Anda di halaman 1dari 3

Mata Pelajaran Kelas Masa Bilangan murid Bidang Tajuk

: Matematik : 4 Bestari : 9.00 pagi 10.00 pagi : 43 orang : Nombor dan operasi : Bahagi hingga 100 000

Standard Kandungan: 5.2 (i) Objektif Pembelajaran: (i) i akhir pembe!a"aran# m$rid dapat: Men%e!esaikan masa!ah harian me!ibatkan pembahagian d$a nombor dengn mengg$nakan pe!bagai strategi.

FASA 1. Persediaan &emerhatian dan 'na!isis

CADANGAN AKTIVITI a. M$rid diberi sat$ permasa!ahan berkaitan dengan pembahagian. 1. (eorang m$rid diminta ke hadapan dan diberi 150 batang aiskrim. 2. M$rid diminta memas$kkan batang aiskrim sama ban%ak ke da!am ) b$ah kotak. 3. M$rid menerangkan *ara bagaimana $nt$k dibahagikan sama ban%ak. b. M$rid diberi sat$ permasa!ahan harian me!ibatkan pembahagian d$a nombor dengan d$a digit da!am bent$k !a+im Soalan: ,erdapat 1500 bi"i epa!. -pa! it$ di b$ngk$s se*ara sama ban%ak ke da!am 15 b$ah kotak. Berapakah bi"i epa! di da!am setiap kotak. 100 15 /1 5 0 0 15 00 0 00 0 0 i.

CADANGAN KOMUNIKASI Bagaimana kamu ingin bahagikan batang-batang aiskrim ini?

0a1apan : 100 bi"i epa! 2. Imaginasi &en"anaan 2dea (intesis 2dea 1) M$rid dibimbing dengan strategi !ain. a) Palang 1500 100 iii) b) erakin 15 )0 1000 3 900 100 40 500 4100 )00 )00 0 100 i) ii) 'pakah %ang dapat kam$ perhatikan. 'dakah pengiraan *ara ini !ebih m$dah. 5ara mana %ang !ebih m$dah.

!. Perkembangan &enambahbaikan Meni!ai

a.M$rid di bahagikan kepada 5 k$mp$!an. 6$r$ meminta m$rid men%e!esaikan permasa!ahan %ang diberi dengan bimbingan g$r$ (se*ara berk$mp$!an). 36$r$ meminta 1aki! dari setiap k$mp$!an $nt$k men$n"$kkan kaedah pembahagian dengan pe!bagai strategi. a. (etiap m$rid diberi !embaran ker"a pen%e!esaian masa!ah. Bin*ang hasi! ker"a dengan m$rid.

i. engan bimbingan g$r$#m$rid men%atakan pen%e!esaian permasa!ahan terseb$t.

". Tindakan &e!aksanaan 'ma!an Berter$san

i. 0a1ab soa!an %ang diberikan. ii.

Pentaksiran

Bin*angkan hasi! "a1apan iii. engan rakan da!am k$mp$!an. Berdasarkan kepada ke$pa%aan m$rid mengena! pasti ,& 3#,& 4 dan ,& 5 ( berdasarkan !embaran ker"a) m$rid per!$ bet$! kesem$a soa!an %ang diberi sebe!$m bergerak kemahiran berik$tn%a Kr ati!iti "an In#!asi

#MK $efleksi

%#MB&$&' K#$(& 'ama: ))))))))))))))))))))))))))))) Kelas: )))))))))))))


(e!esaikan masa!ah masa!ah %ang berik$t. 1. ,erdapat 592 440 bi"i b$ah oren hendak diisi ke da!am beberapa b$ah kotak. 0ika sat$ kotak bo!eh mengisi seban%ak )0 bi"i oren# berapa ban%ak kotak %ang diper!$kan $nt$k mengisi kesem$a oren it$.

2. (eb$ah ki!ang menghasi!kan 319 300 b$ah komp$ter da!am masa seb$!an. 100 b$ah komp$ter bo!eh dim$atkan da!am seb$ah !ori $nt$k diedarkan. Berapa ban%ak !orikah diper!$kan $nt$k mengedar kesem$a komp$ter terseb$t.

3. (eb$ah s%arikat penerbitan mengagihkan 1)1 315 b$ah b$k$ *erita kepada sem$a perp$stakaan. (etiap perp$stakaan menerima 35 b$ah b$k$ *erita. 5ari bi!angan perp$stakaan %ang menerima b$k$3b$k$ terseb$t.

4. 795 810 bi"i g$!i dimas$kkan ke da!am se"$m!ah kotak. (etiap kotak bo!eh diisi dengan 82 bi"i g$!i. Berapa kotak diper!$kan $nt$k mengisi ke sem$a g$!i terseb$t.