Anda di halaman 1dari 7

Assalamualaikum w.b.t..

Salam perdana, salam perpaduan dan salam 1 Malaysia 1) Yang berbahagia, En Husin Bin Deraman, uru Besar Sek. !eb.

!edai Buluh ". Yang dih#rmati, En Ashhan Bin Abdullah, $en#l#ng kanan pentadbiran sk kedai bul#h ", yang berusaha En Sanusi Bin M#hamad, pen#l#ng kanan k#%kurikulum sk kedai bul#h " , yang berusaha, $uan Manisah bt Daud pen#l#ng kanan $endidikan khas sk kedai bul#h ", barisan para guru, para ibu bapa, dan seterusnya murid%murid Sek !eb. !edai Bul#h " yang dikasihi sekalian. SELAMAT DATANG KE MAJLIS PENYERAHAN BANTUAN AWAL PERSEKOLAHAN SEKOLAH KEBANGSAAN KEDAI BULOH 2 BAGI SESI 2013. ") Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah s.w.t pada petang yang damai ini, kita sekali lagi dapat bertemu dan berada dalam Majlis Penyerahan Bantuan Awal Persekolahan bagi sesi "&1' . (erima kasih diu)apkan kepada Yang Berusaha (uan Ha*i +alu,i Bin Sulaiman selaku -$enyelaras Dun !i*ang Merangkap .aib !etua /mn# Bahagian $engkalan 0hepa) yang sudi meluangkan masa bagi merasmikan ma*lis yang penuh bermakna ini. !ami *uga mengu)apkan berbanyak terima kasih atas kehadiran ibu bapa serta hadirin%hadirat bagi memeriahkan lagi ma*lis ini. Sesungguhnya, kehadiran tuan puan sekalian membuktikan s#k#ngan yang padu dan semangat yang *itu untuk men*ulang dan

memartabatkan dunia pendidikan anak%anak kita untuk masa hadapan. Seawal b !" la# $ %a&'a()a& !*+)+,M.#.& ba,a)a# %e,)e&a& $a, Me,a/a0 $.a be, , &1 (a/a)+,A1a, "a'l ! !e&( a!a $ be,)a( . ') Bagi memberkati ma*lis kita pada hari ini, ma*lis dengan segala suka)itanya men*emput al /sta, M#hd .asir Bin (alib111111.. untuk memimpin ba)aan d#a. Ma*lis dengan segala h#rmatnya mempersilakan. la# -

2) (erima kasih diu)apkan kepada Al /sta, M#hd .asir Bin (alib11111 atas ba)aan d#a itu (adi.

3) Hadirin dan hadirat yang dih#rmati sekalian, tanpa melengahkan masa, ma*lis dengan suka)itanya men*emput, Yang berusaha (uan uru Besar Sek. !eb. !edai Bul#h ", En Husin Bin Deraman untuk menyampaikan u)apan aluan. Dengan segala h#rmatnya, ma*lis mempersilakan.

4) Ma*lis merakamkan u)apan terima kasih di atas u)apan beliau

5) Hadirin sekalian, Ma*lis pada pagi ini diteruskan lagi dengan men*emput dan mempersilakan Yang Berusaha (uan Ha*i +alu,i B. Sulaiman, $enyelaras Dun !i*ang Merangkap .aib !etua /mn# Bahagian $engkalan 0hepa untuk memberi u)apan seterusnya merasmikan Ma*lis $enyerahan Bantuan Awal $ersek#lahan tahun "&1'. Ma*lis dengan suka)itanya mempersilakan.

6) 7utaan terima kasih diu)apakan kepada Y Brs (uan Ha*i +alu,i B. Sulaiman diatas u)apan dan perasmian tersebut. Husin B. Deraman Seterusnya, ybrs ma*lis diteruskan lagi dengan mempersilakan tuan guru besar , En menyampaikan )ednderahati kepada (uan H* +alu,i Bin Sulaiman Dipersilakan1

8) Ma*lis mengu)apkan ribuan terima kasih kepada tuan guru besar, En Husin Bin Deraman di atas peyampaian )enderahati itu tadi.

1&)

Baiklah,tibalah masa yang ditungu tungu !has

iaitu $eyampaian

Bantuan

$ersek#lahan 9M 1&&, ma*lis sekali lagi

men*emput dan mempersilakan tuan guru besar en Husin bin Deraman mengiringi Ybrs (n H* +alu,i Bin Sulaiman untuk menyampaikan kup#n Bantuan !has $ersek#lahan kepada para ibu bapa111111111111111dengan ini ma*lis mempersilakan..

11)

Ma*lis sekali lagi mengu)apkan terima kasih kepada Ybrs (n

Ha*i +alu,i bin Sulaiman diatas peyampaian kup#n itu tadi

1")

Dengan

berakhirnya

peyampaian

kup#n

Bantuan

!has

$ersek#lahan itu tadi maka berakhirlah ma*lis kita pada petang ini. M#h#n maa: atas ketelan*uran kata dan bahasa. Segala yang baik itu datang dari Allah, dan sekiranya ada kekurangan dan )a)at )elanya, ia datang daripada diri kami sendiri. Saya mewakili pihak ma*lis mengu)apkan berbanyak terima kasih untuk sekian kalinya diatas kesudian tuan puan meluangkan masa ke ma*lis kita pada petang ini. ;kan bawal ikan merah, $ukat *erut pukat kaya , Duit 1&& rial dapatlah sudah, Sem#ga tahun depan buleh pula. ;kan kering atas para, ikan budu dalam timba , !alau tersilap tutur bi)ara, *e*ari disusun maa: dipnta.

Saya mewakili pihak ma*lis mem#h#n maa: sekikranya ada kesilapan saya. < SE=AMA( MA7/ 7AYA DA. SE dan kekurangan yang mungkin tidak diduga.Akhir kata dari

(E!S 7/9/A0A9A

MA7=;S BA.(/A.

$E.YAM$A;A. !HAS

$E9SE!>=AHA.

"&1'

ATUR2ARA MAJLIS 2.00 PETANG PENDA3TARAN 2.14 PETANG IBUBAPAMENGAMBITEMPAT DIDEWANBESTARI 2.30 BA2AAN DOA U2APAN ALUAN GB EN HUSIN BIN DERAMAN

U2APAN

PERASMIAN

MAJLIS

PENYHERAHAN

BANTUAN KHAS PERSEKOLAHAN YBRS TUAN HJ 5ALU5I BIN SULAIMAN

6PENYELARAS DUN KIJANG MERANGKAP NAIB KETUA UMNO BAHAGIAN PENGKALAN 2HEPA7 PEYAMPAIAN 2ENDERAHATI PENYAMPAIAN BANTUAN KHAS PERSEKOLAHAN JAMUAN DI3 DAN MAJLIS BERSURAI