pendidikan Seni Visual, semua pihak dapat melihat:

Himpunan rakaman urutan proses hasilan kerja pelajar.


Contoh hasil kerja pelajar. Penyataan perasaan pelajar semasa proses pembelajaran PSV berlaku.

Hasil penulisan, ilustrasi atau gambar yang menjadi sebahagian peristiwa


penting untuk dikongsi bersama pihak lain.

Petunjuk keupayaan dan refleksi pelajar tentang proses kerja serta hasil kerja

seni

Dari segi konsep, portfolio Pendidikan Seni Visual berasaskan kepada kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif, yang turut melibatkan proses

penyelesaian masalah dan membuat keputusan.

lni disebabkan portfolio PSV, selain mendokumenkan urutan proses kerja, turut

menuntut kemahiran mencetuskan idea secara kritis untuk melakukan


penggubahan secara kreatif, sama ada melalui alat, bahan atau teknik tertentu.

Pelajar patut dapat merancang proses kerja dengan memastikan masalah yang akan ditempuh sebelum dan sepanjang melakukan kerja dan berupaya pula menentukan keputusan muktamad dalam membuat pilihan bagi mendapat hasil kerja yang terbaik.

Proses ini dirakamkan dalam portfolio supaya ia menjadi bahan bukti untuk tatapan dan mampu juga menjadi salah satu alat penilaian benar dalam proses pembelajaran pelajar.

Bentuk Portfolio
Portfolio PSV lebih merupakan portfolio dokumentasi proses sepanjang kerja seni dilakukan dan bukan sekadar portfolio persembahan. Justeru, bentuk portfolio menampakkan kajian, perancangan, eksperimen dan penentuan berhubung dengan hasil yang hendak dibuat. Secara umumnya bentuk portfolio yang dicadangkan mengandungi 4 aspek:

I . Kajian

Pemerhatian dan pengamatan. Koleksi bahan serta rekod daripada bahan

rujukan yang sesuai dengan kegiatan.

Rumusan dan pertimbangan dalam membuat

pemilihan.

2. Lakaran

Eksperimentasi melalui lakaran dan lukisan sebelum mendapat idea yang konstruktif.

Pewujudan idea. Perkembangan lakaran berkaitan tema atau

tajuk.

3. Rangka Sebenar

Merangka reka cadang atau model. Menentukan alatan dan bahan.

Prototaip (jika berkaitan).

4. Persembahan Portfolio

Ringkas, menjimatkan, menarik dan tepat.


Mengikut urutan. Bersih, kemas dan mudah digunakan.

Keempat-empat aspek yang meliputi kajian, lakaran, rangka sebenar dan persembahan boleh dihasilkan melalui sebarang bentuk, bergantung kepada keupayaan dan kemampuan fizikal

pelajar, sekolah dan kemudahan yang ada. Kemungkinan besar


pelajar akan menyediakan portfolio dalam bentuk seperti:

Jurnal Diari Laporan Kompilasi catatan yang dijilid Beberapa helaian kertas yang di kokot Ataupun mungkin disket/cakera padat

Terdapat beberapa kegunaan portfolio secara umum. Antaranya:


Untuk memberi pengiktirafan dan penghargaan kepada hasil kerja dan pencapaian pelajar Untuk membantu pelajar membuat refleksi terhadap hasil keria sendiri Untuk membantu ibu bapa, pentadbir dan guru lain mengetahui kemajuan pembelajaran pelajar Memberi peluang kepada pelajar bersama mengusahakan hasil kerja sendiri Menentukan kriteria bagi membandingkan hasil kerja seorang pelajar dengan pelajar lain atau dengan piawai tertentu

PERANCANGAN PORTFOLIO

Sebelum membuat portfolio, beberapa perkara penting mesti diambil kira. a. Menentukan tujuan dan seterusnya jenis portfolio. b. Menentukan isi kandungan portfolio. c. Menentukan siapa yang akan memilih isi kandungan, bahan/sumber portfolio dan bagaimana? d. Menentukan bagaimana portfolio dinilai

5 peringkat dalam menentukan cara membina portfolio:


1. Menentukan tujuan portfolio.

2.
3. 4.

Menentukan kandungan portfolio.


Menentukan pemilihan cara pengendalian portfolio. Menentukan apa yang akan dinilai dan criteria penilaian.

5.

Menentukan kaedah membuat anggaran perkembangan pembelajaran pelajar.

3 Peringkat Dalam Menilai Portfolio:


1.Penilaian Awal Mengambil kira ciri-ciri penting misalnya draf pertama perancangan portfolio. Kriteria penilaian: - Pemikiran dan isi - Struktur dan organisasi - Strategi pengurusan - Variasi isi yang sesuai - Struktur ayat dan gaya bahasa untuk tujuan dan kumpulan sasar yang berlainan

2. Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut kriteria dengan skala: Contoh: Sangat Tinggi (5) Tinggi (4) Sederhana (3) Rendah (2) Sangat Rendah (1)

3. Senarai ciri-ciri paling penting


4. Penentuan gred

Ini akan menentukan markah portfolio


Mengambil kira markah yang diberi kepada tiap-tiap peringkat dan lain-lain bukti seperti nota anekdot dan refleksi pelajar.